First Previous (FOURTH SCHEDULE Titles V and VI of the 1982 Accession Convention.)

3 1988

JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT

FIFTH SCHEDULE

Domicile.

Section 13

Part I

1. An individual is domiciled in the State, or in a state other than a Contracting State if, but only if, he is ordinarily resident in the State or in that other state.

2. An individual is domiciled in a place in the State if, but only if, he is domiciled in the State and is ordinarily resident or carries on any profession, business or occupation in that place.

Part II

1. Tá sainchónaí ar dhuine sa Stát nó i stát seachas Stát Conarthach i gcás go bhfuil cónaí air de ghnáth sa Stát nó sa stát eile sin, agus sa chás sin amháin.

2. Tá sainchónaí ar dhuine in áit sa Stát i gcás go bhfuil sainchónaí air sa Stát agus go bhfuil cónaí air de ghnáth, nó gairm, gnó nó slí bheatha á sheoladh aige, san áit sin, agus sa chás sin amháin.

Part III

1. A corporation or association has its seat in the State if, but only if—

(a) it was incorporated or formed under the law of the State, or

(b) its central management and control is exercised in the State.

2. A corporation or association has its seat in a particular place in the State if, but only if, it has its seat in the State and—

(a) it has its registered office or some other official address at that place, or

(b) its central management and control is exercised in that place or it is carrying on business in that place.

3. Subject to paragraph 4 of this Part, a corporation or association has its seat in a state other than the State if, but only if—

(a) it was incorporated or formed under the law of that state, or

(b) its central management and control is exercised in that state.

4. A corporation or association shall not be regarded as having its seat in a Contracting State other than the State if—

(a) it has its seat in the State by virtue of paragraph 1 (a) of this Part, or

(b) it is shown that the courts of that other state would not regard it for the purposes of Article 16.2 as having its seat there.

5. In this Part—

association” means an unincorporated body of persons;

business” includes any activity carried on by a corporation or association;

corporation” means a body corporate;

official address” means, in relation to a corporation or association, an address which it is required by law to register, notify or maintain for the purpose of receiving notices or other communications.

Part IV

1. Tá suíomh ag corparáid nó comhlachas sa Stát i gcás—

(a) gur corpraíodh í nó gur foirmíodh é faoi dhlí an Stáit, nó

(b) go bhfuil bainistíocht lárnach agus rialú na corparáide nó an chomhlachais á bhfeidhmiú sa Stát,

agus sa chás sin amháin.

2. Tá suíomh ag corparáid nó comhlachas in áit áirithe sa Stát i gcás go bhfuil a suíomh nó a shuíomh sa Stát agus—

(a) go bhfuil oifig chláraithe nó seoladh éigin eile oifigiúil aici nó aige ag an áit sin, nó

(b) go bhfuil bainistíocht lárnach agus rialú na corparáide nó an chomhlachais á bhfeidhmiú san áit sin nó gnó á sheoladh aici nó aige san áit sin,

agus sa chás sin amháin.

3. Faoi réir mhír 4 den Chuid seo, tá suíomh ag corparáid nó comhlachas i stát seachas an Stát i gcás—

(a) gur corpraíodh í nó gur foirmíodh é faoi dhlí an stáit sin, nó

(b) go bhfuil bainistíocht lárnach agus rialú na corparáide nó an chomhlachais á bhfeidhmiú sa stát sin,

agus sa chás sin amháin.

4. Ní mheasfar suíomh corparáide nó comhlachais a bheith i Stát Conarthach seachas an Stát i gcás—

(a) go bhfuil suíomh ag an gcorparáid nó ag an gcomhlachas sa Stát de bhua mhír 1 (a) den Chuid seo, nó

(b) go dtaispeánfar nach measfadh cúirteanna an stáit eile sin suíomh a bheith ag an gcorparáid nó ag an gcomhlachas ansin chun críocha Airteagal 16.2.

5. Sa Chuid seo—

ciallaíonn “comhlachas” comhlacht neamhchorpraithe daoine;

ciallaíonn “corparáid” comhlacht corpraithe;

folaíonn “gnó” aon ghníomhaíocht atá á seoladh ag corparáid nó comhlachas;

ciallaíonn “seoladh oifigiúil”, i ndáil le corparáid nó comhlachas, seoladh a cheanglaítear uirthi nó air, le dlí, a chlárú, a chur in iúl nó a choimeád chun fógraí nó cumarsáidí eile a fháil.

Part V

A trust is domiciled in the State if, but only if, the law of the State is the system of law with which the trust has its closest and most real connection.

Part VI

Tá sainchónaí ar iontaobhas sa Stát i gcás gurb é dlí an Stáit an córas dlí is mó a bhfuil dlúthbhaint agus baint dháiríre aige leis, agus sa chás sin amháin.