First Previous (SCHEDULE 6) Next (SCHEDULE 8)

50 2001

CRIMINAL JUSTICE (THEFT AND FRAUD OFFENCES) ACT, 2001

SCHEDULE 7

Section 41.

Text in the Irish language of the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities' financial interests done at Brussels on 29 November 1996

PRÓTACAL

arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag cúirt bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint

TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA,

TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i geeangal leis an gCoinbhinsiún:

Airteagal 1

Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialurithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1) , dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.

Airteagal 2

1. Féadfaidh aon Bhallstát, trí dhearbhú a dhéanamh tráth sínithe an Phrótacail seo nó aon tráth eile ina dhiaidh sin, glacadh le dlínse Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin faoi na coinníollacha atá sonraitne i bpointe(a) nó (b) de mhír 2.

2. Féadfaidh Ballstát a dhéanann dearbhú faoi mhír 1 a shonrú:

(a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó

(b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breitniúnas a thabhairt.

Airteagal 3

1. Beidh an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach agus Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais sin infheidhme.

2. I gcomhréir le Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, beidh gach Ballstát, bíodh nó ná bíodh dearbhú de bhun Airteagal 2 déanta aige, i dteideal ráitis cháis nó barúlacha i scríbhinn a thíolacadh do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach i gcásanna a thagann chun cinn faoi Airteagal 1.

Airteagal 4

1. Beidh an Prótacal seo faoi réir a ghlactha ag na Ballstáit i geomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

2. Cuirfidh na Ballstáit in iúl don taiscí go bhfuil na nósanna imeachta is gá faoina rialacha bunreachtúla faoi seach chun an Prótacal seo a ghlacadh comhlíonta acu, agus cuirfidh siad in iúl dó freisin aon dearbhú arna dhéanamh de bhun Airteagal 2.

3. Tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm 90 tar éis don fhógra dá dtagraítear i mír 2 a bheith tugtha ag an Stát, is Ballstát den Aontas Eorpach tráth na Comhairle do ghlacadh an Ghnímh ag dréachtú an Phrótacail seo, is déanaí a dhéanfaidh an beart sin. Ar a shon sin, tiocfaidh sé i bhfeidhm ar a luaithe san am céanna leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint.

Airteagal 5

1. Beidh aontachas leis an bPrótacal seo ar oscailt d'aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach.

2. Taiscfear na hionstraimí aontachais leis an taiscí.

3. Is téacs údarásach téacs an Phrótacail seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.

4. Tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm i leith aon Stáit aontaigh 90 lá tar éis dó a ionstraim aontachais a thaisceadh nó ar dháta an Phrótacail seo a theacht i bhfeidhm mura mbeidh sé tagtha i bhfeidhm fós tráth na tréimhse 90 lá thuasluaite a dhul in éag.

Airteagal 6

Aon Stát a thagann chun bheith ina Bhallstát den Aontas Eorpach agus a aontaíonn don Choinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i geomhréir le hAirteagal 12 de, glacfaidh sé le forálacha an Phrótacail seo.

Airteagal 7

1. Féadfaidh gach Ballstát is Ardpháirtí Conarthach leasuithe ar an bPrótacal seo a mholadh. Cuirfear gach togra do leasú chuig an taiseí agus cuirfidh seisean in iúl don Chomhairle é.

2. Glacfaidh an Chomhairle na leasuithe agus molfaidh sí iad lena nglacadh ag na Ballstáit i geomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach.

3. Tiocfaidh na leasuithe arna nglacadh amhlaidh i bhfeidhm i geomhréir le hAirteagal 4.

Airteagal 8

1. Is é Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh taiseí an Phrótacail seo.

2. Foilseoidh an taiseí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach fógraí, ionstraimí agus cumarsáidí a bhaineann leis an bPrótacal seo.

(1) IO Uimh. C 313, 23.10.1996, Ich. 1.