An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IX. Riaradh na hInstitiuide.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Rialacha a Bhaineas leis an gCoiste Taighde Thionscail agus an Coiste Caighdean.)

25 1946

AN tACHT TAIGHDE AGUS CAIGHDEÁN TIONSCAIL, 1946

AN CHEAD SCEIDEAL.

Rialacha a Bhaineas leis an gComhairle.

Alt 6.

Téarma oifige.

1. Raghaidh gnáthchomhaltaí na Comhairle as oifig ar an gcéad cheapadh cúig-bhlianach eile gnáthchomhaltaí.

Corr-fholúntais.

2. Aon uair is lú ná caoga líon comhaltaí na Comhairle (gan na comhaltaí ex officio a áireamh), féadfaidh an tAire, ar mholadh an Choiste Thaighde Thionscail agus le ceadú na Comhairle, duine a cheapadh chun bheith ina ghnáth-chomhalta den Chomhairle go dtí an chéad cheapadh cúig-bhlianach eile gnáthchomhaltaí nó go ceann tréimhse is giorra ná sin.

Comhaltaí imeachtacha a bheith inathcheaptha.

3. Beidh na gnáthchomhaltaí imeachtacha den Chomhairle inathcheaptha.

Eirí as oifig.

4. Féadfaidh gnáthchomhalta den Chomhairle éirí as oifig trí litir arna díriú chun an Aire, agus beidh éifeacht ag an éirí as oifig ar an dáta ar a bhfaghaidh an tAire an litir.

Cur as oifig.

5. Féadfaidh an tAire gnáthchomhalta den Chomhairle a chur as oifig.

Cruinniú bliantúil.

6. Déanfaidh an Chomhairle, gach bliain a thosnós tar éis a céad chruinniú a thionól, cruinniú (dá ngairmtear an cruinniú bliantúil sna rialacha seo) a thionól ar pé dáta a cheapfas an Chomhairle.

An Cathaoirleach agus an leaschathaoirleach.

7. (1) Déanfaidh an Chomhairle, ag a céad chruinniú, ag gach cruinniú bliantúil agus do réir mar is gá, duine dá comhaltaí a thoghadh ina chathaoirleach agus duine eile dá comhaltaí a thoghadh ina leas-chathaoirleach.

(2) An duine a toghfar ina chathaoirleach nó ina leas-chathaoirleach beidh sé, mura dtárlaí roimhe sin é a éag nó a éirí as oifig nó a theacht faoi dhícháilíocht, i seilbh oifige go dtí go dtoghfar a chomharba.

(3) Beidh an cathaoirleach agus an leas-chathaoirleach inatofa.

(4) Féadfaidh an cathaoirleach nó an leas-chathaoirleach éirí as a oifig tráth ar bith trí litir arna díriú chun na Comhairle agus beidh éifeacht ag an éirí as oifig i dtosach an chéad chruinnithe eile den Chomhairle a tionólfar tar éis don Chomhairle an litir a fháil.

(5) Má scoireann an cathaoirleach nó an leas-chathaoirleach de bheith ina chomhalta den Chomhairle scoirfidh sé de bheith ina chathaoirleach nó ina leas-chathaoirleach.

(6) Má thárlann, i dtoghadh an chathaoirligh nó an leas-chathaoirligh, go mbeidh comhionannas vótaí ann do bheirt daoine nó níos mó, toghfar duine de na daoine sin trí chrannchur.

An nós imeachta ag cruinnithe.

8. (1) Ag cruinniú den Chomhairle—

(a) beidh an cathaoirleach, má bhíonn i láthair, ina chathaoirleach ar an gcruinniú;

(b) má bhíonn an cathaoirleach as láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh folamh, beidh an leas-chathaoirleach, má bhíonn i láthair, ina chathaoirleach ar an gcruinniú;

(c) má bhíonn an cathaoirleach agus an leas-chathaoirleach as láthair nó má bhíonn oifig an chathaoirligh agus oifig an leas-chathaoirligh folamh, roghnóidh na comhaltaí den Chomhairle a bheas i láthair duine dá líon chun bheith ina chathaoirleach ar an gcruinniú.

(2) Cinnfear gach ceist ag cruinniú den Chomhairle le tromlach de vótaí na gcomhaltaí a bheas i láthair agus a vótálfas ar an gceist, agus, i gcás na vótaí a bheith roinnte go cothrom, beidh an dara vóta nó vóta réitigh ag cathaoirleach an chruinnithe, ach amháin nuair is é toghadh cathaoirligh na Comhairle a bheas i gceist.

(3) Is é is córam do chruinniú den Chomhairle ná pé líon comhaltaí a shocrós an Chomhairle ó am go ham nó, mura mbeidh aon chóram arna shocrú amhlaidh de thuras na huaire, cúig dhuine dhéag.

(4) Faoi réir forál an Achta seo, rialóidh an Chomhairle, trí bhuan-orduithe nó ar shlí eile, nós imeachta agus gnó na Comhairle.