An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Leasuithe ar Achta na bPinsean Sean-Aoise, 1908 go 1938.) Ar Aghaidh (CUID III. Leasuithe ar na hAchta um Arachas Slainte Naisiunta, 1911 go 1947.)

17 1948

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1948

Caibidil II.

Leasuithe ar na hAchta go bhfeidhm amhail ón 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Méadú ar na rátaí pinsean.

9. —Faoi réir ailt 13 den Acht seo, íocfar pinsean do réir an ráta atá leagtha amach sa Táible don alt seo in ionad an ráta a cinneadh le halt 2, agus leis an gCéad Sceideal, d'Acht 1924, arna leasú le halt 2 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1928 ( Uimh. 1 de 1928 ).

An Taible D'Alt 9.

An Ráta Pinsin.

Achmainn an Eilitheora nó an Phinsinéara

An ráta pinsin sa tseachtain

I gcás acmhainn bhliantúil an éilitheora nó an phinsinéara arna ríomh faoi na hAchta mar leasaítear iad leis an Acht seo—

s.

d.

a bheith gan dul thar £15 12s. 6d.

..

..

..

17

6

a dhul thar

£15

12s.

6d.

gan dul thar

£22

2s.

6d.

..

15

0

,,   ,,    ,,

£22

2s.

6d.

     ,,   ,,

£28

12s.

6d.

..

12

6

,,   ,,    ,,

£28

12s.

6d.

     ,,   ,,

£35

2s.

6d.

..

10

0

,,   ,,    ,,

£35

2s.

6d.

     ,,   ,,

£41

12s.

6d.

..

7

6

,,   ,,    ,,

£41

12s.

6d.

     ,,   ,,

£52

5s.

0d.

..

5

0

,,   ,,    ,,

£52

5s.

0d.

     ..       ..

..

..

..

Neamhní

Leasú ar alt 8 d'Acht 1924

10. —I bhfo-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1924, cuirfear na focail “caoga agus dhá phunt agus chúig scillinge” in ionad na bhfocal “naoi bpuint tríochad agus coróinn.”

Gan aon aird a thabhairt ar íocaíchta faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 , nuair a bheas acmhainn á ríomh.

11. —Nuair a bheas acmhainn aon duine á ríomh chun críocha na nAcht, arna leasú leis an gCaibidil seo, ní tabharfar aon aird ar aon íocaíochta a tugadh, faoi alt 44 den Acht Sláinte, 1947 ( Uimh. 28 de 1947 ), ó údarás sláinte don duine sin nó dá chleithiúnaithe nó ina leith.

An aois cháilitheach maidir le pinsin do dhaill d'ísliú go dtí 21 bhliain agus forála eile maidir le pinsin do dhaill.

12. —(1) Déantar leis seo alt 6 (a dhéanas socrú chun pinsin d'íoc le daill atá tríocha blian d'aois nó os a chionn) d'Acht 1932 a leasú mar leanas:—

(a) cuirfear na focail “a bhfuil bliain agus fiche d'aois slán aige” in ionad na bhfocal “a bhfuil aois tríochad blian slán aige” áit ar bith a bhfuil na focail deiridh sin,

(b) i mír (c) cuirfear na focail “deich mbliana” in ionad na bhfocal “ocht mbliana déag”.

(2) (a) Nuair a beifear ag ríomh an ioncaim, a luaitear i mír (b) d'fho-alt (1) d'alt 2 den Old Age Pensions Act, 1911, atá ag dall, ní tabharfar aon aird ar thuilleamh an daill sin ach amháin má háirítear, agus a mhéid a háirítear, suim bhliantúil an tuillimh sin a bheith níos mó ná suim arna comhdhéanamh mar leanas:—

(i) más fear an dall sin, £52, móide £39 má tá bean chéile aige, móide £26 i leith gach linbh faoi leith,

(ii) más bean an dall sin, £52, móide £26 i leith gach linbh faoi leith, móide £39 má tá fear céile in éintíos léi nach féidir leis, de dheasca easláine coirp nó meabhrach, é féin a chothabháil;

(b) Sa bhfo-alt seo—

folaíonn an focal “tuilleamh” páigh, brabús as aon tsórt féin-fhostaíochta i gceird nó i ngnó (lena n-áirítear feirmeoireacht), sochar dífhostaíochta agus cúnamh dífhostaíochta; ciallaíonn an focal “leanbh,” maidir le dall, aon leanbh is leis an dall sin nó lena bhean chéile nó lena fear céile agus atá faoin bun sé bliana déag d'aois.

(3) Nuair a beifear ag ríomh, chun críocha na nAcht arna leasú leis an gCaibidil seo, tuilleamh daill a bhfuil liúntas nó deontas á íoc leis de bhun scéime chun leas na ndall a chur chun cinn a hullmhaíodh faoi alt 2 den Blind Persons Act, 1920, ní tabharfar aon aird ar an deontas ná an liúntas sin.

(4) Má dhéanann duine, a raibh pinsean á fháil aige faoi alt 6 d'Acht 1932 ar an 6ú lá d'Eanáir, 1949, ceist a tharraingt anuas d'iarraidh méadú pinsin agus go bhfaighidh an t-oifigeach pinsin iomchuí fógra i dtaobh na ceiste lá nach déanaí ná an lú lá d'Iúil, 1949, is tuigthe, chun críche ailt 6 den Old Age Pensions Act, 1919, go bhfuair an t-oifigeach pinsin an fógra an 7ú lá d'Eanáir, 1949.

Cosaint do phinsinéirí láithreacha áirithe.

13. —(1) Duine ar bith a bhí, díreach roimh an 7ú lá d'Eanáir, 1949, ag fáil pinsin agus forlíontais air faoi Ordú 1947, ní bhfaighidh sé, má leanann sé de bheith i dteideal an phinsin sin tar éis an 6ú lá d'Eanáir, 1949, pinsean is lú ná mar a gheobhadh sé dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm.

(2) (a) Sa bhfo-alt seo, ciallaíonn an abairt “an ráta seachtainiúil caighdeánach,” maidir le pinsean, an ráta ar dá réir a bheadh an pinsean sin iníoctha de thuras na huaire faoi na hAchta, arna leasú leis an gCaibidil seo, dá mba nár hachtaíodh fo-alt (1) den alt seo.

(b) Má tharlann, de bhuaidh fo-ailt (1) den alt seo, go mbeidh pinsean á fháil ag duine, ar an 7ú lá d'Eanáir, 1949, nó dá éis, do réir ráta sheachtainiúil is airde ná an ráta seachtainiúil caighdeánach, athbhreithneoidh an t-oifigeach pinsin iomchuí an pinsean sin ó am go ham agus, ar aon athbhreithniú den tsórt sin a bheith déanta, déanfaidh sé pé coigeartú (más gá) ar an ráta seachtainiúil dob iomchuí dá mba nár ritheadh an tAcht seo agus gur lean Ordú 1947 de bheith i bhfeidhm, ach ní dhéanfaidh sé coigeartú ar an bpinsean sin a thabharfas go mbeidh sé iníoctha do réir ráta sheachtainiúil is ísle ná an ráta seachtainiúil caighdeánach.

(c) Má coigeartaítear aon phinsean faoin bhfo-alt seo, tiocfaidh an pinsean sin air sin, ach faoi réir aon choigeartuithe bhreise, chun bheith iníoctha do réir an ráta sheachtainiúil ar ar coigeartaíodh amhlaidh é.