An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XII. Feidhm an Achta.) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL. Achtacháin a hAthghairmtear.)

10 1955

AN tACHT MONARCHAN, 1955

CUID XIII.

Ilghnéitheach.

Fógra i dtaobh monarchan d'áitiú, agus cumhacht mheicniúil d'úsáid.

119. —(1) Déanfaidh duine, laistigh de mhí tar éis dó tosnú ar mhonarcha d'áitiú, nó aon áitreabh d'úsáid mar mhonarcha, fógra i scríbhinn a sheirbheáil ar an Aire ina luafaidh ainm an áititheora nó teideal an ghnóluchta, seoladh poist na monarchan, cineál na hoibre, cé acu a húsáidtear nó nach n-úsáidtear cumhacht mheicniúil agus, má húsáidtear cad é an cineál é, ainm an údaráis sláintíochta ar ina gceantar atá an mhonarcha agus pé sonraí eile a forordófar, agus mura ndéana sé sin, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpuint a chur air nó punt in aghaidh gach lae ó dheireadh an mhí réamhráite, pé acu sin is mó.

(2) Laistigh de mhí ón dáta ar a ndéanfar den chéad uair cumhacht mheicniúil d'úsáid in aon mhonarcha tar éis tosach feidhme an Achta seo, seirbheálfaidh an t-áititheoir ar an Aire fógra i scríbhinn ina n-inseoidh cad é an cineál cumhachta meicniúla é.

Achomaireacht den Acht agus fógraí a chur suas.

120. —(1) Coimeádfar crochta suas ag na príomh-bhealaigh trína dtéann daoine fostaithe isteach i monarcha—

(a) an achomaireacht fhorordaithe den Acht seo,

(b) fógra ina n-inseofar ainm an dochtúra dheimhníochta don mhonarcha.

(c) gach fógra agus doiciméad a ceanglaítear leis an Acht seo a chrochadh suas sa mhonarcha,

ach má ordaíonn cigire gach ceann nó aon cheann de na doiciméid réamhráite a chrochadh suas i gcoda áirithe den mhonarcha, i dteannta nó in ionad na bpríomh-bhealach isteach adúradh, déanfar mar ordós sé.

(2) Déanfar na doiciméid uile dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo a chur suas i litreacha de shaghas, agus in ionaid a bhéarfas go mbeid soléite ag na daoine a fostaítear sa mhonarcha agus má forordaíodh foirm le haghaidh aon doiciméid is sa bhfoirm sin a cuirfear suas é.

(3) Má dhéanann duine ar bith go toiliúil aon achomaireacht, fógra, rialacháin nó doiciméad eile a cuireadh suas de bhun an Achta seo a tharraingt anuas, a dhíobháladh nó d'aghlot, beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná deich bpuint a chur air.

Rialacháin speisialta a chur suas agus cóipeanna díobh a thabhairt.

121. —Déanfar cóipeanna clóbhuailte de na rialacháin speisialta go léir a bheas de thuras na huaire i bhfeidhm in aon mhonarcha, nó an achomaireacht fhorordaithe de na rialacháin sin, a choimeád crochta suas sa mhonarcha i litreacha de shaghas, agus in ionaid a bhéarfas, go mbeid soléite ag na daoine a fostaítear sa mhonarcha.

Cláir ghinearálta.

122. —(1) Coimeádfar i ngach monarcha, nó i pé áit lasmuigh den mhonarcha a cheadós oigire, clár sa bhfoirm fhorordaithe, dá ngairmfear an clár ginearálta, agus taifeadfar sa chlár sin nó greamófar de—

(a) na sonraí forordaithe maidir leis na hógánaigh a fostaítear sa mhonarcha,

(b) na sonraí forordaithe maidir le ní, aolní nó dathní, péinteáil nó líomhnadh na monarchan,

(c) na sonraí forordaithe maidir le gach tionóisc agus gach cás galair thionscail a tharlós sa mhonarcha agus ar gá fógra ina thaobh a chur chun an Aire,

(d) sonraí a luafas gach eisceacht speisialta a mbainfidh áititheoir na monarchan leas aisti,

(e) gach tuarascáil agus sonra is gá do réir aon fhorála eile den Acht seo a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a ghreamú dhe,

(f) pé nithe eile a forordófar.

(2) Greamófar den chlár ginearálta cóip de dheimhniú an údaráis sláintíochta maidir le slite éaluithe i gcás tine.

(3) Cuirfidh áititheoir monarchan chun cigire pé sleachta as an gclár ginearálta a theastós ón gcigire ó am go ham chun a dhualgais faoin Acht seo a dhéanamh.

Cláir agus taifid a bhuanchoimeád.

123. —Déanfar an clár ginearálta agus gach clár nó taifead eile a bheas á choimeád de bhun an Achta seo a bhuanchoimeád agus coimeádfar ar fáil é chun a iniúchta ag aon chigire nó ag an dochtúir deimhníochta go ceann dhá bhlian ar a laghad, nó go ceann pé tréimhse eile a forordófar d'aon chineál nó sórt cláir nó taifid, tar éis an dáta a taifeadfar an ní deiridh sa chlár nó sa taifead.

Tuairiscean tréimhsiúil ar dhaoine a fostaítear.

124. —(1) Déanfaidh áititheoir gach monarchan, pé laethe a forordófar nó roimh na laethe sin, tuairisceán cruinn a chur chun an Aire ina sonrófar, maidir le pé lá nó laethe, nó pé tréimhse, a forordófar, an líon daoine a fostaíodh sa mhonarcha, agus ina dtabharfar pé sonraí a forordófar maidir le huaire fostaíochta ban agus ógánach a fostaíodh, maidir le haois, gnéas agus slí bheatha gach duine a fostaíodh agus maidir le pé nithe eile, más ann, a forordófar.

(2) Déanfaidh áititheoir aon áite lena mbaineann aon fhorála den Acht seo, má cheanglaíonn an tAire air é, tuairisceáin a thabhairt amhail mar ceanglaítear le fo-alt (1) den alt seo, agus i gcás aon mhainneachtana ina thaobh sin beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo.

Dualgais dhaoine a fostaítear.

125. —(1) Ní bhacfaidh aon duine a fostaítear i monarcha nó in aon áit eile lena mbaineann aon fhorála den Acht seo, ná ní mhí-úsáidfidh sé, go toiliúil aon deis, fearas, feiste nó rud eile a bheas curtha ar fáil de bhun an Achta seo ar mhaithe le sláinte, sábháltacht nó leas na ndaoine a fostaítear sa mhonarcha nó san áit, agus i gcás aon deis nó fearas ar mhaithe le sláinte nó sábháltacht a bheith curtha ar fáil lena úsáid ag aon duine den tsaghas sin faoin Acht seo, úsáidfidh sé an deis nó an fearas sin.

(2) Ní dhéanfaidh aon duine a fostaítear i monarcha nó in aon áit eile lena mbaineann aon fhorála den Acht seo aon ní go toiliúil agus gan chúis réasúnach ba dócha a chuirfeadh é féin nó daoine eile i mbaol.

Toirmeasc ar shuimeanna a bhaint as páigh.

126. —Ach amháin mar foráltar a mhalairt go sainráiteach faoin Acht seo, ní dhéanfaidh áititheoir monarchan, i leith aon ní atá de déanamh nó le cur ar fáil aige de bhun an Achta seo, aon tsuim a bhaint as an méid a ndeachaigh sé i gconradh é d'íoc le haon duine ar fostú ná aon íocaíocht a ghlacadh, ná a cheadú d'aon duine ar fostú aige í a ghlacadh, ó aon duine den tsaghas sin.

Comhairle Chomhairlitheach.

127. —(1) Beidh comhairle ann ar a mbeidh cathaoirleach agus ochtar gnáth-chomhaltaí (dá ngairmtear an Chomhairle Chomhairlitheach san alt seo) chun na feidhmeanna a bheirtear di leis an alt seo a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an Chomhairle Chomhairlitheach breithniú, agus bhéarfaid comhairle don Aire, ar aon nithe a tharlós i dtaobh nó i leith forghníomhú an Achta seo (lena náirítear aon tograí ón Aire chun aon orduithe nó rialacháin a dhéanamh, a leasú, nó a chúlghairm faoin Acht seo) agus a tharchuirfeas an tAire chun na Comhairle.

(3) Féadfaidh an Chomhairle Chomhairlitheach, do réir mar mheasfaid is gá ó am go ham, an tAire a chomhairliú ar na nithe seo a leanas:—

(a) an riachtanas atá le haon orduithe nó rialacháin a dhéanamh, a leasú, nó a chúlghairm faoin Acht seo;

(b) nithe a bhaineas le forála an Achta seo nó orduithe nó rialacháin faoin Acht seo a chur i bhfeidhm;

(c) feachtais sábháltachta agus leasa d'eagrú nó a chur chun cinn i measc fostaithe agus fostóirí;

(d) léachta, taispeánadh scannán nó taispeántais d'eagrú, póstaerí nó paimfléid d'fhoilsiú, nó aon bhearta eile arb é a bheas iontu léachta, taispeánadh scannán. taispeántais, póstaeraí, paimfléid nó bearta atá ceaptha chun fostaithe agus fostóirí a theagasc ar chúrsaí sábháltachta agus leasa i monarchana agus ar mhodhanna chun sláinte oibrithe a chosaint agus d'fheabhsú.

(4) Is é an tAire a cheapfas cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí na Comhairle Comhairlithí.

(5) Déanfar an chéad cheapachán acu sin a luaithe is caothúil tar éis an tAcht seo a rith agus déanfar ceapacháin ina dhiaidh sin ó am go ham do réir mar is gá.

(6) Nuair a bheas an tAire ag ceapadh daoine ina ngnáthchomhaltaí den Chomhairle Chomhairlitheach áireoidh sé orthu daoine ó eagrais d'fhostaithe agus ó eagrais d'fhostóirí.

(7) Beidh cathaoirleach agus gnáth-chomhaltaí na Comhairle Comhairlithí i seilbh oifige go ceann pé tréimhse a chinnfeas an tAire.

(8) Ar an gComhairle Chomhairlitheach dá iarraidh sin agus ar an Aire do thoiliú leis, féadfaidh cigire freastal ar chruinniú den Chomhairle Chomhairlitheach chun aon eolas a thabhairt a iarrfas an Chomhairle Chomhairlitheach d'fhonn a feidhmeanna a chomhlíonadh.

Forala i dtaobh cairéal agus pollbhancán.

128. —(1) Bainfidh forála an Quarries Act, 1894, le gach cairéal, pé doimhneacht é, ach chun críocha an Achta sin ní fholóidh an focal “cairéal” aon áit ina mbíonn aon phróis mhonaraíochta ar siúl (seachas próis i dtaca le baint mhianraí, lena n-áirítear briseadh, brú, meilt, criathrú, níochán nó cóiriú na mianraí sin).

(2) Bainfidh forála ailt 19 den Mining Industry Act, 1920 (a chuireas ar chumas an Aire rialacháin ghinearálta agus speisialta a dhéanamh maidir le mianaigh mhiotail) le cairéil amhail mar bhainid le mianaigh mhiotail, ach leis an modhnú seo, go gcuirfear in ionad na tagairte san alt sin do na rialacháin ghinearálta atá in alt 23 den Metalliferous Mines Regulation Act, 1872, tagairt do na forála den Acht sin a bhaineas le cairéil.