An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Leas (Forála Ginearálta).) Ar Aghaidh (CUID VI. Fógra a thabhairt agus imscrúdú a dhéanamh i dtaobh Tionóiscí agus Galar Tionscail.)

10 1955

AN tACHT MONARCHAN, 1955

CUID V.

Sláinte, Sábháltacht agus Leas (Forála agus Rialacháin Speisialta).

Deannach nó múchanna a thabhairt chun siúil.

58. —(1) I ngach monarcha ina mbeidh á chur amach, i ndáil le haon phróis a bheas ar siúl, an oiread sin agus an saghas sin deannaigh nó múiche nó eisíonachta de shórt eile gur dócha go ndéanfadh sé díobháil do na daoine a fostaítear nó go mba chol leo é, nó aon mhéid mór deannaigh d'aon chineál, déanfar gach beart is féidir chun na daoine a fostaítear a chosaint ar an deannach nó an múch nó an eisíonacht eile a análú isteach agus chun é a chosc ó charnadh in aon tseomra oibre, agus go háirithe, más próis í inar féidir sin, déanfar scéidh-fhearais a chur ar fáil agus a chothabháil chomh comhgarach agus is féidir do láthair tuismithe an deannaigh, na múiche nó na heisíonachta eile, ionas nach ligfear san aer é in aon tseomra oibre.

(2) Ní húsáidfear aon inneall fosach dóchain inmheánaigh mura rud é—

(a) go bhfuil socrú déanta chun na gásanna caite ón inneal a thabhairt amach faoin aer,

(b) go bhfuil an t-inneall (ach amháin nuair a húsáidtear é le haghaidh tástála) deighilte ó aon tseomra oibre nó ó aon chuid de sheomra oibre, ina bhfostaítear daoine seachas daoine i bhfeighil an innill, ar chuma go gcoiscfear aon mhúchanna díobhálacha ón inneall ó dhul san aer sa tseomra nó sa chuid sin den tseomra.

Béilí i gcoarda contúirteacha áirithe.

59. —(1) Más rud é in aon tseomra go n-úsáidtear luaidhe, airsin nó substaint nimhiúil eile ar chuma go dtugann sí uaithi aon deannach nó múch, nó go mbíonn próis ar siúl as a dtagann deannach siliceach nó deannach aispeiste, ní ceadófar d'aon duine bia ná deoch a chaitheamh sa tseomra sin ná fanúint sa tseomra sin le linn na dtráth a tugtar dó le haghaidh béilí nó scíthe.

(2) Déanfar socrú oiriúnach chun go bhféadfaidh na daoine a fostaítear in aon tseomra den tsaghas a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo a mbéilí a chaitheamh in áit eile sa mhonarcha.

(3) Más dóigh leis an Aire, mar gheall ar chineál aon phróise go bhfuil sé díobhálach don tsláinte, nó nach maith an rud é thairis sin, béilí a chaitheamh i seomraí ina mbíonn an phróis sin ar siúl nó fanúint iontu le linn na dtráth a tugtar le haghaidh béilí nó scíthe, féadfaidh sé, más oiriúnach leis é, le rialacháin, a déanfar tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, réim a thabhairt maidir le seomraí ina mbíonn an phróis sin ar siúl do gach foráil nó d'aon fhoráil d'fho-ailt (1) agus (2) den alt seo.

Cosaint na súl i bpróiseanna áirithe.

60. —I gcás aon phróise de shaghas a sonrófar i rialacháin a dhéanfas an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, ar próis í lena ngabhann baol ar leith go mbainfidh díobháil do na súile, déanfar, do réir aon treoracha sna rialacháin, sciathspéaclaí oiriúnacha nó forscátha éifeachtúla a chur ar fáil chun súile na ndaoine a fostaítear ar an bpróis a chosaint.

Snáth a chur i spól le súrac béil.

61. —Féadfaidh an tAire pé rialacháin speisialta a dhéanamh is dóigh leis a bheith do réir réasúin chun a thabhairt go méadófar, i monarchana ina mbíonn fíodóireacht chadáis nó éadaigh eile ar siúl, soláthar agus úsáid spólanna nach féidir snáth a chur iontu, nó é a chur iontu go réidh, le súrac béil, agus féadfaidh aon rialacháin den tsórt sin dualgais a chur ar fhostaithe chomh maith le háititheoirí.

Toirmeasc ar úsáid fospair bháin chun lasáin a mhonarú.

62. —Ní úsáidfidh duine ar bith chun lasáin a mhonarú an tsubstaint ar a dtugtar de ghnáth fospar bán nó fospar buí.

Monarchana taislithe.

63. —(1) Déanfaidh áititheoir gach monarchan taislithe, ar an gcéad ócáid a táirgfear taisleach shaorga sa mhonarcha nó roimhe sin, fógra i scríbhinn ina thaobh sin a thabhairt don Aire.

(2) I ngach monarcha thaislithe nach bhfuil i bhfeidhm inti de thuras na huaire rialacháin faoin Acht seo, nó faoi na hachtacháin a hathghairmtear leis an Acht seo, maidir le taisleach, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) faoi réir fo-alt (3) agus (4) den alt seo, cuirfear ar fáil agus cothabhálfar, i ngach seomra ina dtáirgtear taisleach shaorga, dhá thaismhéadar agus iad do réir pé coinníollacha, maidir lena ndéanamh agus lena gcothabháil, a forordófar, agus comhlíonfar na ceanglais seo a leanas ina leith:

(i) socrófar taismhéadar amháin i lár, agus taismhéadar eile ag taobh, gach seomra, nó i pé ionad eile a ordós nó a cheadós cigire, le bheith sofheisce ag na daoine a fostaítear;

(ii) coimeádfar crochta suas in aice le gach taismhéadar cóip den táible taislí atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, nó de pé táible eile a cuirfear ina ionad sin le rialacháin ón Aire;

(iii) léifidh an t-áititheoir nó duine eile a bheas údaraithe chuige sin na taismhéadair faoi dhó sa ló, eadhon, idir a deich agus a haon déag a chlog ar maidin agus idir a trí agus a ceathair a chlog san iarnóin gach lá a bheas aon daoine ar fostú sa tseomra ar maidin nó san iarnóin, do réir mar bheas, agus, má bhíonn daoine ar fostú roimh a sé a chlog ar maidin nó tar éis a hocht a chlog san oíche, pé trátha eile a ordós cigire, agus cuirfidh sé na léamha i dtaifead sa bhfoirm fhorordaithe a soláthrófar do gach taismhéadar;

(iv) coimeádfar crochta suas in aice leis an taismhéadar na foirmeacha ar a dtaifeadfar léamha gach taismhéadair, agus nuair a bheid líonta coimeádfar sa mhonarcha iad mar thagra;

(v) is fianaise prima facie ar thaisleach an atmaisféir, agus ar an teocht sa mhonarcha, na taifid a bheas in aon fhoirm den tsórt sin;

(b) ní déanfar aon taisliú saorga in aon tseomra aon tráth a bheas léamh an teomhéadair fhliuch-bholgáin níos mó ná seachtó a dó go leith grád nó, i gcás seomra ina ndéantar sníomh cadáis nó sníomh meiríneo nó caismíre leis an bpróis Fhrancach nó an phróis thirm nó sníomh nó cíoradh olla leis an bpróis sin, ochtó grád;

(c) ní déanfar aon taisliú saorga in aon tseomra aon tráth a bheas an difríocht idir léamh an teomhéadair tirm-bholgáin agus léamh an teomhéadair fhliuchbholgáin níos lú ná mar taispeántar sa táible taislí;

(d) ní húsáidfear, chun taisliú saorga a dhéanamh, aon uisce d'fhéadfadh bheith ina chúis díobhála do shláinte na ndaoine a fostaítear nó ina ábhar bréantais, agus chun críche na forála seo measfar gurb uisce a dhéanfadh díobháil do shláinte na ndaoine a fostaítear aon uisce a ghlacas ó thuaslagán aigéadach d'urmhangnáid photáis i gceithre huaire a chloig ag seasca grád níos mó ná leathghram ocsaoine an galún uisce.

(3) Féadfaidh an tAire a ordú i scríbhinn, i gcás aon mhonarchan nó aon tseomra i monarcha, gur leor taismhéadar amháin a chur ar fáil agus a chothabháil, agus nach gá dhá cheann, an taismhéadar a bheith le socrú i pé ionad a ordós cigire, agus beidh éifeacht dá réir sin ag fo-alt (2) den alt seo.

(4) Más rud é, maidir le haon tseomra, gur tugadh fógra i scríbhinn don Aire go bhfuil beartaithe gan taisleach an atmaisféir a bheith níos mó tráth ar bith ná mar a choinneos difríocht cheithre ghrád ar a laghad idir léamh an teomhéadair tirmbholgáin agus léamh an teomhéadair fhliuch-bholgáin, ní bheidh feidhm ag fo-mhíreanna (iii) agus (iv) de mhír (a) d'fho-alt (2) den alt seo maidir leis an seomra sin an fhaid a coinneofar an difríocht sin eatarthu ar a laghad agus a coimeádfar cóip den fhógra sin crochta suas sa tseomra.

Seomraí faoi thalamh.

64. —(1) Ní déanfar obair in aon tseomra faoi thalamh (nach seomra faoi thalamh ar chun stórála amháin nó chun críche éigin a bheas eiscithe le hordú ón Aire a húsáidtear é) a dheimhneos an tAire a bheith neamhoiriúnach chuige sin ó thaobh déanmhais, airde, solais nó aeir, nó ar aon fhoras sláinteachais, nó ar an bhforas nach bhfuil leor-shlite éaluithe i gcás tine curtha ar fáil ann.

(2) Má dheimhníonn an tAire faoi fho-alt (1) den alt seo aon tseomra atá á úsáid iarbhír a bheith neamhoiriúnach, fionróidh sé oibriú an deimhnithe go ceann pé tréimhse is réasúnach leis d'fhonn go bhféadfaidh an t-áititheoir an seomra a dhéanamh oiriúnach nó áitreabh eile d'fháil.

(3) I gcás aon tseomra faoi thalamh nach mbeidh, i dtosach feidhme an Achta seo, ina chuid de mhonarcha ná á úsáid mar sheomra oibre i monarcha, ná á úsáid ach amháin chun stórála nó chun críche éigin a bheas eiscithe le hordú faoi fho-alt (1) den alt seo—

(a) déanfaidh áititheoir an tseomra, sara n-úsáidfear é le haghaidh oibre a bhféadfaí a dheimhniú é a bheith neamhoiriúnach di faoin alt seo, fógra i scríbhinn a thabhairt don Aire agus pé eolas a thabhairt dó a cheanglós sé air a thabhairt,

(b) ní úsáidfidh an t-áititheoir an seomra, gan toiliú i scríbhinn ón Aire, le haghaidh aon phróise a sonrófar i rialacháin ón Aire, ar próis í de chineál te, fliuch nó deannachúil, nó a mb'fhéidir aon mhúch a theacht uaithi.

(4) Más ábhar éagóra ag an áititheoir aon bhreith a bhéarfas an tAire faoin alt seo—

(a) féadfaidh sé, laistigh de lá agus fiche ón dáta a heisíodh an deimhniú nó a diúltaíodh an toiliú, pé acu é, achomharc a dhéanamh trí ghearán chun na Cúirte Dúiche,

(b) go dtí go gcinnfear go críochnaitheach achomharc i gcoinne breithe faoi fho-alt (1) den alt seo i gcás seomra atá á úsáid iarbhír, ní measfar aon chion do réir an fho-ailt sin a bheith déanta maidir le haon seomra lena mbaineann an t-achomharc,

(c) i ngach cás beidh breith na Cúirte ina ceangal ar an áititheoir agus ar an Aire.

(5) San alt seo, ciallaíonn “seomra faoi thalamh” aon tseomra atá, nó a bhfuil aon chuid de, san ionad sin go bhfuil leath, nó breis agus leath, a airde iomláin, arna tomhas ó urlár go síleáil, thíos faoi fhoraghaidh chasáin na sráide atá á thadhall, nó na talún atá ag tadhall an tseomra nó is gaire don tseomra.

Rácúis íoslaigh.

65. —(1) Gan dochar d'alt 64 den Acht seo, ní déanfar bácús íoslaigh d'úsáid mar bhácús tar éis trí bliana a bheith caite ó thosach feidhme an Achta seo.

(2) Más deimhin leis an Aire, maidir le haon bhácús íoslaigh—

(a) go raibh sé á úsáid mar bhácús an 7ú lá d'Iúil, 1954, agus

(b) go bhfuil sé oiriúnach lena úsáid mar bhácús ó thaobh déanmhais, airde, solais, aeir, sláinteachais agus slite éaluithe i gcás tine,

féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, an bácús íoslaigh sin a dhíolmhadh, le deimhniú, ó fho-alt (1) den alt seo.

(3) D'ainneoin aon fhorála san Acht seo, is deimhniú in aghaidh tréimhse sonraithe (nach sia ná cúig bliana i gcás bácúis íoslaigh seachas bácús íoslaigh a bhfuil taobh amháin ar a laghad de gan bheith faoi chothrom talún) deimhniú a heiseofar faoi fho-alt (2) den alt seo, ach féadfar an deimhniú sin d'athnuachaint.

(4) San alt seo—

ciallaíonn “bácús íoslaigh” bácús a bhfuil aon tseomra bácála ann san ionad sin go bhfuil foraghaidh an urláir breis agus trí troithe thíos faoi fhoraghaidh chasáin na sráide atá á thadhall nó na talún atá ag tadhall an tseomra nó is gaire don tseomra;

ciallaíonn “seomra bácála” aon tseomra a húsáidtear le haghaidh bácála, nó le haghaidh aon phróise i leith le bácáil.

Neachtlanna.

66. —I ngach neachtlann—

(a) déanfar bearta éifeachtúla, le gaothrán nó eile, chun an teocht a rialú i ngach seomra iarnála, agus chun an ghal a thabhairt chun siúil as gach teach níocháin,

(b) déanfar gach sorn téite iarnaí a dheighilt amach ó aon tseomra iarnála nó bord iarnála ar chuma go gcosnófar na hoibrithe ar a dteas,

(c) ní húsáidfear aon ghás-iarann a thugas aon mhúchanna urchóideacha uaidh.

Meáchain ró-throma d'ardú.

67. —(1) Ní fostófar duine chun aon ualach d'ardú, d'iompar ná d'aistriú a bheas chomh trom sin gur dócha go ndéanfadh sé díobháil dó.

(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, rialacháin a dhéanamh ag forordú na meáchan uasta a fhéadfas daoine a fostaítear i monarchana d'ardú, d'iompar nó d'aistriú, agus féadfaidh aon rialacháin den tsórt sin meáchain éagsúla d'fhorordú in imthosca éagsúla, agus féadfaid baint le daoine i gcoitinne nó le haon aicme daoine nó le daoine a fostaítear in aon chineál nó sórt monarchan nó ar aon phróis.

Toirmeasc ar ógánaigh mhná d'fhostú in áiteanna a mbíonn próiseanna áirithe ar siúl.

68. —(1) I gcás aon phróis acu seo a leanas a bheith ar siúl in aon chuid de mhonarcha—

(a) leaghadh gloine, nó séideadh gloine seachas gloine lampashéidte,

(b) mallfhuaradh gloine seachas pláta-ghloine nó leathánghloine, nó

(c) galú sáile i bpeananna oscailte, nó sorn-thirmiú salainn,

ní fostófar aon ógánach mná sa chuid sin den mhonarcha.

(2) Féadfaidh an tAire le rialacháin, a déanfar tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, réim an ailt seo a leathnú chun aon phróise ar dóigh leis nár mhaith an rud é, mar gheall ar na himthosca speisialta, ógánaigh mhná a bheith ar fostú uirthi agus, más deimhin leis, toisc athrú a theacht ar na himthosca ina bhfuil aon phróis dá sonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo ar siúl, nach ceart go mbeadh feidhm ag forála an ailt seo, nó gur cóir iad a mhaolú, maidir leis an bpróis sin, féadfaidh sé, le rialacháin, a ordú go scoirfidh an t-alt seo d'fheidhm a bheith aige maidir leis an bpróis sin, sa mhéid sin agus faoi réir na gcoinníollacha sin a sonrófar sna rialacháin.

Toirmeasc ar mhná agus ógánaigh d'fhostú ar phróiseanna áirithe a bhaineas le monarú luaidhe.

69. —Ní fostófar bean ná ógánach in aon mhonarcha ar aon oibríocht acu seo a leanas:—

(a) obair ag foirnéis ina ndéantar dí-ocsaoiniú nó cóireáil ar mhiana sionca nó luaidhe;

(b) láimhsiú, cóireáil nó di-ocsaoiniú luaithrigh ina bhfuil luaidhe, dí-airgeadú luaidhe, nó leaghadh luaidhe nó sionca iarmhair;

(c) monarú lionntátha nó cóimiotal ina bhfuil níos mó ná deich faoin gcéad de luaidhe;

(d) monarú aon ocsaoide, carbonáide, rubháide, crómáide, aigéadáide, níotráide nó siliocáide luaidhe;

(e) meascadh nó paistiú i ndáil le monarú nó deisiú athchadhnraí leictreachais;

(f) glanadh seomraí oibre ina mbíonn aon cheann de na próiseanna réamhráite ar siúl.

Forála maidir le mná agus ógánaigh d'fhostú ar phróiseanna ina n-úsáidtear comhdhúla luaidhe.

70. —(1) Ní fostófar bean ná ógánach in aon mhonarcha ar aon phróis ina n-úsáidtear comhdhúla luaidhe, más próis í ina dtagann deannach nó múch ó chomhdhúil luaidhe, nó inar baol do na daoine a fostaítear inti iad a slapadh le haon chomhdhúil luaidhe i gcúrsa a bhfostaíochta, mura gcomhlíontar na forála seo a leanas maidir le gach bean agus ógánach a fostaítear:—

(a) i gcás deannach nó múch ó chomhdhúil luaidhe a theacht ón bpróis, déanfar socrú chun an deannach nó an mhúch a tharraingt chun siúil ó na daoine a fostaítear le scéidh-shéideán éifeachtúil a bheas beartaithe ar chuma go n-oibreoidh sé ar an deannach nó ar an múch chomh gar agus is féidir dá pointe tuismidh;

(b) raghaidh na daoine a fostaítear faoin scrúdú liachta forordaithe ag na trátha forordaithe, agus coimeádfar an taifead forordaithe maidir lena sláinte;

(c) ní tabharfar bia, deoch ná tobac isteach, ná ní caithfear iad, in aon tseomra ina mbíonn an phróis ar siúl, agus ní ceadófar d'aon duine fanacht in aon tseomra den tsórt sin le linn trátha béile;

(d) soláthróidh an t-áititheoir éadach cosanta oiriúnach a bheas glan, lena chaitheamh ag na daoine a fostaítear;

(e) soláthrófar lena húsáid ag na daoine a fostaítear pé cóiríocht oiriúnach a forordófar maidir le seomraí éadaigh, bialanna agus níochán;

(f) coimeádfar glan na seomraí ina mbíonn na daoine ar fostú, agus gach uirlis agus goireas a bhíos á úsáid acu.

(2) Ní dleathach, in aon phróis ina n-úsáidtear comhdhúla luaidhe, aon bhean ná ógánach d'fhostú a fionraíodh tar éis scrúdú liachta ó fhostaíocht ar aon phróis den tsórt sin ar an bhforas go ngabhfadh baol speisialta do shláinte na mná nó an óganaigh sin lena leanúint ar an bpróis sin.

(3) Is ar pé modh a forordófar a fionnfar cé acu comhdhú luaidhe, do réir bhrí an ailt seo, nó nach ea, aon chomhdhúil n meascán áirithe.

(4) San alt seo oiallaíonn “comhdhúil luaidhe” aon chomhdhúil tuaslaigeach luaidhe a dearbhófar le rialacháin ón Aire a bheith ina comhdhúil luaidhe chun críocha an ailt seo, agus folaíonn sé meascán ina bhfuil aon chomhdhúil den tsórt sin, ach ní fholaíonn cóimiotal ina bhfuil luaidhe.

Cumhacht chun rialacháin speisialta a dhéanamh i leith sábháltachta agus sláinte.

71. —(1) Más deimhin leis an Aire aon mhonaraíocht, inneallra, gléasra, trealamh, fearas nó próis, nó aon tsórt saothair láimhe, a húsáidtear i monarchana, a bheith de chineál lena ngabhfadh baol díobhála coirp do na daoine a fostaítear, nó d'aon aicme de na daoine sin, féadfaidh sé, tar éis dul dó i gcomhairle leis an Aire Sláinte, pé rialacháin speisialta a dhéanamh is dóigh leis a bheith réasúnach agus a bheith ag freagairt do riachtanas an cháis.

(2) Féadfaidh rialacháin speisialta faoin alt seo, maille le nithe eile a dhéanamh,—

(a) toirmeasc a chur le fostú, nó modhnú nó tórainniú a dhéanamh ar uaireanta fostaíochta, gach duine nó aon aicme daoine, i ndáil le haon mhonaraíocht, inneallra, gléasra nó próis, nó le haon tsórt saothair láimhe,

(b) úsáid aon ábhair nó próise a thoirmeasc, a thórainniú nó a rialú,

(c) modhnú a dhéanamh, maidir le haon chineál nó sórt monarchan, ar aon fhorála de Chuid II nó Cuid III nó den Chuid seo den Acht seo, is forála a fhorchuireas ceanglais maidir le sláinte nó sábháltacht,

(d) dualgais a chur ar únaerí, daoine fostaithe agus daoine eile, maraon le háititheoirí.

(3) Féadfaidh rialacháin speisialta faoin alt seo baint le gach monarcha ina n-úsáidtear an mhonaraíocht, an t-inneallra, an gléasra, an phróis nó an sórt saothair láimhe adúradh nó le haon chineál nó sórt a sonrófar de na monarchana sin, agus féadfaidh a fhoráil go ndéanfar aon chineál nó sórt monarchan a sonrófar a dhíolmhadh go hiomlán nó faoi réir coinníollacha.

Cumhacht chun samplaí a thógaint.

72. —(1) Féadfaidh cigire tráth ar bith tar éis dó sin a chur in iúl don áititheoir nó, mura bhfuil fáil go héasca ar an áititheoir d'fhear cinn nó do dhuine freagarthach eile sa mhonarcha, leor, mhéid samplaí a thógaint le haghaidh taifigh d'aon ábhar a húsáidtear nó a measctar lena úsáid chun lasáin a mhonarú, nó d'aon tsubstaint a húsáidtear nó atá le húsáid i monarcha agus is substaint a bhfuil amhras aige sárú ina leith a bheith á dhéanamh ar aon rialachán faoin gCuid seo den Acht seo, nó is dóigh leis ba bhaol díobhála coirp do na daoine a fostaítear, nó a measann sé go gcruthófaí ar í a thaifeach gur dócha go ndéanfadh sí díobháil den tsaghas sin.

(2) Féadfaidh an t-áititheoir nó an fear cinn nó duine freagarthach eile dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo, nuair a bheas sampla á thógaint faoin alt seo, agus ar é do sholáthar na bhfearas riachtanach, a cheangal ar an gcigire an sampla a roinnt ina thrí coda, gach cuid a mharcáil agus a shéalú nó d'iamh ar pé modh a oireas di, agus—

(a) cuid amháin a sheachadadh don áititheoir, nó don fhear cinn nó do dhuine freagarthach eile,

(b) cuid amháin a choimeád le haghaidh comparáide iardain,

(c) cuid amháin a chur faoi bhráid an taifeora,

agus, má ceanglaítear sin, is é an Ceimiceoir Stáit a dhéanfas, nó is faoina stiúrú a déanfar, aon taifeach faoin alt seo.

(3) Aon deimhniú a airbheartós a bheith ina dheimhniú ón gCeimiceoir Stáit maidir le toradh taifigh ar shampla faoin alt seo, beidh sé inghlactha, in aon imeachta faoin Acht seo, mar fhianaise ar na nithe a bheas ráite ann, ach féadfaidh ceachtar páirtí a cheangal go ngairmfear mar fhinné an duine a rinne an taifeach.

(4) Ní dleathach do dhuine ar bith, ach amháin an méid is gá sin chun críocha inchúisimh i leith ciona faoin Acht seo, torthaí taifigh a rinneadh faoin alt seo d'fhoilsiú ná a nochtadh do dhuine ar bith, agus má ghníomhaíonn duine ar bith contrártha don fho-alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air.

Coiste Sábháltachta agus Toscaire Sábháltachta.

73. —(1) Má dhéanann na daoine a fostaítear i monarcha coiste (dá ngairmtear an Coiste Sábháltachta sa bhfo-alt seo) a roghnú as a líon féin chun feabhas a chur ar chúrsaí sábháltachta, sláinte agus leasa na ndaoine a fostaítear, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas:—

(a) is feidhm d'fheidhmeanna an Choiste Shábháltachta cabhrú chun a thabhairt go gcomhlíonfaidh áititheoir na monarchan agus na daoine a fostaítear inti forála an Achta seo agus na n-orduithe agus na rialachán faoin Acht seo,

(b) ar an gCoiste Sábháltachta dá iarraidh sin, cuirfidh an t-áititheoir taifead sa chlár ginearálta ina n-inseoidh—

(i) gur bunaíodh an Coiste Sábháltachta,

(ii) má d'ainmnigh an Coiste Sábháltachta duine dá chomhaltaí chun bheith ina Thoscaire Sábháltachta chun críocha an ailt seo, ainm an Toscaire Shábháltachta,

(c) beidh an t-áititheoir i dteideal ionadaíocht a bheith aige, trí dhuine amháin ar a laghad d'ainmnigh sé, ag gach cruinniú den Choiste Sábháltachta,

(d) breithneoidh an t-áititheoir aon uiríolla a dhéanfas an Coiste Sábháltachta leis i dtaobh nithe a bhaineas le sábháltacht, sláinte agus leas na ndaoine a fostaítear,

(e) breithneoidh an Coiste Sábháltachta aon uiríolla a dhéanfas an t-áititheoir leis i dtaobh nithe a bhaineas le sábháltacht, sláinte agus leas na ndaoine a fostaítear,

(f) breithneoidh cigire aon uiríolla a dhéanfas an Toscaire Sábháltachta leis i dtaobh nithe a bhaineas le sábháltacht, sláinte agus leas na ndaoine a fostaítear (is uiríolla a déanfar ar an gCoiste Sábháltachta dá iarraidh sin) agus, chuige sin, féadfaidh sé aon taifid ar imeachta an Choiste Shábháltachta d'iniúchadh,

(g) beidh cigire i dteideal, más mian leis é, an Toscaire Sábháltachta a bheith ina chuideachta le linn a thurais iniúchta ar an monarcha nó le linn aon choda den turas sin.

(2) Más deimhin leis an Aire go bhfuil sa mhonarcha coiste nó comhlucht eile nach coiste den tsaghas dá dtagartar i bhfo-alt (1) den alt seo ach atá comhdhéanta ar chuma gur féidir leis feidhmeanna coiste den tsaghas sin a chomhlíonadh, féadfaidh sé, ar iarratas ón gcoiste nó ón gcomhlucht eile agus le toiliú áititheora na monarchan, deimhniú d'eisiúint a bhéarfas aitheantas don choiste nó don chomhlucht eile mar Choiste Sábháltachta chun críocha an ailt seo agus, an fhaid a bheas an deimhniú sin i bhfeidhm, bainfidh forála fo-ailt (1) den alt seo leis an gcoiste nó leis an gcomhlucht eile.