An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Praghsanna Earraí agus Táillí i leith Seirbhísí.) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL. Achtacháin a hAthghairmtear.)

4 1958

AN tACHT PRAGHSANNA, 1958

CUID IV.

Forála Ilghnéitheacha.

Oifigigh údaraithe.

23. —(1) Féadfaidh an tAire pé oifigigh, agus pé méid oifigeach, dá chuid is oiriúnach leis a cheapadh ina n-oifigigh údaraithe chun críocha an Achta seo.

(2) Tabharfar do gach oifigeach údaraithe barántas a cheaptha mar oifigeach údaraithe agus, nuair a bheidh sé ag feidhmiú aon chumhachta a thugtar d'oifigeach údaraithe le halt 24 den Acht seo déanfaidh sé, má iarrann an duine lena mbainfidh air é, an barántas a thabhairt ar aird don duine sin.

Cumhachta oifigeach údaraithe.

24. —(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, d'fhonn aon eolas a fháil a theastóidh ón Aire chun go bhféadfaidh sé a fheidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú aon ní nó nithe acu seo a leanas a dhéanamh—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in áitreabh ina mbíonn aon ghníomhacht á seoladh i ndáil le gnó ag monarú, ag próisiú, ag pacáistiú, ag soláthar nó ag imdháil earraí nó i ndáil le heagrú daoine, nó le cabhrú le daoine, a bhíonn ag gabháil d'aon ghnó den tsórt sin, agus an t-áitreabh d'iniúchadh,

(b) a cheangal ar an duine a sheolann an ghníomhacht sin agus ar aon duine atá fostaithe i ndáil leis sin aon leabhair, doiciméid nó taifid a bhaineann leis an ngníomhacht sin agus atá ar chumas an duine sin nó faoina urláimh a thabhairt ar aird dó agus pé eolas a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir le haon iontrála sna leabhair sna doiciméid nó sna taifid sin,

(c) na leabhair, na doiciméid nó na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna díobh a dhéanamh nó sleachta a thógáil astu,

(d) a cheangal ar an duine sin aon eolas a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir leis na daoine a bheidh ag seoladh na gníomhachta sin (lena n-áiritear, go háirithe, i gcás comhlucht neamhchorpraithe daoine, eolas i dtaobh a chomhaltais agus a choiste bhainistí nó údaráis rialaithe eile) nó a bheidh fostaithe i ndáil léi,

(e) a cheangal ar an duine sin aon eolas eile a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir leis an ngníomhacht sin.

(2) Duine ar bith a dhéanfaidh oifigeach údaraithe a bhac nó a chosc agus é ag feidhmiú a chumhacht faoi fho-alt (1) den alt seo nó nach ndéanfaidh do réir cheanglas oifigigh údaraithe faoin bhfo-alt sin (1) beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo.

Toirmeasc le heolas a nochtadh.

25. —(1) Ní nochtfaidh duine ar bith eolas a bheidh ar fáil aige de bhun na gcumhacht chun eolas a fháil a tugtar dó leis an Acht seo nó trí bheith i láthair ag cruinniú de Choiste Comhairlitheach a tionólfar go príobháideach.

(2) Ní bhaineann fo-alt (1) den alt seo—

(a) le cumarsáid ó chomhalta de Choiste Comhairlitheach nó ó oifigeach údaraithe i gcomhlíonadh a dhualgas faoin Acht seo, ná

(b) le nochtadh eolais i dtuarascáil ó Choiste Comhairlitheach nó chun críche imeacht dlíthiúla faoin Acht seo.

(3) Má sháraíonn aon duine fo-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo.

Pionóis mar gheall ar chionta.

26. —Gach duine a dhéanfaidh cion, nó a meastar cion a bheith déanta aige, faoi aon alt den Acht seo, dlífidh sé, ar a chiontú ann go hachomair, fíneáil nach mó ná céad punt a chur air (agus ina theannta sin, más cion leanúnach é, fíneáil nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanfar den chion) nó, de roghain na Cúirte, príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná dhá mhí dhéag nó an fhíneáil sin agus an phríosúntacht sin le chéile.

Cionta maidir le comhlachta corpraithe agus comhlachta neamhchorpraithe.

27. —Má dhéanann comhlacht corpraithe nó comhlucht neamhchorpraithe nó duine a airbheartóidh a bheith ag gníomhú thar ceann comhlachta chorpraithe nó comhlachta neamhchorpraithe daoine cion faoi aon alt den Acht seo agus go gcruthófar go ndearnadh amhlaidh é le toiliú nó aontú nó gur hurasaíodh a dhéanamh trí aon mhainneachtaint ar thaobh aon duine agus é ina stiúrthóir nó ina chomhalta de choiste bainistí nó d'údarás rialaithe eile an chéanna nó ina bhainisteoir, ina rúnaí nó ina oifigeach eile don chéanna, measfar an cion a bheith déanta ag an duine sin freisin agus dlífear imeachta a bhunú ina choinne agus é a phionósú dá réir sin.

Inchúiseamh i leith cionta.

28. —(1) Féadfaidh an tAire imeachta i leith ciona faoi aon alt den Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(2) D'ainneoin fo-ailt (4) d'alt 10 den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachta achomaire i leith ciona faoi aon alt den Acht seo a thionscnamh laistigh de dhá mhí dhéag ó dháta an chiona.