An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Áitribh Áirithe a Rialú)

27 1958

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1958

CUID II.

Forálacha Airgeadais

Ailt áirithe do leanúint i bhfeidhm.

6. —(1) Déanfar an tagairt don lú lá d'Aibreán, 1958, atá (de bhua ailt 6 d'Acht 1956) i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 16 d'Acht 1948, i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 20 den Acht sin agus i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 24 d'Acht 1952, a fhorléiriú mar thagairt don lú lá d'Aibreán, 1960.

(2) Déanfar an tagairt don lú lá d'Aibreán, 1958, atá i mír (ii) d'fho-alt (1) agus i mír (ii) d'fho-alt (2) d'alt 11 d'Acht 1956 a fhorléiriú mar thagairt don lú lá d'Aibreán, 1960.

(3) Beidh, agus measfar go raibh, éifeacht ag an alt seo amhail ar an 1ú lá d'Aibreán, 1958, agus ón lá sin amach.

Deontais bhreise i gcás deontais áirithe a thabhairt faoi alt 3 d'Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929 .

1953, Uimh. 6 .

1929, Uimh. 41 .

7. —(1) I gcás deontas a thabhairt do dhuine faoi fho-alt (2) nó fo-alt (3) (a cuireadh isteach le hAcht na dTithe (Gaeltacht) (Leasú), 1953 ) d'alt 3 d'Acht na dTithe (Gaeltacht), 1929 , féadfaidh an t-údarás tithe deontas a thabhairt don duine sin nach mó ná méid an deontais faoin alt sin.

(2) Ní thabharfar deontas faoi alt 9, 10 ná 11 d'Acht 1952 i leith tí a dtabharfar deontas ina leith faoin alt seo.

(3) Chun críocha an ailt seo beidh na cumhachtaí céanna ag údarás tithe chun airgead a fháil ar iasacht agus a thugtar don údarás sin chun críocha Achtanna Tithe an Lucht Oibre nó Achtanna na Sclábhaithe.

(4) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo ach amháin i leith deontas do dhaoine a fheabhsóidh nó a mhéadóidh teach nó a chuirfidh ar fáil nó a chuirfidh isteach soláthar uisce agus saoráidí séarachais príobháideacha ann más ar an 30ú lá do Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar an bhfeabhsú nó an méadú nó ar an gcur ar fáil agus an cur isteach.

Alt 16 d'Acht 1948 agus an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht sin a leasú.

8. —(1) Leasaítear leis seo alt 16 d'Acht 1948 trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (3):

“(3A) I gcás ina dtabharfaidh an tAire deontas do dhuine a athfhoirgneoidh teach faoin alt seo agus gur ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar an athfhoirgniú, féadfaidh an t-údarás tithe deontas a thabhairt don duine sin nach mó ná méid an deontais ón Aire.

(3B) Ní thabharfar deontas faoi alt 9, 10 ná 11 d'Acht 1952 i leith tí a dtabharfar deontas ina leith faoi fho-alt (3A) den alt seo.

(3C) Chun críocha fo-ailt (3A) den alt seo beidh na cumhachtaí céanna ag údarás tithe chun airgead a fháil ar iasacht agus a thugtar don údarás sin chun críocha Achtanna Tithe an Lucht Oibre nó Achtanna na Sclábhaithe.”

(2) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1948 trí—

(a) “100” a chur in ionad “80” sa dara colún agus sa tríú colún faoi seach,

(b) “120” a chur in ionad “100” (arna chur isteach le fo-alt (1) d'alt 19 d'Acht 1952) sna colúin sin, agus

(c) “140” a chur in ionad “120” (arna chur isteach leis an bhfo-alt sin) sna colúin sin.

(3) I gcás deontas faoi alt 16 d'Acht 1948 do dhuine nó do chumann fóntais phoiblí a thógfaidh teach i límistéar nach mbeidh, an dáta a iarrfar an deontas, aon soláthar poiblí uisce píopaí ná scéim séarachais phoiblí ar fáil ná á chur ar fáil ann, beidh éifeacht ag an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1948 amhail agus dá ndéanfaí gach suim a shonraítear sa tríú colún den Sceideal sin a mhéadú de chúig phunt is fiche.

(4) (a) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (2) den alt seo ach amháin i gcás deontas faoi alt 16 d'Acht 1948 do dhaoine a athfhoirgneoidh tithe más ar an 30ú Meitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar an athfhoirgniú.

(b) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (3) den alt seo ach amháin i gcás deontas do dhaoine nó do chumainn fóntais phoiblí a thógfaidh tithe más ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar an tógáil.

Deontais faoi alt 7 d'Acht 1952.

9. —D'ainneoin forálacha fo-ailt (5) d'alt 11 d'Acht 1956, féadfar deontas a thabhairt faoi alt 7 d'Acht 1952 do dhuine a dhéanfaidh soláthar uisce agus saoráidí séarachais príobháideacha a chur ar fáil agus a chur isteach i dtigh cónaithe, má thosaíodh ar an soláthar uisce agus na saoráidí séarachais a chur ar fáil agus a chur isteach roimh an 25ú lá d'Iúil, 1956, agus má chríochnaítear sin an lú lá d'Aibreán, 1960, nó roimhe sin.

Alt 33 d'Acht 1952 a leasú.

10. —(1) Leasaítear leis seo alt 33 d'Acht 1952 trí “£100” a chur in ionad “£80” i mír (a) d'fho-alt (2).

(2) Nuair a bheifear ag tabhairt feidhme do mhír (a) d'fho-alt (2) den alt sin 33, arna leasú le fo-alt (1) den alt seo, forléireofar an tagairt do £100, maidir le teaghas ar leithligh a mbeidh níos mó ná trí sheomra ann—

(a) i gcás teaghais ar leithligh a mbeidh cúig sheomra nó níos mó ann—mar thagairt do £140, agus

(b) in aon chás eile—mar thagairt do £120.

(3) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin i gcás deontas d'údaráis tithe a dhéanfaidh oibreacha dá dtagartar i bhfo-alt (2) den alt sin 33 más ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar na hoibreacha a dhéanamh.

Alt 12 d'Acht 1954 agus alt 9 d'Acht 1956 a leasú.

11. —(1) Leasaítear leis seo alt 12 d'Acht 1954 trí “£100” a chur in ionad “£80” i mír (a) d'fho-alt (1) agus leasaítear leis seo alt 9 d'Acht 1956 trí “£100” a chur in ionad “£80”, “£140” a chur in ionad “£120” agus “£120” a chur in ionad “£100” i bhfo-alt (1).

(2) Déantar leis seo an mhír seo a leanas a chur in ionad míre (1) d'fho-alt (2) d'alt 12 d'Acht 1954:

‘(I) más rud é—

(a) go bhfuil deimhnithe ag an údarás tithe (nó, i gcás achomhairc, ag an Aire) go bhfuil an teach atá le deisiú nó le feabhsú oiriúnach le deisiú nó le feabhsú, agus

(b) gur deimhin leis an Aire go bhfuil na hoibreacha a bheartaítear a dhéanamh riachtanach chun cóirtithíochta

oiriúnach a chur ar fáil, agus”.

(3) D'ainneoin an leasaithe a dhéantar le fo-alt (2) den alt seo, féadfar gan deontais ó údarás tithe faoi fho-alt (3) d'alt 12 d'Acht 1954, a thabhairt más oiriúnach leis an údarás é, ach amháin—

(a) do dhaoine de cibé aicme nó aicmí, agus/nó

(b) do dhaoine a dhéanfaidh oibreacha ar thithe de cibé saghas nó saghsanna,

a chinnfidh an t-údarás.

(4) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo ach amháin i gcás deontas do dhaoine a dhéanfaidh oibreacha feabhsúcháin nó deisiúcháin ar thithe más ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar na hoibreacha a dhéanamh.

Alt 11 d'Acht 1956 a leasú.

12. —(1) Leasaítear leis seo alt 11 d'Acht 1956 trí “£50” a chur in ionad “£40” i bhfo-alt (1) agus “£25” a chur in ionad “£20” i bhfo-alt (2).

(2) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (2) d'alt 11 d'Acht 1956:

“(2A) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, agus faoi réir rialachán faoin alt seo, deontas nach mó ná £75 a thabhairt, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do dhuine a dhéanfaidh soláthar uisce príobháideach agus saoráidí séarachais príobháideacha a sholáthar agus a chur isteach i dteach cónaithe, más rud é—

(i) gur límistéar ina bhfuil an teach cónaithe límistéar nach bhfuil, dáta iarrtha an deontais, aon soláthar poiblí uisce píopaí ná scéim séarachais phoiblí ar fáil ná á chur ar fáil ann, agus

(ii) go dtosófar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis ar an soláthar uisce agus na saoráidí séarachais a chur ar fáil agus a chur isteach agus go gcríochnófar an 1ú lá d'Aibreán, 1960, nó roimhe sin iad agus go gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha atá leagtha amach sna rialacháin sin.”

(3) Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fo-ailt (2A) (a chuirtear isteach leis an alt seo) d'alt 11 d'Acht 1956:

“(2B) I gcás ina dtabharfaidh an tAire deontas do dhuine faoin alt seo i leith soláthar uisce príobháideach nó saoráidí séarachais príobháideacha nó an soláthar agus na saoráidí sin i dteannta chéile a chur ar fáil agus a chur isteach agus gur tosaíodh an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis sin ar an gcur ar fáil agus an cur isteach, féadfaidh an t-údarás tithe deontas a thabhairt don duine sin nach mó ná méid an deontais ón Aire.

(2C) Ní thabharfar deontas faoi alt 9, 10 ná 11 d'Acht 1952 i leith tí a dtabharfar deontas ina leith faoi fho-alt (2B) den alt seo.

(2D) Chun críocha fo-ailt (2B) den alt seo beidh na cumhachtaí céanna ag údarás tithe chun airgead a fháil ar iasacht agus a thugtar don údarás sin chun críocha Achtanna Tithe an Lucht Oibre nó Achtanna na Sclábhaithe”.

(4) Ní bheidh éifeacht ag fo-alt (1) den alt seo ach amháin i leith deontas faoi alt 11 d'Acht 1956 do dhaoine a chuirfidh ar fáil agus a chuirfidh isteach soláthar uisce príobháideach nó saoráidí séarachais príobháideacha nó an soláthar agus na saoráidí sin i dteannta chéile más ar an 30ú lá de Mheitheamh, 1958, nó dá éis a tosaíodh ar an gcur ar fáil nó ar an gcur isteach.

Airleacain ó údaráis tithe chun tithe a athfhoirgniú, a dheisiú agus a fheabhsú.

13. —(1) Féadfaidh údarás tithe, faoi réir cibé coinníollacha a cheadóidh an tAire, airleacan a thabhairt do dhuine (dá ngairtear an t-iasachtaí san alt seo) a mbeidh oibreacha athfhoirgniúcháin, deisiúcháin nó feabhsúcháin á ndéanamh aige ar theach, ach an t-údarás a bheith deimhin de—

(a) go mbeidh an teach oiriúnach ar gach slí chun daoine do chónaí ann, tar éis na hoibreacha beartaithe a bheith déanta, agus

(b) go bhfuil na hoibreacha a bheartaítear a dhéanamh riachtanach chun cóiríocht tithíochta oiriúnach a chur ar fáil, agus

(c) go bhfuil an teach oiriúnach le hathfhoirgniú, le deisiú nó le feabhsú, de réir mar bheidh.

(2) Ní bheidh airleacan faoin alt seo i leith tí níos mó ná cúig seachtód faoin gcéad den suim ar dóigh leis an údarás áitiúil go mbeadh súil réasúnach lena fáil ar an teach dá ndíoltaí ar an margadh oscailte é ar dháta an t-airleacan a údarú ag an údarás tithe.

(3) Déanfar airleacan faoin alt seo a aisíoc maraon le hús laistigh de cibé tréimhse a chinnfidh an t-údarás tithe agus nach sia ná cúig bliana déag ón dáta a íocfar an t-airleacan nó, más ina thráthchoda a aisíocfar an t-airleacan, ón dáta a íocfar an chéad tráthchuid.

(4) Déanfar aisíoc airleacain faoin alt seo i leith tí a urrú mar leanas—

(a) trí ionstraim ag dílsiú úinéireacht an tí san údarás tithe faoi réir ceart a fuascailte a bheith ag an iasachtaí, nó

(b) má bhíonn an úinéireacht sin dílsithe cheana féin san údarás tithe faoi réir ceart a fuascailte a bheith ag an iasachtaí chun aisíoc airleacain a urrú i leith an tí faoi na hAchtanna chun Tithe Cónaithe Beaga a Fháil, 1899 go 1957, arna leasú leis an Acht seo, trí ionstraim mhuirir bhreise a mhuirearóidh aisíoc an airleacain (maraon leis an ús is iníoctha air) faoin alt seo ar an teach agus a dhéanfaidh an ceart fuascailte adúradh a chur freisin faoi réir aisíoc an airleacain (maraon leis an ús is iníoctha air) faoin alt seo.

(5) Féadfar airleacan faoin alt seo i leith tí a íoc ina thráthchoda ó am go ham le linn na hoibreacha a bheith á ndéanamh ar an teach ach ní rachaidh méid iomlán na dtráthchoda a íocfar tráth ar bith thar costas na coda sin de na hoibreacha a bheith críochnaithe an tráth sin.

(6) (a) Chun críocha an ailt seo beidh na cumhachtaí céanna ag údarás tithe chun airgead a fháil ar iasacht agus a thugtar don údarás sin chun críocha Achtanna Tithe an Lucht Oibre nó Achtanna na Sclábhaithe.

(b) Féadfar airgead a gheofar ar iasacht de bhun an fho-ailt seo a thabhairt ar iasacht d'údarás tithe trí eisiúint as ciste na n-iasachtaí áitiúla amhail agus dá mb'iasacht áitiúil an iasacht sin de réir bhrí Achtanna Ciste na nIasacht Áitiúla, 1935 go 1957, agus gur údaraíodh é le hAcht ón Oireachtas.

(7) Chun críocha an ailt seo is éard is “úinéireacht” ann cibé leas nó cuallaíocht leas i dteach a chomhdhéanfaidh leas feo shimplí (lena n-áirítear leas feofheirme) i seilbh nó leas léasach i seilbh go ceann an oiread blianta a bheidh gan caitheamh ar an dáta a údaróidh an t-údarás tithe an t-airleacan faoin alt seo i leith an tí agus is comhionann le, nó is sia ná, comhshuim an téarma a bheidh socair chun an t-airleacan a aisíoc agus cúig bliana déag.

Ranníoca ón Aire i leith muirear bliantúla iasachta údarás tithe.

14. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais agus faoi réir rialachán faoin alt seo, ranníoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas a thabhairt, ar feadh cibé tréimhse nach sia ná caoga bliain a chinnfidh an tAire, faoi chomhair na muirear bliantúla iasachta faoina ndeachaigh údarás tithe i leith airgid a fuair siad ar iasacht chun iostáin nó cóiríocht tithíochta eile lena mbaineann an t-alt seo a chur ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe nó faoi alt 24 d'Acht 1950—

(a) nach mó ná seasca a sé agus dhá dtrian faoin gcéad de na muirir bhliantúla iasachta sin más deimhin leis an Aire go bhfuil na hiostáin nó an chóiríocht tithíochta eile sin á n-úsáid mar chóiríocht—

(i) do dhaoine a easáitíodh de dheasca na teaghais a bhí acu do thitim nó a dhíthiú nó de dheasca aon oibríochtaí ag an údarás tithe sin faoi na hAchtanna um Thithe an Lucht Oibre, nó

(ii) do dhaoine i gcall athchóiríochta cónaithe ar chúiseanna atruacha nó cúiseanna eile dá samhail sin nach bhféadfaí mar gheall ar dhála na ndaoine sin athchóiríocht chónaithe a chur ar fáil dóibh amhlaidh dá éagmais sin,

(b) nach mó ná tríocha a trí agus trian faoin gcéad de na muirir bhliantúla iasachta sin in aon chás eile.

(2) Ní bhaineann an t-alt seo ach amháin le hiostáin agus cóiríocht tithíochta ar tosaíodh nó a dtosófar, an 30ú la de Mheitheamh, 1958, nó dá éis, ar a dtógáil agus a gcur ar fáil agus a ndearnadh nó a ndéanfar, ar an dáta sin nó dá éis, iasacht chun an údaráis tithe ina leith a cheadú.

(3) Gach ranníoc i leith muirear bliantúla iasachta a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo íocfar é i cibé slí agus cibé tráth nó tráthanna a ordóidh an tAire le rialacháin faoin alt seo.

(4) Chun críocha an ailt seo, measfar nach mó méid aon airgid a bheidh faighte ar iasacht ag údarás tithe chun iostáin nó cóiríocht tithíochta eile lena mbaineann an t-alt seo a chur ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe nó faoi alt 24 d'Acht 1950 ná méid arna ríomh i cibé slí a ordóidh an tAire le rialacháin faoin alt seo, agus measfar nach mó méid na muirear bliantúla iasachta i leith an airgid sin (arna theorannú mar adúradh) ná na suimeanna (lena n-áirítear muirir úis) dob iníoctha ag an údarás tithe in aon bhliain airgeadais áitiúil in aisíoc an airgid sin (arna theorannú mar adúradh) maraon le hús le Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, dá mb'ó na Coimisinéirí sin a fuarthas an t-airgead sin ar iasacht.

(5) Má rinneadh nó má dhéantar ranníoc faoi alt 6 d'Acht 1932 faoi chomhair na muirear bliantúla iasachta i leith airgid a fuarthas ar iasacht chun iostáin nó cóiríocht tithíochta eile a chur ar fáil faoi Achtanna na Sclábhaithe, ní dhéanfar ranníoc i leith na muirear sin faoin alt seo.

(6) Beidh éifeacht ag alt 13 d'Acht 1950 amhail is dá mbeadh tagairt do ranníoca i leith muirear bliantúla iasachta faoin alt seo sa tagairt do ranníoc i leith muirear bliantúla iasachta faoi alt 6 d'Acht 1932.

(7) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

Cúnamh airgid ón Aire i leith muirear bliantúla iasachta údarás áitiúla.

15. —(1) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, cúnamh airgid (dá ngairtear cúnamh airgid úis san alt seo) a íoc, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, le húdarás tithe agus coimisinéirí baile i leith airgid lena mbaineann an t-alt seo agus a fuarthas ar iasacht chun críocha Achtanna Tithe an Lucht Oibre nó Achtanna na Sclábhaithe, ar cúnamh airgid é is comhionann leis an difríocht idir na muirir iasachta faoina ndeachthas i leith an airgid sin agus na muirir iasachta ar an tsuim chéanna arna ríomh de réir cibé ráta nó rátaí úis is lú ná sin a chinnfidh an tAire.

(2) Ní áireofar an cúnamh airgid úis mar ranníoc i leith muirear iasachta chun críocha ailt 6 d'Acht 1932, arna leasú.

(3) Ní bhainfidh an t-alt seo ach amháin le hairgead a fuarthas ar iasacht ó chiste na n-iasachtaí áitiúla an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, nó dá éis sin chun tithe, iostáin nó cóiríocht tithíochta eile lena mbaineann Rialachán na dTithe (Ranníocaíochtaí Muirear Iasachta), 1932 go 1951, a chur ar fáil.

Forálacha a leanann as Ciste Iostán na Sclábhaithe a fhoirceannadh.

1906, c. 37.

1891, c. 48.

1935, Uimh. 16 .

16. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an tAcht” an Labourers (Ireland) Act, 1906;

ciallaíonn “an Ciste” Ciste Iostán na Sclábhaithe a bunaíodh le alt 13 (a athghairtear leis an Acht seo) den Acht;

ciallaíonn “Ranníoc an Státchiste” ranníoc an Státchiste faoin Purchase of Land (Ireland) Act, 1891.

(2) An lú lá d'Aibreán, 1959,—

(a) déanfar an t-airgead agus na hurrúis a bhí díreach roimh an lá sin, chun creidhmheasa an Chiste, maraon le haon ús a bhí faibhrithe ar an gcéanna, a íoc nó a aistriú de réir orduithe an Aire Airgeadais, isteach i gCúlchiste na gCairteacha Coigiltis agus cuirfear ansin é chun creidmheasa an Phríomh-Chuntais Chúltaca,

(b) cuirfidh an tAire Airgeadais faoi deara go ndíscríobhfar as sócmhainní chiste na n-iasachtaí áitiúla an caipiteal (arna chinneadh ag an Aire sin) a bheidh gan íoc i leith iasachtaí tithíochta agus a bheadh le haisíoc, mura mbeadh an tAcht seo, as airgead a fuarthas ó Ranníoc an Státchiste.

(3) Cuirfidh an tAire Airgeadais faoi deara go ndíscríobhfar, le héifeacht amhail ón lú lá de Nollaig, 1958, as na hairleacain dá dtagartar i bhfo-alt (1) d'alt 17 den Acht cibé méideanna a mheasfaidh sé a bheith réasúnach ag féachaint d'athghairm an ailt sin leis an Acht seo.

(4) Maidir leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1960, agus gach bliain airgeadais ina dhiaidh sin, laghdófar Ranníoc an Státchiste an méid is gá chun soláthar a dhéanamh i gcóir na suimeanna seo a leanas, is é sin le rá:

(a) £29,205 6s. 2d., is é sin, an tsuim dob iníoctha, mura mbeadh alt 18 den Acht a athghairm leis an Acht seo, faoi chomhair aisíoc na n-iasachtaí dá dtagartar san alt sin, agus

(b) £4,901 11s. 6d., is é sin, an tsuim dob iníoctha, mura mbeadh alt 13 den Acht a athghairm leis an Acht seo, leis an gCiste faoin alt sin,

agus scoirfear dá réir sin de na suimeanna sin a íoc.

(5) I gcás ina ndéanfar aon chaipiteal a dhíscríobh faoi mhír (b) d'fho-alt (2) den alt seo—

(a) beidh an méid comhréire a bheidh ciste na n-iasachtaí áitiúla faoi dhliteanas ag an Státchiste urscaoilte,

(b) d'ainneoin fo-ailt (2) d'alt 14 d'Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 , ní gá an tsuim dhíscríofa a chúiteamh agus a íoc le ciste na n-iasachtaí áitiúla, agus

(c) d'ainneoin fo-ailt (3) den alt sin, beidh deireadh leis an dliteanas an tsuim dhíscríofa a íoc.

Forálacha a leanann as Ciste Tithíochta na hÉireann a fhoirceannadh.

1908, c. 61.

1935, Uimh. 16 .

17. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an tAcht” an Housing of the Working Classes (Ireland) Act, 1908;

ciallaíonn “an Ciste” Ciste Tithíochta na hÉireann a bunaíodh le halt 5 (a athghairtear leis an Acht seo) den Acht.

(2) An 1ú lá d'Aibreán, 1959—

(a) déanfar an t-airgead agus na hurrúis a bhí, díreach roimh an lá sin, chun creidmheasa an Chiste, maraon le haon ús a bhí faibhrithe ar an gcéanna, a íoc nó a aistriú, de réir orduithe an Aire Airgeadais, isteach i gCúlchiste na gCairteacha Coigiltis agus cuirfear ansin é chun creidmheasa an Phríomh-Chuntais Chúltaca,

(b) cuirfidh an tAire Airgeadais faoi deara go ndíscríobhfar as sócmhainní chiste na n-iasachtaí áitiúla an caipiteal (arna chinneadh ag an Aire sin) a bheidh gan íoc i leith iasachtaí tithíochta agus a bheadh le haisíoc, mura mbeadh an tAcht seo, as suimeanna a fuarthas ón gCiste.

(3) (a) Faoi réir toiliú an Aire Airgeadais, tabharfaidh an tAire, an 1ú lá d'Aibreán, 1959, nó a luaithe is caothúil ina dhiaidh sin, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, do gach údarás áitiúil a íocfaidh suimeanna iomchuí cibé íocaíocht a mheasfaidh sé is comhionann leis na suimeanna a gheobhfadh an t-údarás áitiúil sin, mura mbeadh alt 5 den Acht a athghairm leis an Acht seo, faoin alt sin faoi threoir na méideanna sin.

(b) Úsáidfidh údarás áitiúil aon íocaíocht a thabharfar dóibh faoi mhír (a) den fho-alt seo chun airgead a fuarthas ar iasacht a aisíoc nó, le toiliú an Aire, chun aon chríche ar féidir go cuí airgead caipitil a úsáid chuige.

(c) Sa bhfo-alt seo ciallaíonn “suimeanna iomchuí”, maidir le húdarás áitiúil, suimeanna—

(i) a áireofaí, mura mbeadh alt 5 den Acht a athghairm leis an Acht seo, sa mhuirear tithíochta bliantúil dá dtagartar san alt sin de chuid an údaráis áitiúil sin, agus

(ii) ar suimeanna iad i leith airgid a fuarthas ar iasacht ar shlí seachas ó Choimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn.

(4) I gcás ina ndéanfar aon chaipiteal a dhíscríobh faoi mhír (b) d'fho-alt (2) den alt seo—

(a) beidh an méid comhréire a bheidh ciste na n-iasachtaí áitiúla faoi dhliteanas ag an Státchiste urscaoilte,

(b) d'ainneoin fo-ailt (2) d'alt 14 d'Acht Ciste na nIasachtaí Áitiúla, 1935 , ní gá an tsuim dhíscríofa a cnúiteamh agus a íoc le ciste na n-iasachtaí áitiúla, agus

(c) d'ainneoin fo-ailt (3) den alt sin, beidh deireadh leis an dliteanas an tsuim dhíscríofa a íoc.