An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Blianachtaí Saoil Ceannaithe: Cáin Ioncaim agus Forcháin.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Innealra agus Gléasra.)

18 1959

AN tACHT AIRGEADAIS, 1959

CUID V.

Faoiseamh i leith Caiteachais Chaipitiúil Áirithe: Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparáide.

Caibidil I.

Foirgnimh agus Déanmhais Thionscail.

Léiriú (Caibidil I de Chuid V).

1956, Uimh. 47 .

24. —(1) Sa Chaibideal seo—

ciallaíonn “liúntas foirgníochta tionscail” liúntas arna thabhairt faoi Chuid IV den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956;

tá le “foirgneamh nó déanmhas tionscail” an brí chéanna atá, de bhua ailt 17 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéithea cha) 1956, leis an abairt sin i gCuid IV den Acht sin.

(2) Duine a chuaigh faoi chaiteachas ag déanamh foirgnimh nó déanmhais measfar, chun críocha aon fhorála den Chaibidil seo a thagraíonn dá leas ann an tráth a chuathas faoin gcaiteachas, go raibh an leas céanna aige ann a bheadh aige dá mbeadh an foirgneamh nó an déanmhas sin críochnaithe an tráth sin.

(3) Gan dochar do cheann ar bith d'fhorálacha eile na Coda seo den Acht seo maidir le hairgead díola, árachais, tarrthála, nó cúitimh a chionroinnt, measfar, chun críocha na Caibidle seo, an tsuim a íocadh ar an leas iomchuí i bhfoirgneamh nó i ndéan, mhas a dhíol, nó aon airgead díola eile, árachais, tarrthála nó cúitimh is iníoctha i leith aon fhoirgnimh nó déanmhais, a bheith arna laghdú méid is comhionann le cibé méid di is inchurtha, ar chionroinnt chóir a dhéanamh, i leith sócmhainní is ionann agus caiteachas seachas caiteachas ar féidir liúntas a thabhairt ina leith faoi Chuid IV den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, nó faoin gCaibidil seo.

(4) Beidh feidhm ag alt 19 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, agus ag fo-alt (3) d'alt 73 den Acht seo maidir le liúntais agus muirir faoin gCaibidil seo amhail mar atá feidhm acu maidir le liúntais fhoirgníochta tionscail do bhlianta measúnachta dar tosach an 6ú lá d'Aibreán, 1959, nó dáta dá éis sin.

Liúntais bhliantúla (forgnimh nó déanmhais thionscail).

25. —(1) Faoi réir forálacha na Coda seo den Acht seo, más rud é—

(a) go bhfuil duine ar bith, i ndeireadh a bhonn-tréimhse d'aon bhliain mheasúnachta, i dteideal leasa i bhfoirgneamh nó i ndéanmhas lena mbaineann an t-alt seo,

(b) i ndeireadh na bonn-tréimhse sin, gur foirgneamh nó déanmhas tionscail an foirgneamh nó an déanmhas, agus

(c) gurb é an leas sin an leas iomchuí maidir leis an gcaiteachas caipitil faoina ndeachthas ag déanamh an fhoirgnimh nó an déanmhais sin,

tabharfar dó liúntas (dá ngairtear liúntas bliantúil sa Chaibidil seo) is comhionann leis an gcaogadú cuid den chaiteachas sin in aghaidh na bliana measúnachta sin.

(2) Is foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann an t-alt seo foirgneamh nó déanmhas más rud é, agus amháin más rud é, gurb é an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1956, nó dáta dá éis sin, a chuathas faoin gcaiteachas caipitiúil faoina ndeachthas á dhéanamh.

(3) Más rud é, tráth ar bith an 15ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis sin, go ndéanfar an leas i bhfoirgneamh nó i ndéanmhas arb é an leas iomchuí é maidir le haon chaiteachas a dhíol agus gur foirgneamh nó déanmhas tionscail an foirgneamh nó an déanmhas, ansin, i gcás blianta measúnachta a gcríochnóidh na bonntréimhsí ina leith tar éis tráth an díola sin, maidir leis an liúntas bliantúil i leith an chaiteachais sin,—

(a) ríomhfar é faoi threoir iarmhair (mar mhínítear sin sna forálacha den Chaibidil seo a bhaineann le caiteachas a dhíscríobh) an chaiteachais sin díreach tar éis an díola, agus

(b) is é bheidh ann an codán den iarmhar sin ar aon a uimhreoir agus arb é a ainmneoir an méid blianta measúnachta a bheidh sa tréimhse—

(i) dar tosach an chéad bhliain mheasúnachta a mbeidh an ceannaitheoir i dteideal liúntais bhliantúil i leith an chaiteachais ina haghaidh nó a mbeadh sé ina theideal sin amhlaidh dá leanadh an foirgneamh nó an déanmhas gach tráth ábhartha de bheith ina fhoirgneamh nó déanmhas tionscail, agus

(ii) dar críoch an caogadú bliain mheasúnachta tar éis na bliana inar úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas i gcéaduair,

agus mar sin de i gcás aon díola ina dhiaidh sin.

(4) D'ainneoin aon ní sna forálacha roimhe seo den alt seo—

(a) ní thabharfar aon liúntas bliantúil in aghaidh bliana measúnachta dar tosach dáta roimh dháta thosach feidhme na Coda seo den Acht seo, agus

(b) i gcás ar bith ní bheidh méid liúntais bhliantúil a thabharfar do dhuine in aghaidh aon bhliana measúnachta i leith aon chaiteachais níos mó ná an méid arb é a bheadh ann, ar leith ón díscríobh a bheadh le déanamh mar gheall ar an liúntas sin a thabhairt, iarmhar an chaiteachais sin i ndeireadh a bhonn-tréimhse don bhliain mheasúnachta sin.

Liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta (foirgnimh nó déanmhais thionscail).

26. —(1) I gcás in mbeifear tar éis dul faoi aon chaiteachas caipitiúil an 30ú lá de Mheán Fómhair, 1956, nó dá éis sin, ag déanamh foirgnimh nó déanmhais agus, an 15ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis sin, teagmhas ar bith acu seo a leanas do tharlú le linn an foirgneamh nó an déanmhas a bheith ina fhoirgneamh nó déanmhas tionscail:

(a) an leas iomchuí san fhoirgneamh nó sa déanmhas a dhíol,

(b) an leas sin, agus gur leas léasachta é, a chríochnú ar shlí seachas tríd an duine ina theideal d'fháil an leasa is leas frithdhílse ann,

(c) scartáil nó díthiú an fhoirgnimh nó an déanmhais, nó, gan scartáil ná díthiú a bheith déanta air, é do scor ar fad de bheith á úsáid,

ansin, sna cúinsí a luaitear san alt seo, déanfar liúntas nó muirear (dá ngairtear liúntas cothromaíochta nó muirear cothromaíochta sa Chaibidil seo) a thabhairt don duine, nó, de réir mar bheidh, a ghearradh ar an duine, a mbeidh teideal aige chun an leasa iomchuí díreach roimh an teagmhas sin do tharlú, in aghaidh na bliana measúnachta (is bliain a thosóidh ar dháta thosach feidhme na Coda seo den Acht seo nó dá éis sin) ina bhonntréimhse ar ina haghaidh a tharlóidh an teagmhas sin:

Ar choinníoll nach ndéanfar aon liúntas cothromaíochta a thabhairt do dhuine ar bith ná muirear cothromaíochta a ghearradh ar dhuine ar bith in aghaidh aon bhliana measúnachta de dhroim aon teagmhais a tharlóidh tar éis deireadh a bhonn-tréimhse don chaogadú bliain mheasúnachta tar éis na bliana inar úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas i gcéaduar.

(2) I gcás nach mbeidh aon airgead díola, árachais, tarrthála nó cúitimh ann, nó i gcás inar mó iarmhar an chaiteachais, díreach roimh an teagmhas, ná an t-airgead sin, tabharfar liúntas cothrom aíochta agus is é a mhéid méid an iarmhair sin nó, de réir mar bheidh, méid is comhionann le breis an iarmhair thar an airgead sin.

(3) Más mó an t-airgead díola, árachais, tarrthála nó cúitimh ná iarmhar an chaiteachais, más aon iarmhar é, díreach roimh an teagmhas, gearrfar muirear cothromaíochta agus is é méid ar a ngearrfar é méid is comhionann leis an mbreis, nó, más nialas d'iarmhar é, leis an airgead sin.

(4) Más rud é nach mbeifear tar éis liúntas bliantúil a thabhairt in aghaidh aon bhliana de na blianta measúnachta iomchuí (mar a mhínítear chun críocha an fho-ailt seo), beidh éifeacht ag fo-ailt (2) agus (3) den alt seo faoi réir an mhodhnaithe go ndéanfar méid an liúntais chothromaíochta, nó, de réir mar bheidh, an méid ar a mbeidh an muirear cothromaíochta le gearradh, a laghdú tríd an gcodán a fheidhmiú maidir leis arb é a uimhreoir an méid blianta measúnachta iomchuí ar tugadh liúntas bliantúil ina n-aghaidh i leith an chaiteachais agus arb é a ainmneoir an méid iomlán blianta measúnachta iomchuí.

San fho-alt seo, ciallaíonn “blianta measúnachta iomchuí” na blianta measúnachta uile tar éis na bliana sin a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas i gcéaduair chun críche ar bith suas go dtí an bhliain (agus an bhliain sin a áireamh) a tharla an teagmhas is cúis leis an liúntas nó an muirear:

Ar an gcoinníoll, go gciallaíonn an abairt sin, i gcás an foirgneamh nó an déanmhas a dhíol roimh an teagmhas sin ach an 15ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis, agus gur foirgneamh nó déanmhas tionscail é san am, na blianta measúnachta uile—

(a) a dtabharfar liúntas bliantúil ina n-aghaidh mar gheall ar gurbh fhoirgneamh nó déanmhas tionscail an foirgneamh nó an déanmhas tráth ar bith idir an díol agus an teagmhas, nó, má rinneadh níos mó ná díol amháin den sórt sin, idir an díol deiridh acu sin agus an teagmhas, nó

(b) a mbeadh liúntas bliantúil le tabhairt ina leith dá mb'fhoirgneamh nó déanmhas tionscail an foirgneamh nó an déanmhas gach tráth idir an díol, nó, cibé acu é, idir an díol deiridh acu sin, agus an teagmhas.

(5) D'ainneoin aon ní sna forálacha roimhe seo den alt seo, ní bheidh, i gcás ar bith, an méid a ngearrfar muirear cothromaíochta maidir leis ar dhuine i leith aon chaiteachais ag déanamh foirgnimh nó déanmhais níos mó ná méid an liúntais fhoirgníochta thionscail a tugadh dó, i leith an chaiteachais sin maraon le méid aon liúntas bliantúla a tugadh dó, má tugadh, i leith an chaiteachais sin in aghaidh blianta measúnachta ar chríochnaigh a bhonntréimhsí ina leith ar dháta nó roimh dháta an teagmhais is cúis leis an muirear.

Caiteachas a dhíscríobh agus an bhrí atá le “iarmhar caitheachais”.

27. —(1) Aon chaiteachas faoina ndeachthas ag déanamh aon fhoirgnimh nó déanmhais áireofar, chun críocha na Caibidle seo, go ndearnadh é a dhíscríobh a mhéid agus amhail na tráthanna a shonraítear ina dhiaidh seo san alt seo, agus déanfar tagairtí sa Chaibidil seo d'iarmhar aon chaiteachais den sórt sin a fhorléiriú dá réir sin.

(2) Má thugtar liúntas foirgníochta tionscail i leith an chaiteachais, déanfar méid an liúntas sin a dhíscríobh amhail an tráth a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas i gcéaduair.

(3) Más rud é go ndéanfar, de dhroim gurbh fhoirgneamh nó déanmhas tionscail tráth ar bith an foirgneamh nó an déanmhas, liúntas bliantúil a thabhairt in aghaidh aon bhliana measúnachta i leith an chaiteachais, déanfar méid an liúntais sin a dhíscríobh amhail an tráth sin;

Ar choinníoll go ndéanfar, i gcás teagmhas do tharlú an tráth sin is cúis nó d'fhéadfadh a bheith ina chúis le liúntas cothromaíochta nó muirear cothromaíochta, an méid a ordaítear a dhíscríobh leis an bhfo-alt seo amhail an tráth sin a chur i gcuntas nuair bheifear ag ríomh iarmhar an chaiteachais sin díreach roimh an teagmhas sin d'fhonn a chinneadh an bhfuil aon liúntas cothromaíochta le tabhairt nó muirear cothromaíochta le gearradh agus, má tá, méid an liúntais nó an mhuirir sin a chinneadh.

(4) Más rud é, i gcás aon bhliana measúnachta tar éis na bliana a úsáideadh an foirgneamh nó an déanmhas i gcéaduair, nach mbeidh aon liúntas bliantúil le tabhairt do dhuine ar bith i leith an chaiteachais, ansin, faoi réir forálacha an fho-ailt seo agus an chéad fho-ailt eile ina dhiaidh seo, áireofar méid is comhionann leis an gcaogadú cuid den chaiteachas a bheith díscríofa amhail ag deireadh na bliana measúnachta roimhe sin;

Ar choinníoll—

(a) i gcás bliana measúnachta a thosóidh ar dháta thosach feidhme na Coda seo den Acht seo nó dá éis sin, nach mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo chun críche ar bith má b'fhoirgneamh nó déanmhas tionscail an foirgneamh nó an déanmhas an lá roimh thosach na bliana measúnachta, agus

(b) i gcás ina mbeidh feidhm ag an bhfo-alt seo i leith bliana measúnachta a thosóidh mar adúradh, gurb é an méid a bheidh le díscríobh, má dhíoltar an foirgneamh nó an déanmhas an 15ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis sin, agus gur foirgneamh nó déanmhas tionscail é san am, an méid a bheadh le díscríobh—

(i) dá mb'éard an foirgneamh nó an déanmhas foirgneamh nó déanmhas tionscail a bhí á úsáid an lá roimhe sin adúradh chun críocha trádála a bhí á seoladh ag duine ag a raibh teideal chun an leasa iomchuí san fhoirgneamh nó sa déanmhas,

(ii) dá mb'é an lá roimhe sin adúradh a chríochnaigh bonn-tréimhse an duine sin don bhliain mheasúnachta, agus

(iii) gur tugadh liúntas bliantúil dó dá réir sin don bhliain mheasúnachta.

(5) Más rud é go ngearrfar, ar ócáid díola, muirear cothromaíochta i leith an chaiteachais, díscríobhfar, amhail tráth an díola, an bhreis a bheidh ag iarmhar an chaiteachais roimh an díol ar ghlan-toradh an díola.

(6) Más rud é go ngearrfar, ar ócáid díola, muirear cothromaíochta i leith an chaiteachais, measfar iarmhar an chaiteachais chun críocha na Caibidle seo a bheith méadaithe, amhail tráth an díola, an méid ar a ngearrfar an muirear.

An tslí ina dtabharfar liúntais agus ina ngearrfar muirir (foirgnimh nó déanmhais thionscail).

28. —(1) Ach amháin sna cásanna a luaitear sna forálacha seo a leanas den alt seo, déanfar aon liúntas a thabharfar do dhuine nó aon mhuirear a ghearrfar air faoi na forálacha roimhe seo den Chaibidil seo, a thabhairt dó nó a ghearradh air agus brabúis nó gnóchan a thrádála á muirearú.

(2) Tabharfar liúntas bliantúil do dhuine in aghaidh bliana measúnachta ar mhodh urscaoileadh nó aisíoc cánach má bhíonn a leas faoi réir aon léasa i ndeireadh a bhonn-tréimhse don bhliain mheasúnachta sin.

(3) Tabharfar liúntas cothromaíochta do dhuine ar mhodh urscaoileadh nó aisíoc cánach má bhíonn a leas faoi réir aon léasa díreach roimh an teagmhas is cúis leis an liúntas.

(4) Gearrfar muirear cothromaíochta ar dhuine faoi Chás VI de Sceideal D má bhíonn a leas faoi réir aon léasa díreach roimh an teagmhas is cúis leis an muirear.

(5) Liúntas ar bith a bheidh, faoi na forálacha roimhe seo den alt seo, le tabhairt ar mhodh urscaoileadh nó aisíoc cánach beidh sé ar fáil go príomha in aghaidh an ioncaim seo a leanas:

(a) ioncam a chuirfear faoi mhuirear cánach faoi Sceideal A i leith aon áitribh arbh éard é nó ina raibh, tráth ar bith sa bhliain, foirgneamh nó déanmhas tionscail,

(b) ioncam a chuirfear faoi mhuirear cánach faoi Chás III den Sceideal D i leith aon chíosa is iníoctha i leith aon áitribh den sórt adúradh, nó

(c) ioncam is cúis le muirear cothromaíochta faoin gCaibidil seo.

An bhrí atá le “an leas iomchuí”.

29. —(1) Faoi réir forálacha an ailt seo, ciallaíonn “an leas iomchuí” sa Chaibidil seo, maidir le haon chaiteachas faoina ndeachthas ag déanamh foirgnimh nó déanmhais, an leas san fhoirgneamh nó sa déanmhas sin a raibh teideal chuige ag an duine a chuaigh faoin gcaiteachas nuair a chuaigh sé faoi.

(2) Más rud é, nuair a rachaidh duine faoi chaiteachas ag déanamh foirgnimh nó déanmhais, go mbeidh sé i dteideal dhá leas nó níos mó san fhoirgneamh nó sa déanmhas, agus gur leas frithdhílse i leith na leas eile go léir leas áirithe acu sin, is é an leas sin an leas iomchuí chun críocha na Caibidle seo.

(3) Ní scoirfidh leas de bheith ina leas iomchuí chun críocha na Caibidle seo de dhroim bunú aon léasa nó leasa eile a mbeidh an leas sin faoina réir, agus más leas léasachta an leas iomchuí agus go múchfar é mar gheall ar é a ghéilleadh, ná ar an duine a mbeidh teideal aige chuige d'fháil an leasa is leas frithdhílse ina leith, tiocfaidh an leas a gcumascfaidh an leas léasachta leis chun bheith, air sin, ina leas iomchuí.

Forálacha speisialta maidir le léasanna.

30. —(1) I gcás léasaí aon fhoirgnimh nó déanmhais d'fhanúint i seilbh an chéanna le toiliú an léasóra, tar éis an léas a fhoirceannadh gan léas nua a bheith deonaithe dó, measfar, chun críocha na Caibidle seo, an léas sin do leanúint ar marthain an fhad a fhanfaidh sé i seilbh mar adúradh.

(2) I gcás ina ndéanfar, ar léas a fhoirceannadh, léas nua a dheonú don léasaí de dhroim teideal a bheith aige le reacht chun léasa nua nó de bhun roghan a bheidh ar fáil aige faoi théarmaí an chéad léasa, beidh éifeacht ag forálacha na Caibidle seo ionann is dá mbeadh an dara léas ar leanúint as an gcéad léas:

(3) I gcás ina ndéanfaidh an léasóir, ar léas a fhoirceannadh, suim ar bith a íoc leis an léasaí i leith foirgnimh nó déanmhais a bheidh ar áireamh sa léas, beidh éifeacht ag forálacha na Caibidle seo amhail is dá mba rud é gur tháinig deireadh leis an léas de dhroim é a ghéilleadh i gcomaoin na híocaíochta.

Neamhúsáid shealadach foirgneamh nó déanmhas tionscail.

31. —(1) Chun críche na Caibidle seo, ní mheasfar foirgneamh nó déanmhas do scor ar fad de bheith á úsáid de dhroim é a fhágáil go sealadach gan úsáid an 15ú lá d'Aibreán, 1959, nó dá éis sin, agus más rud é, díreach roimh aon tréimhse neamhúsáide sealadaí dar tosach an dáta sin nó dáta dá éis, gur foirgneamh nó déanmhas tionscail foirgneamh nó déanmhas, measfar é do leanúint de bheith ina fhoirgneamh nó déanmhas tionscail i gcaitheamh na tréimhse neamhúsáide sealadaí.

(2) D'ainneoin aon fhorála eile den Chuid seo den Acht seo maidir leis an modh ina ndéanfar liúntais a thabhairt agus muirir a ghearradh, más rud é, de dhroim forálacha fo-ailt (1) den alt seo, go measfar foirgneamh do leanúint de bheith ina fhoirgneamh nó déanmhas tionscail agus é as úsáid go sealadach, ansin—

(a) má tharlaíonn, ar an ócáid dheiridh a bhí an foirgneamh nó an déanmhas á úsáid mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail, go raibh sé á úsáid chun críocha trádála ar buan-scoireadh di ó shoin, nó

(b) má tharlaíonn, ar an ócáid dheiridh a bhí an foirgneamh nó an déanmhas á úsáid mar fhoirgneamh nó déanmhas tionscail, go raibh an leas iomchuí ann faoi réir léasa a dtáinig deireadh leis ó shoin,

déanfar aon liúntas bliantúil nó liúntas cothromaíochta a bheidh le tabhairt do dhuine ar bith i leith an fhoirgnimh nó an déanmhais i gcaitheamh aon tréimhse a leanfaidh anneamh úsáid shealadach tar éis scor den trádáil nó deireadh a theacht leis an léas a thabhairt ar mhodh urscaoileadh nó aisíoc cánach, agus déanfar aon mhuirear cothromaíochta a bheidh le gearradh ar dhuine ar bith i leith an fhoirgnimh nó an déanmhais i gcaitheamh na tréimhse sin a ghearradh faoi Chás VI de Sceideal D.

(3) An tagairt atá san alt seo do bhuan-scor de thrádáil ní fholaíonn sí tagairt do tharlú aon teagmhais a bheidh le háireamh, de bhua aon fhorálacha i Riail II de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D, mar theagmhas is ionann agus scor den trádáil.

Liúntas deisiúcháin a leasú.

1934, Uimh. 31 .

1919, c. 32.

32. —(1) Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 2 den Acht Airgid 1934, trí “muilte, monarchain, nó áitribh eile den tsórt san” a scriosadh agus “foirgnimh nó déanmhais thionscail de réir bhrí ailt 17 den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, arna leasú le halt 73 den Acht Airgeadais, 1959 , agus, maidir le haon fhoirgneamh nó déanmhas tionscail den sórt sin, beidh éifeacht ag na Rialacha 7 agus 8 sin amhail is dá gcuirtí ‘one-third’ in ionad ‘one-sixth’ gach áit a bhfuil sé sna rialacha sin” a chur ina ionad.

(2) Leasaítear leis seo Riail 5 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D tríd an gcoinníoll a ghabhann le mír (2) a scriosadh agus an mhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin (2):

(2) Leasaítear leis seo Riail 5 de na Rialacha is infheidhmithe maidir le Cásanna I agus II de Sceideal D tríd an gcoinníoll a ghabhann le mír (2) a scriosadh agus an mhír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh na míre sin (2):

“(3)  (a) Paragraph (2) of this rule shall not apply in the case of any premises which—

(i) is an industrial building or structure within the meaning of section 17 of the Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956, as amended by section 73 of the Finance Act, 1959, but

(ii) is not a building or structure to which section 25 of the Finance Act, 1959, applies.

(b) Where, in the case of premises valued under the Valuation Acts as a unit, a part is, and a part is not, a building or structure to which section 25 of the Finance Act, 1959, applies, the annual value of each part shall be arrived at by apportionment of the rateable valuation of the premises, and paragraph (c) of subsection (3) and subsection (4) of section 2 of the Finance Act, 1958, shall apply to any such apportionment as they apply to an apportionment required by the said subsection (3).”

(3) I gcás liúntas bliantúil i leith foirgnimh nó déanmhais a bheith le tabhairt agus muirear á ghearradh ar bhrabúis nó gnóchan trádála in aghaidh aon bhliana measúnachta áirithe agus an bhonn-tréimhse don bhliain mheasúnachta sin do theacht go hiomlán nó go páirteach roimh thosach feidhme na Coda seo den Acht seo, ansin, d'fhonn an tsuim a chinneadh a bheidh le hasbhaint ar cuntas luach bliantúil an fhoirgnimh nó an déanmhais agus brabúis nó gnóchan na trádála á meas, measfar méid na measúnachta ar an bhfoirgneamh nó ar an déanmhas chun críche cánach faoi Sceideal A a bheith laghdaithe chun críche bailiúcháin sa tslí chéanna ina mbeadh sé arna laghdú amhlaidh é dá mba rud é go raibh éifeacht leis an alt seo ar feadh iomlán na bonn-tréimhse.

(4) Beidh éifeacht ag alt 18 den Finance Act, 1919, amhail is dá ndéanfaí—

(a) tagairt d'áitreabh—

(i) is foirgneamh nó déanmhas tionscail, ach

(ii) nach foirgneamh nó déanmhas lena mbaineann alt 25 den Acht seo,

a chur in ionad gach tagartha atá i bhfo-alt (1) agus (2) do mhuilte, monarchana nó áitribh dá samhail agus in ionad na tagartha atá i bhfo-alt (3) do mhuilte, monarchana agus áitribh dá samhail, agus

(b) tagairt don tríú cuid den luach bliantúil a chur in ionad gach tagartha don séú cuid den luach bliantúil.