An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Urlámh ar Mhaoin Aturnae agus Cúiteamh do Chliaint i gCásanna Áirithe)

37 1960

AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1960

CUID II

Forálacha Araíonachta Maidir le hAturnaetha

An Coiste Araíonachta.

6. —(1) Déanfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte, ó am go ham de réir mar is gá, coiste araíonachta (dá ngairtear an Coiste Araíonachta san Acht seo) nach lú ná seachtar agus nach mó ná deichniúr a líon a cheapadh as líon comhaltaí na Comhairle agus na n-iarchomhaltaí sin den Chomhairle a bheidh ag cleachtadh mar aturnaetha.

(2) Féadfaidh comhalta den Choiste Araíonachta éirí as a oifig trí litir a chuirfear leis an bpost cláraithe chuig Uachtarán na hArd-Chúirte agus beidh éifeacht ag a éirí as ar an dáta a sheachadfar an litir.

(3) Féadfaidh Uachtarán na hArd-Chúirte comhalta den Choiste Araíonachta a chur as oifig, folúntas sa Choiste Araíonachta a líonadh agus, faoi réir na dteorainneacha a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, an líon daoine a bheidh air a mhéadú nó a laghdú.

(4) Féadfaidh an Coiste Araíonachta gníomhú d'ainneoin folúntas nó folúntais ina líon.

(5) Íocfaidh an Cumann aon chostas nó caiteachas faoina rachaidh an Coiste Araíonachta.

(6) Triúr is córam don Choiste Araíonachta.

(7) Féadfaidh comhalta den Choiste Araíonachta, ba chomhalta den Chomhairle ar dháta a cheaptha, gníomhú ar an gCoiste Araíonachta d'ainneoin é a bheith tar éis scor de bheith ina chomhalta den Chomhairle.

An Coiste Araíonachta do dhéanamh fiosrúcháin faoi iompar aturnae a líomhnaítear mí-iompar ina choinne.

7. —(1) Faoi réir fhorálacha an Achta seo, is chun an Choiste Araíonachta a dhéanfar, agus éistfidh an Coiste Araíonachta, de réir rialacha a dhéanfar faoi alt 16 den Acht seo, aon iarratas ó dhuine eile nó ón gCumann á iarraidh go ndéanfaí fiosrúchán faoi iompar aturnae ar fhoras mí-iompair líomhnaithe.

(2) I gcás ina ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo maidir le haturnae agus gurb é tuairim an Choiste Araíonachta, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, nach bhfuil cás prima facie le fiosrú, cuirfidh siad sin in iúl i scríbhinn don iarratasóir agus ní dhéanfaidh siad aon ghníomh eile maidir leis an iarratas.

(3) I gcás ina ndéanfar iarratas go cuí faoin alt seo maidir le haturnae agus gurb é tuairim an Choiste Araíonachta, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, go bhfuil cás prima facie le fiosrú, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(a) rachaidh siad i mbun fiosrúchán a dhéanamh;

(b) nuair a bheidh an fiosrúchán críochnaithe, cuirfidh an Coiste Araíonachta a gcinntí i dtuarascáil chun na hArd-Chúirte agus sonróidh siad inti an t-iarratas agus an fhianaise a cuireadh os a gcomhair agus aon ábhair eile maidir leis an aturnae is oiriúnach leo a thuairisciú, maraon lena dtuairim i dtaobh oiriúnacht nó eile an aturnae le bheith ina chomhalta de lucht ghairm na n-aturnaetha ag féachaint dá mbeidh sa tuarascáil;

(c) má chinneann an Coiste Araíonachta go raibh mí-iompar ann ó thaobh an aturnae maidir le haon ábhar a gearánadh san iarratas nó nár fhreagair an t-aturnae go sasúil na líomhaintí ina choinne, tabharfaidh an Cumann an tuarascáil os comhair na hArd-Chúirte.

(4) I gcás ina ndéanfar iarratas faoin alt seo, féadfaidh an Coiste Araíonachta, ag aon chéim de na himeachtaí maidir leis an iarratas agus sula dtabharfar tuarascáil don Ard-Chúirt, déanamh aon bhearta nó aon bhearta breise san ábhar a chur siar go ceann tréimhse sonraithe agus, má dhéanann siad sin, ansin, más rud é, sula mbeidh an tréimhse sin caite, go n-iarrfaidh an t-iarratasóir cead ar an gCoiste Araíonachta an t-iarratas a tharraingt siar, féadfaidh an Coiste Araíonachta, más oiriúnach leo, a cheadú an t-iarratas a tharraingt siar agus, má dhéanann siad sin, ní dhéanfaidh siad aon ghníomh eile maidir leis an iarratas.

(5) (a) Beidh an Cumann i dteideal iarratas a dhéanamh chun an Choiste Araíonachta de réir fhorálacha an ailt seo, d'ainneoin aon duine eile a bheith i dteideal iarratas den sórt sin a dhéanamh, agus

(b) Féadfaidh an Cumann a údarú d'aon duine thar a gceann gach ní agus gníomh a dhéanamh is gá chun críocha an iarratais sin.

Imeachtaí os comhair na hArd-Chúirte maidir le tuarascáil a thabharfar os comhair na Cúirte faoi alt 7.

8. —(1) I gcás ina dtabharfaidh an Coiste Araíonachta, tar éis fiosrúchán a dhéanamh faoi iompar aturnae, tuarascáil don Ard-Chúirt faoi alt 7 den Acht seo agus go dtabharfaidh an Cumann an tuarascáil sin os comhair na hArd-Chúirte faoin alt sin 7, beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(a) féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis an tuarascáil a bhreithniú—

(i) le hordú

(I) ainm an aturnae a scriosadh den rolla,

(II) an t-aturnae a fhionraí ó chleachtadh go ceann cibé tréimhse a shocróidh an Ard-Chúirt, nó

(III) an t-aturnae a cháinseamh nó é a cháinseamh agus a cheangal air pionós airgid a íoc,

(ii) ordú a dhéanamh maidir leis na costais faoina ndeachthas sna himeachtaí os a comhair agus os comhair an Choiste Araíonachta mar is oiriúnach léi,

(iii) aon ordú foghabhálach maidir leis an gcás a dhéanamh is oiriúnach leis an Ard-Chúirt,

(b) féadfaidh an Ard-Chúirt, más oiriúnach léi, ar fhorais speisialta, an cás a tharchur chun an Choiste Araíonachta chun fianaise bhreise a ghlacadh lena cur faoina bráid agus tuarascáil fhorlíontach a thabhairt di, agus féadfaidh an Chúirt éisteacht an cháis a chur ar atráth go dtí go gcuirfear an fhianaise bhreise sin faoina bráid agus go dtabharfar an tuarascáil fhorlíontach sin,

(c) i dteannta aon ní dá sonraítear sna míreanna sin roimhe seo den fho-alt seo a dhéanamh, féadfaidh an Ard-Chúirt freisin, le hordú, aon ní nó nithe acu seo a leanas a dhéanamh—

(i) a ordú don aturnae cibé aiseag is oiriúnach leis an Ard-Chúirt a thabhairt d'aon pháirtí éagóraithe,

(ii) ar iarratas ón gCumann, a ordú go seachadfar d'aon duine a cheapfaidh an Cumann gach doiciméad nó aon doiciméid a bheidh i seilbh nó ar urláimh an aturnae nó a ghnólachta nó a bhainfidh le haon iontaobhas arb é nó arbh é an t-aturnae an t-iontaobhaí aonair ina leith nó arb iad nó arbh iad na hiontaobhaithe ina leith an t-aturnae maraon le páirtí, cléireach nó seirbhíseach dá chuid nó maraon le níos mó ná duine amháin den sórt sin,

(iii) a ordú—

(I) nach ndéanfaidh aon chuideachta baincéireachta, gan cead ón Ard-Chúirt, aon íocaíocht as cuntas bainc in ainm an aturnae nó a ghnólachta, nó

(II) nach ndéanfaidh cuideachta baincéireachta shonraithe, gan cead ón Ard-Chúirt, aon íocaíocht as cuntas bainc in ainm an aturnae nó a ghnólachta.

(2) (a) I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú maidir le doiciméid faoi fhomhír (ii) de mhír (c) d'fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh an Cumann fiosruithe a dhéanamh chun a fháil amach cén duine ar leis nó cé na daoine ar leo na doiciméid agus féadfaidh sé déileáil leis na doiciméid mar a ordóidh an duine sin nó na daoine sin.

(b) Chun críocha mhír (a) den fho-alt seo, beidh éifeacht ag na forálacha atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

(3) I gcás ina gceanglóidh an Ard-Chúirt, le hordú faoi fho-alt (1) den alt seo, ar aturnae pionós airgid a íoc, oibreoidh an t-ordú mar bhreithiúnas i gcoinne an aturnae i bhfabhar an Chumainn, agus déanfar an pionós airgid, nuair a ghnóthófar é, a íoc isteach sa Chiste Cúitimh.

(4) Má ghníomhaíonn aon duine mar ghníomhaire nó ainmní d'aturnae nó dá ghnólacht ar chuma a dhéanfaidh neamhbhríoch ordú a rinne an Ard-Chúirt faoi fhomhír (iii) de mhír (c) d'fho-alt (1) den alt seo, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin bhfo-alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air.

Ainm aturnae a bhaint den rolla ar é féin á iarraidh sin.

9. —(1) Is chun an Choiste Araíonachta a dhéanfaidh aturnae iarratas chun a ainm a bhaint den rolla, agu éistfidh an Choiste Arnaíonachta é, de réir rialacha a dhéanfar faoi alt 16 den Acht seo.

(2) I gcás ina ndéanfaidh aturnae iarratas faoin alt seo, breithneoidh an Coiste Araíonachta an t-iarratas, agus air sin beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(a) más é a dtuairim gur ceart géilleadh don iarratas gan tuarascáil a thabhairt don Ard-Chúirt, ordóidh siad dá réir sin,

(b) murab é sin a dtuairim—

(i) tabharfaidh siad tuarascáil i dtaobh an iarratais don Ard-Chúirt,

(ii) tabharfaidh an Cumann an tuarascáil os comhair na hArd-Chúirte,

(iii) féadfaidh an Ard-Chúirt, tar éis an t-iarratas agus an tuarascáil a bhreithniú, ordú a dhéanamh ag diúltú don iarratas nó ag géilleadh dó agus maidir le híoc costas.

Ainm aturnae a chur ar ais ar an rolla.

10. —(1) Beidh cumhacht ag an Ard-Chúirt a ordú go gcuirfear ar ais ar an rolla ainm aturnae ar scriosadh a ainm den rolla le hordú ón Ard-Chúirt faoi alt 8 den Acht seo nó faoin alt sin 8 arna chur i bhfeidhm le halt 11 den Acht seo nó ar baineadh a ainm den rolla faoi alt 9 den Acht seo.

(2) Féadfaidh aon duine a bheidh á iarraidh go gcuirfí a ainm ar ais ar an rolla faoin alt seo iarratas a dhéanamh chun na hArd-Chúirte agus tabharfaidh sé fógra don Chumann go bhfuil beartaithe aige an t-iarratas sin a dhéanamh, agus beidh an Cumann i dteideal láithriú agus éisteacht a fháil ar aon iarratas den sórt sin.

(3) Ar iarratas faoin alt seo a éisteacht féadfaidh an Ard-Chúirt diúltú don iarratas nó féadfaidh sí a ordú ainm an iarratasóra a chur ar ais ar an rolla agus féadfaidh sí a ordú don iarratasóir costais agus caiteachais an Chumainn maidir leis an iarratas a íoc.

Dlínse na hArd-Chúirte maidir le haturnae ar airbheartaíodh maidir leis go ndearnadh ordú faoi alt 18 den Phríomh-Acht ag scriosadh a ainm den rolla.

11. —I gcás ina ndearna an Sean-Choiste Araíonachta, i bhfeidhmiú airbheartaithe cumhachtaí a airbheartaíodh a tugadh dóibh le halt 18 (a aisghairtear leis an Acht seo) den Phríomh-Acht, ordú á fhoráil go scriosfaí ainm aturnae den rolla, féadfaidh an Cumann, ar fhógra a thabhairt don aturnae, iarratas trí fhógra foriarratais (nach giorra ná deich lá) a dhéanamh chun na hArd-Chúirte ag iarraidh ordú ag scriosadh ainm an aturnae den rolla, agus, má iarrann an Cumann amhlaidh, ansin beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas—

(a) beidh gach a mbeidh ar fáil de na mionnscríbhinní agus den fhianaise doiciméid eile a bhí os comhair an tSean-Choiste Araíonachta agus gach a mbeidh ar fáil de scríbhinní na fianaise a tugadh os a gcomhair inghlactha mar fhianaise ar an Ard-Chúirt a bheith ag breithniú an iarratais,

(b) tar éis don Ard-Chúirt na mionnscríbhinní sin, an fhianaise doiciméid eile sin agus na scríbhinní eile sin a léamh, agus tar éis di aon fhianaise bhreise a ghlacadh a thairgfidh an Cumann nó an t-aturnae agus tar éis di breithniú a dhéanamh ar aon ábhair eile maidir leis an aturnae a dtarraingeoidh an Cumann a haird orthu, déileáilfaidh sí leis an iarratas ionann is dá mba thuarascáil é maidir leis an aturnae chun na hArd-Chúirte ón gCoiste Araíonachta agus a thug an Cumann os comhair na hArd-Chúirte faoi alt 7 den Acht seo, agus beidh feidhm dá réir sin ag alt 8 den Acht seo.

Orduithe na hArd-Chúirte a bheith críochnaitheach.

12. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, is ordú críochnaitheach nach inachomhairc ordú ón Ard-Chúirt faoi alt 8 den Acht seo, faoin alt sin arna chur i bhfeidhm le halt 11 den Acht seo nó faoi alt 9 nó alt 10 den Acht seo.

(2) Le cead na hArd-Chúirte, féadfaidh an Cumann, nó an t-aturnae lena mbainfidh, achomharc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí ar cheist shonraithe dlí i gcoinne ordú ón Ard-Chúirt faoi alt 8 den Acht seo, faoin alt sin arna chur i bhfeidhm le halt 11 den Acht seo nó faoi alt 9 nó alt 10 den Acht seo.

Dlínse na hArd-Chúirte faoi ailt 8, 9, 10 agus 11 a fheidhmiú.

13. —Is é Uachtarán na hArd-Chúirte a fheidhmeoidh an dlínse a dhílsítear san Ard-Chúirt le halt 8, 9, 10 nó 11 den Acht seo nó, má threoraíonn agus gach cás ina dtreoróidh Uachtarán na hArd-Chúirte amhlaidh, gnáthbhreitheamh den Ard-Chúirt a bheidh sannaithe chuige sin de thuras na huaire ag Uachtarán na hArd-Chúirte.

Pribhléid maidir le himeachtaí áirithe faoin bPríomh-Acht agus faoin Acht seo.

14. —Beidh—

(a) déanamh aon ghnímh, roimh an Acht seo a rith, ag an Sean-Choiste Araíonachta nó ag an gclaraitheoir, i bhfeidhmiú airbheartaithe na gcumhachtaí a airbheartaíodh a tugadh dóibh nó dó le halt 18 nó 21 den Phríomh-Acht, is gníomh ar airbheartaíodh é a bheith údaraithe é a dhéanamh leis an alt sin,

(b) tabhairt tuarascála faoi alt 7 nó 9 den Acht seo nó tuarascála fhorlíontaí faoi mhír (b) d'fho-alt (1) d'alt 8 den Acht seo don Ard-Chúirt ag an gCoiste Araíonachta,

(c) tabhairt tuarascála os comhair na hArd-Chúirte ag an gCumann faoi alt 7 nó 9 den Acht seo,

(d) foilsiú aon fhógra de réir halt 17 den Acht seo ar údaraigh an t-alt sin 17 é a fhoilsiú,

(e) déanamh iarratais, roimh an Acht seo a rith, chun an tSean-Choiste Araíonachta faoi alt 14 den Phríomh-Acht nó tabhairt aon eolais i ndáil leis an iarratas sin, agus

(f) déanamh iarratais faoi alt 7 den Acht seo nó tabhairt aon eolais i ndáil leis an iarratas sin,

faoi phribhléid iomlán agus measfar, maidir le déanamh aon ghnímh dá sonraítear i mír (a) nó (e) den alt seo, é a bheith faoi phribhléid iomlán i gcónaí.

Cumhachtaí an Choiste Araíonachta maidir le fianaise a ghlacadh, etc.

15. —(1) Beidh ag an gCoiste Araíonachta, chun críocha aon fhiosrúcháin a dhéanfaidh siad faoi alt 7 den Acht seo nó breithniú a dhéanamh ar iarratas faoi alt 9 den Acht seo nó fianaise bhreise a ghlacadh faoi mhír (b) d'fho-alt (1) d'alt 8 den Acht seo, na cumhachtaí, na cearta agus na pribhléidí atá dílsithe san Ard-Chúirt nó i mbreitheamh den Ard-Chúirt le linn caingean a éisteacht, maidir le—

(a) iallach a chur ar fhinnéithe freastal a dhéanamh agus lena gceistiú faoi mhionn nó ar shlí eile, agus

(b) iallach a chur doiciméid a thabhairt ar aird,

agus féadfar toghairm faoi shíniú chomhalta den Choiste Araíonachta a chur in ionad, agus is ionann a feidhm agus feidhm, aon phróise foirmiúla is ineisithe i gcaingean chun iallach a chur ar fhinnéithe freastal a dhéanamh agus chun iallach a chur doiciméid a thabhairt ar aird.

(2) Más rud é—

(a) go mainneoidh duine ar bith freastal tar éis é a thoghairm go cuí chun freastal os comhair an Choiste Araíonachta, nó

(b) go ndiúltóidh duine ar bith, agus é i láthair mar fhinné os comhair an Choiste Araíonachta, mionn a thabhairt a cheanglóidh an Coiste Araíonachta air go dleathach a thabhairt, nó aon doiciméad faoina chumhacht nó ar a urláimh a thabhairt ar aird a cheanglóidh an Coiste Araíonachta air go dleathach a thabhairt ar aird nó don cheist a fhreagairt a cheanglóidh an Coiste Araíonachta air go dleathach a fhreagairt, nó

(c) go ndéanfaidh duine ar bith, agus é i láthair os comhair an Choiste Araíonachta, aon ní ba dhíspeagadh cúirte dá mba chúirt dlí an Coiste Araíonachta agus cumhacht chimithe aici i leith díspeagadh,

féadfar, le deimhniú faoi shíniú beirt chomhalta den Choiste Araíonachta, cion an duine sin a dheimhniú don Ard-Chúirt agus air sin féadfaidh an Ard-Chúirt fiosrúchán a dhéanamh i dtaobh an chiona líomhnaithe agus, tar éis aon fhinnéithe a thabharfar ar aird i gcoinne nó ar son an duine a bheidh cúisithe sa chion agus aon ráitis a thairgfear mar chosaint a éisteacht, an duine sin a phionósú nó bearta a dhéanamh chun é a phionosú amhail is dá mba i ndíspeagadh na hArd-Chúirte a bhí sé ciontach.

(3) Beidh teideal ag finné os comhair an Choiste Araíonachta chun na ndíolúintí agus na bpribhléidí céanna chun a mbeadh teideal aige dá mba fhinné os comhair na hArd-Chúirte é.

Rialacha i dtaobh nós imeachta maidir le hiarratais chun an Choiste Araíonachta.

16. —(1) Féadfaidh an Coiste Araíonachta, le comhthoiliú Uachtarán na hArd-Chúirte, rialacha (nach mbeidh ar neamhréir leis an Acht seo) a dhéanamh a rialóidh—

(a) déanamh iarratas chun an Choiste Araíonachta faoin Acht seo,

(b) imeachtaí an Choiste Araíonachta faoin Acht seo,

agus i gcoitinne, maidir le nós imeachta i ndáil leis na hábhair sin.

(2) Féadfaidh rialacha faoin alt seo foráil a dhéanamh go sonrach maidir le fadú na tréimhse chun aon mhionnscríbhinn nó doiciméad a thabhairt nó chun iarratas nó mionnscríbhinn a ghlacadh d'ainneoin aon neamhrialtachta ina fhoirm, i gcás inar dóigh leis an gCoiste Araíonachta gur ceart sin a dhéanamh.

Comhadú orduithe a dhéanfaidh an Ard-Chúirt nó an Coiste Araíonachta agus fógra i dtaobh orduithe áirithe a dhéanfaidh an Ard-Chúirt.

17. —(1) Déanfaidh an Coiste Araíonachta—

(a) cóip de gach ordú a dhéanfaidh an Ard-Chúirt faoin Acht seo, agus

(b) aon ordú a dhéanfaidh an Coiste Araíonachta faoi alt 9 den Acht seo,

a chomhadú leis an gcláraitheoir.

(2) I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt ordú, faoi alt 8 den Acht seo nó faoin alt sin 8 arna chur i bhfeidhm le halt 11 den Acht seo, ag scriosadh ainm aturnae den rolla nó ag fionraí aturnae ó chleachtadh, cuirfidh an cláraitheoir faoi deara láithreach fógra ag insint éifeacht chuid oibritheach an ordaithe a fhoilsiú san Iris Oifigiúil agus cuirfidh faoi deara freisin an fógra a fhoilsiú i cibé slí eile a ordóidh an Coiste Araíonachta.

(3) Coimeádfaidh an cláraitheoir comhaid ar leithligh ina dtaifeadfar mar a leanas na horduithe go léir a dhéanfaidh an Ard-Chúirt nó an Coiste Araíonachta faoin Acht seo—

(a) ar chomhad ar a dtabharfar Comhad A, taifeadfar gach ordú ag scriosadh ainm aturnae den rolla nó ag fionraí aturnae ó chleachtadh a dhéanfaidh an Ard-Chúirt faoi alt 8 den Acht seo nó faoin alt sin 8 arna chur i bhfeidhm le halt 11 den Acht seo,

(b) ar chomhad ar a dtabharfar Comhad B, taifeadfar aon ordú eile a dhéanfaidh an Ard-Chúirt faoin Acht seo agus aon ordú a dhéanfaidh an Coiste Araíonachta faoi alt 9 den Acht seo.

(4) Tabharfaidh an cláraitheoir cóip de thaifead ar Chomhad A nó ar Chomhad B do dhuine a iarrfaidh i scríbhinn cóip den sórt sin.

(5) D'ainneoin fo-alt (4) den alt seo—

(a) i gcás ina n-iarrfar cóip de thaifead ar Chomhad A nó ar Chomhad B agus gur taifead faoi dháta is luaithe ná dhá bhliain roimh dháta an iarratais é, nó

(b) i gcás ina n-iarrfar cóip de thaifead ar Chomhad A nó ar Chomhad B agus gur taifead é ar ordaigh an Coiste Araíonachta nóta a chur isteach ina leith go mb'fhéidir éagóir a theacht as cóip de a thabhairt,

ní thabharfar cóip den taifead (ach amháin i gcás an chóip a thabhairt faoi ordú cúirte) gan cead i scríbhinn ón gCumann.

Feidhm na nAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959.

18. —Is imeacht dlí de réir bhrí na habairte “legal proceeding” mar a úsáidtear í sna hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959, iarratas chun an Choiste Araíonachta nó fiosrúchán nó imeacht eile os a gcomhair.