An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Urlámh ar Mhaoin Aturnae agus Cúiteamh do Chliaint i gCásanna Áirithe) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Forálacha den Phríomh-Acht a Aisghairtear)

37 1960

AN tACHT ATURNAETHA (LEASÚ), 1960

CUID IV

Ilghnéitheach

Feidhmeanna áirithe de chuid an Phríomh-Bhreithimh faoin bPríomh-Acht a aistriú chun Uachtarán na hArd-Chúirte, agus rialacha cúirte maidir le feidhmiú na bhfeidhmeanna sin.

25. —(1) Déantar leis seo feidhmeanna an Phríomh-Bhreithimh faoi aon cheann d'fhorálacha (seachas fo-alt (3) d'alt 14) den Phríomh-Acht a aistriú chun Uachtarán na hArd-Chúirte, agus forléireofar dá réir sin tagairtí sna forálacha sin don Phríomh-Bhreitheamh.

(2) (a) Féadfaidh Coiste Rialacha na nUaschúirteanna rialacha a dhéanamh le haghaidh éisteacht iarratas agus achomharc ag Uachtarán na hArd-Chúirte faoin bPríomh-Acht, arna leasú le fo-alt (1) den alt seo agus i gcoitinne maidir le nós imeachta i ndáil leis na hábhair sin.

(b) Féadfaidh cibé forálacha maidir le costais is cuí le hUachtarán na hArd-Chúirte a bheith in ordú a dhéanfar de dhroim aon iarratais nó achomhairc chun Uachtarán na hArd-Chúirte faoin bPríomh-Acht, arna leasú le fo-alt (1) den alt seo.

Alt 49 den Phríomh-Acht a leasú.

26. —Cuirfear na míreanna seo a leanas in ionad mhír (l) d'fho-alt (1) d'alt 49 den Phríomh-Acht:

“(l) é do mhainniú déanamh de réir ordú ón Ard-Chúirt,

(m) é do mhainniú déanamh de réir rialachán a rinneadh faoi alt 66 nó 71 den Acht seo.”

Alt 73 den Phríomh-Acht a leasú.

27. —Cuirfear na fo-ailt seo a leanas le halt 73 den Phríomh-Acht:

“(6) Féadfaidh comhalta de choiste faoin alt seo éirí as a oifig trí lítir a chuirfear leis an bpost cláraithe go dtí an Chomhairle agus beidh éifeacht ag an éirí as ar an dáta a sheachadfar an litir.

(7) Féadfaidh an Chomhairle comhalta de choiste faoin alt seo a chur den choiste sin, féadfaidh siad folúntas sa choiste sin a líonadh agus féadfaidh siad an líon daoine ar an gcoiste sin a mhéadú nó a laghdú.

(8) Féadfaidh coiste faoin alt seo gníomhú d'ainneoin folúntas nó folúntais ina gcomhaltas.

(9) Féadfaidh comhalta de choiste faoin alt seo, ba chomhalta den Chomhairle ar dháta a cheaptha, gníom hú ar an gcoiste d'ainneoin é a bheith tar éis scor de bheith ina chomhalta den Chomhairle agus, chun críocha mhír (a) nó mhír (b) (i gcás inarb iomchuí sin) d'fho-alt (3) den alt seo, measfar gur comhalta den Chomhairle é.”

An Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht a leasú.

28. —I mír 8 den Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht, déanfar an tagairt d'alt 21 (a aisghairtear leis an Acht seo) den Phríomh-Acht a fhorléiriú mar thagairt d'alt 17 den Acht seo.

Pionós mar gheall ar fhianaise bhréagach, etc.

29. —Aon duine a thabharfaidh, go toiliúil éillitheach, fianaise bhréagach, nó a mhionnóidh go toiliúil éillitheach aon ní bréagach, agus é faoi scrúdú faoi mhionn a údaraítear faoin Acht seo nó faoin bPríomh-Acht, nó in aon mhionnscríbhinn i leith nó i dtaobh aon ábhair a éireoidh faoin Acht seo nó faoin bPríomh-Acht, dlífear, ar é a chiontú ann, na pionóis mar gheall ar mhionnú ithigh go toiliúil éillitheach a chur air.

Sirboheáil deiciméad.

30. —I gcás ina gceanglaítear nó ina n-údaraítear leis an bPríomh-Acht nó faoi nó leis an Acht seo nó faoi nó le haon rialacháin nó faoi aon rialacháin arna ndéanamh faoin gcéanna a sheirbhéail ar aon duine, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le seirbheáil an doiciméid sin—

(a) féadfar é a sheirbheáil—

(i) trína sheachadadh don duine sin, nó

(ii) trína chur leis an bpost cláraithe i gclúdach faoi sheoladh an duine sin go dtí an áit ghnó nó chónaithe is déanaí is eol a bheith aige sa Stát nó, más aturnae é, go dtí an seoladh is déanaí i gclár na n-aturnaetha cleachtacha,

(b) má tá an duine sin lasmuigh den Stát nó mura feasach, agus nach féidir a fhios a fháil ó fhiosruithe réasúnacha, cá bhfuil sé, nó má cuireadh ar ais gan a sheachadadh an fógra nó an doiciméad tar éis é a chur leis an bpost cláraithe mar a shonraítear i bhfomhír (ii) de mhír (a) den fho-alt seo, féadfaidh an Ard-Chúirt cibé ordú a dhéanamh a mheasfar a bheith cóir le haghaidh seirbheála ionadaí nó seirbheála eile, nó le haghaidh fógra a thabhairt, trí fhógrán nó eile, in ionad seirbheáil a dhéanamh.

Forálacha maidir le deimhnithe cuntasóirí.

31. —(1) Uair amháin gach bliain chleachta, déanfaidh gach aturnae lena mbaineann forálacha na Rialachán um Chuntais Aturnaetha, mura sásóidh sé an Cumann nach gá, mar gheall ar imthoscaí a cháis, sin a dhéanamh, deimhniú a bheidh sínithe ag cuntasóir (dá ngairtear deimhniú cuntasóra san alt seo) a sheachadadh don chláraitheoir agus ina n-inseofar—

(a) gur scrúdaigh an cuntasóir, i gcomhlíonadh an ailt seo agus aon rialachán faoin alt seo, leabhair, cuntais agus doiciméid an aturnae nó a ghnólachta in aghaidh cibé tréimhse cuntasaíochta a shonrófar sa deimhniú,

(b) cibé acu atá nó nach bhfuil an cuntasóir sásta, ón scrúdú a rinne sé ar na leabhair, na cuntais agus na doiciméid a tugadh ar aird dó agus ón eolas agus na mínithe a tugadh dó, gur chomhlíon an t-aturnae nó a ghnólacht i gcaitheamh na tréimhse cuntasaíochta sin na Rialacháin um Chuntais Aturnaetha, agus

(c) mura mbeidh an cuntasóir sásta mar a dúradh, na hábhair nach bhfuil sé sásta amhlaidh ina dtaobh.

(2) Déanfaidh an Cumann, le comhthoiliú Uachtarán na hArd-Chúirte, rialacháin (dá ngairtear na Rialacháin um Dheimhniú Cuntasóra san alt seo) ina n-ordófar—

(a) na cáilíochtaí nach mór a bheith ag cuntasóir a fhéadfaidh deimhniú cuntasóra a thabhairt,

(b) sórt agus réim an scrúdaithe a bheidh le déanamh ag an gcuntasóir ar leabhair agus cuntais aturnae nó a ghnólachta agus ar aon doiciméid iomchuí eile faoi chomhair deimhniú a shíniú a bheidh le seachadadh ag an aturnae faoin alt seo,

(c) foirm dheimhniú an chuntasóra, agus

(d) an fhianaise, más aon fhianaise é, a shásóidh an Cumann nach gá deimhniú cuntasóra a sheachadadh agus na cásanna inar gá nó nach gá an fhianaise sin.

(3) Féadfaidh foráil a bheith sna Rialacháin um Dheimhniú Cuntasóra—

(a) ag ceadú, i cibé imthoscaí speisialta a mhíneofar sna rialacháin, tréimhse cuntasaíochta seachas an ceann a shonraítear i bhfo-alt (4) den alt seo, agus

(b) ag rialáil aon ábhar maidir le nós imeachta nó ábhar a bheidh fo-ghabhálach nó teagmhasach le forálacha an ailt seo nó forlíontach orthu.

(4) Faoi réir na Rialachán um Dheimhniú Cuntasóra, maidir le tréimhse chuntasaíochta chun críocha deimhniú cuntasóra—

(a) tosóidh sí ar dheireadh a bheith leis an tréimhse chuntasaíochta deiridh roimhe sin ar seachadadh deimhniú cuntasóra ina haghaidh,

(b) is tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad a bheidh inti,

(c) críochnóidh sí dhá mhí dhéag ar a mhéid, nó cibé tréimhse is giorra ná sin a ordóidh na Rialacháin um Dheimhniú Cuntasóra, roimh an dáta a sheachadfar an deimhniú don chláraitheoir, agus

(d) beidh sí más féidir sin, i gcomhréir leis na míreanna sin roimhe seo, comhionann le tréimhse nó tréimhsí comhleanúnacha dá n-ullmhaítear de ghnáth cuntais an aturnae nó a ghnólachta.

(5) Beidh deimhniú faoi láimh an chláraitheora ina fhianaise, nó go gcruthaítear a mhalairt, go bhfuil nó, de réir mar a bheidh, nach bhfuil, aturnae tar éis deimhniú cuntasóra a sheachadadh don chláraitheoir nó aon fhianaise a thabhairt is gá faoin alt seo nó faoi na Rialacháin um Dheimhniú Cuntasóra.

(6) Sula n-eiseofar deimhniú cleachta chun aturnae, comhlíonfaidh sé forálacha an ailt seo agus na Rialachán um Dheimhniú Cuntasóra agus féadfaidh an cláraitheoir eisiúint an deimhnithe chleachta a choimeád siar nó go seachadfaidh an t-aturnae dó deimhniú cuntasóra in aghaidh na tréimhse cuntasaíochta deiridh roimhe sin á rá gur chomhlíon an t-aturnae na Rialacháin um Chuntais Aturnaetha i gcaitheamh na tréimhse sin.

Forálacha maidir le cuntais áirithe a bheidh ag aturnae i mbanc.

32. —(1) Más rud é—

(a) go mbreithneofar aturnae ina fhéimheach nó go ndéanfaidh sé imshocraíocht lena chreidiúnaithe nó gníomhas comhshocraíochta chun tairbhe a chreidiúnaithe nó go bhfaighidh sé bás agus é dócmhainneach, agus

(b) go mbeidh an tsuim a bheidh chun creidiúna an chuntais chliaint a bheidh á choimeád ag an aturnae i mbanc de réir rialachán faoi alt 66 den Phríomh-Acht, nó, i gcás dhá chuntas nó níos mó den sórt sin a bheith á gcoimeád ag an aturnae, iomlán na suimeanna a bheidh chun creidiúna na gcuntas sin, níos lú ná iomlán na suimeanna a fuair an t-aturnae i gcúrsa a chleachta thar ceann a chliant agus a bheidh fós dlite uaidh dóibh,

ansin, d'ainneoin aon riail dlí contrártha dó sin, beidh an tsuim a bheidh chun creidiúna an chuntais chliaint sin, nó, i gcás dhá chuntas cliaint nó níos mó a bheith á gcoimeád ag an aturnae, iomlán na suimeanna a bheidh chun creidiúna na gcuntas sin, inroinnte go comhréireach ar chliaint an aturnae de réir na suimeanna faoi seach a fuair an t-aturnae i gcúrsa a chleachta thar ceann a chliant agus a bheidh fós dlite uaidh dóibh.

(2) Chun críocha an ailt seo ní chuirfear san áireamh—

(a) aon chuntas i mbanc a bheidh á choimeád ag an aturnae ina ainm féin do chliant sonraithe,

(b) suimeanna a fuair an t-aturnae i gcúrsa a chleachta thar ceann an chliaint sin agus a bheidh fós dlite uaidh don chliant a mhéid is ionann sin agus an tsuim a bheidh sa chuntas bainc in ainm an aturnae don chliant,

(c) aon chuntas i mbanc a bheidh á choimeád ag an aturnae ina ainm féin le haghaidh airgid aon iontaobhais arb é an t-aturnae an t-iontaobhaí aonair ina leith nó arb iad na iontaobhaithe ina leith an t-aturnae maraon le páirtí, cléireach nó seirbhíseach dá chuid nó maraon le níos mó ná duine amháin den sórt sin, nó

(d) suimeanna a fuair an t-aturnae i gcúrsa a chleachta thar ceann an iontaobhais sin agus a bheidh fós dlite uaidh don iontaobhas a mhéid is ionann sin agus an tsuim a bheidh sa chuntas bainc in ainm an aturnae don iontaobhas.

(3) I gcás ina ndéanfaidh an Ard-Chúirt an Sannaí Oifigiúil i bhFéimheacht a cheapadh mar iontaobhaí faoi alt 25 den Trustee Act, 1893, i leith aon chuntais nó cuntas a bheidh á choimeád nó á gcoimeád ag aturnae i mbanc de réir rialachán faoi alt 68 den Phríomh-Acht, beidh na táillí cúirte sin is iníoctha ar chuntas réadaithe ag an Sannaí Oifigiúil in ábhar féimheachta iníoctha san Oifig Féimheachta.

(4) Chun críocha an ailt seo folóidh aon tagairt do chuntas i mbanc tagairt d'admháil ar thaisce i mbanc.

Comhaltaí urghnácha breise den Chomhairle.

33. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an Chairt” an Chairt Ríoga dar dáta an 5ú lá d'Aibreán, 1852, trínar corpraíodh Dlí-Chumann Corpraithe na hÉireann faoin ainm “the Incorporated Society of Attorneys and Solicitors of Ireland”;

ciallaíonn “an Chairt Fhorlíontach” an Chairt Ríoga dar dáta an 14ú lá de Nollaig, 1888, trína ndearnadh téarmaí na Cairte a leasú agus a leathnú.

(2) D'ainneoin aon ní atá sa Chairt Fhorlíontach, féadfaidh an Chomhairle aon aturnae a cheapadh mar chomhalta urghnách breise den Chomhairle a shealbhóidh, tráth a cheaptha, oifig mar Uachtarán ar Chomhairle Chomhlachas Barra Aturnaetha Bhaile Átha Cliath nó mar chomhalta den Chomhairle sin.

(3) Ní bheidh níos mó ná triúr comhalta urghnácha breise ann aon tráth.

(4) Beidh gach comhalta urghnách breise i seilbh oifige in aghaidh na tréimhse a bheidh gnáth-chomhaltaí na Comhairle, a shealbhóidh oifig an tráth a cheapfar an comhalta urghnách breise sin, i seilbh oifige.

(5) Beidh ag comhaltaí urghnácha breise i gcaitheamh a dtéarmaí oifige na cumhachtaí agus na dualgais chéanna a thugtar leis an gCairt agus leis an gCairt Fhorlíontach do ghnáthchomhaltaí na Comhairle, ach amháin nach mbeidh aon chomhalta urghnách breise cáilithe chun bheith ina Uachtarán ná ina Leas-Uachtarán ar an gComhairle.