26 1963


Uimhir 26 de 1963.


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1963.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ ACHTANNA NA bPINSEAN SEAN-AOISE, 1908 GO 1962, NA nACHTANNA UM CHÚNAMH DÍFHOSTAÍOCHTA, 1933 GO 1962, NA nACHTANNA UM PINSIN DO BHAINTREACHA AGUS DO DHÍLLEACHTAÍ, 1935 GO 1962, AN tACHT ÁRACHAIS (BREAC-DHÍOMHAOINTEAS), 1942 , NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH (LIÚNTAIS LEANAÍ), 1944 GO 1957, AGUS NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1962. [3 Lúnasa, 1963.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:—

Léiriú.

1933, Uimh. 46 .

1935, Uimh. 29 .

1942, Uimh. 7 .

1946, Uimh. 8 .

1952, Uimh. 11 .

1960, Uimh. 25 .

1962, Uimh. 17 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1933” an tAcht um Chongnamh Dhíomhaointis, 1933 ;

ciallaíonn “Acht 1935” an tAcht um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaithe, 1935 ;

ciallaíonn “Acht 1942” an tAcht Arachais (Breac-Dhíomhaointeas), 1942;

ciallaíonn “Acht 1946” an tAcht Liúntas Leanaí (Leasú), 1946;

ciallaíonn “Acht 1952” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952;

ciallaíonn “Acht 1960” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1960 ;

ciallaíonn “Acht 1962” an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1962 .

Rátaí pinsean seanaoise.

1924, Uimh. 19 .

2. —(1) Leasaítear leis seo alt 77 d'Acht 1952 tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad an Tábla (a cuireadh isteach le hAcht 1962) a ghabhann le fo-alt (2):

“AN TABLA.

An Ráta Pinsin.

Acmhainn an Eilitheora nó an Phinsinéara

An ráta pinsin sa tseachtain

Má tá acmhainn bhliantúil an éilitheora nó an phinsinéara arna ríomh go cuí—

s.

d.

gan bheith níos mó ná£52 10s. 0d.     ..     ..     ..     ..

35

0

níos mó ná

£52

10s.

0d.

gan bheith níos mó ná

£65

10s.

0d.

30

0

 ,,    ,,    ,,  

£65

10s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

£78

10s.

0d.

25

0

 ,,    ,,    ,,  

£78

10s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

£104

15s.

0d.

20

0

 ,,    ,,    ,,  

£104

15s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

£117

15s.

0d.

15

0

 ,,    ,,    ,,  

£117

15s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

£130

15s.

0d.

10

0

 ,,    ,,    ,,  

£130

15s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

£143

15s.

0d.

5

0

 ,,    ,,    ,,  

£143

15s.

0d.

 ,,      ,,      ,,    ,,  ,,  

Neamhní

(2) Leasaítear leis seo alt 8 d'Acht na bPinsean Sean-Aoise, 1924 , trí “céad daichead is trí phunt” a chur in ionad “céad agus tríocha punt” (a cuireadh isteach le hAcht 1962).

(3) Tiocfaidh fo-ailt (1) agus (2) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Rátaí cúnaimh difhostaíochta.

3. —(1) Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur, in Acht 1933, in ionad an Sceidil a cuireadh ag gabháil leis an Acht sin le halt 3 d'Acht 1962:

“AN SCEIDEAL.

Rátaí Cúnaimh Dífhostaiochta.

Na haicmí daoine lena mbaineann na rátaí cúnaimh dífhostaíochta atá leagtha amach sa Sceideal seo

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon limistéar uirbeach

An ráta cúnaimh dífhostaíochta a bhaineann le daoine atá ina gcónaí in aon áit eile

Sa tseachtain

Sa tseachtain

Duine gan chleithiúnaí

..

26s. 6d.

20s. 6d.

Duine ag a bhfuil cleith-

iúnaí aosaithe

..

47s. 6d.

39s. 6d.

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus leanbh cleithiúnach

amháin

..

..

57s. 6d.

49s. 6d.

Duine ag a bhfuil cleithiúnaí aosaithe agus beirt leanbh chleith-

iúnacha nó níos mó

..

67s. 6d. móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

59s. 6d. móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis an bheirt.

Duine ag a bhfuil leanbh

cleithiúnach amháin

..

36s. 6d.

30s. 6d.

Duine ag a bhfuil beirt leanbh chleithiúnacha

..

..

46s. 6d. móide, má bhíonn níos mó nábeirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

40s. 6d. móide, nó níos móbeirt leanbh chleithiúnacha ann, 5s. i leith gach linbh chleithiúnaigh de bhreis ar bheirt.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Rátaí pinsean baintreach (neamhranníocach).

1952, Uimh. 25 .

4. —(1) Leasaítear leis seo alt 20 (a cuireadh isteach le hAcht 1952) d'Acht 1935, trí—

(a) “ocht scilling agus sé phingin” a chur in ionad “sé scilling” i bhfomhír (i) agus i bhfomhír (ii) de mhír (b) (a cuireadh isteach le hAcht 1962) d'fho-alt (1),

(b) na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fomhír (ii) de mhír (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1962) den fho-alt sin (1):

“(ii) más leanaí, garleanaí nó leasleanaí leis an bhfearchéile nó leis an mbaintreach iad, a tháinig chun bheith ina gcónaí go rialta léi tar éis bás an fhearchéile, nó

(iii) a d'uchtaigh an bhaintreach de bhun forálacha an Achta Uchtála, 1952 , tar éis bás an fhearchéile.”

(c) na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fomhír (ii) de mhír (a) d'fho-alt (4):

“(ii) is leanbh, garleanbh nó leasleanbh leis an bhfearchéile agus a tháinig chun cónaí go rialta léi tar éis bás an fhearchéile, nó

(iii) a d'uchtaigh an bhaintreach de bhun forálacha an Achta Uchtála, 1952 , tar éis bás an fhearchéile.”,

(d) na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fomhír (ii) de mhír (b) d'fho-alt (4):

“(ii) is leanaí, garleanaí nó leasleanaí leis an bhfearchéile nó leis an mbaintreach, agus a tháinig chun cónaí go rialta léi tar éis bás an fhearchéile, nó

(iii) a d'uchtaigh an bhaintreach de bhun forálacha an Achta Uchtála, 1962, tar éis bás an fhearchéile.”, agus

(e) tríd an Tábla seo a leanas a chur in ionad Tábla B:

“TABLA B.

Rátaí Seachtainiúla Pinsean Baintreach (Neamhranníocadh).

Rátaí Seachtainiúla

Acmhainn na Baintrí

Baintreach, gan aon leanbh cáilithe

Baintreach, leanbh cáilithe amháin

Baintreach, beirt leanbh cháilithe nó níos mó

(1)

(2)

(3)

(4)

Má bhíonn acmhainn bhliantúil na baintrí arna riomh go cuí—

s.

d.

s.

d.

s.

d.

gan bheith níos mó £52 10s. 0d.     ..     ..

33

6

43

6

53

6

Móide, má bhíonn níos mó ná beirt leanbh cháilithe ann, cúig scilling i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt.

níos mó ná £52 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £65 10s. 0d.     ..     ..

28

6

38

6

48

6

níos mó ná £65 10s 0d. gan bheith níos mó ná £78 10s. 0d.     ..     ..

23

6

33

6

43

6

níos mó ná £78 10s. 0d. gan bheith níos mó ná £104 15s. 0d.     ..     ..

18

6

28

6

38

6

níos mó ná £104 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £117 15s. 0d.     ..     ..

13

6

23

6

33

6

níos mó ná £117 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £130 15s. 0d.     ..     ..

8

6

18

6

28

6

níos mó ná £130 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £143 15s. 0d.     ..     ..

Neamhní

13

6

23

6

níos mó ná £143 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £156 15s. 0d.     ..     ..

Neamhní

8

6

18

6

níos mó ná £156 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £169 15s. 0d.     ..     ..

Neamhní

Neamhní

13

6

níos mó ná £169 15s. 0d. gan bheith níos mó ná £182 15s. 0d.     ..     ..

Neamhní

Neamhní

8

6

(2) Tiocfaidh fo-alt 1 den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Leasú ar alt 5 d'Acht 1946.

1952, Uimh. 12 .

5. —(1) Leasaítear leis seo alt 5 d'Acht 1946 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (1) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1952 ):

“(1) Duine a mbeidh leanbh cáilithe ina chónaí go rialta leis beidh sé cáilithe le haghaidh liúntais leanaí i leith an linbh sin.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1963.

Rátaí liúntas leanaí.

1952, Uimh. 12 .

6. —(1) Leasaítear leis seo alt 6 d'Acht 1946 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (1) (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1952 ):

“(1) Faoi réir forálacha na nAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1963, agus na rialachán fúthu, aon duine a fhionnfar a bheith cáilithe le haghaidh liúntais leanaí, íocfar leis, fad a bheidh sé cáilithe amhlaidh, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, liúntas míosúil de réir—

(i) deich scilling i leith an chéad linbh cháilithe, agus

(ii) má bhíonn agus fad a bheidh beirt leanbh cháilithe nó níos mó ann, cúig scilling déag agus sé phingin i leith an dara linbh cháilithe agus sé scilling is fiche agus sé phingin i leith an tríú leanbh cáilithe agus gach linbh cháilithe ina dhiaidh sin.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Leasú ar alt 2 d'Acht 1952.

7. —Leasaítear leis seo alt 2 d'Acht 1952 trí “nó a bheirtear go formhór maidir le mic léinn i scoileanna agus i gcoláistí cónaithe” a chur isteach i ndiaidh “áit chónaithe an fhostóra” sa mhíniú ar “seirbhís tís.”

Leasú ar alt 6 d'Acht 1952.

8. —(1) Leasaítear leis seo alt 6 d'Acht 1952 trí—

(a) “trí scilling agus pingin” a chur in ionad “dhá scilling agus deich bpingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i mír (a) d'fho-alt (2) (a cuireadh isteach le hAcht 1960), agus

(b) “sé scilling” a chur in ionad “cúig scilling agus cúig phingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i mír (b) den fho-alt sin (2).

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Eanáir, 1964.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1952.

9. —Leasaítear leis seo alt 12 d'Acht 1952 tríd an bhfomhír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh fomhír (d):

“(dd) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i gcoláistí oiliúna tís atá aitheanta ag an Aire Oideachais, nó”.

Leasú ar alt 22 d'Acht 1952.

10. —(1) Leasaítear leis seo alt 22 d'Acht 1952 trí “nó má bhí a fearchéile i dteideal pinsean (ranníocach) seanaoise a íoc leis de réir ráta mhéadaithe sheachtainiúil de bhua fo-alt (2) d'alt 26 den Acht seo in aghaidh tréimhse dar chríoch dáta a bháis”, a chur isteach i bhfo-alt (1) i ndiaidh “na coinníollacha ranníoca iomchuí”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 3ú lá d'Eanáir, 1964.

Leasú ar alt 26 d'Acht 1952.

11. —(1) Leasaítear leis seo alt 26 d'Acht 1952 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-alt (3) (a cuireadh isteach le hAcht 1960):

“(3) (a) Faoi réir forálacha na nAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1963, ar bhás mná lenarbh iníoctha pinsean seanaoise (ranníocach) de réir ráta mhéadaithe sheachtainiúil de bhua an ailt seo in aghaidh tréimhse dar chríoch dáta an bháis sin, beidh a fearchéile i dteideal sochair arb ionann a ráta seachtainiúil agus an ráta pinsin baintrí (ranníocach), ar a n-áirítear méaduithe i leith leanaí cáilithe más iomchuí, ab iníoctha leis faoi fhorálacha an Achta seo dá mba bhaintreach é.

(b) Ní bheidh sochar faoin bhfo-alt seo iníoctha in aghaidh aon tréimhse tar éis athphósadh don duine lenarbh iníoctha é, ná in aghaidh aon tréimhse tar éis dó scor de bheith éagumasach ar é féin a chothabháil de dheasca easláine coirp nó meabhrach.

(c) Beidh fear dícháilithe chun sochar faoin bhfo-alt seo a fháil má bhíonn agus fad a bheidh sé féin agus aon duine eile ag maireachtáil i bhfochair a chéile mar lanúin phósta.

(d) I gcás ina mbeadh sochar faoin bhfo-alt seo agus pinsean seanaoise (ranníocach) iníoctha, mura mbeadh forálacha na míre seo, le duine in aghaidh aon tréimhse—

(i) ní bheidh sochar faoin bhfo-alt seo iníoctha in aghaidh na tréimhse sin mura mó ráta an tsochair sin ná ráta an phinsin, agus

(ii) ní bheidh an pinsean iníoctha in aghaidh na tréimhse sin mura comhionann le, nó mura mó ná, ráta an tsochair faoin bhfo-alt seo ráta an phinsin sin”.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 3ú lá d'Eanáir, 1964.

Leasú ar alt 27 d'Acht 1952.

1952, Uimh. 25 .

12. —(1) Leasaítear leis seo alt 27 d'Acht 1952 trí na fomhíreanna seo a leanas a chur in ionad fomhír (b) d'fho-alt (2):

“(b) is leanbh, garleanbh nó leasleanbh, nó leanaí, garleanaí nó leasleanaí, leis an bhfearchéile nó leis an tairbhí, agus a tháinig chun cónaí go rialta léi tar éis bás an fhearchéile, nó

(c) a d'uchtaigh an tairbhí de bhun forálacha an Achta Uchtála, 1952 , tar éis bás an fhearchéile.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Leasú ar alt 47 d'Acht 1952.

13. —Leasaítear leis seo alt 47 d'Acht 1952 tríd an mír seo a leanas a chur isteach i bhfo-alt (3) i ndiaidh mír (a):

“(aa) go bhféadfar, i gcás inar dóigh leis an Aire gur cóir sin sna himthosca, duine a cheapadh, maidir le pinsean seanaoise (ranníocach), chun cibé méid den phinsean is iníoctha de bhua alt 26 den Acht seo a ghlacadh agus déileáil leis thar ceann éilitheora nó tairbhí.”

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

1956, I.R Uimh. 236.

14. —(1) (a) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 trí—

(i) “5s. 11d.” a chur in ionad “5s. 3d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) agus “4s. 10d.” a chur in ionad “4s. 2d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír 1,

(ii) “5s. 11d.” a chur in ionad “5s. 3d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) agus “5s. 7d.” a chur in ionad “4s. 11d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 1,

(iii) “3s. 8d.” a chur in ionad “3s. 0d.” (a cuireadh isteach sa dá fhomhír le hAcht 1962) i bhfomhíreanna (a) agus (b) de mhír 2,

(iv) “2s. 10d.” a chur in ionad “2s. 4d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír 3 agus “3s. 8d.” a chur in ionad “3s. 1d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 3,

(v) “3s. 7d.” a chur in ionad “3s. 1d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír 3A (a cuireadh isteach le hAcht 1960) agus “4s. 5d.” a chur in ionad “3s. 10d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 3A,

(vi) “1s. 6d.” a chur in ionad “1s. 5d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír (4) (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956) agus “1s. 7d.” a chur in ionad “1s. 5d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 4,

(vii) “1s. 6d.” a chur in ionad “1s. 5d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) (i bhfomhír (b) de mhír 5 (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956),

(viii) “4s. 2d.” a chur in ionad “3s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír 6 (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956),

(ix) “5s. 7d.” a chur in ionad “4s. 11d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 6,

(x) “4s. 2d.” a chur in ionad “3s. 6d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (a) de mhír 7 (a cuireadh isteach le Rialacháin 1956), agus

(xi) “4s. 8d.” a chur in ionad “4s. 0d.” (a cuireadh isteach le hAcht 1962) i bhfomhír (b) den mhír sin 7.

(b) San fho-alt seo ciallaíonn “Rialacháin 1956” na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956.

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an 6ú lá d'Eanáir, 1964.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

15. —(1) Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tríd an gCuid seo a leanas a chur in ionad Chuid I (a cuireadh isteach le hAcht 1962):

“CUID I.

Rátaí Sochair Tréimhsiúla agus Rátaí na Méaduithe Orthu.

An cineál sochair

Ráta Seachtainiúil

Méadú i leith cleithiúnaí aosaithe (má tá iníoctha)

Méadú i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanbh cháilithe (má tá iníoctha)

Méadú i leith gach linbh cháilithe de bhreis ar bheirt (má tá iníoctha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

scilling

scilling

scilling

scilling

1. Sochar Míchumais agus Sochar Dífhostaíochta:

(a) i gcás daoine os cionn ocht mbliana déag d'aois—

(i) d'fhear, bean singil nó baintreach, bean phósta atá ina cónaí ar leithligh óna fearchéile agus nach bhféadann aon chúnamh airgid a fháil óna fearchéile nó bean phósta a bhfuil teideal aici chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith fearchéile

42½

30

13

8

(ii) d'aon bhean phósta eile     ..     ..

32½

--

--

--

(b) i gcás daoine faoi bhun ocht mbliana déag d'aois—     ..

má tá teideal ag an duine chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe nó i leith cleithiúnaí aosaithe     ..

42½

30

13

8

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an duine     ..

32½

--

--

--

2. Liúntas Máithreachais

45

--

--

--

3. Pinsean Baintrí (ranníocach):

má tá teideal ag an mbaintreach chun méadú i leith linbh cháilithe nó leanaí cáilithe     ..     ..

45

--

13

8

mura bhfuil teideal den sórt sin ag an mbaintreach     ..

42½

--

--

--

4. Liúntas Dílleachta (ranníocach)     ..     ..

25

--

--

--

5. Pinsean Seanaoise (ranníocach)     ..     ..

50

37½

--

--

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo, a mhéid a bhaineann sé le sochar míchumais, sochar dífhostaíochta agus liúntas máithreachais faoi Acht 1952, i ngníomh an 6ú lá d'Eanáir, 1964, agus a mhéid a bhaineann sé le pinsean baintrí (ranníocach), le liúntas dílleachta (ranníocach) agus le pinsean seanaoise (ranníocach) faoi Acht 1952, tiocfaidh sé i ngníomh an 3ú lá d'Eanáir, 1964.

Leasú ar an Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952.

16. —(1) Beidh éifeacht ag Riail 1 den Seachtú Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 nuair a bheidh acmhainn duine á ríomh, i gcás pinsean faoi na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1963, amhail is dá gcuirfí na míreanna seo a leanas in ionad fomhíreanna (a), (b) agus (c) de mhír (I):

“(a) fágfar gan áireamh an chéad £100 de luach caipitiúil na maoine, agus

(b) i gcás baintrí a bhfuil leanbh cáilithe nó leanaí cáilithe aici a chónaíonn go rialta léi fágfar £100 breise de luach caipitiúil na maoine gan áireamh i leith gach linbh cháilithe den sórt sin arb inéilithe méadú pinsin ina leith, agus

(c) glacfar gurb é luach bliantúil aon iarmhair de luach caipitiúil na maoine an fichiú cuid den iarmhar sin.”

(2) Tiocfaidh fo-alt (1) den alt seo i ngníomh an lú lá de Shamhain, 1963.

Leasú ar alt 7 d'Acht 1942.

17. —Leasaítear leis seo alt 7 d'Acht 1942 trí “ocht mbliana déag” a chur in ionad “bliain is fiche” i bhfo-ailt (1) agus (3) agus trí “ina slánóidh sé ocht mbliana déag” a chur in ionad “ina slánóidh sé bliain is fiche” i bhfo-alt (2).

Leasú ar alt 28 d'Acht 1942.

18. —Leasaítear leis seo alt 28 d'Acht 1942 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “na tréimhsí sin” “: Ar choinníoll, más é atá in uaireanna oibre lae ar bith méid áirithe uaire a chloig agus codán d'uair a chloig (nach lú ná leathuair), go mbeidh sochar forlíontach iníoctha in aghaidh an chodáin sin d'uair a chloig má tharlaíonn breac-dhíomhaointeas le linn na n-uaireanna oibre an lá sin agus go leanfaidh sé ar feadh iomlán na n-uaireanna sin.”

Leasú ar alt 29 d'Acht 1942.

19. —Leasaítear leis seo alt 29 d'Acht 1942 tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh “de thuras na huaire” “: Ar choinníoll, i gcás inarb iníoctha sochar forlíontach in aghaidh codán d'uair a chloig, gurb é a bheidh i méid an tsochair fhorlíontaigh is iníoctha amhlaidh leath an ráta uairiúil iomchuí.”

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

20. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Forálacha Ilghnéitheacha), 1963 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo, a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Pinsin Seanaoise, 1908 go 1962, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna sin mar aon ní amháin agus féadfar Achtanna na bPinsean Seanaoise, 1908 go 1963, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1962, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Chúnamh Dífhostaíochta, 1933 go 1963, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1962, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1963, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé Acht 1942, forléireofar é ina theannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Arachais (Breac-Dhífhostaíochta), 1942 agus 1963, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchta Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1957, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh (Liúntais Leanaí), 1944 go 1963, a ghairm díobh le chéile, agus a mhéid a leasaíonn agus a leathnaíonn sé na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1962, forléireofar é ina dteannta mar aon ní amháin agus féadfar na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1963, a ghairm díobh le chéile.