An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII. Ilghnéitheach.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Aisghairm.)

28 1963

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

AN CHEAD SCEIDEAL.

Bailte Móra.

Alt 2.

Cuid I.

Baile Átha Fhirdiadh

Baile Brigín

Béal Átha Beithe

Béal Átha Seanaidh

Droichead na Bandan

Beanntraí

Béal Tairbirt

Mainistir na Búille

Calainn

Muinchille

Droichead Nua

Éadan Doire

Fiodh Ard i gContae Thiobraid Arann an Trian Theas

Guaire

Gránard

Cill Chaoidhe

Lios Mór

Baile Locha Riach

Móinteach Mílic

Muine Bheag

Muileann Cearr

An Caisleán Nua

An Pasáiste

Portlaoise

Ráth Caola

Ros Comáin

An Trá Mhór

Tuaim

CUID II.

Mainistir na Féile

Mainistir Laoise

Baile Átha an Rí

Coill an Chollaigh

Bealach an Doirín

Baile an Róba

Bealach Féich

Baile an Bhuinneánaigh

Béal Átha hAmhnais

Beannchar

Baile Bhlainséir

An Bhlarna

An Chathair

Cathair Saidhbhín

Carn Domhnaigh

Cora Droma Rúisc

Caisleán an Chumair—Dún an Ghaill

Oileán Chiarraighe

An Caisleán Riabhach

Cill Droichid

Clárach

Clár Clainne Muiris

An Clochán

Cluain Dolcáin

An Daingean

Dún na nGall

Dún Mánmhaí

Inis Díomáin

An Gort

Gráig na Manach—Tigh na hInse

An Chloch Liath—Deilgne

Ceann Toirc

Neidín

Cill Dara

Cill Orglan

Na Cealla Beaga

Cill Mocheallóg

Leamhcán-Doddsborough

Mullach Íde

Má Nuat

Sráid an Mhuilinn

Baile an Mhistéalaigh

Móta

Mainistir Eimhin

Móin Rátha

Bun an Phobail

Cúil an tSúdaire

Port Lách

Ráth Droma

Ráth Loirc

Ros Cré

Ros Eo

Sceirí

Béal Átha na Muice

Sord

Tamhlacht

Baile Mhic Andáin

Tulach Ó bhFeidhlim