An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL. Aisghairm.) Ar Aghaidh (AN CEATHRU SCEIDEAL Rialacha a chuirtear isteach in Alt 2 den Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919.)

28 1963

AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963

AN TRIU SCEIDEAL

Na Críocha chun ar féidir Cuspóirí a thaispeáint i bPlean Forbartha.

Alt 19.

CUID I.

Bóithre agus Trácht.

1. Áis agus sábháilteacht níos fearr a áirithiú d'úsáidirí bóthair agus do choisithe.

2. Talamh a chur in áirithe le haghaidh bóithre agus ionaid loctha.

3. Cearta slí poiblí a bhunú.

4. Bóithre nua a dhéanamh agus bóithre láithreacha a athrú.

5. Bóithre láithreacha a dhúnadh nó a chlaonadh.

6. Cearta slí poiblí agus cearta slí príobháideacha a mhúchadh.

7. Na nithe seo a leanas a chinntiú maidir le bóithre nua agus láithreacha:—

(a) a líne, a leithead, a leibhéal agus a ndéanamh,

(b) na bealaí chucu agus uathu, agus

(c) a méid agus a gcarachtar i gcoitinne.

8. Socrú a dhéanamh le haghaidh oibreacha a bhaineann le haon bhóthar a dhéanamh, a fheabhsú nó a thírdhreachú, lena n-áirítear droichid, tolláin agus fobhealaí agus scáthláin, soilsiú saorga agus suíocháin a chur ar fáil agus féar, crainn agus toir a chur ar an mbóthar sin nó in aice leis.

Cuid II.

Déanmhais.

1. Gach ábhar nó aon ábhar acu seo a leanas a rialáil agus a rialú, i gcoitinne nó i limistéir áirithe—

(a) méid, airde, achar urláir agus carachtar déanmhas;

(b) línte tógála, fairsingeacht, agus an spás timpeall teaghaisí agus déanmhas eile;

(c) méid na n-ionad loctha a mbeidh gá leo i ndéanmhais de chineál nó de mhéid áirithe nó orthu nó fúthu nó seirbhísí nó áiseanna chun feithiclí a locadh, a luchtú, a dhíluchtú nó a bhreoslú;

(d) na rudaí is cead a dhaingniú de dhéanmhais;

(e) na críocha chun a bhféadfar agus an modh ar a bhféadfar déanmhais a úsáid nó a áitiú, lena n-áirítear, i gcás teaghaisí, iad a ligean ina dtionóntáin ar leithligh.

2. Dearadh agus dathanna déanmhas agus na hábhair dá ndéanfar iad a rialáil agus a rialú.

3. Aon talamh áirithe, nó an talamh uile in aon limistéar áirithe, a chur in áirithe nó a dháileadh le haghaidh déanmhas de chineál nó de chineálacha sonraithe, nó tógáil, foirgniú nó déanamh aon chineál nó cineálacha áirithe déanmhas ar thalamh sonraithe a thoirmeasc nó a shrianadh go buan nó go sealadach.

4. Teorainn a chur leis an méid déanmhas, nó an méid déanmhas de chineál sonraithe, a fhéadfar a fhoirgniú, a thógáil nó a dhéanamh ar, in nó faoi aon limistéar.

5. Déanmhais ar neamhréir leis an bplean forbartha a dhíchur nó a athrú.

6. Rialáil agus rialú a dhéanamh ar an méid seo a leanas—

(a) eagar nó leagan amach déanmhas nó déanmhas d'aon chineál sonraithe (lena n-áirítear dóthain réasúnach spáis oscailte a chur in áirithe i gcomhréir le líon, cineál agus carachtar na ndéanmhas a bheidh i dtrácht in aon togra áirithe i dtaobh forbartha);

(b) an modh ar a ndéanfar aon talamh a leagan amach chun críocha forbartha, lena n-áirítear ceanglais maidir le leagan amach bóithre, tírdhreachú, plandáil;

(c) soláthairtí uisce, séaracha, silteáin agus soilsiú poiblí a chur ar fáil;

(d) bóithre seirbhíse a chur ar fáil agus dearadh bealaí go dtí bóithre;

(e) saoráidí a chur ar fáil chun feithiclí a locadh, a dhíluchtú, a luchtú agus a bhreoslú ar aon talamh.

Cuid III.

Pobal-Phleanáil.

1. Leagan amach limistéar a rialú, lena n-áirítear tiús, spásáil, grúpáil agus treo-shuíomh déanmhas i ndáil le bóithre, spásanna oscailte agus déanmhais eile.

2. Soláthar agus suíomh scoileanna, eaglaisí, hallaí cruinnithe agus áiseanna pobail eile a chinneadh.

3. Soláthar agus suíomh seirbhísí sláintíochta agus saoráidí caitheamh aimsire a chinneadh.

Cuid IV.

Taitneamhachtaí.

1. Tailte a chur in áirithe—

(a) mar spásanna oscailte, poiblí nó príobháideach (seachas mar spásanna oscailte a chuirfear in áirithe faoi Chuid II den Sceideal seo nó faoin gcéad mhír eile ina dhiaidh seo),

(b) mar láithreáin le haghaidh carabhán nó campála.

2. Talamh a chur in áirithe mar pháirc phoiblí, mar ghairdín poiblí nó mar spás chaitheamh aimsire poiblí, ar talamh é a úsáidtear mar sin de ghnáth.

3. Talamh a chur in áirithe le haghaidh reiligí.

4. Talamh a chur in áirithe le haghaidh tearmann do ghéim agus d'éin.

5. Foirgnimh is ábhar spéise ó thaobh ealaíona, seandálaíochta nó staire a shlánchoimeád.

6. Uaimheanna, láithreáin, gnéithe agus rudaí eile is ábhar spéise ó thaobh seandálaíochta, geolaíochta nó staire a shlánchoimeád.

7. Amhairc agus radharcanna agus taitneamhachtaí áiteanna agus gnéithe áilleachta nádúrtha nó spéisiúlachta a shlánchoimeád.

8. (a) Coillte a shlánchoimeád agus a chosaint.

(b) Crainn, toir, plandaí agus bláthanna a shlánchoimeád agus a chosaint.

9. Toirmeasc, srianadh nó rialú a dhéanamh, i gcoitinne nó in áiteanna áirithe nó laistigh d'fhad sonraithe ó lárlíne gach bóthair nó aon bhóthair shonraithe, ar thógáil gach saghas nó aon saghsanna áirithe déanmhais fógráin nó ar thaispeáint gach saghas nó aon saghsanna áirithe fógráin.

10. Díobháil do thaitneamhachtaí a chosc, a leigheas nó a dhíchur ar díobháil í de bharr aon déanmhas a bheith ligthe i léig nó cuma na faillí a bheith air nó de bharr cuma mhíthaitneamhach nó cuma na faillí a bheith ar aon talamh atá ag gabháil le déanmhas nó tadhlach le haon bhóthar poiblí nó atá i limistéar tithe cónaithe.

11. Cur nó diúscairt iarmhair agus cosamair, diúscairt séarachais agus truailliú aibhneacha, lochanna, linnte, lintéar agus trá mhara a thoirmeasc, a rialáil nó a rialú.

12. Saoráidí, mar atá carrlocanna, suíocháin, saoráidí cluichíochta, cúirteanna leadóige, scáthláin, leithris agus cluichemhánna a chur ar fáil ar láithreáin tréigthe nó ar thalamh eile.

13. Aon cheart slí poiblí láithreach a shlánchoimeád a thugann bealach chun farraige, chun sléibhe, go bruach locha nó abhann, nó chun áite eile a ngabhann áilleacht nádúrtha leis nó atá áirgiúil chun caithimh aimsire.