An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Cáin Bhrabús Corparáide) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Faoisimh i leith Cánach faoi Alt 8.)

15 1964

AN tACHT AIRGEADAIS, 1964

CUID VI

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

1950, Uimh. 18 .

1963, Uimh. 23 .

29. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1963” alt 97 den Acht Airgeadais, 1963 ;

ciallaíonn “an ceathrú blianacht bhreise déag” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá leis “an Aire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1963 maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1965, ach “£1,384,304” a chur in ionad “£1,431,786”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1963 ach “£878,204” a chur in ionad “£926,179”.

(4) Déanfar suim £1,588,036 chun iasachtaí, maraon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosóidh leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1965.

(5) Déanfar an ceathrú blianacht bhreise déag a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den cheathrú blianacht bhreise déag nach mó ná £1,027,246 in aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an cheathrú blianacht bhreise déag a úsáid i gceann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Leasú ar Chuid III den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956.

1961, Uimh. 14 .

1956, Uimh. 47 .

1961, Uimh. 1 .

30. —(1) Más rud é, cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis—

(a) go ndíolfaidh cuideachta bagún leis an gCoimisiún Muc agus Bagúin de réir cheanglais faoi alt 23 den Acht Muc agus Bagúin (Leasú), 1961 , agus

(b) go n-onnmhaireofar an bagún as an Stát ag an gCoimisiún nó thar a cheann,

beidh feidhm ag Cuid III den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, ionann agus dá n-onnmhaireodh an chuideachta an bagún as an Stát, agus aon mhéid a bheidh infhaighte ag an gcuideachta as an mbagún a dhíol leis an gCoimisiún measfar, chun críocha na Coda sin den Acht sin, gur méid é is infhaighte as díol na n-earraí a onnmhaireofar amhlaidh.

(2) Más rud é, cibé acu roimh dháta an Achta seo a rith nó dá éis—

(a) de bhua ordú faoi alt 57 den Acht um Margú Táirgí Déiríochta, 1961 , go ndéanfar cuideachta a mhonaraíonn táirge bainne, de réir bhrí an Achta sin, seachas im—

(i) a thoirmeasc go hiomlán ón táirge a onnmhairiú, nó

(ii) a thoirmeasc ón táirge a onnmhairiú chun aon tíre shonraithe nó tíortha sonraithe,

(b) go ndíolfaidh an chuideachta an táirge leis an mBord Bainne (dá ngairtear an Bord anseo feasta san fho-alt seo), agus

(c) i gcás lena mbainfidh fo-mhír (i) de mhír (a) den fho-alt seo, go n-onnmhaireoidh an Bord an táirge, nó i gcás lena mbainfidh fo-mhír (ii) den mhír sin, go n-onnmhaireoidh an Bord an táirge go dtí an tír shonraithe nó aon chuid de na tíortha sonraithe,

beidh feidhm ag Cuid III den Acht Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 1956, ionann agus dá n-onnmhaireodh an chuideachta an táirge as an Stát, agus aon mhéid a bheidh infhaighte ag an gcuideachta as an táirge a dhíol leis an mBord measfar chun críocha na Coda sin den Acht sin, gur méid é is infhaighte as díol na n-earraí a onnmhaireofar amhlaidh.

(3) Chun críocha fho-alt (2) den alt seo, measfar nach bhfuil onnmhairiú toirmiscthe mura ndeimhneoidh an tAire Talmhaíochta nach bhfuil sé sásta é a cheadúnú.

Comhaontú maidir le méid cánach nach mbeidh faoi dhíospóid ar achomharc i gcoinne measúnachta.

31. —(1) Más rud é, i gcás inar tugadh fógra achomhairc i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim, forchánach nó cánach brabús corparáide, go ndéanfaidh an t-achomharcóir agus cigire cánach nó oifigeach eile do na Coimisinéirí Ioncaim comhaontú mar gheall ar an méid cánach a mhuirearaítear leis an measúnacht agus ar cheart é a íoc d'ainneoin an achomhairc, baileofar agus íocfar an méid sin agus beidh ús air ar gach slí ionann agus dá mba cháin í a muirearaíodh le measúnacht nach raibh achomharc ar bith ar feitheamh ina leith agus ar an achomharc a chinneadh beidh aon iarmheíd cánach a bheidh inmhuirir de réir an chinnte iníoctha nó aisíocfar aon cháin a ró-íocadh, de réir mar is gá sa chás.

(2) An tagairt atá i bhfo-alt (1) den alt seo do chomhaontú a dhéanamh le hachomharcóir folaíonn sé tagairt do chomhaontú a dhéanamh le duine a bheidh ag gníomhú thar ceann an achomharcóra maidir leis an achomharc.

Alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 , a leasú.

1956, Uimh. 22 .

32. —Leasaítear leis seo alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 , trí “nó ailt 12 den Acht Airgeadais, 1964 ” a chur isteach i ndeireadh fho-alt (1).

Aisghairm.

33. —(1) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid I den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Measfar mír (a) den fho-alt seo a theacht i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1964.

(2) (a) Déantar leis seo an t-achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid II den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Measfar mír (a) den fho-alt seo a theacht i ngníomh an 15ú lá d'Aibreán, 1964.

(3) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) de Chuid III den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(4) (a) Déantar leis seo gach achtachán a shonraítear i gcolún (2) den Chuid IV den Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a aisghairm a mhéid a shonraítear i gcolún (3) den Chuid sin.

(b) Tiocfaidh mír (a) den fho-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1964, nó ar dháta an Achta seo a rith, cibé dáta acu is déanaí.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

34. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna uile a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

1891, c. 39.

1920, c. 18.

35. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1964 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I agus (sa mhéid go mbaineann siad le cáin ioncaim, lena n-áirítear forcháin) ailt 30 agus 31 den Acht seo agus an Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, sa mhéid go mbaineann sí le dleachtanna custam, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus, sa mhéid go mbaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta an reachta a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Déanfar Cuid IV den Acht seo a fhorléiriú i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(5) Déanfar Cuid V den Acht seo agus (sa mhéid go mbaineann siad le cáin bhrabús corparáide) ailt 30 agus 31 den Acht seo a fhorléiriú i dteannta Chuid V den Finance Act, 1920, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú na Coda sin.

(6) Aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile déanfar, ach amháin a mhéid a éileoidh an comhthéacs a mhalairt, í a fhorléiriú mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán nó faoi aon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo.

(7) Measfar Cuid I den Acht seo do theacht i ngníomh an 6ú lá d'Aibreán, 1964, agus beidh éifeacht aici amhail ar an agus ón lá sin.

(8) Tiocfaidh alt 28 den Acht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire Airgeadais le hordú.