An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VIII Coinníollacha Fostaíochta) Ar Aghaidh (CUID X Rialacháin)

7 1965

AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

CUID IX

Taifid, Tuairisceáin agus Eolas

Foirm na leabhar oifigiúil, agus na taifid iontu a choimeád slán agus a scrúdú.

122. —(1) Gach leabhar a chuirfidh úinéir mianaigh nó cairéil ar fáil, de bhun an Achta seo nó de bhun rialachán, chun aon tuarascáil, taifead nó mír eile eolais a chur ann, beidh sé i cibé foirm a ordóidh an tAire.

(2) Déanfar gach taifead a chuirfear in aon leabhar den sórt sin, nó cóip den taifead sin a choiméad slán go ceann trí bliana nó cibé tréimhse is faide nó is giorra ná sin a fhorordófar do chineál áirithe taifid agus déanfar, go dtí nach gá é a choimeád slán a thuilleadh, é a choimeád san oifig ag an mianach nó ag an gcairéal lena mbaineann sé nó i cibé áit eile a cheadóidh cigire, agus beidh sé ar fáil lena scrúdú ag aon duine a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal sin nó ag duine a bheidh údaraithe chuige sin i scríbhinn ag aon duine den sórt sin.

Fógraí a chur suas.

123. —(1) Gach tráth a bheidh daoine ar fostú i mianach nó i gcairéal, coimeádfar in airde ann fógra a inseoidh ainm an mhianaigh nó an chairéil, ainm agus seoladh an úinéara agus ainm an bhainisteora.

(2) Más rud é, i gcás mianaigh nó cairéil,—

(a) go ndéanfar rialacháin a bhainfidh leis, nó

(b) go seirbheálfaidh cigire fógra faoin Acht seo ar an duine freagrach,

déanfar fógra go ndearnadh na rialacháin nó gur seirbheáladh an fógra a choimeád in airde ag an mianach nó ag an gcairéal gach tráth ar feadh tréimhse a fhorórdofar.

(3) Déanfar gach fógra lena mbaineann an talt seo a chur in airde i litreacha agus in ionaid de shórt go mbeidh sé sofheicthe agus soléite ag na daoine a fhostaítear, agus má shonraíonn an tAire foirm le haghaidh aon fhógra den sórt sin, is san fhoirm sin a chuirfear in airde é.

(4) Beidh de dhualgas ar an mbainisteoir cóipeanna a choimeád, ag an mianach nó ag an gcairéal, den Acht seo agus d'aon orduithe, rialacháin agus rialacha a bhaineann leis an mianach nó leis an gcairéal agus a cheadú do dhaoine a fhostaítear iad a léamh gach tráth réasúnach.

Tuairisceáin thréimhsiúla ó úinéirí.

124. —(1) Beidh de dhualgas ar úinéir mianaigh nó cairéil, má thugann an tAire de threoir dó é, cibé tuairisceáin agus staitistic maidir leis an mianach nó leis an gcairéal, agus cibé eolas eile (más ann) maidir leis, a shonrófar sa treoir, a thabhairt don Aire, laistigh de cibé tréimhse, agus i cibé foirm agus modh, a shonrófar amhlaidh.

(2) Ní dhéanfar aon tuairisceáin, staitistic ná eolas eile a gheofar faoin alt seo a nochtadh, gan toiliú i scríbhinn ón duine a bhfuil an gnóthas á sheoladh aige, ach amháin—

(a) le toiliú an Aire, do dhaoine a shonrófar, arb oifigigh d'údarás Stáit iad, eadhon, Aire Stáit, Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn nó Coimisiún na Talún, i gcás inar deimhin leis an Aire gur gá é sin a dhéanamh chun go gcomhlíonfaí go cuí feidhmeanna an údaráis stáit sin, nó

(b) i bhfoirm achomaireachta ar thuairisceáin, staitistic nó eolas eile dá samhail a chuir roinnt úinéirí mianach nó cairéal ar fáil, arb achomaireacht í a bheidh déanta amach ar dhóigh nach bhféadfaí sonraí a bhaineann le gnóthas duine áirithe a fháil amach uaithi, nó

(c) chun críocha aon imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo nó aon tuarascála ar aon imeachtaí den sórt sin.

Fógra faoi thosú agus chríochnú oibríochtaí áirithe mianadóireachta agus cairéaladóireachta.

125. —(1) Tabharfaidh úinéir mianaigh nó cairéil fógra do chigire i dtaobh aon teagmhais acu seo a leanas—

(a) oibríochtaí a thosú chun mianach, síog nó féith, nó cairéal, a oscailt, nó chun sloc nó easrais nua a tholladh i mianach;

(b) mianach, sloc, easrais, síog nó féith, nó cairéal, a thréigean;

(c) i gcás mianaigh, síge nó féithe, dhá mhí, agus i gcás cairéil, dhá mhí dhéag, a bheith caite ón lá a oibríodh é go deireanach chun mianraí nó táirgí mianraí a fháil;

(d) dhá mhí a bheith caite ón lá deireanach a úsáideadh sloc nó easrais;

(e) obair a atosú tar éis tréigin nó tar éis aon tréimhse den sórt sin a bheith caite.

(2) Tabharfar an fógra laistigh de dhá sheachtain tar éis an teagmhas a tharlú.

(3) Más rud é—

(a) go dtréigfear mianach, síog nó féith laistigh de dhá mhí, nó go dtréigfear cairéal laistigh de dhá mhí dhéag, ón uair dheireanach a oibríodh é chun mianraí nó táirgí mianraí a fháil, nó

(b) go dtréigfear sloc nó easrais laistigh de dhá mhí tar éis é a úsáid don uair dheireanach,

ní gá fógra a thabhairt go bhfuil an tréimhse sin caite.

Fógra faoi athrú ar úinéireacht nó ainm mianaigh nó cairéil.

126. —(1) Má athraítear úinéireacht nó ainm mianaigh nó cairéil, tabharfaidh an t-úinéir, laistigh de dhá sheachtain tar éis an athraithe, fógra ina thaobh do chigire.

(2) Chun críocha an ailt seo measfar ainm a bheith athraithe má athraítear litriú an ainm.