An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XI Scrúd-mheáchan ag Mianaigh Ghuail) Ar Aghaidh (CUID XIII Cionta, Pionóis agus Imeachtaí Dlíthiúla)

7 1965

AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

CUID XII

Cigirí

Cigirí.

130. —(1) Féadfaidh an tAire údarás a thabhairt d'aon oifigigh dá chuid gníomhú mar chigirí chun críocha an Achta seo.

(2) Foilseofar san Iris Oifigiúil fógra i dtaobh údarás a thabhairt faoin alt seo.

(3) Leagfar faoi bhráid gach Tí den Oireachtas cibé tuarascáil bhliantúil a ordóidh an tAire ar imeachtaí na gcigirí.

Cumhachtaí ginearálta cigirí.

131. —(1) Beidh cumhacht ag cigire, chun an tAcht seo a chomhalladh—

(a) dul isteach tráth ar bith (cibé acu de ló nó d'oíche é) i mianach nó i gcairéal agus cigireacht a dhéanamh ar gach cuid nó aon chuid de, ar aon ní ann agus ar aon ainmhithe a úsáidtear chun críocha an mhianaigh nó an chairéil;

(b) cibé scrúdú agus fiosrú a dhéanamh is gá—

(i) chun a fhionnadh an gcomhlíontar na nithe seo a leanas, eadhon, forálacha an Achta seo agus forálacha orduithe, rialachán agus rialacha faoin Acht seo, aon treoir, toirmeasc, srian nó ceanglas a tugadh nó a forchuireadh le fógra arna sheirbheáil ag cigire faoin Acht seo nó dá bhua agus aon choinníoll a ghabhann le haon díolúine, toiliú, ceadú nó údarás a thug an tAire nó cigire faoin Acht seo nó dá bhua, nó

(ii) chun aon ní a fhionnadh ar dóigh leis an gcigire éifeacht nó feidhm a bheith aige ar shábháilteacht nó sláinte daoine a fhostaítear i mianach nó i gcairéal nó ar aireachasú nó cóireáil ainmhithe ann a úsáidtear ann agus go háirithe (ach gan dochar do ghinearáltacht a bhfuil anseo roimhe seo) chun fáthanna agus imthosca aon tionóisce nó teagmhais eile i mianach nó i gcairéal a fhionnadh, ar tionóisc nó teagmhas é a gceanglaítear leis an Acht seo fógra a thabhairt ina thaobh i gceachtar cás;

(c) ar dhul isteach dó in aon áitreabh, comhalta den Gharda Síochána a thabhairt leis má tá cúis réasúnach aige chun bheith ag coinne le haon mhór-bhac agus é ag feidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó leis an bhfo-alt seo nó, chun críche aon scrúdaithe nó fiosraithe a bhaineann le haireachasú nó cóireáil ainmhithe, tréidlia cuí-cháilithe a thabhairt leis;

(d) chun críche aon scrúdaithe nó fiosraithe faoi na forálacha roimhe seo—

(i) a cheangal ar aon duine a gheobhaidh sé i mianach nó i gcairéal, nó a mbeidh cúis réasúnach aige chun a chreidiúint go bhfuil sé, nó go raibh sé laistigh den dá mhí roimhe sin, ar fostú i mianach nó gcairéal, freagra a thabhairt, gan daoine a bheith sa láthair seachas duine a ainmneoidh sé chun bheith i láthair agus aon daoine a gceadóidh an cigire dóibh bheith i láthair, ar cibé ceisteanna is cuí leis an gcigire a chur air, sa dóigh, áfach, nach mbeidh freagra ar bith dá dtabharfaidh duine de bhun ceanglas a chuirfear air faoin bhfo-mhír seo inghlactha mar fhianaise ina choinne in aon imeachtaí,

(ii) samplaí a thógáil d'aon earraí nó substaintí a gheofar i mianach nó i gcairéal agus, i gcás mianaigh, den atmasféar ann, agus

(iii) seilbh a thógáil ar aon innealra, gaireas nó earra ar bith eile i mianach nó i gcairéal ar dóigh leis go raibh sé, nó gur dócha go mbeadh sé, ina chúis chontúirte don tsábháilteacht nó don tsláinte, agus a chur faoi deara é a bhaint ó chéile nó é a chur faoi aon phróiseas nó tástáil, d'ainneoin é a dhamáistiú nó a mhilleadh dá dheasca sin;

(e) a cheangal go dtabharfar na nithe seo a leanas ar aird, agus scrúdú a dhéanamh orthu,—

(i) aon chláir, leabhair, pleananna nó doiciméid eile a gceanglaítear leis an Acht seo, nó dá bhua, iad a choimeád, agus

(ii) aon doiciméid eile, ar doiciméid iad atá i seilbh nó faoi urlámhas úinéara nó bainisteora mianaigh nó úinéara nó bainisteora cairéil agus is iomchuí chun críocha scrúdú nó fiosrú faoi na forálacha roimhe seo den alt seo.

(f) a cheangal ar bhainisteoir mianaigh go marcálfaidh sé ar aon phlean d'oibreacháin sa mhianach, a thabharfar ar aird de réir ceanglais faoi mhír (e), staid na n-oibreachán sin, nó an méid díobh a shonrófar sa cheanglas mar a bhí tráth an ceanglas a fhorchur;

(g) a cheangal ar aon duine ar a bhfuil freagrachtaí maidir le mianach nó cairéal (cibé acu an t-úinéir é nó bainisteoir nó aon duine eile atá ar fostú ann nó nach é) cibé saoráidí agus cúnamh a thabhairt dó, maidir le haon ábhair nó nithe a thagann faoi réim na bhfreagrachtaí atá ar an duine sin, is gá chun a chur i gcumas an chigire aon chumhacht dá dtugtar dó leis an bhfo-alt seo a fheidhmiú;

(h) cibé cumhachtaí eile a fheidhmiú is gá chun éifeacht a thabhairt don Acht seo.

(2) Aon duine—

(a) a mhainneoidh aon cheanglas a chuirfidh cigire air faoin alt seo a chomhlíonadh, nó

(b) a choiscfidh aon duine eile, nó a thabharfaidh faoina chosc, ar theacht os comhair cigire nó ar aon cheist a fhreagairt a bhféadfaidh cigire, de bhua an fho-ailt roimhe seo, freagra uirthi a éileamh; nó

(c) a dhéanfaidh, gan cead ó chigire, aon innealra, gaireas nó earra eile a mbeidh cigire tar éis seilbh a ghlacadh air faoin alt seo a aistriú ó mhianach nó ó chairéal, nó é a cheilt nó crioscaíl leis; nó

(d) a chuirfidh bac ar chigire agus é ag feidhmiú nó ag comhlíonadh a chumhachtaí nó a dhualgas;

beidh sé ciontach i gcion.

Cumhacht cigire chun a cheangal go gcuirfear ar ceal contúirt láithreach nó contuirt atá ag bagairt.

132. —(1) Má bhíonn cigire ar an tuairim go bhfuil, nó gur dócha gur gearr go mbeidh, mianach nó cairéal nó aon chuid de, nó aon ábhar, ní nó cleachtas i mianach nó i gcairéal nó a bhaineann le hurlámhas nó bainistí mianaigh nó cairéil, contúirteach do shábháilteacht nó sláinte na ndaoine a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal nó d'aon duine díobh, féadfaidh sé fógra a sheirbheáil ar an duine freagrach á rá go bhfuil sé ar an tuairim sin agus ag tabhairt sonraí na cúise go bhfuil sé ar an tuairim sin, agus ag forchur ar an duine freagrach cibé toirmisc nó srianta nó ceanglais (de shaghas ar bith) is dóigh leis an gcigire a bheith riachtanach chun sábháilteacht nó sláinte na ndaoine a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal a chosaint.

(2) Ní údaróidh aon ní san alt seo do chigire fógra maidir le mianach a sheirbheáil i gcás ina n-údaraítear le halt 65 nó 74 do chigire fógra a sheirbheáil ar bhainisteoir an mhianaigh sin.