An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XIII Cionta, Pionóis agus Imeachtaí Dlíthiúla) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Achtacháin a Aisghairtear)

7 1965

AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

CUID XIV

Ilghnéitheach

Forálacha maidir le tarchur i gcás fógraí a sheirbheálfaidh cigirí.

146. —(1) Bainfidh na forálacha ina dhiaidh seo den alt seo le haon fhógra a sheirbheálfaidh cigire faoi aon fhoráil den Acht seo nó de rialacháin ar úinéir nó bainisteoir mianaigh nó cairéil, agus a ndearbhaítear go sainráite ina thaobh gur fógra é lena mbainfidh forálacha an ailt seo maidir le tarchur i gcás fógraí a sheirbheálfaidh cigirí.

(2) (a) Má dhéanann an duine ar a seirbheálfar aon fhógra den sórt sin nó, i gcás é a sheirbheáil ar bheirt duine nó níos mó, aon duine acu, trí fhrithfhógra a sheirbheálfar go cuí ar an gcigire a sheirbheáil an fógra, tarchur a éileamh i leith an fhógra, beidh sé arna tharchur chun duine nó daoine a roghnóidh an roghnóir ainmnithe (mar a mhínítear anseo ina dhiaidh seo) as líon an chinn sin de na rollaí daoine a bheidh ceaptha ag an Aire faoin alt seo is iomchuí d'imthosca an cháis.

(b) Má bhíonn an roghnóir sin sásta go bhfuil fáthanna speisialta ann a bheireann go bhfuil sé fóirsteanach dó féin gníomhú mar réiteoir in ionad duine nó daoine a roghnófar mar a dúradh, féadfaidh sé a threorú go bhfuil an fógra arna tharchur chuige féin.

(3) I gcás tarchur faoin alt seo i leith aon fhógra den sórt sin, féadfaidh aon duine acu seo a leanas láithriú é féin nó duine a bheith aige ag feidhmiú ar a shon, agus féadfaidh sé fianaise a thabhairt agus cibé finnéithe is cuí leis a ghairm—

(a) aon duine ar ar seirbheáladh an fógra;

(b) aon chigire;

(c) aon chomhlachas nó comhlacht atá ionadaitheach do thromlach de líon iomlán na ndaoine a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal lena mbaineann an fógra;

(d) aon daoine eile ar dóigh leis an réiteoir nó na réiteoirí éifeacht a bheith ag an bhfógra orthu nó aon chomhlachas nó comhlacht atá ionadaitheach d'aon daoine den sórt sin.

(4) Beidh éifeacht ag na forálacha seo a leanas maidir le neamhniú nó daingniú aon fhógra den sórt sin i gcás tarchur ina leith faoin alt seo—

(a) mura ndéantar aon fhoras ábhartha agóide in aghaidh an fhógra a shuíomh chun sástacht an réiteora nó na réiteoirí, daingneoidh an réiteoir nó na réiteoirí an fógra;

(b) má dhéantar foras ábhartha agóide a shuíomh amhlaidh, déanfaidh an réiteoir nó na réiteoirí an fógra a neamhniú mura rud é go bhfuil sé nó siad ar an tuairim gur féidir freagairt don agóid tríd an bhfógra a mhodhnú, agus sa chás sin déanfaidh an réiteoir nó na réiteoirí an fógra a dhaingniú faoi réir cibé modhnú is dóigh leis nó leo a fhreagróidh don agóid;

agus má dhaingnítear an fógra faoi réir aon mhodhnaithe, beidh éifeacht aige faoi mar a modhnaíodh é.

(5) Chun críocha fho-alt (4)—

(a) i gcás aon fhógra den sórt sin a sheirbheálfar faoi fhoráil den Acht seo, beidh aon fhoras acu seo a leanas is iomchuí d'imthosca an cháis ina fhoras ábhartha agóide—

(i) go bhfuil comhlíonadh toirmisc, sriain nó ceanglais a iarrtar a fhorchur leis an bhfógra, nó dá bhua, neamhriachtanach nó mífhóinteach ar chúiseanna sábháilteachta nó neamhphraiticiúil, go hiomlán nó go feadh méid áirithe;

(ii) go bhfuil aon tréimhse a cheaptar leis an bhfógra neamdhóthanach chun aon oibreacha a chur i gcrích nó chun aon ní eile a dhéanamh;

(b) i gcás fógra a sheirbheálfar faoi aon fhoráil de rialacháin, is de réir mar a fhorordófar a bheidh an foras nó na forais ábhartha agóide.

(6) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite leis an Acht seo nó le rialacháin, ní thiocfaidh aon fhógra den sórt sin i ngníomh in aon chás go dtí deireadh na tréimhse ina bhféadfar tarchur ina leith a éileamh faoin alt seo nó, má éilítear tarchur den sórt sin laistigh den tréimhse sin, go dtí go mbeidh an fógra daingnithe ag an réiteoir nó ag na réiteoirí.

(7) Ní ghlacfar neamhniú faoin alt seo ar aon fhógra den sórt sin mar chosc ar sheirbheáil fógra úir ag cigire ná, má tháinig an fógra i ngníomh sular neamhníodh é, ní bheidh éifeacht aige ar a oibriú roimhe sin.

(8) Féadfaidh an tAire—

(a) cibé uimhir is cuí leis a bhunú de rollaí daoine as a bhféadfar réiteoirí a roghnú chun críocha tarchur faoin alt seo agus, maidir le gach rolla, féadfaidh sé na cásanna a shonrú a mbeidh sé le háireamh chun críocha an ailt seo mar rolla iomchuí ina leith;

(b) rialacha a dhéanamh chun na tarchuir sin a rialú agus, go háirithe, chun socrú a dhéanamh maidir le costais na dtarchur sin (lena n-áirítear luach saothair agus liúntais a íoc le réiteoirí) agus chun foirm fhrithfhógra faoi fho-alt (2), agus an tréimhse ina gcaithfear fógra den sórt sin a sheirbheáil, a shonrú;

agus féadfar tréimhsí éagsúla a shonrú le rialacha faoi mhír (b) den fho-alt seo maidir le seirbheáil frithfhógraí a bhainfidh le fógraí a sheirbheálfar faoi fhorálacha éagsúla den Acht seo nó de rialacháin.

(9) Déanfar an tagairt i bhfo-alt (2) don roghnóir ainmnithe a fhorléiriú mar thagairt do cibé duine a bheidh ainmnithe de thuras na huaire ag an Aire chun an dualgas a chomhlíonadh a bhainfidh le réiteoirí a roghnú chun gníomhú i gcás tarchur faoin alt seo.

Cumhacht an Aire chun díolúintí ar feadh tréimhse teoranta a dheonú.

147. —Má bhíonn an tAire ar an tuairim, maidir le mianaigh nó cairéil d'aon chineál, nár cheart, mar gheall ar nádúr nó méid na hoibre atá i gceist, nó ar ghiorracht na tréimhse a mhéastar a bheidh na mianaigh nó na cairéil á n-oibriú, nó ar imthosca speisialta eile a bhaineann leo, go mbeadh sé de cheangal forálacha an Achta seo, nó aon fhoráil áirithe de, a chomhlíonadh ina leith, féadfaidh sé, le rialacháin, mianaigh nó cairéil den chineál sin a dhíolmhú ó na forálacha sin, nó ón bhforáil sin, go ceann cibé tréimhse, agus faoi réir cibé coinníollacha, a fhorordóidh sé.

Orduithe a chúlghairm agus a athrú.

148. —Aon chumhacht a thugtar leis an Acht seo chun ordú a dhéanamh, forléireofar í mar chumhacht a fholaíonn cumhacht, is infheidhmithe ar an dóigh chéanna agus faoi réir na gcoinníollacha céanna, más ann, chun an t-ordú a chúlghairm nó a athrú.

An modh chun fógraí a sheirbheáil.

149. —(1) Féadfar fógra a gceanglaítear nó a n-údaraítear leis an Acht seo, nó dá bhua, é a sheirbheáil ar chigire, nó a thabhairt dó, a sheirbheáil nó a thabhairt trína sheachadadh dó, nó trína fhágáil ag a oifig, nó trína chur chuici, leis an bpost cláraithe.

(2) Féadfar fógra a gceanglaítear nó a n-údaraítear leis an Acht seo, nó dá bhua, é a sheirbheáil ar úinéir mianaigh nó cairéil, nó a thabhairt dó, a sheirbheáil nó a thabhairt—

(a) más pearsa aonair an t-úinéir, trína sheachadadh dó, trína fhágáil san oifig ag an mianach nó ag an gcairéal, nó trína chur leis an bpost cláraithe agus é dírithe chuige ag an áit chónaithe is gnách nó is déanaí is eol a bheith aige, nó chuig seoladh ceart poist an mhianaigh nó an chairéil;

(b) más comhlacht corpraithe an t-úinéir, trína sheachadadh do rúnaí nó cléireach an chomhlachta ina n-oifig chláraithe nó ina bpríomhoifig nó trína chur leis an bpost cláraithe agus é dírithe chuig rúnaí nó cléireach an chomhlachta ag an oifig sin;

(c) más gnólacht an t-úinéir, trína sheachadadh d'aon chomhpháirtí sa ghnólacht nó trína fhágáil in oifig an ghnólactha, nó trína chur chuici leis an bpost cláraithe.

(3) Féadfar fógra a gceanglaítear nó a n-údaraítear leis an Acht seo, nó dá bhua, é a sheirbheáil ar bhainisteoir mianaigh nó cairéil, nó a thabhairt dó, a sheirbheáil nó a thabhairt trína sheachadadh dó, trína fhágáil san oifig ag an mianach nó ag an gcairéal, nó trína chur leis an bpost cláraithe agus é dírithe chuige ag seoladh ceart poist an mhianaigh nó an chairéil.

(4) Bainfidh an t-alt seo le haon doiciméad a sheoladh nó a thaisceadh faoi mar a bhaineann sé le fógra a thabhairt.

Deimhnithe breithe.

150. —(1) Más gá aois aon duine a fháil amach nó a chruthú chun críocha an Achta seo, beidh duine ar bith, ar fhoréileamh i scríbhinn a chur isteach a bheidh i cibé foirm agus ina mbeidh cibé sonraí a ordóidh an tAire Sláinte, agus ar an táille cheaptha a íoc, i dteideal cóip dheimhnithe a fháil de thaifeadadh bhreith an duine sin i gclár na mbreitheanna faoi láimh an chláraitheora nó an chláraitheora mhaoirseachta nó an duine eile a mbeidh an clár faoina choimeád, agus déanfaidh gach cláraitheoir breitheanna agus gach cláraitheoir maoirseachta nó duine eile a mbeidh an clár faoina choimeád foirmeacha don fhoréileamh sin a sholáthar saor in aisce ar iad a iarraidh.

(2) Féadfaidh an tAire Sláinte, le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais, táillí a cheapadh, le rialacháin, chun críocha an ailt seo.

Comhairle Chomhairleach.

151. —(1) Beidh comhairle ann ar a mbeidh cathaoirleach agus ochtar gnáthchomhalta (dá ngairtear an Chomhairle Chomhairleach san alt seo) chun na feidhmeanna a thugtar di leis an alt seo a chomhlíonadh.

(2) Déanfaidh an Chomhairle Chomhairleach breithniú, agus tabharfaidh siad comhairle don Aire, ar aon nithe a éireoidh as comhalladh, nó maidir le comhalladh, an Achta seo (lena n-áirítear aon tograí ón Aire chun aon orduithe nó rialacháin a dhéanamh, a leasú, nó a chúlghairm faoin Acht seo) agus a tharchuirfidh an an tAire chun na Comhairle.

(3) Féadfaidh an Chomhairle Chomhairleach, de réir mar a mheasfaidh siad is gá ó am go ham, an tAire a chomhairliú ar na nithe seo a leanas:—

(a) a mhéad atá sé inmholta aon orduithe nó rialacháin a dhéanamh, a leasú, nó a chúlghairm faoin Acht seo;

(b) nithe a bhaineann le forálacha an Achta seo nó d'orduithe nó rialacháin arna ndéanamh faoin Acht seo a chur i bhfeidhm;

(c) feachtais sábháilteacha agus leasa a eagrú nó a chur chun cinn i measc fostaithe agus fostóirí;

(d) léachtaí, taispeánadh scannán nó taispeántais a eagrú, póstaeir nó paimfléid a fhoilsiú nó aon bhearta eile ar léachtaí, taispeánadh scannán, taispeántais, póstaeir, paimfléid iad nó bearta atá ceaptha chun fostaithe agus fostóirí a theagasc ar chúrsaí sábháilteachta agus leasa i mianaigh agus i gcairéil agus ar mhodhanna chun sláinte oibrithe a chosaint agus a fheabhsú.

(4) Is é an tAire a cheapfaidh Cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí na Comhairle Comhairlí.

(5) Déanfar an chéad cheapachán den sórt sin a luaithe is caothúil tar éis an tAcht seo a rith agus déanfar ceapacháin ina dhiaidh sin ó am go ham de réir mar is gá.

(6) Nuair a bheidh an tAire ag ceapadh daoine ina ngnáthchomhaltaí den Chomhairle Chomhairleach áireoidh sé orthu daoine atá ionadaitheach d'eagrais fostaithe agus d'eagrais fostóirí.

(7) Beidh Cathaoirleach agus gnáthchomhaltaí na Comhairle Comhairlí i seilbh oifige go ceann cibé tréimhse a chinnfidh an tAire.

(8) Arna iarraidh sin don Chomhairle Chomhairleach agus faoi réir thoiliú an Aire, féadfaidh cigire freastal ar chruinniú den Chomhairle Chomhairleach chun aon eolas a thabhairt a iarrfaidh an Chomhairle Chomhairleach d'fhonn a feidhmeanna a chomhlíonadh.