An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VII Mianaigh atá Tréigthe nó as Úsáid a Fhálú) Ar Aghaidh (CUID IX Taifid, Tuairisceáin agus Eolas)

7 1965

AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965

CUID VIII

Coinníollacha Fostaíochta

Mná agus Ógánaigh

Toirmeasc ar fhostaíocht faoi thalamh i gcásanna áirithe.

107. —(1) Ní fhostófar aon bhaineannach faoi thalamh mianach.

(2) Féadfar, le rialacháin, toirmeasc nó srian a chur le hógánaigh, nó ógánaigh faoi bhun aois a fhorordófar, a fhostú faoi thalamh i mianach.

Toirmeasc ar pháistí a fhostú.

108. —Ní fhostófar aon pháiste i mianach.

Cruthúnas aoise.

109. —Ní fhostófar ógánach i mianach mura ndéanfar, ná go dtí go ndéanfar, deimhniú breithe nó fianaise shásúil eile ar a aois a thabhairt ar aird do bhainisteoir an mhianaigh.

Srian le fostú ban agus ógánach.

110. —(1) Ní fhostófar bean ná ógánach i mianach ach amháin de réir an ailt seo.

(2) Beidh eatramh dhá uair déag a chloig ar a laghad idir tréimhsí fostaíochta.

(3) Ní thosóidh tréimhse fostaíochta ógánaigh atá faoi bhun sé bliana déag d'aois níos luaithe ná a 6 a chlog ar maidin ná ní chríochnóidh sí níos déanaí ná 10 a chlog um thráthnóna.

(4) San eatramh idir na tréimhsí fostaíochta do bhean agus, faoi réir fho-alt (5), d'ógánach nach lú ná sé bliana déag d'aois, beidh tréimhse leanúnach seacht n-uaire a chloig a thitfidh idir a 10 a chlog um thráthnóna agus a 7 a chlog ar maidin.

(5) (a) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, a údarú ógánaigh fhireanna nach lú ná sé bliana déag d'aois a fhostú, i rith uaire forordaithe laistigh den eatramh a shonraítear i bhfo-alt (4), chun teagasc de cibé cineál a fhorordófar a fháil.

(b) In aon chás den sórt sin is é a bheidh san eatramh idir na tréimhsí fostaíochta ná cibé tréimhse, nach lú ná trí huaire déag a chloig, a fhorordófar nó, mura bhforordófar aon tréimhse, cúig huaire déag a chloig.

(6) Faoi réir forálacha an Achta seo, féadfaidh an tAire le rialacháin, foráil a dhéanamh i dtaobh na n-uaire fostaíochta agus na n-eatramh le haghaidh béilí agus scíthe do mhná agus d'ógánaigh a bheidh ar fostú os cionn talún i mianach nó in aon chineál mianaigh.

Clár na mban agus na n-ógánach a fhostaítear.

111. —(1) Beidh de dhualgas ar an duine freagrach clár a choimeád, in oifig mhianaigh nó chairéil, nó in áit éigin eile a cheadóidh cigire, i cibé foirm a shonróidh an tAire, agus ainm, dáta breithe, agus áit chónaithe na mban agus na n-ógánach go léir a fhostaítear sa mhianach nó sa chairéal agus dáta a gcéadfhostaithe ann a thaifeadadh sa chlár sin i cibé foirm agus modh a shonrófar amhlaidh agus, i gcás ógánach fireann a fhostaítear i mianach, a chur in iúl ann cé hiad na daoine orthu a fhostaítear faoi thalamh.

(2) Beidh de dhualgas ar an duine freagrach, i gcás gach mianaigh nó cairéil, aon chlár atá á choimeád aige de bhun an ailt seo a thabhairt ar aird do chigire arna iarraidh sin air.

(3) Sula gcéadfhostófar ógánach fireann faoi thalamh i mianach, cuirfidh a fhostóir (murab é úinéir an mhianaigh é) in iúl don bhainisteoir, nó do dhuine éigin eile a bheidh ceaptha chuige sin ag an mbainisteoir, go bhfuil an t-ógánach le bheith ar fostú amhlaidh.

Daoine Fostaithe i gCoitinne

Scrúdú dochtúra.

112. —Féadfar, le rialacháin, a cheangal ar dhaoine atá ar fostú nó atá ag lorg fostaíochta i mianaigh nó i gcairéil dul faoi scrúdú dochtúra agus toirmeasc a chur le duine a fhostú i mianach nó i gcairéal, go hiomlán nó i gcáil áirithe nó ar obair áirithe, mura rachaidh sé faoin scrúdú dochtúra sin nó má fhaightear amach dá thoradh go bhfuil sé mí-oiriúnach ó thaobh coirp nó aigne don fhostaíocht sin.

Teorainn leis na hUaire faoi Thalamh

Teorainn leis na huaire oibre faoi thalamh i mianaigh.

113. —(1) Chun críocha na bhforálacha ina dhiaidh seo den Chuid seo, ciallaíonn “oibrí” aon duine a fhostaítear i mianach faoi thalamh, nach oifigeach don mhianach (seachas ionadaí) ná meicneoir ná leictreoir, ná duine atá ag gabháil go hiomlán do shuirbhéireacht nó do thomhas; agus measfar gur sealaíocht oibrithe aon líon oibrithe arb ionann, geall leis, a n-uaire chun obair a thosú agus a chríochnú sa mhianach.

(2) Faoi réir forálacha na Coda seo, ní bheidh oibrí faoi thalamh i mianach guail nó iarnchloiche srathaithe nó scealla nó cré tine le haghaidh a chuid oibre, agus chun dul chuige agus filleadh uaidh, ar feadh níos mó ná ocht n-uaire a chloig i rith aon cheithre huaire is fiche a chloig as a chéile.

(3) Socróidh bainisteoir an mhianaigh do gach sealaíocht oibrithe sa mhianach an t-am a thosófar agus a chríochnófar ísliú na bhfear síos sa mhianach, agus an t-am a thosófar agus a chríochnófar ardú na bhfear aníos as an mianach, ar dhóigh go mbeidh caoi ag gach oibrí filleadh ar an dromchla gan an t-alt seo a shárú, agus cuirfidh sé in airde agus coimeádfaidh sé in airde ag béal an tsloic fógra feiceálach i dtaobh an ama a socraíodh amhlaidh, agus déanfaidh sé gach socrú is gá chun go gcloífear leis na hamanna sin.

(2) Is é a bheidh san eatramh idir na hamanna a shocrófar chun tosú ar gach sealaíocht oibrithe a ísliú síos sa mhianach agus a ardú aníos as agus chun é sin a chríochnú ná cibé am a bheidh ceadaithe de thuras na huaire ag cigire mar am is gá de réir réasúin chuige sin.

(5) Má tharlaíonn tionóisc don innealra tochrais, nó tionóisc eile a chuirfidh isteach ar ísliú nó ardú oibrithe, féadfar an t-eatramh a fhadú go sealadach cibé méid is gá; ach in aon chás den sórt sin cuirfidh bainisteoir an mhianaigh, an lá céanna, fógra faoin bhfadú agus faoin gcúis ba bhun leis go dtí cigire agus ní mhairfidh an fadú thar cibé dáta a cheadóidh an cigire.

(6) Más éagóir leis an mbainisteoir cinneadh a thabharfaidh cigire faoi fho-alt (4), déanfar, de réir rialachán maidir le nós imeachta agus costais arna ndéanamh ag an Aire, an t-ábhar a chur á chinneadh ag duine a cheapfaidh breitheamh den Chúirt Chuarda don chuaird ina bhfuil an mianach, agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadhsan; ach go dtí go dtabharfar an cinneadh sin, beidh na hamanna a cheadaigh an cigire i bhfeidhm maidir leis an mianach.

(7) D'ainneoin forálacha an ailt seo, féadfaidh sealaíocht oibrithe le haghaidh deisiúcháin, chun obair ar an Domhnach a sheachaint, tosú ar a dtréimhse oibre ar an Satharn roimh cheithre huaire is fiche a chloig a bheith caite ó thosaigh a dtréimhse oibre dheiridh, ach ocht n-uaire a chloig ar a laghad a bheith caite ó críochnaíodh an tréimhse oibre sin.

(8) (a) I gcás ionadaí, cliabhaire nó caidéalaí, is é tréimhse is faide is cead é a bheith faoi thalamh faoin gCuid seo ná naoi n-uaire go leith a chloig.

(b) Má bhíonn an obair ar thochailt sloic nó ar ghearradh trastollán ar siúl go leanúnach, ní mheasfar aon sárú ar fhorálacha na Code seo a bheith déanta maidir le haon oibrí a bheidh ag gabháil don obair sin más rud é nach gcaithfidh sé thar sé huaire a chloig aon tráth áirithe ina áit oibre, agus nach lú ná dhá uair déag a chloig i gcás ar bith an t-eatramh idir an t-am a fhágfaidh sé an áit oibre agus an t-am a fhillfidh sé air.

(9) Má éiríonn aon cheist faoin alt seo (seachas in imeachtaí dlíthiúla) i dtaobh aon duine a bheith ina oibrí, nó ina oibrí d'aon aicme áirithe, cuirfear an cheist sin faoi bhráid an Aire, agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadhsan.

(10) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, tréimhse ama níos giorra a chur in ionad na tréimhse a fhoráiltear le fo-alt (2) nó le mír (a) d'fho-alt (8) agus, fad a mhairfidh na rialacháin i bhfeidhm, beidh an t-alt seo arna mhodhnú dá réir sin.

(11) Féadfar, le rialacháin, a fhoráil go mbeidh feidhm maidir le haon chineál eile mianaigh ag an alt seo maille le cibé eisceachtaí, modhnuithe agus oiriúnuithe a fhorordófar.

(12) Ní bheidh sárú déanta ar aon fhoráil den alt seo a fhorálann tréimhse ama maidir le hoibrí a fhostaítear ar shealaíocht mura mó ná an tréimhse ama a fhoráiltear amhlaidh an tréimhse ón am a fhágfaidh an t-oibrí deireanach ar an tsealaíocht sin an dromchla go dtí an t-am a fhillfidh an chéad oibrí ar an tsealaíocht sin go dtí an dromchla.

Clár na n-amanna íslithe agus ardaithe.

1919, c. 51.

114. —(1) Ceapfaidh bainisteoir an mhianaigh duine nó daoine chun stiúradh a dhéanamh ag béal an tsloic ar ísliú fear síos sa mhianach agus ar a n-ardú aníos as, agus cuirfidh sé faoi deara go gcoimeádfar clár san fhoirm fhorordaithe ina mbeidh na sonraí forordaithe maidir leis an hamanna a n-íslítear fir síos sa mhianach agus a n-ardaítear aníos as iad, maraon leis na cásanna ina raibh aon fhear faoi thalamh níos faide ná an tréimhse a shocraítear leis an Acht seo, agus an chúis ba bhun leis, agus beidh an clár ar fáil lena iniúchadh ag cigire.

(2) Féadfaidh na hoibrithe i mianach, ar a gcostas féin, duine nó daoine a cheapadh agus a fhostú, cibé acu is sealbhóirí oifig scrúd-mheádóra iad nó nach ea, chun bheith ag béal an tsloic gach uair a bheidh oibrithe le hísliú nó le hardú, le bheith ag faire ar na hamanna a íslítear agus a ardaítear iad, agus beidh feidhm ag na forálacha den Acht seo agus den Checkweighing in Various Industries Act, 1919, a bhaineann leis an scrúd-mheádóir, agus leis an gcaidreamh idir úinéir, gníomhaire nó bainisteoir an mhianaigh agus an scrúd-mheádóir, a mhéid is infheidhme iad, maidir le haon duine a cheapfar amhlaidh faoi mar atá feidhm acu maidir leis an scrúd-mheádóir ach, maidir lena gceapadh, na hoibrithe sa mhianach a chur in ionad na ndaoine a bhfuil teideal acu faoin Acht sin scrúd-mheádóir a cheapadh.

(3) Má chuireann duine ar bith go feasach taifead bréagach sa chlár atá le coimeád faoin alt seo, nó má chuireann sé faoi deara, nó má cheadaíonn sé go feasach aon taifead bréagach den sórt sin a dhéanamh, beidh sé ciontach i gcion.

Cumhacht chun uaire oibre a fhadú ar uimhir theoranta laethanna sa bhliain.

115. —(1) Féadfaidh bainisteoir an mhianaigh an t-am a shrocraítear leis an gCuid seo mar am a fhéadfaidh na hoibrithe i mianach a chaitheamh faoi thalamh le haghaidh a gcuid oibre, agus chun dul chuige agus filleadh uaidh, a fhadú, i gcás aon mhianaigh, uair a chloig ar a mhéid sa lá ar sheasca lá ar a mhéid in aon bhliain, agus aon lá a dhéanfar an t-am a fhadú de réir an ailt seo i gcás aon mhianaigh déanfar, chun críocha an Achta seo, an t-am arna fhadú amhlaidh a chur, i gcás an mhianaigh sin, in ionad an ama a shocraítear leis an gCuid seo.

(2) Cuirfidh bainisteoir gach mianaigh faoi deara go gcoimeádfar clár i cibé modh a ordóidh an t-Aire, de na cásanna inar tugadh aon fhadú ama faoin alt seo, agus beidh an clár ar fáil lena scrúdú ag cigire.

Feidhm maidir le mianaigh nach trí shloc a théitear isteach iontu, etc.

116. —I gcás an Chuid seo a chur chun feidhme maidir le mianaigh a dtéitear isteach iontu ar dhóigh seachas trí shloc, agus maidir le hoibrithe nach ndéantar iad a ísliú síos sa mhianach nó a ardú aníos as le hinnealra, cuirfear ligean isteach na bhfear sa mhianach in ionad ísliú na bhfear síos sa mhianach agus cuirfear filleadh na bhfear ón mianach in ionad ardú na bhfear aníos as an mianach, agus déanfar cibé amanna a chinnfidh úinéir, gníomhaire, nó bainisteoir an mhianaigh, le ceadú cigire, mar amanna a fhreagraíonn go cuí do na hamanna a shocraítear chun tosú ar oibrithe a ísliú síos sa mhianach agus a ardú aníos as, agus chun é sin a chríochnú, a chur in ionad na n-amanna a shocraítear amhlaidh.

Forálacha chun a áirithiú go gcomhlíonfar an Chuid seo.

117. —Chun a áirithiú go gcomhlíonfar forálacha na Coda seo, beidh de dhualgas ar bhainisteoir gach mianaigh—

(a) rialacha a dhéanamh chun na críche sin agus na rialacha sin a fhoilsiú trína gcur in airde ag béal an tsloic agus trína gcoimeád in airde ann, agus trí chóip díobh a thabhairt in aisce do gach oibrí a fhostaítear faoi thalamh sa mhianach nár tugadh cóip dó cheana agus a iarrfaidh cóip ag an oifig ina n-íoctar é; agus

(b) an chóir atá riachtanach a chur ar fáil chun na fir a ardú aníos as an mianach laistigh den am a cheaptar leis an gCuid seo.

Oibrí faoi thalamh ar feadh tréimhse is faide ná an tréimhse shocraithe.

118. —Má bhíonn oibrí faoi thalamh i rith aon cheithre huaire is fiche a chloig as a chéile, ar feadh tréimhse is faide ná mar a shocraítear leis an gCuid seo, measfar é a bheith faoi thalamh contrártha don Chuid seo mura gcruthaítear a mhalairt.

Ilghnéitheach

Eisceachtaí speisialta le haghaidh éigeandála.

119. —Más rud é ar ócáid ar bith go bhfanfaidh duine, tar éis am críochnaithe thréimhse a fhostaíochta, faoi thalamh i mianach chun cúnamh a thabhairt i gcás tionóisce, chun plé le haon chontúirt (cibé acu dearbhchontúirt nó contúirt thuarthach í) nó chun déileáil le haon éigeandáil nó le hobair nár críochnaíodh mar gheall ar imthosca neamhghnácha nach raibh coinne leo agus ar gá déileáil leis gan stad ionas nach gcuirfí isteach go mór ar ghnáthobair sa mhianach, measfar nach ndearnadh sárú ar na forálacha roimhe seo den Chuid seo maidir leis an duine sin.

Comhairle a ghlacadh leis an úinéir agus leis na daoine a fhostaítear.

120. —Sula ndéanfar aon rialacháin chun críocha ailt 110, 112 nó 113, rachaidh an tAire i gcomhairle le húinéir gach mianaigh lena mbainfidh na rialacháin agus le haon chomhlachas is dóigh leis a bheith ionadaitheach do dhaoine a fhostaítear agus a mbainfidh na rialacháin leo.

Forlíontach.

121. —Chun críocha na Coda seo, measfar duine a bheidh ar fostú faoi thalamh i mianach a bheith ar fostú amhlaidh i gcaitheamh na tréimhse idir an t-am is gá dó freastal chun dul faoi thalamh agus an t-am a fhillfidh sé ar an dromchla.