An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil IX Forálacha Ilghnéitheacha maidir le Sceideal D) Ar Aghaidh (Caibidil II Íocaíochtaí ar Scor, etc.)

6 1967

AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967

CUID V

Sceideal E agus na Príomh-Fhorálacha a Bhaineann leis

Caibidil I

Muirearú i leith Cánach, etc.

Sceideal E.

[1918, Sc. E, Ca. r.;

1922, a. 18 (1);

1932, a. 4 (2).]

109. —Is é seo a leanas an Sceideal a luaitear san Acht seo mar Sceideal E—

Sceideal E

1. Muirearófar cáin faoin Sceideal seo i leith gach oifige poiblí nó fostaíochta brabúis, agus i leith gach blianachta, pinsin, nó stipinn is iníoctha as ioncaim poiblí an Stáit, seachas blianachtaí a mhuirearófar faoi Sceideal C, in aghaidh gach fiche scilling de mhéid bliantúil an chéanna.

2. Déanfar cáin faoin Sceideal seo a mhuirearú freisin i leith aon oifige, fostaíochta nó pinsin ab inmhuirir i leith cánach faoi Sceideal D, mura mbeadh an coinníoll a ghabhann le alt 52, na brabúis nó na gnóchain ón gcéanna.

3. Sa Sceideal seo folaíonn an focal “blianacht” agus an focal “pinsean”, faoi seach, blianacht a íoctar go saorálach nó ar féidir scor de agus pinsean a íoctar amhlaidh nó ar féidir scor de amhlaidh.

4. Na forálacha sin roimhe seo den Sceideal seo is forálacha iad gan dochar d'aon fhoráil eile den Acht seo ag ordú cáin a mhuirearú faoin Sceideal seo, agus muirearófar dá réir sin cáin a ordaítear a mhuirearú amhlaidh.

5. Beidh feidhm ag forálacha Sceideal 2 maidir leis an gcáin a bheidh le muirearú faoin Sceideal seo.

Na daoine is inmhuirir agus méid an mhuirir.

[1918, Sc. E, r. 1;

1922, a. 49 (4);

1929, a. 17 (1) (2);

1959 (Uimh. 2), a. 3, 5 (1).]

110. —(1) Déanfar cáin faoi Sceideal E a mhuirearú go blian túil ar gach duine a mbeidh aige, nó a mbeidh á feidhmiú aige, oifig nó fostaíocht bhrabúis a luaitear sa Sceideal sin, nó arb iníoctha leis aon bhlianacht, pinsean, nó stipinn, is inmhuirir faoin Sceideal sin, i leith na dtuarastal, na dtáillí, an phá, na bpeircuisí nó na mbrabús uile de shórt ar bith uathu in aghaidh na bliana roimh an mbliain mheasúnachta agus a ríomh:—

(a) i gcás díolaíochtaí a ndéantar forálacha Chaibidil IV den Chuid seo a fheidhmiú ina leith le halt 125, ar mhéid na ndíolaíochtaí sin don bhliain mheasúnachta, agus ní ar shlí eile;

(b) i gcás aon oifige nó fostaíochta a sealbhaíodh nó a feidhmíodh, go hócáideach nó ó am go ham, sa Stát ag duine nach raibh ina chónaí ann go leanúnach, ar mhéid na dtuarastal, na dtáillí, an phá, na bpeircuisí nó na mbrabús uile sin de shórt ar bith uathu don bhliain mheasúnachta;

(c) in aon chás eile, faoi réir forálacha alt 111, ar mhéid na dtuarastal, na dtáillí, an phá, na bpeircuisí, nó na mbrabús sin uile don bhliain roimh an mbliain mheasúnachta,

tar éis méid na ndleachtanna nó na suimeanna eile a ashbaint is iníoctha nó is inmhuirir ar an gcéanna de bhua aon reachta, i gcás ina ndearna an páirtí a bheidh le muirearú an céanna a íoc agus a iompar dáiríre bona fide.

(2) San alt seo ciallaíonn “díolaíochtaí” rud ar bith is inmheasúnaithe i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E.

Foras measúnachta.

[1929, a. 17 (5) (6) (7) (11);

1942, a. 6.]

111. —(1) I gcás cáin ioncaim is inmhuirir faoi Sceideal E maidir le haon oifig nó fostaíocht a shealbhaíonn aon duine, nó maidir le haon bhlianacht, pinsean nó stipinn a bhfuil duine ar bith ina theideal déanfar, san aicme cáis dá dtagraítear in alt 110 (1) (c) agus faoi réir a bhforáiltear ina dhiaidh seo, cáin a ríomh—

(a) maidir leis an mbliain mheasúnachta inar chéad-shealbhaigh an duine an oifig nó an fhostaíocht nó inar chéadtháinig sé i dteideal na blianachta, an phinsin, nó na stipinne, ar mhéid a dhíolaíochtaí don bhliain sin;

(b) maidir le blianta measúnachta ina dhiaidh sin, ar mhéid iomlán na ndíolaíochtaí don bhliain roimh an mbliain mheasúnachta, ar choinníoll, más sa bhliain roimh an mbliain mheasúnachta a chéad-shealbhaigh an duine an oifig nó an fhostaíocht nó a chéad-tháinig sé i dteideal na blianachta, an phinsin, nó na stipinne, go ndéanfar an ríomh ar mhéid na ndíolaíochtaí don bhliain mheasúnachta, agus ar choinníoll freisin, más sa bhliain roimh an mbliain roimh an mbliain mheasúnachta a chéadshealbhaigh an duine an oifig nó an fhostaíocht nó a chéad-tháinig sé i dteideal na blianachta, an phinsin nó na stipinne, go mbeidh sé i dteideal, ar fhógra i scríbhinn a thabhairt don chigire laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na bliana measúnachta, go muirearófaí é ar mhéid na ndíolaíochtaí don bhliain mheasúnachta.

(2) Más rud é in aon bhliain mheasúnachta go scoirfidh duine de bheith i seilbh oifige nó fostaíochta nó de bheith i dteideal blianachta, pinsin nó stipinne is inmhuirir faoi Sceideal E, muirearófar cáin don bhliain sin ar mhéid a dhíolaíochtaí don tréimhse dar tosach an 6ú lá d'Aibreán sa bhliain sin agus dar críoch dáta an scoir agus, má muirearaíodh cáin ar shlí seachas de réir na forála seo aisíocfar aon cháin a ró-íocadh nó féadfar measúnacht bhreise a dhéanamh, de réir mar is gá sa chás.

(3) I gcás duine d'fháil bháis a mbeadh cáin inmhuirir ina chás faoi fho-alt (2) in aghaidh aon bhliana áirithe, mura mbeadh é d'fháil bháis, déanfar an cháin ab inmhuirir amhlaidh a mheasúnú agus a mhuirearú ar a sheiceadóirí nó ar a riarthóirí agus is fiach é a bheidh dlite óna eastát agus iníoctha as.

(4) San alt seo ciallaíonn “díolaíochtaí” an tuarastal, na táillí, an pá, na peircuisí nó na brabúis nó na gnóchain uile de gach sórt ó oifig nó fostaíocht, nó méid aon bhlianachta, pinsin nó stipinne, cibé acu é.

Asbhaintí a dhéanamh.

[1929, a. 17 (3) (11).]

112. —(1) Aon asbhaint ó dhíolaíochtaí a lamhálfar faoin Acht seo chun críche measúnacht i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E a ríomh déanfar í faoi threoir na méide a íocadh nó a iompraíodh in aghaidh na bliana nó na coda den bhliain ar ar a díolaíochtaí a dhéanfar an ríomh.

(2) San alt seo tá le “díolaíochtaí” an bhrí chéanna atá leis in alt 111.

Achomharci gcoinne méid asbhainte.

[1918, a. 148 (2);

1922, a. 19;

1965, a. 4 (3).]

113. —(1) Féadfaidh duine ar bith a mhuirearófar i leith cánach ioncaim faoi Sceideal E achomharc a dhéanamh chun na gCoimisinéirí Ioncaim i gcoinne méid na cánach a baineadh as a dhíolaíochtaí d'aon bhliain áirithe.

(2) Eistfidh agus cinnfidh na Coimisinéirí Speisialta achomharc a dhéanfar chucu faoi fho-alt (1) ionann agus dá mba achomharc é in aghaidh measúnacht i leith cánach ioncaim agus beidh feidhm dá réir sin le haon mhodhnuithe is gá ag forálacha an Achta seo a bhaineann le hathéisteacht achomhairc agus le cás a shonrú le haghaidh tuairim na hArd-Chúirte or phonc dlí.