An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III An tÚdarás Forbartha Tionscail) Ar Aghaidh (Caibidil III Forálacha a Bhaineann le Deontais)

32 1969

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

Caibidil II

Forálacha a Bhaineann le Comhaltaí agus Foireann

Luach saothair, etc., comhaltaí an Údaráis.

24. —Féadfar luach saothair, téarmaí ceapacháin agus coinníollacha seirbhíse an Chathaoirligh, na Leas-Chathaoirleach agus na gcomhaltaí eile a shocrú trí chonarthaí a dhéanfaidh an tAire leo le toiliú an Aire Airgeadais.

Comhalta den Údarás a bheith ina iarrthóir ar bheith ina chomhalta de Theach den Oireachtas.

25. —Leasaítear leis seo alt 4 d'Acht 1950 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (9) (a):

“(a) Má ainmnítear comhalta den Údarás mar iarrthóir lena thoghadh le haghaidh ceachtar Teach den Oireachtas nó mar chomhalta de Sheanad Éireann, scoirfidh sé air sin de bheith ina chomhalta den Údarás.”

Oifigigh agus seirbhísigh an Údaráis.

1956, Uimh. 45 .

26. —(1) Féadfaidh an tUdarás cibé daoine agus cibé líon daoine is cuí leis an Údarás a cheapadh ó am go ham chun bheith ina n-oifigigh agus ina seirbhísigh don Údarás.

(2) Sealbhóidh oifigeach nó seirbhíseach don Údarás oifig nó fostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tUdarás ó am go ham.

(3) Aon duine ar dhuine é, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, a cheap an tAire faoi alt 6 (3) d'Acht 1950 tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Údarás ar agus ó dháta thosach feidhme an ailt seo.

(4) Aon duine a ceapadh ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Fhoras Tionscal faoi alt 5 (1) d'Acht 1966 tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Údarás ar agus ó dháta thosach feidhme an ailt seo.

(5) Aon duine a cheap an tAire de bhun ordaithe faoi alt 5 (1) d'Acht Choimisinéirí na Státsheirbhíse, 1956, chun fónamh don Údarás tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, ar agus ó dháta thosach feidhme an ailt seo, ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Údarás agus scoirfidh aon ordú den sórt sin d'éifeacht a bheith aige ar agus ó dháta thosach feidhme an fho-ailt seo.

(6) Íocfar le hoifigeach nó seirbhíseach don Údarás cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an tUdarás ó am go ham le toiliú an Aire agus an Aire Airgeadais.

Aoisliúntas don fhoireann dá dtagraítear in alt 26.

1963, Uimh. 24 .

27. —(1) Ullmhóidh an tUdarás agus cuirfidh faoi bhráid an Aire scéim ranníocach nó scéimeanna ranníocacha chun pinsin, aiscí agus liúntais mar is cuí leis an Údarás a dheonú, ar scor dóibh, do na hoifigigh agus na seirbhísigh sin, nó i leith na n-oifigeach agus na seirbhíseach sin, dá dtagraítear in alt 26 den Acht seo.

(2) Socróidh gach scéim den sórt sin an tráth agus na coinníollacha scoir do na daoine go léir lenarb iníoctha, nó arb iníoctha in a leith, faoin scéim pinsin, aiscí nó liúntais ar scor dóibh, agus féadfar tráthanna agus coinníollacha éagsúla a shocrú i leith aicmí éagsúla daoine.

(3) Féadfaidh an tUdarás aon tráth scéim a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Aire do leasú scéime a cuireadh faoi bhráid an Aire agus a ceadaíodh roimhe sin faoin alt seo.

(4) Cuirfidh an tUdarás i bhfeidhm de réir a téarmaí aon scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire faoin alt seo má cheadaíonn an tAire í le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(5) Má éiríonn aon aighneas i dtaobh éileamh aon duine ag éileamh, nó méid, aon phinsin, aisce nó liúntais is iníoctha de bhun scéime faoin alt seo, cuirfear an t-aighneas sin faoi bhráid an Aire agus tarchuirfidh seisean chun an Aire Airgeadais é, agus is cinneadh críochnaitheach a chinneadh-sin.

(6) Gach scéim a chuirfear faoi bhráid an Aire agus a cheadófar faoin alt seo leagfar í faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a ceadaithe agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an scéim a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú na scéime, beidh an scéim ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin scéim.

(7) Aon oifigeach nó seirbhíseach don Údarás a thiocfaidh chun bheith i dteideal sochar aoisliúntais faoin alt seo ní bheidh sé, má cheaptar ina chomhalta lánaimsire den Údarás é, i dteideal na sochar aoisliúntas a mbeadh, mura mbeadh an t-alt seo teideal aige chucu faoi alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 .

Doiciméid a nochtadh.

28. —Ní nochtfaidh an tUdarás gan toiliú an Aire aon doiciméad a bheidh faoina choimeád nó faoina rialú ag an Údarás agus a n-iarrfar é a thabhairt ar aird maidir le haon imeacht dlíthiúil, agus féadfaidh an tAire an phribhléid chéanna a éileamh i leith an doiciméid agus dá mba dhoiciméad faoina choimeád féin é.

Eolas a nochtadh.

29. —(1) Ní dhéanfaidh aon duine is oifigeach, seirbhíseach nó comhairleoir don Údarás aon eolas a nochtadh a gheobhaidh sé agus é ag comhlíonadh dualgas mar oifigeach, seirbhíseach nó comhairleoir den sórt sin.

(2) Beidh aon duine a sharóidh fo-alt (1) den alt seo ciontach i gcion agus ar an chiontú go hachomair dlífear fineáil nach mó ná £50 a chur air.

(3) Ní choiscfidh aon nó i bhfo-alt (1) den alt seo—

(a) eolas a nochtadh i dtuarascáil chun an Údaráis nó (thar ceann an Údaráis) chun an Aire,

(b) an-tUdarás do nochtadh eolais chun críche scéime taighde nó forbartha.

(4) Ní bheidh cosc ar chomhalta den Údarás eolas a nochtadh chun críche scéim taighde nó forbartha.

Oifigeach nó seirbhíseach don Údarás a theacht chun bheith ina chomhalta de Theach den Oireachtas.

30. —(1) Má thagann duine is oifigeach nó seirbhíseach i bhfostaíocht faoin Údarás chun bheith ina chomhalta de cheachtar Teach den Oireachtas—

(a) beidh sé ar iasacht ón bhfostaíocht sin ar feadh na tréimhse (dá ngairtear tréimhse na hiasachta san alt seo) a thosóidh ar é a theacht i dteideal, faoi Bhuan-Orduithe an Tí sin, suí sa Teach sin agus a chríochnóidh nuair a scoirfidh sé de bheith ina chomhalta den Teach sin nó, más túisce a tharlóidh, ar é éirí as nó do scor as an bhfostaíocht sin ag an Údarás,

(b) ní íocfaidh an tUdarás leis, ná ní bheidh sé i dteideal go bhfaighidh sé ón Údarás, aon luach saothair ná liúntais in aghaidh tréimhse na hiasachta,

(c) má bhíonn scéim a rinneadh faoi alt 27 den Acht i bhfeidhm agus go mbunaíonn an scéim ciste lena n-íocann an tUdarás agus an duine ranníocaí—

(i) measfar, chun críocha na scéime, gur seirbhís de chuid an duine sin is ináirithe le haghaidh sochair aoisliúntais faoin scéim í tréimhse na hiasachta, ach sin más rud é agus amháin más rud é—

(I) go raibh sé i mbuan-fhostaíocht faoin Údarás agus ina ranníocóir faoin scéim díreach roimh thosach tréimhse na hiasachta,

(II) go roghnóidh sé, trí fhógra i scríbhinn a thabharfar don Údarás laistigh de thrí mhí tar éis tosach tréimhse na hiasachta, ranníocaí a íoc faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta de réir forálacha an ailt seo, agus

(III) go n-íocfaidh sé, cibé tráthanna agus i cibé slí a shonróidh an duine a bheidh ceaptha go cuí chun an scéim a riaradh, ranníocaí faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta ar cóimhéid le comhshuim na ranníocaí a bheadh íoctha aige féin agus na ranníocaí a bheadh íoctha ag an Údarás in aghaidh tréimhse na hiasachta dá bhfanadh sé, gan dul ar iasacht faoin bhfo-alt seo, i seirbhís an Údaráis i gcaitheamh tréimhse na hiasachta agus é go mbeadh luach saothair á fháil aige ón Údarás i gcaitheamh na tréimhse sin,

(ii) ní íocfaidh an tUdarás aon ranníocaí faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta, ach measfar, chun críocha na scéime, an chuid sin de na ranníocaí a bheith íoctha ag an Údarás is cuid is iníoctha ag an duine sin mar a dúradh agus is comhionann le méid na ranníocaí a bheadh íoctha ag an Údarás faoin scéim in aghaidh tréimhse na hiasachta dá bhfanadh sé, gan dul ar iasacht faoin bhfo-alt seo, i seirbhís an Údaráis i gcaitheamh tréimhse na hiasachta agus go mbeadh luach saothair á fháil aige ón Údarás i gcaitheamh na tréimhse sin,

(iii) má fhoirceannann tréimhse na hiasachta trí é d'éag nó trí é do scor as an bhfostaíocht sin, measfar, chun críocha na scéime, é d'éag i seirbhís nó é do scor as seirbhís an Údaráis, de réir mar a bheidh, agus luach saothair a bheith á fháil aige ón Údarás díreach roimh an éag nó an scor sin, de réir mar a bheidh,

(iv) mura n-íocfaidh sé nó más rud é, tar éis dó ranníocaí a íoc faoin scéim de réir forálacha an fho-ailt seo, go scoirfidh sé de ranníocaí a íoc mar a dúradh, measfar, chun críocha na scéime, gur éirigh sé as an bhfostaíocht sin,

(I) i gcás ina scoirfidh sé de ranníocaí a íoc mar a dúradh—ar dháta na híocaíochta deiridh, agus

(II) in aon chás eile—díreach roimh thosach tréimhse na hiasachta.

(2) I gcás duine atá nó a bhí ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Údarás a theacht chun bheith i dteideal pinsin faoi na hAchta um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1968—

(a) ní bheidh sé i dteideal an t-iomlán ná aon chuid dá thréimhse sheirbhíse inphinsin de réir brí na nAchtanna sin a ríomh le haghaidh aon sochair aoisliúntais is iníoctha faoi scéim arna déanamh de bhun alt 27 den Acht seo,

(b) má bhíonn aon ranníocaí íoctha aige de réir forálacha fho-alt (1) den alt seo in aghaidh na tréimhse sin, déanfar an oiread sin díobh agus is comhionann le méid na ranníocaí a bheadh íoctha aige in aghaidh na tréimhse sin faoin scéim dá bhfanadh sé, gan dul ar iasacht faoin bhfo-alt sin (1), i seirbhís an Údaráis i gcaitheamh na tréimhse sin agus go mbeadh luach saothair á fháil aige ón Údaráis i gcaitheamh na tréimhse sin a thabhairt ar ais dó má dhéantar agus nuair a dhéanfar sochar a íoc leis nó ranníocaí eile a thabhairt ar ais dó faoin scéim.

(3) Aon tagairt atá i bhfo-alt (1) ón (2) den alt seo do dhuine d'fháil luach saothair ón Údarás measfar gur tagairt í don duine sin d'fháil luach saothair ón Údarás de réir ráta a luach saothair ón Údarás lá deiridh a fhostaíochta lánaimsire faoin Údarás roimh dhul ar iasacht dó faoin bhfo-alt sin (1).

(4) Aon duine a mbeidh teideal aige de thuras na huaire faoi Bhuan-Orduithe cheachtar Tí den Oireachtas suí sa Teach sin beidh sé, an fad a bheidh sé i dteideal amhlaidh, dícháilithe chun bheith ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Údarás.

Comhairleoirí teicniúla a aistriú chun an Údaráis.

31. —Na daoine go léir a bhí, díreach thosach feidhme an ailt seo, ar fostú ag an Aire faoin mhír 9 (3) den Chéad Sceideal a ghabhann le hAcht 1952 tiocfaidh siad chun bheith agus beidh siad, ar agus ó thosach feidhme an ailt seo, chun bheith ina bhfostaithe don Údarás, agus sealbhóidh siad an fhostaíocht sin ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an tUdarás ó am go ham.

Leasú ar alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 .

32. —Leasaítear leis seo alt 28 den Acht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963 , tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (5) (a) (ii)—

“agus

(iii) i gcás duine a ceapadh mar chomhalta lánaimsire den Údarás i gcéadóir an 19ú lá de Mhárta, 1965, le héifeacht ón lú lá d'Aibreán, 1965, an tréimhse ón lú lá d'Eanáir, 1960, go dtí an 31ú lá de Mhárta, 1965”.