An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil II Forálacha a Bhaineann le Comhaltaí agus Foireann) Ar Aghaidh (AN CHEAD SCEIDEAL Forálacha de Dhroim an Foras Tionscal a Dhíscaoileadh)

32 1969

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

Caibidil III

Forálacha a Bhaineann le Deontais

Cumhacht ghinearálta an Údaráis deontais a thabhairt.

33. —(1) Féadfaidh an tUdarás deontas a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, faoi chomhair costas sócmhainní dochta de chuid nó le haghaidh gnóthais tionscail lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Ní rachaidh méid deontais faoin alt seo thar 40 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta i gcás gnóthas tionscail i limistéar ainmnithe, nó 25 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta i gcás gnóthas tionscail in áit seachas i limistéar ainmnithe.

(3) Baineann an t-alt seo le gnóthas tionscail ar deimhin leis an Údarás ina thaobh—

(a) gur dhóigh dó fostaíocht a sholáthar nó a chothabháil sa Stát,

(b) gur gá cúnamh airgid chun a áirithiú go ndéanfar é a bhunú, a chothabháil nó a fhorbairt, agus

(c) go bhfuil buanadas réasúnach ann agus go seolfar go héifeachtúil é.

Tuilleadh deontas ón Údarás.

34. —(1) I gcás ina mbeidh deontas tugtha ar an Údarás faoi alt 33 den Acht seo i leith sócmhainní dochta féadfaidh sé deontas breise a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, i leith na sócmhainní sin más gnóthas tionscail lena mbaineann an t-alt seo an gnóthas tionscail.

(2) Ní rachaidh méid deontais faoin alt seo thar 20 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta.

(3) Baineann an t-alt seo le gnóthas tionscail ar deimhin leis an Údarás ina thaobh—

(a) gur dóigh don fhostaíocht a sholáthróidh an gnóthas gur fostaíocht chomh tábhachtach agus de chineál í gur ceart deontas breise a thabhairt,

(b) go dtiocfaidh den ghnóthas ábhair áitiúla, táirgí talmhaíochta áitiúla nó acmhainní aiceanta áitiúla eile a fhorbhairt nó a úsáid nó go ndéanfaidh sé comhcheangail thábhachtacha le gnólachtaí atá ann cheana nó le fiontair nua a thiocfadh a bheith ann,

(c) go mbeidh airíona iomaí teicniúla nó eolaíochta ag gabháil leis an ngnóthas, nó

(d) gur dóigh don tionscal dá bhfuil an gnóthas an gabháil cumas fíormhór fáis a bheith ann.

Deontais ón Údarás i leith sócmhainní dochta ar léas.

35. —(1) Féadfaidh an tUdarás deontas a thabhairt ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis a leith sócmhainní a léasadh chun críche gnóthais tionscail a chomhlíonann ceanglais alt 33 (3) den Acht seo.

(2) Ní rachaidh méid deontais faoi fho-alt (1) den alt seo thar 40 faoin gcéad de chostas na sócmhainní doctha i gcás gnóthas tionscail i limistéar ainmnithe nó 25 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta i gcás gnóthas tionscail in áit seachas i limistéar ainmnithe.

(3) I gcás ina mbeidh an tUdarás tar éis deontas a thabhairt faoi fho-alt (1) den alt seo i leith costas sócmhainní dochta, féadfaidh sé deontas breise a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, i leith costas na sócmhainní sin má chomhlíonann an gnóthas ceanglais alt 34 (3) den Acht seo.

(4) Ní rachaidh méid deontais faoi fho-alt (3) den alt seo thar 20 faoin gcéad de chostas sócmhainní dochta an ghnóthais tionscail.

(5) I gcás inarb iníoctha deontas faoin alt seo ina thráthchodanna thar thréimhse blianta, measfar chun críocha fho-ailt (2) agus (4) den alt seo, gurb é méid an deontais luach caipitiúil na dtráthchodanna sin arna chinneadh ag an Údarás.

Deontais ón Údarás faoi chomhair ús a laghdú.

36. —(1) Féadfaidh an tUdarás, i gcás gnóthas tionscail a chomhlíonann ceanglais ailt 33 (3) agus 34 (3) den Acht seo, deontas a thabhairt ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis faoi chomhair an t-ús a laghdú is iníoctha ar iasacht a cruinníodh chun sócmhainní dochta a sholáthar don gnóthas sin.

(2) Ní dhéanfar deontas faoin alt seo a áireamh le linn na deontais uasta a ríomh is iníoctha leis an ngnóthas iomchuí chun críocha ailt 33 (2) agus 34 (2) den Acht seo.

(3) Nuair a thabharfaidh an tUdarás deontas faoi fho-alt (1) den alt seo, is i cibé foirm a bheidh an deontas, agus is ar cibé coinníollacha a thabharfar é, a shonrófar i scéim do rialú tabhairt deontas den sórt sin arna ceadú ag an Aire le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

An tUdarás do ráthú iasachtaí.

37. —(1) Féadfaidh an tUdarás a ráthú go n-aisíocfar go cuí iomlán nó cuid de phríomhshuim aon airgid (lena n-áirítear airgead in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit) a gheofar ar iasacht i leith sócmhainní dochta gnóthais tionscail nó go n-íocfar ús ar airgead den sórt sin nó go n-aisíocfar an phríomhshuim agus go n-íocfar an t-ús sin, más rud é (i ngach cás den sórt sin) go gcomhlíonann an gnóthas ceanglais ailt 33 (3) agus 34 (3) den Acht seo.

(2) Aon uair a ráthófar iasacht faoin alt seo tabharfar an ráthaíocht i cibé foirm agus slí agus ar cibé téarmaí agus coinníollacha a shonrófar i scéim do rialú tabhairt ráthaíochtaí den sórt sin arna ceadú ag an Aire le comhthoiliú an Aire Airgeadais.

(3) Déanfar an t-airgead a theastóidh ón Údarás faoi chomhair suimeanna a bheidh iníoctha ag an Údarás faoi ráthaíocht a íoc as cistí a bheidh faoina réir ag an Údarás agus ní áireofar iad le linn na deontais uasta a ríomh is iníoctha leis an ngnóthas iomchuí chun críocha ailt 33 (2) agus 34 (2) den alt seo.

(4) Maidir le ráthaíocht faoin alt seo in airgead reatha seachas airgead reatha an Stáit, measfar gur tagairtí don méid arb é, in airgead reatha an Stáit, costas an airgid iarbhír é is iníoctha ag an Údarás na tagairtí d'airgead i bhfo-alt (3) den alt seo.

Deontais ón Údarás i leith atrealmhú, etc.

38. —(1) Féadfaidh an tUdarás deontas a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, faoi chomhair costais sócmhainní dochta a bheidh ag teastáil le haghaidh gnóthas tionscail a atrealmhú, a fhreacnairciú, a fheabhsú nó a mhéadú, nó i leith sócmhainní a léasfaidh gnóthas tionscail le haghaidh an gnóthas a atrealmhú, a fhreacnairciú, a fheabhsú nó a mhéadú.

(2) Ní rachaidh méid deontais faoin alt seo thar 35 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta i gcás gnóthas tionscail i limistéar ainmnithe, nó 25 faoin gcéad de chostas na sócmhainní dochta i gcás gnóthas tionscail in áit seachas i limistéar ainmnithe.

(3) Ní rachaidh an méid iomlán airgid a íocfar ina dheontais faoin alt seo i leith gnóthais thionscail thar £350,000.

(4) D'ainneoin aon ní san alt seo, féadfaidh an Rialtas, maidir le gnóthas tionscail áirithe, a cheadú don Údarás deontais is mó ná £350,000 ar méid a thabhairt faoi fho-alt (1) den alt seo, ach are choinníoll nach rachfar i ngach cás den sórt thar na teorainneacha céatadáin a shonraítear i bhfo-alt (2) den alt seo.

(5) I gcás inarb iníoctha deontas faoin alt seo ina thráthchodanna thar thréimhse blianta, measfar gurb é méid an deontais luach caipitiúil na dtráthchodanna sin arna chinneadh ag an Údarás.

Deontais oiliúna ón Údarás.

39. —(1) Féadfaidh an tUdarás deontais (dá ngairtear deontais oiliúna san Acht seo) a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis chun oiliúint a thabhairt (sa Stát nó in áit eile) do dhaoine ar phróiseanna gnóthais tionscail más deimhin leis an Údarás—

(a) gur dhóigh don ghnóthas fostaíocht a sholáthar nó a chothabháil sa Stát,

(b) gur gá cúnamh airgid chun a áirithiú go ndéanfar an gnóthas a bhunú, a chothabháil nó a fhorbairt, agus

(c) go bhfuil buanadas réasúnach sa ghnóthas agus go seolfar go héifeachtúil é.

(2) Féadfar deontas oiliúna a thabhairt chun daoine a oiliúint do phoist mhaoirseachta nó bainistí i ngnóthas tionscail nó chun teagascóirí, comhairleoirí teicniúla a fhruiliú le hoiliúint a thabhairt (nó cabhrú le hoiliúint a thabhairt) do dhaoine le haghaidh post den sórt sin.

(3) Ní rachaidh méid na ndeontas oiliúna a thabharfar i leith gnóthais tionscail áirithe thar shuim mhéid an phá nó na dtuarastal a íocfaidh an gnóthas i gcaitheamh tréimhse oiliúna na ndaoine a bheidh á n-oiliúint, mhéid na gcostas a íocfaidh an gnóthas leis na daoine sin i leith taistil agus cothaithe agus an mhéid a íocfaidh an gnóthas i leith táillí (lena n-áirítear táillí agus luach saothair teagascóirí agus comhairleoirí) a bhainfidh leis an oiliúint.

Deontais taighde ón Údarás.

40. —(1) Féadfaidh an tUdarás deontais (dá ngairtear deontais taighde san Acht seo) a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, faoi chomhair tionscadal taighde agus forbartha lena mbaineann an t-alt seo.

(2) Baineann an t-alt seo le tionscadail taighde agus forbartha—

(a) arb é a bpríomh-chuspóir próiseanna, modhanna nó táirgí tionscail nua nó feabhsaithe a chur chun cinn nó a fhorbairt sa Stát, agus, go háirithe, próiseanna, modhanna nó táirgí de shórt ar dóigh dóibh go ngabhfaidh leo ábhair áitiúla, toradh talmhaíochta áitiúil nó acmhainní aiceanta áitiúla a úsáid nó a fhorbairt nó taispeánadh a thabhairt ar mhéadú a theacht ar thionscail atá ann nó ar thionscail nua a chur chun cinn, agus

(b) a sheoltar go hiomlán nó go formhór sa Stát agus atá urraithe go hiomlán nó go formhór ag gnóthas tionscail amháin nó níos mó sa Stát.

(3) Féadfaidh an tUdarás, chun críche deontais taighde, dul i gcomhairle le cibé comhairleoir, institiúid nó eagras nó duine eile is cuí leis.

(4) (a) Faoi réir mhír (b), ní rachaidh méid deontais taighde thar 50 faoin gcéad de chostais cheadaithe an tionscadail iomchuí nó £15,000, cibé suim acu is lú.

(b) Féadfaidh méid deontais taighde dul, le ceadú an Rialtais i gcás áirithe, thar £15,000 de cibé suim a shonróidh an Rialtas sa chás ach ar choinníoll nach rachfar thar an teorainn chéatadáin a shonraítear i mír (a) den fho-alt seo.

(c) San fho-alt seo ciallaíonn “costais cheadaithe”, maidir le deontas taighde molta áirithe, an cáiteachas sin ag an ngnóthas tionscail nó ag na gnóthais tionscail áirithe is deimhin leis an Údarás a tabhaíodh chun an tionscadal iomchuí a chur chun cinn agus gur caitheadh é—

(i) ag soláthar láithreán nó áitreabh (lena n-áirítear talamh a fháil), ag foirgniú agus ag oiriúnú foirgneamh, agus ag soláthar seirbhísí agus oibreacha eile;

(ii) ag soláthar gléasra, innealra, trealamh agus ábhar;

(iii) ag íoc tuarastal agus pá le daoine a bhí ag gabháil don tionscadal;

(iv) ag íoc táillí nó luach saothair eile le comhairleoirí teicniúla lena ndeachthas i gcomhairle i ndáil leis an tionscadal.

Teorainneacha céatadáin le comhiomlán deontas áirithe.

41. —(1) I gcás ina mbeidh, maidir le gnóthas tionscail, deontais tugtha faoi dhá alt nó níos mó lena mbaineann an t-alt seo, ní rachaidh comhiomlán na ndeontas sin thar mhéid na ndeontas is iníoctha faoi ailt 33 agus 34 den Acht seo.

(2) Baineann an t-alt seo le hailt 33, 34, agus 35 agus 46 den Acht seo.

Méid uasta deontas áirithe.

42. —(1) Ní rachaidh an méid iomlán airgid a dheonófar faoi alt nó ailt acu seo a leanas den Acht seo, is é sin, ailt 33, 34, 35 agus 46, do ghnóthas tionscail áirithe nó ina leith thar £350,000.

(2) D'ainneoin aon ní san alt seo, féadfaidh an Rialtas, maidir le gnóthas tionscail áirithe, a cheadú deontas nó deontais is mó ná £350,000 a thabhairt faoi cheann amháin nó níos mó de na hailt sin den Acht seo, ach ar choinníoll nach rachfar i ngach cás den sórt sin thar na teorainneacha céatadáin a shonraítear in ailt 33 (2), 34 (2), 35 (2) agus 35 (4) den Acht seo (de réir mar is iomchuí).

Cumhacht an Údaráis luach sócmhainní, etc., a mheas.

43. —Chun deontas nó íocaíocht eile a thabhairt faoin gCuid seo den Acht seo, féadfaidh an tUdarás costas nó luach sócmhainní gnóthais tionscail nó luach caipitiúil aon íocaíochtaí a rinneadh leis an ngnóthas sin nó sochair a fuair sé nó is infhaighte aige a chinneadh as a chonlán féin.

Cumhacht an Údaráis scaireanna i ngnóthais tionscail áirithe a cheannach.

44. —(1) I gcás inarb é tuairim an Údaráis go gcomhlíonann gnóthas tionscail ceanglais ailt 33 (3) agus 34 (3) den Acht seo, féadfaidh an tÚdarás, as cistí faoina réir, scaireanna sa chomhlacht ar leis an gnóthas, a rialaíonn nó a bhainistíonn an gnóthas a cheannach nó a thógáil.

(2) Is in ainm an Aire Airgeadais a chlárófar scaireann a cheannóidh nó a thógfaidh an tUdarás faoin alt seo a cheannach nó a thógáil.

(3) Déanfar na suimeanna in ionannas díbhinní nó airgid eile a gheobhaidh an tAire Airgeadais i leith scaireanna a cheannófar nó a thógfar faoin alt a íoc isteach sa Státchiste nó a chur chun tairbhe don Státchiste i cibé slí a ordóidh an tAire Airgeadais.

Sárú ar choinníoll a bheidh ag gabháil le deontas.

45. —Aon uair a shárófar téarma nó coinníoll a bheidh ag gabháil le deontas nó íocaíocht eile faoin gCuid seo den Acht seo, beidh méid an deontais nó na híocaíochta sin inaisíoctha leis an Údarás agus mura n-aisíocfar amhlaidh é féadfaidh an tUdarás é a aisghabháil mar fhiach conartha shimplí.

Deontais chun laghdú ar chíosanna monarchan.

46. —(1) I gcás ina bhféadfar, i dtuairim an Údaráis, deontas a thabhairt faoi alt 9 d'Acht 1966 do dhuine, féadfaidh an tUdarás, in ionad deontas a thabhairt don duine sin, an deontas a thabhairt, ar cibé téarmaí agus coinníollacha is cuí leis, don duine a bheidh (nó a bheartaíonn dul) ag seoladh an ghnóthais tionscail iomchuí.

(2) Ní rachaidh méid deontais faoin alt sin 9 (arna leathnú leis an alt seo den Acht seo) a thabharfar tar éis tosach feidhme an ailt seo thar mhéid an deontais a fhéadfar a thabhairt i leith foirgnimh mhonarchan faoi alt 33 nó ailt 33 agus 34 den Acht seo (de réir mar a bheidh).

(3) D'ainneoin aon ní san alt sin 9, féadfar deontas faoin alt sin (arna leathnú leis an alt seo) a thabhairt do ghnóthas tionscail nó ina leith i limistéar nach eastát tionscail.

(4) I gcás inarb iníoctha deontas faoin alt sin 9 (arna leathnú amhlaidh) ina thráthchodanna thar thréimhse blianta, measfar gurb é méid an deontais luach caipitiúil na dtráthchodanna sin arna chinneadh ag an Údarás.

An tUdarás do léasadh talún ar chíos comhaltais.

47. —I gcás talamh a bheith ar léas ag an Údarás chun nó le haghaidh gnóthais tionscail ar chíos is lú ná cíos eacnamaíoch arna chinneadh ag an Údarás, measfar gur deontas chun críocha alt 35 den Acht seo luach caipitiúil an difir idir an cíos is iníoctha amhlaidh agus an cíos eacnamíoch arna chinneadh amhlaidh.