An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil III Forálacha a Bhaineann le Deontais) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL An tÚdarás Forbartha Tionscal)

32 1969

AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL, 1969

AN CHEAD SCEIDEAL

Forálacha de Dhroim an Foras Tionscal a Dhíscaoileadh

Alt 9.

Maoin a aistriú.

1. (1) Aon mhaoin réadach nó pearsanta (lena n-áirítear ábhair i gcaingean a bhí, díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo, dílsithe don Bhord díscaoilte nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann le haon mhaoin den sórt sin tiocfaidh siad chun bheith agus beidh siad ar an tosach feidhme sin, gan tíolacadh ná sannadh ar bith, ach faoi réir a n-aistrithe, más gá sin, i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta, dá chuid féin ag an Údarás nó ar teachtadh ar iontaobhas agus dílsithe dó (de réir mar a dhlífidh an cás) ar feadh an eastáit, an téarma nó an leasa uile a raibh an céanna, díreach roimh an tosach feidhme sin, dílsithe don Bhord díscaoilte, dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó, ach faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas uile a dhéanann difear don chéanna agus a bheidh ann agus infheidhmithe an tráth sin.

(2) Aon mhaoin a aistrítear leis an mír seo agus a bhí, díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo, ar seasamh i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta nó cláraithe i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta in ainm an Bhoird dhíscaoilte, déanfaidh an banc, an chorparáid nó an chuideachta sin, ar an Údarás á iarraidh sin aon tráth tar éis an tosach feidhme sin, í a aistriú sna leabhair sin chun ainme an Údaráis.

(3) Tar éis tosach feidhme alt 7 den Acht seo, gach ábhar i gcaingean a aistreofar de réir na míre seo chun an Údaráis féadfaidh an tUdarás agra a dhéanamh ina leith nó é ghnóthú nó é a chur i bhfeidhm ina ainm féin agus ní gá don Údarás fógra i dtaobh an aistrithe a dhéantar leis an mír seo don duine ar a bhfuil an t-ábhar i gcaingean ina cheangal.

Dliteanais a aistriú.

2. (1) Aon fhiach agus dliteanas eile (lena n-áirítear fiacha stoic agus morgáiste, agus dliteanais neamhleachtaithe de dhroim tort nó sáruithe conartha) a bhí, díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo, dlite den Bhord díscaoilte agus gan íoc aige nó tabhaithe agus gan ghlanadh aige tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, ar an tosach feidhme sin, ina fhiach nó ina dhliteanas ar an Údarás agus dá réir sin íocfaidh nó comhlíonfaidh an tUdarás iad agus féadfar iad a ghnóthú uaidh nó a chur i bhfeidhm ina choinne dá réir sin.

(2) An díscaoileadh a dhéantar le halt 7 den Acht seo ní dhéanfaidh sé neamhbhailí aon ordú íoca nó seic, ná ní dhéanfaidh sé difear d'aon ordú íoca nó seic, a bheidh eisithe ag an mBord díscaoilte agus nach mbeidh tíolaicthe le haghaidh íocaíochta roimh thosach feidhme an ailt sin ná ní dhéanfaidh sé neamhbhailí aon údarás, ná ní dhéanfaidh sé difear d'aon údarás, a bheidh tugtha ag an mBord díscaoilte le go n-íocfaí méid an ordaithe íoca nó na seice, agus déanfaidh an tUdarás socruithe le go n-íocfar méid gach ordaithe íoca nó seice den sórt sin arna thíolacadh go cuí laistigh d'am réasúnach tar éis an tosach feidhme sin.

Conarthaí leanúnacha a bhuanchoimeád.

3. Aon bhanna, ráthaíocht, nó urrús eile de shaghas leanúnach a bheidh tugtha ag an mBord díscaoilte do dhuine eile nó ag aon duine don Bhord díscaoilte agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an Bord díscaoilte agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlíonta go hiomlán roimh an tosach feidhme sin leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainme an Bhoird dhíscaoilte agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina choinne.

Leanúint d'imeachtaí dlí a bheidh ar feitheamh.

4. Tiocfaidh an tUdarás chun bheith agus beidh sé, ar an dáta feidhme, ina pháirtí, in ionad an Bhoird dhíscaoilte, in aon chaingean, agra, ionchúiseamh nó imeacht a bhí ar feitheamh roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo in aon chúirt nó binse agus ar pháirtí ann an Bord díscaoilte, agus leanfar de na himeachtaí sin idir an tUdarás agus na páirtithe eile sna himeachtaí sin dá réir sin agus ní thitfidh aon imeachtaí den sórt sin ar lár ná ní thiocfaidh deireadh leo ná ní dhéanfar dochar dóibh de dhroim an díscaoilte.

Conarthaí seirbhíse a bhuanchoimeád.

5. Aon chonradh seirbhíse (sainráite nó intuigthe) a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 7 den Acht seo idir an Bord díscaoilte agus aon duine nach oifigeach ná seirbhíseach don Bhord díscaoilte leanfaidh sé i bhfeidhm ar dháta an tosach feidhme sin agus dá éis sin, ach forléireofar é agus beidh éifeacht aige ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainme an Bhoird dhíscaoilte agus beidh gach conradh den sórt sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina choinne.