An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Dleachtanna Stampa)

19 1973

An tACHT AIRGEADAIS, 1973

CUID III

Dleachtanna Báis

Athrú ar rátaí dleachta eastáit.

53. —I gcás daoine a éagfaidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, is é an scála rátaí dleachta eastáit an scala atá leagtha amach san Ochtú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus beidh éifeacht an scála sin aige, in ionad an scála atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1972 , agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Forálacha is iarmhaírt ar athruithe ar na rátaí dleachta eastáit.

1961, Uimh. 23 .

1931, Uimh. 31 .

54. —(1) Leasaítear leis seo alt 26 (1) den Acht Airgeadais, 1961 , trí “deich míle punt” a chur in ionad “seacht míle cúig chéad punt” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ).

(2) Leasaítear leis seo alt 29 den Acht Airgid, 1931 , trí “deich míle punt” a chur in ionad “seacht míle cúig chéad punt” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ).

(3) I gcás inar mó ná deich míle punt luach glan na maoine, réadach agus pearsanta, a aistreoidh ar bhás an éagaigh, gan maoin a áireamh a socraíodh ar shlí seachas le huacht an éagaigh, ní bheidh méid na dleachta leagáide agus comharbais is iníoctha i leith na maoine níos mó ná an bhreis a bheidh ag luach glan na maoine sin, tar éis méid na dleachta eastáit is inchurtha ina leith a asbhaint, ar dheich míle punt.

(4) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le daoine a éagfaidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Leasú ar rátaí dleachta leagáide agus dleachta comharbais.

55. —(1) Aon dleacht leagáide nó dleacht comharbais is iníoctha de réir ráta cúig faoin gcéad faoin dlí atá i bhfeidhm faoi láthair, beidh sí iníoctha de réir ráta deich faoin gcéad agus aon dleacht leagáide nó dleacht comharbais is iníoctha de réir ráta deich faoin gcéad faoin dlí atá i bhfeidhm faoi láthair, beidh sí iníoctha de réir ráta fiche faoin gcéad ar mhéid nó ar luach na leagáide nó an chomharbais.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo, i gcás dleachta leagáide, más roimh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, a d'éag an tiomnóir ar faoina uacht a tugadh an leagáid, nó an díthiomnóir arb iníoctha an dleacht leagáide ar a bhás, agus, i gcás dleachta comharbais, más roimh an dáta sin a tíolacadh an comharbas.

Laghdú ar dhleacht eastáit.

56. —(1) Leasaítear leis seo alt 45 den Acht Airgeadais, 1969 , trí “£4,000” a chur in ionad “£2,000” (a cuireadh insteach leis an Acht Airgeadais, 1972 ) agus trí “£2,000” a chur in ionad “£1,000” (a cuireadh insteach leis an Acht Airgeadais, 1972 , a dúradh) gach áit a bhfuil siad faoi seach i bhfo-ailt (2), (3), (4) agus (5).

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le sochair (de réir brí an ailt sin 45) a fhaibhreoidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Leasú ar alt 61 den Finance (1909-10) Act, 1910.

1910, c.8.

57. —(1) Leasaítear leis seo alt 61 (1) den Finance (1909-10) Act, 1910, trí “£3,000” a chur in ionad “£2,000” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1969 ).

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le daoine a éagfaidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Leasú ar alt 24 den Acht Airgeadais 1965.

1965, Uimh. 22 .

58. —(1) Leasaítear leis seo alt 24 den Acht Airgeadais, 1965

(a) tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (d) i bhfo-alt (1) :

“(d) Chun críocha dleachta eastáit déanfar luach comhiomlán na sochar báis uile is iníoctha ar bhás a laghdú £7,500 nó an luach comhiomlán sin, cibé acu is lú.”,

(b) tríd an míniú ar “leanbh cleithiúnach” i bhfo-alt (1) (f) a scriosadh,

(c) trí “le baintreach nó leanaí cleithiúnacha, nó chun sochair do bhaintreach nó do leanaí cleithiúnacha, an éagaigh” i bhfo-alt 2 (a) a scriosadh, agus

(d) trí “, ‘leanaí cleithiúnacha’” bhfo-alt 2 (b) a scriosadh.

(2) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le bás duine a éagfaidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Faoiseamh i leith airgead áirithe is iníoctha faoi pholasaithe árachais.

59. —(1) Má áirítear airgead polasaí sa mhaoin a aistreoidh nó a mheastar a aistreoidh ar bhás an éagaigh déanfar luach príomhshuime an airgid pholasaí sin chun críocha dleachta eastáit a lagdhú £7,500 nó luach na príomhshuime sin, cibé acu is lú.

(2) San alt seo—

ciallaíonn “airgead polasaí” méid iomlán an airgid (seachas aisíoc préimheanna) ab iníoctha faoi pholasaí nó polasaithe árachais a bhunaigh an t-éagach ar a shaol féin agus ab iníoctha ar a bhás sa chás—

(a) inar phréimh ab iníoctha go bliantúil, go leathbhliantúil, go ráithiúil nó go míosúil ar feadh tréimhse a bhraith ar shaol an éagaigh a bhí sa chomaoin don pholasaí, agus

(b) nár mhó méid iomlán na bpréimheanna a íocadh in aon tréimhse dhá mhí dhéag ná fiche faoin gcéad den airgead ab iníoctha ar bhás,

ach folaíonn sé freisin airgead ab iníoctha ar bhás an éagaigh faoi pholasaí árachais a eisíodh faoi réir an choinníll nach mbeadh na sochair a d'urraigh an polasaí iníoctha ach amháin sa chás gur de dheasca tionóisce a tharla bás an éagaigh.

(3) Ní bheidh éifeacht ag an alt seo ach amháin maidir le bás duine ar a mbeidh sainchónaí sa Stát tráth a bháis agus a éagfaidh an 16ú lá de Bhealtaine, 1973, nó dá éis, agus déanfar aisíocaíochtaí iomchuí dá réir sin.

Díolúine ó dhleacht ag iontaobhais aonad áirithe.

1972, Uimh. 17 .

1951, Uimh. 15 .

1956, Uimh. 22 .

1970, Uimh. 14 .

60. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “urrúis” urrúis (lena n-áirítear stoc bintiúir, bannaí morgáiste agus stoc morgáiste agus deimhnithe muirir faoi na hAchtanna Cairde Talmhaíochta, 1927 go 1972) arna n-eisiúint, roimh dháta nó tar éis dáta an Achta seo a rith, agus coinníoll leo go mbeidh siad díolmhaithe ó chánachas le linn dóibh a bheith ar úinéireacht tairbhiúil ag daoine nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí orthu sa Stát;

ciallaíonn “scéim iontaobhais aonad” scéim iontaobhais aonad atá cláraithe sa chlár a bunaíodh leis an Acht um Iontaobhais Aonad, 1972 , a bhforálann a ghníomhas ag sainiú iontaobhais na scéime, gur urrúis amháin a bheidh sa mhaoin atá faoi réir na n-iontaobhas sin.

(2) Beidh aonaid (de réir brí an Achta um Iontaobhais Aonad, 1972 ) de scéim iontaobhais aonad díolmhaithe ó dhleachtanna báis i ndáil le bás aon duine a éagfaidh tar éis dáta an Achta seo a rith agus ar dhuine é nach raibh sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát tráth a bháis agus bainfidh alt 12(2) den Acht Airgeadais, 1951 , alt 34(3) den Acht Airgeadais, 1956 , agus alt 39 den Acht Airgeadais, 1970 , leis na haonaid sin amhail is dá mba urrúis iad.

Leasú ar alt 33 den Acht Airgid, 1935 .

1935, Uimh. 28 .

1971, Uimh. 24 .

61. —(1) Leasaítear leis seo alt 33 den Acht Airgid, 1935 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (6) :

“(6) San alt seo—

ciallaíonn ‘baincéir’ duine a sheolann gnó baincéireachta sa Stát agus folaíonn sé cara-chumann, cumann tionscail agus soláthair, cumann foirgníochta, Banc Taisce an Phoist, banc taisce iontaobhais, an Chuideachta Chairde Thionscail, Teoranta, Corparáid an Chairde Thalmhaíochta, Teoranta, agus aon duine lena ndéantar airgead a lóisteáil nó a thaisceadh;

folaíonn ‘pá’ aistriú i leabhair bhaincéara agus aon déileálacha d'aon sórt le haon airgead a lóisteáladh nó a taisceadh in ainm duine a d'éag tar éis am na loisteála nó an taiscthe agus aon duine nó daoine eile;

ciallaíonn ‘cuntas reatha’ cuntas ar a n-oibrítear de ghnáth trí sheic nó ordú baincéara;

tá le ‘gnó baincéireachta’ an bhrí chéanna atá leis in alt 2 d'Acht an Bhainc Ceannais, 1971 ;

folaíonn tagairtí d'airgead a lóisteáladh nó a taisceadh tagairtí do scaireanna i gcumann foirgníochta, i gcara-chumann nó i gcumann tionscail agus soláthair.”

(2) Beidh éifeacht ag an alt seo maidir le bás aon duine a éagfaidh ar dháta an Achta seo a rith nó dá éis.