31 1974


Uimhir 31 de 1974


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (UIMH. 3), 1974

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1952 GO 1974. [24 Nollaig, 1974]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Míniú.

1952, Uimh. 11 .

1. —San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

1972, Uimh. 15 .

2. —(1) Leasaítear leis seo an Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 11 (a cuireadh isteach le halt 15 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1972 ) de Chuid I:

“12. Fostaíocht mar mhinistir reiligiúin i gcás maidir leis an duine fostaithe—

(a) go bhfaigheann sé luach saothair trí stipinn, trí thuarastal nó trí íocaíocht dá samhail, agus

(b) gur comhalta é d'aicme daoine a bhfuil an tAire sásta ina leith agus a bhfuil deimhnithe aige ina leith go bhfuil curtha in iúl dó i scríbhinn ag údarás nó comhlacht iomchuí ag gníomhú thar ceann comhaltaí na haicme sin gur de chineál na seirbhísí nó na dualgais a dhéanann na daoine den aicme sin, agus na coinníollacha ceapacháin agus na himthosca iomchuí eile a bhaineann leis an gcéanna, gur míréasúnach, ag féachaint do ghairmeacha eile is fostaíochtaí inárachaithe, nár fhostaíocht inárachaithe fostaíocht comhaltaí ná haicme sin.”

(2) Leasaítear leis seo Cuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 8 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Áireamh agus Eisiamh i leith Árachais), 1952 (I.R. Uimh. 373 de 1952)):

“8. Fostaíocht seachas fostaíocht a shonraítear i mír 12 de Chuid I den Sceideal seo i gcás inar duine in Ord Beannaithe nó ministir eile reiligiúin nó duine i sámhadh crábhaidh ina chónaí mar chomhalta den sámhadh sin an duine fostaithe.”

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht de dhroim alt 2.

1970, Uimh. 12 .

3. —(1) Leasaítear leis seo alt 12 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Féadfar le rialacháin forálacha an Achta seo a mhodhnú maidir lena bhfeidhm i gcás—

(a) daoine ar fostú in aon cheann de na fostaíochtaí a shonraítear i míreanna 2, 3, 4, 5, 6, 7 agus 12 de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, nó

(b) daoine ar fostú i ngnóthas iompair reachtúil, nó

(bb) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i scoileanna cuimsitheacha a bhunaigh an tAire Oideachais, nó

(c) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i scoileanna náisiúnta faoi na Rialacha agus na Rialacháin do Scoileanna Náisiúnta, nó

(cc) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i gcoláistí oiliúna atá aitheanta ag an Aire Oideachais le haghaidh múinteoirí i scoileanna náisiúnta, nó

(d) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i meánscoileanna atá aitheanta ag an Aire Oideachais faoi na Rialacha agus an Clár do Mheán-Scoileanna, nó

(dd) daoine ar fostú mar mhúinteoirí i gcoláistí oiliúna tís atá aitheanta ag an Aire Oideachais, nó

(e) daoine ar fostú mar chomhaltaí de Sheirbhís Altranais an Airm, nó

(f) daoine ar fostú in ospidéil shaorálacha lena n-íoctar deontais as Ciste Iontaobhais na nOspidéal do shlánú easnamh ioncaim, nó

(g) daoine ar fostú ag eagrais shaorálacha a sholáthraíonn seirbhísí altranais áitiúla, nó

(h) daoine ar fostú mar chomhaltaí den Gharda Síochána.”

(2) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“1. Ach amháin sna cásanna dá dtagraítear i míreanna 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7 agus 8 den Sceideal seo, beidh ranníocaí fostaíochta gnáth-ráta ann mar a leanas:

(a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

£1.24 i gcás fear-ranníocóra agus £1.18 i gcás ban-ranníocóra.

(b) iníoctha ag an bhfostóir:

£1.63 i gcás fear-ranníocóra fhostaithe agus £1.61 i gcás ban-ranníocóra fhostaithe.”

(3) Leasaítear leis seo an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 7 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956 (I.R. Uimh. 236 de 1956)):

“8. Más fostaíocht a shonraítear i mír 12 de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo an fhostaíocht, beidh ranníocaí fostaíochta ráta speisialta ann mar a leanas:—

£

(a) iníoctha ag an ranníocóir fostaithe:

1.02

(b) iníoctha ag an bhfostóir:

1.46”.

(4) Leasaítear leis seo an Ceathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír 1:

“1. Sochar míchumais nó sochar dífhostaíochta.

Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás sochair mhíchumais nó sochair dhífhostaíochta:—

(a) go mbeidh sé ranníoc fostaíochta is fiche ar a laghad íoctha i leith an éilitheora in aghaidh na tréimhse ó theacht faoi árachas don éilitheoir go dtí an lá a bhfuil an sochar á éileamh ina aghaidh, agus

(b) go mbeidh ocht ranníoc fostaíochta is daichead ar a laghad íoctha nó creidiúnaithe i leith an éilitheora in aghaidh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh thosach na bliana sochair ar lá di an lá a bhfuil an sochar á éileamh ina aghaidh,

ach, maidir le sochar dífhostaíochta, fágfar ranníocaí fostaíochta faoi mhír 3, 3A nó 8 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a íocadh i leith an éilitheora as áireamh nuair a bheifear á chinneadh, chun críocha gach coinníll acu sin roimhe seo, cé mhéad ranníoc fostaíochta a íocadh i leith an éilitheora.”

(5) Leasaítear leis seo míreanna 7 agus 9 (a cuireadh isteach le halt 18 den Acht Leasa Shóisialaigh, 1970 ) den Ceathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na habairte deiridh i ngach mír acu sin:

“D'fhonn a chinneadh an bhfuil coinníollacha na míre seo comhlíonta—

(i) measfar gur tháinig duine faoi árachas an tráth a tháinig sé i gcéaduair (agus ní tráth ar bith eile) chun bheith ina ranníocóir fostaithe a bhfuil ranníocaí fostaíochta iníoctha ina leith faoi mhíreanna 1, 2, 2A, 3, 3A, 6, 7 nó 8 den Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht seo, agus

(ii) déanfar neamhshuim de ranníocaí faoi mhíreanna 4 agus 5 (a cuireadh isteach leis na Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Modhnuithe ar Arachas), 1956 (I.R. Uimh. 236 de 1956)) den Dara Sceideal sin.”

Leasú ar alt 3 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh (Diobhálacha Ceirde), 1966 (fostaíochtaí eiscthe).

1966, Uimh. 16 .

1972, Uimh. 15 .

4. —Déantar leis seo alt 3 (3) den Acht Leasa Shóisialaigh (Díobhálacha Ceirde), 1966 , a shonraíonn go measfar fostaíochtaí a bheith curtha, chun críche fostaíochtaí inárachaithe (díobhálacha ceirde), leis na fostaíochtaí a sonraítear i gCuid II den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht gur fostaíochtaí eiscthe iad, a leasú tríd an méid seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fhomhír (e) (a cuireadh isteach le halt 15 (2) den Acht Leasa Shóisialaigh, 1972 ):

“(f) fostaíocht a shonraítear i mír 12 (a cuireadh isteach leis an Acht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 3), 1974 ) de Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht Leasa Shóisialaigh, 1952.”

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

5. —(1) Féadfar an tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 3), 1974 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar an tAcht seo agus na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1974, mar aon ní amháin, agus beidh sé ar áireamh sa chomhlua, na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1974.