An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN CHEAD SCEIDEAL Údarás na Gaeltachta)

5 1979

AN tACHT UM ÚDARÁS NA GAELTACHTA, 1979

AN DARA SCEIDEAL

Forálacha de Dhroim Gaeltarra Éireann a Dhíscaoileadh

Alt 7 (2).

Maoin a aistriú.

1. (1) Aon mhaoin, réadach nó pearsanta (lena n-áirítear ábhair i gcaingean) a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe do Ghaeltarra Éireann nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó agus na cearta, na cumhachtaí agus na pribhléidí go léir a bhaineann nó a ghabhann le haon mhaoin den sórt sin, tiocfaidh siad, an lá ceaptha, gan aon tíolacadh ná sannadh ach faoi réir a n-aistrithe i gcás ar gá sin i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta, chun bheith ina maoin de chuid an Údaráis nó beidh siad ar teachtadh ar iontaobhas agus dílsithe (de réir mar a dhlífidh an cás) dó go feadh an eastáit, an téarma nó an leasa uile ar a raibh an céanna, díreach roimh an lá ceaptha, dílsithe do Ghaeltarra Éireann nó dá chuid féin aige nó ar teachtadh ar iontaobhas dó, ach sin faoi réir na n-iontaobhas agus na gcothromas go léir a dhéanann difear don chéanna agus a bhí ann agus infheidhmithe an tráth sin.

(2) Aon mhaoin a aistrítear leis an mír seo agus a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta nó cláraithe i leabhair aon bhainc, corparáide nó cuideachta in ainm Ghaeltarra Éireann, déanfaidh an banc, an chorparáid nó an chuideachta, ar an Údarás á iarraidh sin aon tráth tar éis an lae cheaptha, í a aistriú sna leabhair sin chun ainm an Údaráis.

(3) Gach ábhar i gcaingean a bheidh aistrithe de réir na míre seo chun an Údaráis féadfaidh an tÚdarás, tar éis an lae cheaptha, agairt ina leith nó é a ghnóthú nó a fheidhmiú ina ainm féin agus ní gá don Údarás fógra faoin aistriú a dhéantar leis an mír seo a thabhairt don duine a bheidh faoi cheangal ag aon ábhar i gcaingean den sórt sin.

Dliteanais a aistriú.

2. (1) Aon fhiach nó dliteanas eile (lena n-áirítear fiacha stoic agus fiacha morgáiste, agus dliteanais neamhleachtaithe a d'eascair ó thortanna nó ó sháruithe conartha) a bhí, díreach roimh an lá ceaptha, dlite agus gan íoc nó tabhaithe agus gan ghlanadh ag Gaeltarra Éireann, tiocfaidh sé chun bheith agus beidh sé, an lá ceaptha, ina fhiach nó ina dhliteanas ar an Údarás agus íocfaidh nó glanfaidh an tÚdarás é agus féadfar é a ghnóthú ón Údarás nó é a fheidhmiú in aghaidh an Údaráis dá réir sin.

(2) Ní chuirfidh an díscaoileadh a dhéantar le halt 7 ó bhail aon ordú íoca nó seic, ná ní dhéanfaidh sé difear d'aon ordú íoca nó seic, a bheidh eisithe ag Gaeltarra Éireann agus nach mbeidh tíolactha lena íoc roimh an lá ceaptha ná ní chuirfidh sé ó bhail aon údarás, ná ní dhéanfaidh sé difear d'aon údarás, a bheidh tugtha ag Gaeltarra Éireann le go n-íocfaí méid an ordaithe íoca nó an tseic, agus déanfaidh an tÚdarás socruithe le go n-íocfar méid gach ordaithe íoca nó seic den sórt sin ar é a thíolacadh go cuí laistigh d'am réasúnach tar éis an lae cheaptha.

Conarthaí leanúnacha a choimeád ar marthain.

3. Aon bhanna, ráthaíocht nó urrús eile de ghné leanúnach a rinne nó a thug Gaeltarra Éireann do dhuine eile nó a rinne nó a thug aon duine do Ghaeltarra Éireann agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh an lá ceaptha agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir Gaeltarra Éireann agus duine eile agus nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an lá ceaptha leanfaidh sé, d'ainneoin an díscaoileadh, de bheith i bhfeidhm tar éis an lae cheaptha ach forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm Ghaeltarra Éireann agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infheidhmithe dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.

Imeachtaí dlíthiúla a bheidh ar feitheamh do leanúint i bhfeidhm.

4. In aon chaingean, agra, ionchúiseamh nó imeacht eile a bhí ar feitheamh díreach roimh an lá ceaptha in aon chúirt nó binse agus ar pháirtí ann Gaeltarra Éireann, tiocfaidh an tÚdarás chun bheith agus beidh sé, an lá ceaptha, ina pháirtí in ionad Ghaeltarra Éireann agus leanfar de na himeachtaí sin idir an tÚdarás agus na páirtithe eile ann dá réir sin, agus ní rachaidh aon imeachtaí den sórt sin ar ceal ná ní scoirfear díobh ná ní dhéanfar dochar dóibh mar gheall ar an díscaoileadh.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1972

An tAcht um Thionscail na Gaeltachta, 1957

1957, Uimh. 29 .

Na hAchtanna um Thionscail na Gaeltachta, 1957 go 1977

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23 .

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 1956

1956, Uimh. 21 .

An tAcht Aoisliúntas agus Pinsean, 1963

1963, Uimh. 24 .

Na hAchtanna Luachála