An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VII Frithsheachaint) Ar Aghaidh (CUID II Custaim agus MÁl)

11 1979

AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

Caibidil VIII

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Leasú ar alt 25 (áit chónaí phríobháideach) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 .

35. —Leasaítear leis seo alt 25 den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (9):

“(9A) (a) San fho-alt seo ciallaíonn ‘gaol cleithiúnach’, i ndáil le pearsa aonair, gaol don phearsa aonair, nó do bhanchéile nó d'fhearchéile na pearsan aonair, atá éagumasach mar gheall ar sheanaois nó easláinte ar é féin a chothabháil, nó máthair (agus í ina baintreach, bíodh nó nach bíodh sí éagumasach amhlaidh) na pearsan aonair nó bhanchéile nó fhearchéile na pearsan aonair.

(b) Más rud é, maidir le gnóchan a d'fhaibhrigh nó a fhaibhreoidh chuig pearsa aonair ar theach cónaí nó cuid de theach cónaí nó leas sa chéanna a dhiúscairt an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó dá éis, arb é, nó arbh é tráth ar bith le linn a thréimhse úinéireachta, aon-áit chónaí gaoil chleithiúnaigh de chuid na pearsan aonair, a soláthraíodh saor ó chíos agus gan aon chomaoin eile, go n-éileoidh an phearsa aonair amhlaidh, tabharfar an faoiseamh céanna ina leith agus i leith a ghairdín nó a thailte a thabharfaí faoin alt seo dá mba é an teach cónaí (nó an chuid den teach cónaí) aonáit nó príomh-áit chónaí na pearsan aonair i dtréimhse chónaí an ghaoil chleithiúnaigh, agus tabharfar amhlaidh é i dteannta aon fhaoisimh is inchomhairimh faoin alt seo ar leith ón bhfo-alt seo:

Ar choinníoll—

(i) nach bhféadfaidh níos mó ná teach cónaí (nó cuid de theach cónaí) amháin cáiliú le haghaidh faoisimh mar gur áit chónaí gaoil chleithiúnaigh de chuid an éilitheora é aon tráth áirithe ná, i gcás fear agus a bhanchéile a chónaíonn leis, mar gur áit chónaí gaoil chleithiúnaigh de chuid an éilitheora nó de chuid bhanchéile nó fhearchéile an éilitheora é aon tráth áirithe, agus

(ii) go bhféadfaidh an cigire, roimh éileamh a cheadú, a cheangal ar an éilitheoir a shuíomh—

(I) má thugtar an faoiseamh a éilítear, nach gcuirfidh sin cosc, faoi mhír (i), ar fhaoiseamh a thabhairt do bhanchéile nó d'fhearchéile an éilitheora, nó

(II) go bhfuil éirithe as éileamh ón mbanchéile nó ón bhfearchéile sin ar aon fhaoiseamh den sórt sin.”.

Leasú ar alt 27 (gnó nó feirm a dhiúscairt laistigh den teaghlach) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 .

36. —Leasaítear leis seo alt 27 (a cuireadh isteach leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (Leasú), 1978 ) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1) (c):

“(d) Chun críocha mhír (a), leanbh neamhdhlisteanach nár dlisteanaíodh nó nár uchtaíodh mar a thuairiscítear in alt 36 (a) (ii) den Acht Airgeadais, 1977 , ar dháta na diúscartha nó roimhe, is leanbh lena mháthair é má rinne nó má dhéanann a mháthair an diúscairt chuige an 6ú lá d'Aibreán, 1979, nó dá éis.”.

Leasú ar alt 31 (iontaobhais aonad) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 .

37. —(1) Dearbhaítear agus achtaítear leis seo nach mbeidh éifeacht, agus go measfar nach raibh éifeacht riamh, chun críocha aon mheasúnacht i leith cánach gnóchan caipitiúil a rinneadh nó a dhéanfar an 11ú lá de Bhealtaine, 1979, nó dá éis, le fo-alt (4) d'alt 31 den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975 , maidir le hiontaobhas aonad lena mbaineann forálacha fho-alt (5A) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1977 ) den alt sin.

(2) Leasaítear leis seo an t-alt sin 31 trí “maidir leis an mbliain sin” a chur isteach i ndiaidh “measfar” i bhfo-alt (5), agus tá an fo-alt sin, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TABLA

(5) Más amhlaidh do shócmhainní uile iontaobhais aonad ar feadh bliana measúnachta nach sócmhainní inmhuirearaithe iad nó gur sócmhainní iad nár ghnóchan inmhuirearaithe gnóchan ina leith, measfar maidir leis an mbliain sin nach socmhainní inmhuirearaithe chun críocha an Achta seo na haonaid san iontaobhas aonad.