An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980) Ar Aghaidh (CUID II Sábháilteacht agus Tionóiscí a Fhógairt)

9 1980

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal, tosach feidhme, forléiriú agus comhlua.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh ar dháta an Achta seo a rith, agus tiocfaidh forálacha eile an Achta seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a shocrófar chuige sin le hordú nó le horduithe ón Aire, go ginearálta nó faoi threoir críche nó forála áirithe, agus féadfar laethanta éagsúla a shocrú amhlaidh chun críocha éagsúla agus forálacha éagsúla den Acht seo.

(3) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo le chéile mar aon Acht amháin.

(4) Féadfar na hAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.

Léiriú.

2. —San Acht seo—

ciallaíonn “na hAchtanna” na hAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980;

ciallaíonn “ceadaithe” ceadaithe de thuras na huaire ag an Aire;

folaíonn “feidhmeanna” cumhachtaí agus dualgais;

folaíonn “tácla tógála” clampaí agus gabhálais dá samhail, irisí slabhra, irisí rópa, fáinní, crúcaí, geimhle, sclóinte, bíomaí leata agus frámaí leata;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Saothair;

folaíonn “gléasra” aon fhearas nó trealamh, leictreach nó eile (nó aon chuid de), nó aon inneall nó innealra eile (nó aon chuid de), cibé acu is le cumhacht mheicniúil nó nach ea a thiomáintear é, lena n-áirítear go háirithe crochán, ardaitheoir, tácla tógála, coire gaile nó coire eile, glacadán gaile, glacadán aeir, innealra tiomarnaíochta nó inneall tógála;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Monarchan, 1955 ;

tá le “fógra toirmisc” an bhrí a shanntar dó le halt 11 (2);

tá le “coiste sábháilteachta” an bhrí a shanntar dó le halt 36 (1);

tá le “toscaire sábháilteachta” an bhrí a shanntar dó le halt 36 (4) (b);

ciallaíonn “oifigeach sábháilteachta” duine atá ceaptha de thuras na huaire faoi rialacháin arna ndéanamh faoi alt 57 nó 71 den Phríomh-Acht le bheith ina oifigeach sábháilteachta;

tá le “ionadaí sábháilteachta” an bhrí a shanntar dó le halt 35 (1);

ciallaíonn “áitreabh sonraithe”—

(a) áitreabh a thuairiscítear in alt 83 (1) nó 84 (1) den Phríomh-Acht,

(b) áitreabh a gcuirtear na forálacha den Phríomh-Acht a luaitear in alt 85 (1) de i bhfeidhm leis an alt sin ina leith,

(c) duga, caladh, cé nó stóras a luaitear in alt 86 (1) den Phríomh-Acht nó líne nó taobhlach a luaitear san alt sin 86 (1) nó in alt 88 (1) nó 89 (1) den Phríomh-Acht,

(d) duga, cuan nó canáil ina bhfuil long de thuras na huaire atá á luchtú nó á díluchtú nó á gualú nó á gualstóráil ar shli eile,

(e) aon áit ina bhfuil oibríochtaí foirgníochta a thuairiscítear in alt 88 (1) den Phríomh-Acht nó oibreacha innealtóireachta a thuairiscítear in alt 89 (1) den Acht sin á ndéanamh.

Leasú ar an míniú ar “monarcha”.

3. —(1) Forléireofar alt 3 (1) den Phríomh-Acht agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí na míreanna seo a leanas in ionad mhír (xviii):

“(xviii) aon áitreabh ina maraítear bólacht, caoirigh, éanlaith chlóis nó ainmhithe eile i gcúrsa gnó, le haghaidh pacála nó eile,

 (xix) aon áitreabh ina n-úsáidtear cumhacht mheicniúil nó coirí gaile chun aon torthaí nó glasraí (lena n-áirítear fungais) a ghlanadh, a ghrádú nó a phacáil nó i ndáil leis sin.”.

(2) Más rud é maidir le háitreabh nach monarcha é ar leith ón alt seo—

(a) go mbeidh gléasra á shuiteáil ann chun é a úsáid i mbun oibre san áitreabh agus gur gléasra é de shaghas dá ndéanfaí é a úsáid amhlaidh ansin gur mhonarcha a bheadh san áitreabh sin de bhíthin na húsáide sin, nó

(b) go mbeidh gléasra a úsáideadh amhlaidh san áitreabh (nó a beartaíodh a úsáid i mbun oibre san áitreabh cé nár úsáideadh é san áitreabh) á dhíchóimeáil agus gur mhonarcha an t-áitreabh nuair a bhí sé á úsáid amhlaidh ann go deireanach, nó gurb amhlaidh don ghléasra gur mhonarcha a bheadh san áitreabh sin de bhíthin na húsáide sin dá ndéanfaí é a úsáid i mbun oibre ann,

ansin, chun críocha an Achta seo, measfar, fad a bheidh an gléasra á shuiteáil amhlaidh nó á dhíchóimeáil nó, de réir mar is iomchuí, measfar i gcónaí, gur monarcha an t-áitreabh sin.

Na hAchtanna agus alt 3 den Phríomh-Acht a leasú le hordú.

4. —(1) Féadfaidh an tAire le hordú aon fhoráil de chuid na nAchtanna a leasú d'fhonn oibleagáidí idirnáisiúnta a chomhlíonadh a chinn an Stát a ghlacadh air féin agus a bhaineann, go heisiatach nó ar shlí eile, le sábháilteacht, sláinte nó leas daoine lena mbaineann forálacha na nAchtanna.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, d'fhonn an míniú ar “monarcha” a leathnú chun críche na nAchtanna, alt 3 den Phríomh-Acht, arna leasú leis an Acht seo, a leasú.

(3) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo, lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo, a chúlghairm nó a leasú.

(4) I gcás a mbeartóidh an tAire ordú faoin alt seo a dhéanamh, leagfar dréacht den ordú faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach díobh sin.

Rialacháin maidir le sábháilteacht agus sláinte.

5. —Leasaítear leis seo alt 71 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 25 den Acht um Fhuinneamh Núicléach (An Bord Fuinnimh Núicléigh), 1971 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (1):

“(1A) Más deimhin leis an Aire dá mbeadh torann nó fuaim eile, truailleán, creathadh nó ní eile i láthair ar fud monarchan nó ar fud coda de mhonarcha go feadh méid ba mhó ná méid nó leibhéal áirithe go mbeadh sin dá bhrí sin ina bhaol díobhála coirp do na daoine atá fostaithe, féadfaidh sé, tar éis comhairle a ghlacadh leis an Aire Sláinte, cíbe rialacháin speisialta a dhéanamh a mheasann sé le réasún a bheith praiticiúil agus a dhéanfaidh freastal ar riachtanas an cháis.”.

Doiciméid a sheirbheáil agus a chur ar aghaidh.

6. —Leasaítear leis seo alt 113 den Phríomh-Acht tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Aon doiciméad (lena n-áirítear aon toghairm nó ordú) a cheanglaítear nó a údaraítear a sheirbheáil nó a chur ar aghaidh faoin Acht seo féadfar é a sheirbheáil ar chomhlacht, nó a chur chuig comhlacht, corpraithe nó neamhchorpraithe—

(a) trína fhágáil in oifig chláraithe (más ann) an chomhlachta nó a chur leis an bpost chun na hoifige sin,

(b) trína fhágáil in aon áit sa Stát ina seolann an comhlacht gnó nó trína chur leis an bpost chun na háite sin, nó

(c) trína chur leis an bpost chuig aon duine is stiúrthóir, bainisteoir nó rúnaí ar an gcomhlacht nó is oifigeach eile dó nó a airbheartaíonn bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin san áit ina gcónaíonn an duine sin nó trína fhágáil san áit sin.”.

Aisghairm.

7. —Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas den Phríomh-Acht:

(a) in alt 2 (1) an míniú ar “gráid”,

(b) fo-ailt (18) agus (19) d'alt 45,

(c) ailt 34 (3), 47 (3), 73 agus 119 (2),

(d) in alt 26 (2) an focal “fireannacha”,

(e) in alt 47 (4) na focail “a dhéanfar tar éis teacht i ngníomh don alt seo”, agus

(f) in alt 86 (3) na focail “mná agus”.