An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta) Ar Aghaidh (CUID III Ionadaithe Sábháilteachta, Coistí Sábháilteachta, Toscairí Sábháilteachta agus Ráitis Sábháilteachta)

9 1980

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

CUID II

Sábháilteacht agus Tionóiscí a Fhógairt

Dualgais daoine a fhostaítear.

8. —Leasaítear leis seo alt 125 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Bainfidh na forálacha seo a leanas le duine atá fostaithe i monarcha nó in aon áit eile lena mbaineann aon cheann d'fhorálacha na nAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980, eadhon,

(a) glacfaidh sé cúram réasúnach maidir lena shábháilteacht agus lena shláinte féin agus le sábháilteacht agus sláinte aon daoine eile a bhféadfadh a ghníomhartha nó a neamhghníomhartha le linn oibre difear a dhéanamh dóibh,

(b) comhoibreoidh sé lena fhostóir agus le haon duine eile oiread is a chuirfidh ar chumas a fhostóra nó an duine eile aon fhoráil de chuid na nAchtanna sin nó de chuid rialacháin faoi na hAchtanna sin a bhaineann lena fhostóir nó leis an duine eile sin a chomhlíonadh,

(c) ní dhéanfaidh sé go toiliúil cur isteach ar, ná mí-úsáid a bhaint as, aon deis, fearas, áis, trealamh nó ní eile a chuirfear ar fáil de bhun na nAchtanna sin nó de bhun rialacháin fúthu chun sláinte, sábháilteacht nó leas na ndaoine a bheidh fostaithe amhlaidh a áirithiú,

(d) úsáidfidh sé aon éadach, trealamh, fearas nó deis nó ní eile a chuirfear ar fáil amhlaidh (cibé acu is chun a úsáide féin amháin nó chun a úsáide aige féin agus ag daoine eile i gcoitinne é) chun a shláinte, a shábháilteacht nó a leas a áirithiú le linn oibre.”.

Dualgais ghinearálta monaróirí etc. maidir le gléasra lena úsáid i mbun oibre.

9. —(1) Is é dualgas aon duine a mhonaraíonn, a allmhairíonn nó a sholáthraíonn aon ghléasra lena úsáid i mbun oibre i monarcha nó in áitreabh sonraithe nó in obair ar obair í a thuairiscítear in alt 87 (1) den Phríomh-Acht a áirithiú, a mhéid is féidir sin le réasún, go bhfuil coimircí curtha ar fáil i ndáil leis an ngléasra chun a áirithiú go n-oibreoidh sé go sábháilte nuair atá sé á oibriú i gceart.

(2) Ní shroichfidh aon dualgas a fhorchuirtear ar aon duine leis an alt seo ach go dtí nithe a dhéanfar i gcúrsa trádála, gnó nó gnóthas eile a sheolann sé (cibé acu is le haghaidh brabúis é nó nach ea).

(3) Má dhéanann duine (dá ngairtear “an soláthraí” san fho-alt seo) aon ghléasra a thuairiscítear i bhfo-alt (1) den alt seo a sholáthar do dhuine eile (dá ngairtear “an custaiméir” san fho-alt seo), faoi chomhaontú fruilcheannaigh nó chomhaontú díola creidmheasa, agus—

(a) go seolann an soláthraí gnó ag cur airgead ar fáil chun go bhféadfadh daoine eile earraí a fháil trí bhíthin na gcomhaontuithe sin, agus

(b) go bhfuair an soláthraí i gcúrsa an ghnó sin a leas san airceadal a soláthraíodh don chustaiméir mar bhealach chun airgead a chur ar fáil chun go bhféadfadh an custaiméir an t-airceadal a fháil ó thríú duine (dá ngairtear “an déileálaí” san fho-alt seo), measfar, chun críocha an ailt seo gurb é an déileálaí agus nach é an soláthraí a sholáthraigh an t-airceadal don chustaiméir, agus aon dualgas a fhorchuirtear leis an alt seo ar sholáthraithe is ar an déileálaí dá réir sin agus ní ar an soláthraí a thitfidh sé.

(4) Chun críocha an ailt seo ní mheasfar gléasra a bheith á úsáid i gceart i gcás a n-úsáidfear é gan féachaint don fhaisnéis nó don chomhairle iomchuí i ndáil lena úsáid a thug duine a dhear, a mhonaraigh, a d'allmhairigh nó a dhíol nó a sholáthraigh ar dhóigh eile é.

(5) (a) Chun éifeacht a thabhairt d'fho-alt (1) den alt seo féadfaidh an tAire le rialacháin sonraíochtaí nó ceanglais eile a fhorordú ar dá réir a bheidh dearadh agus déanamh aon ghléasra is d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe.

(b) I gcás a ndéanfaidh duine gléasra a mhonarú, a allmhairiú nó a sholáthar lena úsáid i mbun oibre a thuairiscítear i bhfo-alt (1) den alt seo ar gléasra é d'aicme nó de thuairisc a bheidh sonraithe i rialacháin faoin alt seo a mbeidh feidhm acu de thuras na huaire agus nach sásaíonn an gléasra ceanglas de chuid na rialachán, beidh an duine ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná £400 a chur air.

(6) I gcás a n-úsáidfear gléasra i mbun oibre i monarcha, in áitreabh sonraithe nó in obair a thuairiscítear in alt 87 (1) den Phríomh-Acht agus go ndéanfaidh cigire iarratas chuige sin, tabharfaidh an t-áititheoir don chigire ainm an duine a dhíol an gléasra nó a sholáthraigh ar dhóigh eile é.

(7) I gcás a ndéanfar iarratas chuig áititheoir de bhun fho-alt (6) den alt seo agus go bhfuil ainm an duine a rinne an gléasra iomchuí a dhíol nó a sholáthar ar dhóigh eile ar eolas ag an áititheoir ar chuige a rinneadh an t-iarratas, ansin má mhainníonn an t-áititheoir sin géilleadh don iarratas beidh sé ciontach i gcion.

(8) Aon duine a dhéanfaidh mar phríomhaí nó mar ghníomhaire, le gníomh nó le neamhghníomh, fo-alt (1) den alt seo a shárú beidh sé ciontach i gcion.

(9) Ní thionscnófar imeachtaí faoin alt seo agus faoi alt 109 den Phríomh-Acht i ndáil leis an ngníomh nó leis an neamhghníomh céanna.

Cumhacht an Aire a cheangal innealra a scrúdú agus a thástáil agus tuarascálacha áirithe a iarraidh.

10. —(1) Má tharlaíonn tionóisc nó cor contúirteach i monarcha nó in áitreabh sonraithe agus gur deimhin leis an Aire go mb'fhéidir gur mar gheall ar aon ghléasra a tharla an tionóisc nó an cor (go hiomlán nó go páirteach), ansin más dóigh leis an Aire gur gá é chun an tionóisc nó an cor a imscrúdú i gceart, ceanglóidh sé le fógra i scríbhinn ar an áititheoir, nó ar úinéir an ghléasra lena mbaineann,

(a) an gléasra sin, nó i gcás a gcreidfear gur mar gheall ar pháirt den ghléasra a tharla an tionóisc nó an cor, an pháirt sin, a chur á scrúdú agus á thástáil láithreach ag duine inniúil, agus

(b) tuarascáil ar thorthaí an scrúdaithe agus na tástála a chur á seachadadh don áititheoir nó don úinéir sin, cibé acu is iomchuí, ag an duine a rinne an scrúdú agus an tástáil a luaithe is féidir agus in aon chás tráth nach déanaí ná ocht lá is fiche tar éis an scrúdú agus an tástáil a chríochnú, agus

(c) cóip den tuarascáil sin a thabhairt don Aire laistigh de sheacht lá tar éis í a fháil de bhun mhír (b) den fho-alt seo.

(2) Beidh sonraí i dtaobh na nithe seo a leanas i dtuarascáil a éileofar faoi fho-alt (1) den alt seo—

(a) an modh ina ndearnadh an scrúdú iomchuí,

(b) an modh a úsáideadh nuair a bhí aon tástálacha á ndéanamh,

(c) aon laige nó fabht déanmhais nó eile is dóigh leis an duine ag déanamh an scrúdaithe a dhéanfadh difear faoi dheoidh do neart an ghléasra a scrúdaíodh nó a bheadh ina thrúig le haon loiceadh ar an ngléasra sin, agus

(d) cibé ábhar eile a shonróidh an tAire nuair a bheidh an ceanglas á dhéanamh aige.

(3) Mura mbeidh an tAire sásta i dtaobh, leorfhiúntas tuarascála faoin alt seo, nó i dtaobh inniúlacht duine a fostaíodh le scrúdú agus tástáil dá dtagraítear san alt seo a dhéanamh nó i dtaobh leorfhiúntas an scrúdaithe agus na tástála sin, féadfaidh sé a cheangal ar úinéir an ghléasra lena mbaineann go ndéanfadh duine arna ainmniú ag an Aire é a athscrúdú agus a thástáil ar chostas an úinéara sin, agus i gcás a ndéanfaidh an tAire ceanglas faoin bhfo-alt seo tabharfaidh an t-úinéir sin aon saoráidí is gá le haghaidh an athscrúdaithe agus na tástála sin.

(4) Aon duine nach gcomhlíonfaidh ceanglas de chuid fógra a seirbheáladh air faoi fho-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion.

(5) In aon imeachtaí maidir le cion faoin alt seo is cosaint mhaith don chúisí a chruthú gur chaith sé gach dúthracht chuí chun ceanglais an fhógra iomchuí a chomhlíonadh.

ógraí toirmisc.

11. —(1) Baineann an t-alt seo le haon ghníomhaíochtaí atá á ndéanamh nó ar tí a ndéanta ag aon duine nó faoi rialú aon duine ar gníomhaíochtaí iad a mbaineann, nó a mbainfidh má bhíonn na gníomhaíochtaí á ndéanamh amhlaidh, aon fhoráil de chuid na nAchtanna nó de chuid rialacháin faoi na hAchtanna leo nó i ndáil leo.

(2) Más rud é maidir le haon ghníomhaíochtaí lena mbaineann an t-alt seo gurb é tuairim an Aire i leith na ngníomhaíochtaí atá á ndéanamh nó ar tí a ndéanta ag an duine atá i gceist nó faoina rialú, go ngabhann nó, de réir mar a bheidh, gur dóigh go ngabhfaidh, baol mórdhíobhála coirp do dhaoine atá fostaithe, féadfaidh an tAire fógra (dá ngairtear “fógra toirmisc” san Acht seo) a sheirbheáil ar an duine sin.

(3) Maidir le fógra toirmisc—

(a) déarfar ann gurb é sin tuairim an Aire,

(b) sonrófar ann na hábhair arb é a thuairim gurb iad is cúis nó de réir mar a bheidh, gur dóigh gurb iad is cúis, leis an mbaol sin,

(c) i gcás arb é a thuairim go ngabhann nó, de réir mar a bheidh, go ngabhfaidh, sárú ar aon fhoráil de chuid na nAchtanna nó de chuid aon rialacháin faoi na hAchtanna, le haon cheann de na hábhair sin, déarfar ann gurb é sin a thuairim, sonrófar ann an fhoráil nó na forálacha ar ina leith atá an tuairim sin aige, agus tabharfar ann sonraí na gcúiseanna go bhfuil an tuairim sin aige, agus

(d) ordófar ann nach mbeidh na gníomhaíochtaí lena mbaineann an fógra á ndéanamh ag an duine ná faoi rialú an duine ar a bhfuil an fógra á sheirbheáil ná ag aon duine eile ná faoi rialú aon duine eile mura mbeidh na hábhair a bheidh sonraithe san fhógra de bhun mhír (b) den fho-alt seo, agus aon sárú comhghabhálach ar fhorálacha a bheidh sonraithe amhlaidh de bhun mhír (c) den fho-alt seo, leigheasta.

(4) Glacfaidh fógra toirmisc éifeacht—

(a) i gcás arb é tuairim an Aire, agus go ndéarfaidh sé sin san fhógra, go bhfuil nó, de réir mar a bheidh, go mbeidh, an baol mórdhíobhála coirp do dhaoine atá fostaithe ag bagairt in achomaireacht, a luaithe a gheobhaidh an duine ar a seirbheálfar é an fógra,

(b) in aon chás eile—

(i)  mura ndéanfar aon achomharc in aghaidh an fhógra, nuair a bheidh deireadh leis an tréimhse ina bhféadfar achomharc den sórt sin a dhéanamh nó an lá a mbeidh sé sonraithe san fhógra gurb é an lá é a thiocfaidh sé in éifeacht, cibé lá díobh is déanaí, nó

(ii) i gcás a ndéanfar achomharc den sórt sin, an lá díreach tar éis an lae ar a ndaingneofar an fógra ar achomharc nó a dtarraingeofar siar an t-achomharc nó an lá a mbeidh sé sonraithe san fhógra gurb é an lá é a thiocfaidh sé in éifeacht, cibé lá díobh is déanaí.

(5)  (a) Duine arb éagóir leis fógra toirmisc féadfaidh sé, laistigh den tréimhse seacht lá dar tosach an lá ar a seirbheálfar an fógra air, achomharc a dhéanamh chuig Breitheamh den Chúirt Dúiche in aghaidh an fhógra agus féadfaidh an Breitheamh, le linn dó an t-achomharc a chinneadh—

(i) más deimhin leis gur réasúnach in imthosca an cháis sin a dhéanamh, an fógra a dhaingniú, modhnaithe nó gan mhodhnú, nó

(ii) an fógra a chealú.

(b) Más rud é ar achomharc faoin alt seo a éisteacht go ndaingneofar fógra toirmisc, ansin d'ainneoin fho-alt (4) den alt seo, féadfaidh an Breitheamh a mbeidh an t-achomharc á éisteacht aige, ar iarratas ón achomharcóir, oibriú an fhógra a fhionraí ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh sé is iomchuí in imthosca an cháis.

(6) Féadfaidh an tAire fógra toirmisc a chúlghairm.

(7) Beidh fógra toirmisc sínithe ag oifigeach don Aire a bheidh údaraithe de thuras na huaire i scríbhinn ag an Aire fógraí den sórt sin a shíniú.

(8)  (a) I gcás ar seirbheáladh fógra toirmisc agus gníomhaíochtaí a bheith ar siúl contrártha don fhógra, féadfaidh an Ard-Chúirt ar iarratas ón Aire a thoirmeasc le hordú go leanfaí de na gníomhaíochtaí sin.

(b) Is le foriarratas a dhéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte ag lorg ordú faoin bhfo-alt seo agus féadfaidh an Chúirt le linn di an t-ábhar a bhreithniú cibé ordú eatramhach nó idirbhreitheach (más ann) a dhéanamh is iomchuí léi. Féadfaidh cibé téarmaí agus coinníollacha (más ann) maidir le costais a íoc is iomchuí leis an gCúirt a bheith san ordú lena gcinnfear iarratas faoin bhfo-alt seo.

(9) Aon duine a mbeidh gníomhaíochtaí ar siúl aige contrártha d'fhógra toirmisc beidh sé ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú go hachomair fíneáil nach mó ná £200 a chur air.

Áit fhostaíochta agus na bealaí isteach agus amach a bheith sábháilte.

12. —(1) Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 37 den Phríomh-Acht:

“(1) Gach áit a mbeidh ar aon duine oibriú ann tráth ar bith cuirfear agus coimeádfar i riocht sábháilte é agus, ina theannta sin, soláthrófar agus coimeádfar, a mhéid is féidir le réasún, bealaí sábháilte isteach ann agus amach as.”.

(2) Forléireofar alt 37 (2) den Phríomh-Acht agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do dhá mhéadar (6.56 troigh) an tagairt atá ann do dheich dtroithe.

(3) D'ainneoin aon ní atá sa Phríomh-Acht, ní dhéanfar imeachtaí maidir le cion faoi alt 37 den Acht sin, arna leasú leis an alt seo, a thionscnamh laistigh den tréimhse dhá bhliain dar tosach dáta thosach feidhme an ailt seo.

Torann.

13. —(1) Déanfaidh áititheoir monarchan nó áitribh shonraithe, i ndáil le torann sa mhonarcha nó san áitreabh eile, cibé bearta (más ann) is iomchuí trí leibhéil fhuaime a laghdú nó eile chun a áirithiú, maidir le torann sa mhonarcha nó san áitreabh eile, nó in aon chuid den chéanna, gur de chineál é nach dóigh dó díobháil a dhéanamh d'éisteacht daoine atá fostaithe ná dul chun dochair dá sláinte ar aon slí eile.

(2) I gcás ar deimhin leis an Aire, dá mba mhó an torann a mbeadh aon daoine atá fostaithe i monarcha nó in áitreabh sonraithe faoina lé ná leibhéal áirithe in imthosca áirithe, go mbeadh baol díobhála coirp ann do na daoine sin nó dá leanfadh torann den sórt sin níos faide ná tréimhse áirithe go mbeadh baol den sórt sin ann, nó go mbeadh torann den sórt sin ina chúis, in imthosca áirithe eile, le baol den sórt sin tarlú, féadfaidh sé, tar éis comhairle a ghlacadh leis an Aire Sláinte, rialacháin a dhéanamh á cheangal ar áititheoirí a áirithiú, sna himthosca sin, nach rachaidh an torann i monarchana nó in áitribh shonraithe thar an leibhéal sin nó nach mbeidh na daoine sin i monarchana nó in áitribh shonraithe faoi lé torainn is mó ná an leibhéal sin.

Teocht.

14. —Déantar leis seo an fo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 12 den Phríomh-Acht:

“(1) Déanfar agus úsáidfear socrú éifeachtúil chun go mbeidh, agus chun go gcothabhálfar, teocht réasúnach i ngach seomra oibre, ach ní úsáidfear aon mhodh a thabharfaidh go n-éalóidh isteach in aer aon seomra oibre an oiread sin agus an saghas sin múiche gur dócha go ndéanfadh sí díobháil do dhaoine a fhostaítear ann nó go mba chol leo í nó gur dócha go mba chontúirt dóiteáin í.”.

Cóiríocht chun béilí a chaitheamh, etc.

15. —(1) Má bhíonn níos mó ná cúigear fostaithe in aon áitreabh lena mbaineann an t-alt seo, cuirfear cóiríocht ar fáil chun uisce a bhruith agus béilí a chaitheamh agus is cóiríocht leormhaith oiriúnach a bheidh sa chóiríocht sin.

(2) Baineann an t-alt seo le háitreabh arb éard é—

(a) monarcha, nó

(b) áitreabh a thuairiscítear in alt 83 (1) nó 84 (1) den Phríomh-Acht, nó

(c) áitreabh an gcuirtear na forálacha den Phríomh-Acht a luaitear in alt 85 (1) de i bhfeidhm leis an alt sin ina leith, nó

(d) duga, caladh, cé nó stóras a luaitear in alt 86 (1) den Phríomh-Acht.

(3) I gcás a bhfuil dhá cheann nó níos mó de mhonarchana nó d'áitribh d'aicme nó de thuairisc a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo—

(a) suite ar an dáileacht chéanna talún nó ar dháileachtaí talún atá ag síneadh le chéile, agus

(b) á n-áitiú ag an áititheoir céanna, agus

(c) á n-úsáid don ghnó céanna nó i ndáil leis an ngnó céanna,

measfar, chun críocha an ailt seo, gur aon mhonarcha amháin na monarchana, na háitribh, an mhonarcha agus an t-áitreabh nó na monarchana agus na háitribh, de réir mar a bheidh.

Saoráidí níocháin.

16. —Ar na saoráidí le haghaidh níocháin a luaitear in alt 53 (1) den Phríomh-Acht beidh soláthar d'uisce te agus d'uisce fuar nó soláthar d'uisce alabhog, agus forléireofar an t-alt sin 53 (1) agus beidh éifeacht leis de réir a bhfuil ráite anseo roimhe seo.

Oiliúint agus maoirsiú daoine a bhíonn ag obair ag innill.

17. —Leasaítear leis seo an Phríomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 32:

“32.—(1) Ní oibreoidh duine, ná ní iarrfar air oibriú, ar aon inneall nó aige nó leis mura rud é go bhfuair sé lánteagasc ar na contúirtí (más ann) a bhaineann leis agus ar an gcúram nach foláir a ghlacadh, agus—

(a) go bhfuair sé leor-oiliúint ar obair ag an inneall, nó

(b) go bhfuil sé faoi leor-mhaoirseacht ag duine a bhfuil cleachtadh agus eolas barrainneach aige ar an inneall.

(2) (a) San alt seo folaíonn ‘inneall’ aon choire gaile, glacadán gaile nó glacadán aeir nó aon inneall tógála a thiomáintear le cumhacht mheicniúil.

(b) Déanfar aon tagairt san alt seo d'obair ar inneall, nó aige nó leis a fhorléiriú—

(i) i gcás coire gaile mar thagairt a fholaíonn tagairt d'obair i ndáil le gail a ghiniúint ón gcoire sin,

(ii) i gcás glacadáin ghaile, mar thagairt a fholaíonn tagairt d'obair in ndáil le húsáid gaile sa ghlacadán sin,

(iii) i gcás glacadáin aeir, mar thagairt a fholaíonn tagairt d'obair i ndáil le húsáid aeir chomhfháiscthe sa ghlacadán sin, agus

(iv) i gcás innill tógála den sórt sin, mar thagairt a fholaíonn tagairt do thiomáint agus d'oibriú an innill.”.

Glanadh innealra.

18. —Cuirtear, leis seo, an t-alt seo a leanas in ionad alt 31 den Phríomh-Acht:

“31.—(1) Ní ghlanfaidh ógánach aon pháirt de phríomhghluaisneoir ná d'aon innealra tiomarnaíochta le linn an príomh-ghluaisneoir nó an t-innealra tiomarnaíochta a bheith ag gluaiseacht ná ní cheanglófar air í a ghlanadh, ná ní ghlanfaidh sé aon pháirt d'aon choire gaile, glacadán gaile, glacadán aeir, inneall tógála, ná aon inneall eile, ná ní cheanglófar air í a ghlanadh, dá gcuirfeadh an glanadh sin an t-ógánach i mbaol go ndéanfadh aon pháirt ghluaisteach den inneall sin nó d'aon innealra ina aice díobháil dó.

(2) (a) I dteannta cheanglais fho-alt (1) den alt seo, ní ghlanfaidh duine coire gaile, glacadán gaile, glacadán aeir, inneall tógála, nó inneall eile, ná ní cheanglófar air an céanna a ghlanadh, mura mbeidh córas sábháilte oibre i ngníomh maidir leis an inneall agus go mbeidh an córas sin curtha i bhfios dó roimh ré. Beidh an córas sábháilteachta dá dtagraítear de chineál, más féidir—

(i) go ndéanfaidh an duine atá leis an inneall a ghlanadh, nó go ndéanfar i gcomhfhios dó, sula dtosóidh sé ag glanadh an innill, an chumhacht is gá chun an t-inneall a thiomáint a leithlisiú trí chumhacht an innill a scoitheadh nó tríd an gcumhacht sin a choinneáil ón inneall ar dhóigh eile, agus

(ii) nach féidir le haon duine an soláthar den chumhacht sin a thabhairt ar ais don inneall ach amháin an duine sin, nó duine éigin eile, is duine a bheidh ainmnithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an áititheoir, i gcomhfhios don duine, agus le toiliú ón duine, atá leis an inneall a ghlanadh nó atá á ghlanadh nó tar éis don duine eile sin cibé bearta a dhéanamh is iomchuí lena chinntiú go bhfuil sé sábháilte an soláthar sin a thabhairt ar ais.

(b) I gcás nach féidir socrú a dhéanamh chun an chumhacht is gá chun inneall a thiomáint a leithlisiú mar a dúradh, beidh forálacha sa chóras sábháilte oibre dá dtagraítear chun a áirithiú—

(i) i gcás an t-inneall a bheith ag gluaiseacht díreach sula dtosófar ag glanadh an innill, nach féidir don inneall fanacht ag gluaiseacht gan fios agus gan toiliú an duine atá ar tí an t-inneall a ghlanadh,

(ii) i gcás inneall a bheith á ghlanadh agus gan é bheith ag gluaiseacht, nach féidir le haon duine an t-inneall a chur ag gluaiseacht ach amháin an duine a bheidh ag glanadh an innill, nó duine éigin eile, is duine a bheidh ainmnithe de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an áititheoir, i gcomhfhios don duine, agus le toiliú an duine, a bheidh ag glanadh an innill nó tar éis don duine eile sin cibé bearta a dhéanamh is iomchuí chun a áirithiú go bhfuil sé sábháilte an t-inneall a chur ag gluaiseacht.

(3) San alt seo agus in alt 32 den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) tá le ‘inneall tógála’ an bhrí a shanntar dó le halt 35 (10) den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 28 den Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ).”.

Cosaint na súl.

19. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 60:

“60.—I gcás aon phróis de shaghas a bheidh sonraithe i rialacháin a dhéanfaidh an tAire tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Sláinte, ar próis í lena ngabhann baol ar leith go ndéanfadh sí díobháil do na súile, déanfar, de réir aon treoracha sna rialacháin, sciath-spéaclaí oiriúnacha nó forscáthanna éifeachtúla nó deiseanna oiriúnacha eile a chur ar fáil chun súile na ndaoine a fhostaítear a chosaint.”.

Deannach agus múchanna a thabhairt chun siúil.

20. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 58 den Phríomh-Acht—

(a) trí “nó a oibríonn san áitreabh” a chur isteach roimh “nó go mba chol leo é,” agus

(b) trí “chun na daoine sin” a chur in ionad “chun na daoine a fostaítear”,

agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

I ngach monarcha ina mbeidh á chur amach, i ndáil le haon phróis a bheas ar siúl, an oiread sin agus an saghas sin deannaigh nó múiche nó eisíonachta de shórt eile gur dócha go ndéanfadh sé díobháil do na daoine a fostaítear nó a oibríonn san áitreabh nó go mba chol leo é, nó aon mhéid mór deannaigh d'aon chineál, déanfar gach beart is féidir chun na daoine sin a chosaint ar an deannach nó an múch nó an eisíonacht eile a análú isteach agus chun é a chosc ó charnadh in aon tseomra oibre, agus go háirithe, más próis í inar féidir sin, déanfar scéidh-fhearais a chur ar fáil agus a chothabháil chomh comhgarach agus is féidir do láthair tuismithe an deannaigh, na múiche nó na heisíonachta eile, ionas nach ligfear san aer é in aon tseomra oibre.

Aireachas in áiteanna ina mbeadh múchanna contúirteacha.

21. —Déantar leis seo na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-ailt (1) agus (2) d'alt 38 den Phríomh-Acht:

“(1) Nuair a bheidh obair le déanamh istigh in aon seomra, dabhach, stanna, poll, píopa, múchán nó spás comhdhúnta dá samhail nó aon áit eile a bhféadfadh oiread sin múchanna contúirteacha a bheith ann gur bhaolach go gcloífidís duine, beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas, eadhon—

(a) mura bhfuil leor-shlí eile amach as an spás comhdhúnta nó as an áit eile, cuirfear dúnpholl ann, a fhéadfaidh a bheith dronuilleogach, ubhchrothach nó ciorclach ina chrot agus nach mbeidh níos lú ná 457.2 milliméadar (18 orlach) ar fhad, 406.4 milliméadar (16 orlach) ar leithead nó (más ciorclach dó) níos lú ná 457.2 milliméadar (18 orlach) ar trastomhas, nó i gcás dabhachvaigíní agus gléasra gluaisteach eile níos lú ná 406.4 milliméadar (16 orlach) ar fhad, 355.6 milliméadar (14 orlach) ar leithead nó (más ciorclach dó) níos lú ná 406.4 milliméadar (16 orlach) ar trastomhas,

(b) ní rachaidh aon duine isteach, ná ní cheadófar dó dul isteach, sa spás comhdhúnta nó san áit eile chun críche ar bith mura gcomhlíonfar na ceanglais seo a leanas:

(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheidh ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás nó an áit eile glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a rachaidh isteach ann crios nó úim oiriúnach eile a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó

(ii) beidh gaireas análaithe oiriúnach á chaitheamh ag an duine a rachaidh isteach ann,

(c) cuirfear ar fáil agus cothabhálfar, i dtreo go mbeidh teacht orthu go héasca, gaireas análaithe oiriúnach agus gaireas athbheochana oiriúnach agus criosanna oiriúnacha nó úim oiriúnach eile agus rópaí oiriúnacha, agus scrúdóidh duine inniúil iad go barrainneach uair amháin ar a laghad sa mhí, nó i gceann cibé tráthanna eile a fhorordófar,

(d) i gcás a rachaidh duine isteach sa spás comhdhúnta nó san áit eile, cuirfear ar fáil agus cothabhálfar deis oiriúnach chun rabhadh a thabhairt dá dtarlódh don duine bheith san fhaopach agus é laistigh den spás comhdhúnta nó den áit eile,

(e) tabharfar oiliúint agus cleachtadh ar úsáid ghairis den sórt sin, agus ar athmhúscailt anála, do leor-líon de na daoine a fhostaítear (lena n-áirítear go háirithe aon duine a cuireadh ar fáil chun greim a choinneáil ar an gceann scortha dá dtagraítear i mír (b) (i) den fho-alt seo nó chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais mhír (d) den fho-alt seo).

(f) coimeádfar ar fáil chun a hiniúchta tuarascáil ar gach scrúdú faoi mhír (c) den fho-alt seo, arna síniú ag an duine a rinne an scrúdú.

(2) Gan dochar d'fho-alt (1) den alt seo, ní rachaidh duine isteach, ná ní fhanfaidh sé istigh, chun críche ar bith, in aon seomra, dabhach, stanna, poll, píopa, múchán nó spás comhdhúnta dá samhail, ná in aon áit eile a bhféadfadh oiread sin múchanna contúirteacha a bheith ann is a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo mura rud é—

(a) gur deimhin dó a dhóthain aeir a bheith aige chun análaithe agus chun aon mhúchanna a dhéanamh neamhdhíobhálach, nó

(b) go bhfuil gaireas análaithe oiriúnach á chaitheamh aige.”.

Deis éalaithe i gcás dóiteáin; deis chun rabhadh dóiteáin a thabhairt le scrúdú agus le tástáil.

22. —(1) Beidh éifeacht le halt 45 den Phríomh-Acht, arna leasú le halt 7 den Acht seo, i ndáil le haon mhonarcha agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin ionann is dá scriosfaí “lena mbaineann an t-alt seo” gach áit a bhfuil sé.

(2) Déantar leis seo alt 45 den Phríomh-Acht a leasú tuilleadh—

(a) tríd an gcoinníoll seo a leanas a chur le fo-alt (1):

“Ar choinníoll, i gcás a ndearnadh iarratas ar dheimhniú faoin alt seo, ansin fad a bheidh an deimhniú gan tabhairt nó gan diúltú nó fad nach measfar faoi fho-alt (3A) den alt seo gur diúltaíodh é a thabhairt, agus an fad sin amháin, go measfar nach ndearnadh cion toisc gan aon deimhniú a bheith i bhfeidhm ag an áititheoir.”;

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (3):

“(3A) I gcás a ndéanfar iarratas chun údaráis sláintíochta ar dheimhniú faoin alt seo agus go gcinnfidh an t-údarás gan an deimhniú a dheonú ach ar an gcoinníoll go ndéanfaidh an t-iarratasóir athruithe áirithe ar an monarcha lena mbaineann, cuirfidh an t-údarás an cinneadh in iúl i scríbhinn don iarratasóir agus don Aire agus sonróidh siad i scríbhinn na hathruithe a theastaíonn uathu a dhéanfaí agus an tréimhse ar laistigh di a theastaíonn uathu go ndéanfaí na hathruithe sin, agus i gcás sin a bheith curtha in iúl amhlaidh don iarratasóir agus nach ndéanfar na hathruithe sin laistigh den tréimhse sin, nó de cibé tréimhse bhreise a cheadóidh an t-údarás, ansin ar an tréimhse sin nó an tréimhse bhreise sin, de réir mar is iomchuí, do dhul in éag, measfar gur diúltaíodh an t-iarratas.

(3B) Nuair a bheidh monarcha á scrúdú faoin alt seo beidh údarás sláintíochta i dteideal a cheangal ar áititheoir na monarchan cóip d'aon phlean, nó líníocht nó léaráid thoiseach shimplí, den mhonarcha, nó doiciméad eile den tsamhail sin a chur ar fáil don údarás, agus i gcás a ndéanfar ceanglas faoin alt seo, déanfaidh an duine ar ar cuireadh an ceanglas é a chomhlíonadh láithreach.”.

(3) Déantar leis seo an méid seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2) d'alt 47 den Phríomh-Acht:

“(2) Ach amháin i gcás doirse sleamhnáin, is ar chuma go n-osclóidh siad amach a dhéanfar aon doirse chun aon staighre nó dorchla i monarcha ó aon seomra inti, ar seomra é ina bhfostaítear breis agus deichniúr, agus gach doras eile a thugann slí amach ón monarcha do dhaoine a fhostaítear inti.”.

(4)  (a) Déanfaidh duine inniúil gach deis a sholáthrófar de bhun alt 47 (7) den Phríomh-Acht chun rabhadh a thabhairt i gcás dóiteáin a scrúdú agus a thástáil go barrainneach uair amháin ar a laghad i ngach tréimhse sé mhí nó i ngach tréimhse is giorra ná sin a bheidh forordaithe chun críche an ailt seo agus, ina theannta sin, tráth ar bith a cheanglóidh cigire é sin a dhéanamh.

(b) Cuirfear taifead sa chlár ginearálta maidir leis an dáta a ndearnadh gach tástáil nó scrúdú de bhun an fho-ailt seo agus maidir le haon fhabht a aimsíodh agus dáta agus sonraí aon ní a rinneadh chun an fabht sin a leigheas.

(c) Féadfaidh an tAire le rialacháin an modh a fhorordú ina ndéanfar scrúduithe agus tástálacha faoin bhfo-alt seo.

Druil dóiteáin.

23. —Déantar leis seo an t-alt seo a leanas a chur in ionad alt 48 den Phríomh-Acht:

“48.—(1) Déanfar bearta éifeachtúla chun a chinntiú go mbeidh na daoine go léir a fhostaítear i monarcha fíor-eolach ar an tslí éalaithe i gcás dóiteáin agus ar a húsáid agus ar an ngnáthamh is inleanta i gcás dóiteáin.

(2) Cuirfear druil dóiteáin, is é sin le rá an nós imeachta a leanfar chun imeacht as áitreabh má tharlaíonn dóiteán nó éigeandáil eile, ar siúl i ngach monarcha—

(a) i gcás fógra faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire i ndáil leis an monarcha, de réir an fhógra,

(b) in aon chás eile, i gceann gach sé mhí ar a laghad,

agus ina theannta sin thuas, déanfar druil dóiteáin a bheidh ar siúl de bhun an ailt seo, i ndáil le monarcha nach bhfuil an modh a bhfuil sé le déanamh sonraithe ina leith de thuras na huaire i bhfógra den sórt sin, a chur ar siúl ar fud na monarchan an tráth céanna.

(3) (a) Féadfaidh an tAire le fógra i scríbhinn a sheirbheálfar ar áititheoir monarchan a cheangal go gcuirfear druil dóiteáin, is é sin le rá an nós imeachta dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo, ar siúl sa mhonarcha i gceann cibé tréimhsí agus i cibé imthosca nó ar cibé modh a shonrófar san fhógra.

(b) Fanfaidh fógra faoin bhfo-alt seo i bhfeidhm go dtí go dtarraingeoidh an tAire siar é le fógra eile i scríbhinn a sheirbheálfar ar an áititheoir lena mbaineann.

(4) Coimeádfar taifead ina mbeidh ná sonraithe forordaithe maidir le druil dóiteáin a cuireadh ar siúl de bhun an ailt seo agus cuirfear an taifead sin i gceangal leis an gclár ginearálta.”.

Dugaí, calaí, céanna agus stórais.

24. —(1) Bainfidh alt 32 (a cuireadh isteach le halt 17 den Acht seo), alt 45 agus alt 58 (arna leasú le halt 20 den Acht seo) den Phríomh-Acht le gach duga, caladh nó cé (lena n-áirítear aon stóras is le húinéirí, iontaobhaithe nó coimeádaithe an duga, an chalaidh nó na cé agus aon líne nó taobhlach a úsáidtear i ndáil leis an duga, an caladh nó na cé nó chun críocha an chéanna agus nach cuid d'iarnród nó de thrambhealach) agus gach stóras eile (nach cuid de mhonarcha) a n-úsáidtear cumhacht mheicniúil ann nó chun a chríocha ionann is dá mba mhonarcha é, nó, fad a bheidh tosach feidhme alt 7 (b) den Acht seo ar feitheamh, monarcha lena mbaineann an t-alt sin 45, de réir mar is iomchuí, agus ionann is dá mba áititheoir monarchan an duine atá iarbhír á úsáid nó á áitiú nó atá iarbhír ag úsaid nó ag áitiú aon áitribh laistigh de nó is cuid de.

(2) Leasaítear leis seo fo-alt (3) d'alt 86 den Phríomh-Acht trí “daoine a bhíos ag obair ag innill” a chur in ionad “ógánach a bhíos ag obair ag innill chontúirteacha”, agus tá an fo-alt sin (3), arna leasú leis an bhfo-alt seo agus le halt 7 den Acht seo, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an bhfo-alt seo.

AN TÁBLA

Beidh feidhm maidir le gach stóras a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo ag na forála de Chuid III den Acht seo a bhaineas le príomh-ghluaisneoirí, inneallra tiomarnaíochta, inneallra eile, inneallra neamhfhálaithe, déanamh agus cothabháil fálta, déanamh inneallra, glanadh inneallra ag ógánaigh, oiliúint agus maoirseacht daoine a bhíos ag obair ag innill, ardaitheoirí, slabhraí, rópaí agus tácla tógála, crainn tógála agus innill tógála eile, déanamh agus cothabháil urlár, pasáistí agus staighrí, agus cumhacht na Cúirte Dúiche chun orduithe a dhéanamh maidir le monarchana contúirteacha, amhail is dá mba mhonarcha an stóras agus go mba áititheoir monarchan an duine atá iarbhír á úsáid nó á áitiú.

Déanamh urlár, pasáistí agus staighrí agus a gcothabháil.

25. —Leasaítear leis seo alt 36 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Beidh déanamh fónta ar gach urlár, céim, staighre, pasáiste agus coisbhealach agus cothabhálfar i gceart iad agus coimeádfar saor iad, a mhéid is féidir, ó aon substaint ar dóigh di, dá mbeadh sí i láthair, bheith ina cúis le daoine sleamhnú.”;

agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur leis an alt:

“(5) Amhail ar agus ó dheireadh na tréimhse trí bliana dar tosach dáta thosach feidhme alt 25 den Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 , déanfar an lód oibre atá sábháilte d'aon urlár crochta i monarcha a thaispeáint ar fhógra a chuirfear agus a choimeádfar in airde san áit a bhfúil an t-urlár sin agus sin in ionad ina bhféadfar é a léamh go héasca.”.

Báisteach etc. a choinneáil amach as seomraí oibre etc.

26. —(1) Déanfar agus cothabhálfar gach seomra oibre, seomra níocháin agus áis sláintíochta a chuirfear ar fáil faoi alt 17 den Phríomh-Acht agus aon chóiríocht a chuirfear ar fáil de bhun alt 15 den Acht seo nó alt 54 den Phríomh-Acht in aon áitreabh lena mbaineann an t-alt seo ionas go gcoinneofar an bháisteach agus aon fhliuchras nó taisleach ón taobh amuigh amach as.

(2) Más rud é in aon áitreabh lena mbaineann an t-alt seo go mbeidh díon nó buanchlúdach eile ar áit oibre nach bhfuil crioslaithe le balla ná faoi iamh ar aon slí eile, beidh an díon nó an clúdach sin díonach ar uisce agus beidh dóthain fairsinge ann chun a áirithiú gur dalaí tirime oibre a bheidh san áit oibre.

(3) Baineann an t-alt seo le haon áitreabh—

(a) is monarcha, nó

(b) is áitreabh dá dtagraítear i mír (b) nó (c) d'alt 15 (2) den Acht seo, nó

(c) is duga, caladh, cé nó stóras a luaitear in alt 86 (1) den Phríomh-Acht.

Múchtóirí dóiteáin, etc.

27. —(1) Cuirfear ar fáil agus cothabhálfar go cuí—

(a) i ngach monarcha nó áitreabh sonraithe,

(b) i ngach áit ina bhfuil obair, ar obair í a thuairiscítear in alt 87 (1) den Phríomh-Acht, ar siúl,

múchtóirí dóiteáin, nó trealamh eile do chomhrac dóiteáin, a bheidh oiriúnach leordhóthanach chun ráig dóiteáin a chomhrac ar an gcéad ásc, agus déanfar trealamh a sholáthrófar de bhun an ailt seo a shuíomh sa dóigh go mbeidh sé ar fáil go héasca lena úsáid.

(2) Faoi réir fho-alt (4) (a) den alt seo, féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh—

(a) á cheangal trealamh forordaithe a bheith ar fáil i monarchana agus in áitribh shonraithe i gcoitinne nó i monarchana agus in áitribh shonraithe d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe nó i gcodanna sonraithe de mhonarchana agus d'áitribh shonraithe i gcoitinne nó de mhonarchana agus d'áitribh shonraithe den aicme nó den tuairisc sin, nó in áiteanna a luaitear i bhfo-alt (1) den alt seo, chun ráigeanna dóiteáin a chomhrac ar an gcéad ásc,

(b) á fhoráil go ndéanfar trealamh chun dóiteán a chomhrac a bheidh ar fáil de bhun an ailt seo nó de bhun rialacháin faoin alt seo a scrúdú agus a thástáil i gceann tréimhsí forordaithe,

(c) á fhoráil go dtaifeadfar ar mhodh forordaithe sonraí na scrúdaithe agus na dtástálacha sin, lena n-áirítear sonraí i dtaobh aon fhabhtanna a aimsíodh in aon scrúdú nó tástáil den sórt sin, agus

(d) á fhoráil go dtaifeadfar amhlaidh sonraí i dtaobh na nithe a rinneadh chun an fabht sin a leigheas,

agus féadfaidh forálacha rialachán faoin bhfo-alt seo gur forálacha iad i dteannta nó in ionad aon cheann nó gach ceann d'fhorálacha fho-alt (1) den alt seo.

(3) Faoi réir fho-alt (4) (a) den alt seo, féadfaidh an tAire, maidir le monarchana agus áitribh shonraithe i gcoitinne nó monarchana agus áitribh shonraithe d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe, rialacháin a dhéanamh á cheangal go gcuirfear deis oiriúnach ar fáil chun an bhriogáid dóiteáin áitiúil a ghairm i gcás ráig dóiteáin tarlú agus go mbeidh, de thuras na huaire, ar líon na ndaoine a bheidh fostaithe sa mhonarcha nó san áitreabh eile leorlíon daoine a mbeidh gach duine díobh eolach ar a húsáid.

(4) (a) Ní dhéanfaidh an tAire rialacháin faoin alt seo gan dul i gcomhairle ar dtús leis an Aire Comhshaoil.

(b) Féadfaidh rialacháin faoin alt seo dualgas a chur ar úinéirí, ar dhaoine fostaithe agus ar dhaoine eile, chomh maith le háititheoirí.

(5) Faoi réir fho-alt (4) (a) den alt seo, féadfaidh an tAire a fhoráil le rialacháin go ndéanfar aon aicme nó tuairisc fhorordaithe de mhonarchana agus d'áitribh shonraithe nó d'áiteanna sonraithe a dhíolmhú go hiomlán nó faoi réir coinníollacha ó cheanglais fho-alt (1) den alt seo.

Crainn tógála agus innill tógála eile.

28. —Leasaítear leis seo alt 35 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Déanfaidh duine inniúil gach páirt agus gléas den saghas a shonraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad—

(a) i gcás bord tógála feithicle, gach sé mhí is fiche,

(b) i gcás aon innill tógála eile, gach ceithre mhí dhéag,

agus coimeádfar clár ina mbeidh na sonraí forordaithe ar gach scrúdú den saghas sin.”;

agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (8):

“(7A) Ní fhostófar aon duine faoi bhun ocht mbliana déag chun inneall tógála a thiomáintear le cumhacht mheicniúil a oibriú mura mbeidh sé faoi leormhaoirseacht chun críocha oiliúna, agus forléireofar alt 32 (1) den Acht seo (a cuireadh isteach le halt 17 den Acht um Shábháilteacht i dTionscal, 1980 ) agus beidh éifeacht leis faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo.

(8) I gcás duine a bhfuil inneall tógála faoina rialú a thiomáintear le cumhacht mheicniúil, seachas inneall tógála is inneall cruachta ríomhairithe nó inneall tógála atá ar aon dul le hinneall cruachta ríomhairithe agus atá, i gceachtar cás, faoi chianrialú uathoibríoch i ndáil le próis uathoibríoch luchtaithe, díluchtaithe nó iompair gan a bheith in ann, tráth ar bith, fad a bheidh an t-inneall á úsáid aige chun ualach a thógáil, an t-ualach a fheiceáil, cúirfear duine eile, nach óige ná ocht mbliana déag, in áit a mbeidh sé in ann an t-ualach a fheiceáil agus beidh seisean fostaithe chun comharthaí a thabhairt don duine a bheidh ag úsáid an innill.

(9) (a) Gach comhartha a thabharfar i ndáil le hinneall tógála a chur ag gluaiseacht nó a stopadh beidh sé suaithinseach ina cháilíocht agus beidh sé de chineál go bhféadfaidh an duine dá dtabharfar é é a fheiceáil nó a chloisteáil, de réir mar is iomchuí, go héasca.

(b) Déanfar aon fheiste, gaireas nó ní eile a úsáidfear chun comharthaí a thabhairt lena mbaineann mír (a) den fho-alt seo, a chothabháil go cuí agus a chosaint go leordhóthanach chun cur isteach nó damáiste tionóisceach a sheachaint.

(10) San alt seo folaíonn ‘inneall tógála’,

(a) crann tógála, crúbán, crann tochrais, téacla, ulóg-bhloc, roth tógála, iompróir, reathaire, trucail srathrach nó iompróir srathrach,

(b) feithicil a fhéadfar a úsáid chun earraí a iompar agus atá feistithe le gabhlóga nó le haon ghabhálas eile chun earraí a chruachadh, a luchtú nó a dhíluchtú, agus

(c) bord tógála a úsáidtear chun teacht ar an gcuid íochtair de mhótarfheithiclí.”.

Crocháin, ardaitheoirí, crainn tógála agus innill tógála eile, slabhraí, rópaí agus tácla tógála eile.

29. —(1) Baineann an t-alt seo leis na nithe seo a leanas, eadhon:

(a) aon chrochán nó ardaitheoir,

(b) aon chrann tógála nó inneall tógála eile, agus

(c) aon slabhra, rópa nó tácla tógála eile.

(2) I gcás a ndéanfar ní lena mbaineann an t-alt seo a scrúdú de bhun alt 33, 34 nó 35 den Phríomh-Acht agus go dtaispeánfaidh an scrúdú nach féidir an ní a scrúdaíodh a úsáid go sábháilte gan deisiúcháin áirithe a dhéanamh air, nó má fheictear don duine a bheidh ag déanamh an scrúdaithe go bhféadfaidh gá a bheith leis na deisiúcháin sin go luath, cuirfidh an duine a bheidh ag déanamh an scrúdaithe in iúl láithreach don áititheoir go bhfuil gá leis na deisiúcháin, nó go bhféadfaidh gá a bheith leo go luath, agus i gcás a bhféadfaidh gá a bheith leo amhlaidh sonróidh sé an tréimhse a mheasann sé a ba chóir deisiúcháin a dhéanamh lena linn, agus déanfaidh an duine a chuir faoi deara an scrúdú a dhéanamh cóip den tuarascáil a chur chuig an Aire tráth nach déanaí ná ocht lá is fiche tar éis an scrúdú a bheith chríochnaithe.

(3) I gcás a ndéanfaidh tuarascáil maidir le scrúdú de bhun alt 33, 34 nó 35 den Phríomh-Acht ar ní lena mbaineann an t-alt seo coinníollacha a shonrú chun a áirithiú go n-oibreoidh an ní sin go sábhailte, ansin, d'ainneoin aon ní sa Phríomh-Acht, ní úsáidfear an ní sin ach amháin de réir na gcoinníollacha sin.

(4) Ní thosófar ar chrochán nó ardaitheoir a úsáid den chéad uair in aon áitreabh lena mbaineann an t-alt seo mura mbeidh sé tástáilte agus scrúdaithe go barrainneach ag duine inniúil agus mura mbeidh deimhniú faighte ar an tástáil agus ar an scrúdú sin á shonrú cad é an t-ualach oibre atá sábháilte don chrochán nó don ardaitheoir.

(5) Coimeádfar deimhniú a gheofar de bhun fho-alt (4) den alt seo ar fáil lena iniúchadh san áitreabh iomchuí.

(6) Baineann an t-alt seo le háitreabh ar áitreabh é lena mbaineann alt 26 den Acht seo.

Soithí tuinithe ina mbeidh leachtanna etc.

30. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 29:

“(1) I gcás soitheach tuinithe, déanmhas, sloc nó poll a bhfuil a fhóir níos lú ná méadar (39.37 orlach) os cionn na talún nó an léibhinn atá ag tadhall leis—

(a) má bhíonn aon leacht scóltach, creimneach nó nimhiúil ann, nó más dóigh dó sin a bheith ann, nó

(b) má bhíonn thar mhéadar (39.37 orlach) ar doimhneacht ann d'aon leacht nó d'aon substaint nó ábhar eile atá in ann sreabhadh nó más dóigh dó sin a bheith ann,

ansin—

(i) déanfar é a chlúdach go daingean nó a fhálú go daingean go dtí méadar (39.37 orlach) ar airde ar a laghad, nó

(ii) mura féidir, mar gheall ar an gcineál oibre, é a chlúdach go daingean ná é a fhálú go daingean go dtí an airde sin, déanfar gach beart is féidir, trína chlúdach, trína fhálú nó eile, chun daoine a chosc ó thitim isteach sa soitheach, sa déanmhas, sa sloc nó sa pholl.”.

Coirí gaile.

31. —Leasaítear leis seo alt 40 den Phríomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (7):

“(7) Déanfaidh duine inniúil gach coire gaile agus gach ní a bheidh feistithe agus greamaithe air a scrúdú go barrainneach uair amháin ar a laghad gach tréimhse ceithre mhí dhéag, agus freisin tar éis aon mhórdheisiúcháin, agus i gcás coire gaile a bheith á úsáid ar feadh ceithre mhí dhéag nó mór-dheisiúchán a bheith déanta air, ní úsáidfear an coire a thuilleadh go dtí go gcuirfear faoi scrúdú é de réir an fho-ailt seo.”;

agus

(b) trí “laistigh de thrí mhí ón dáta a chríochnófar an chéad chuid den scrúdu” a chur in ionad “a luaithe is féidir ina dhiaidh sin” i bhfo-alt (8),

agus tá an fo-alt sin (8), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

In aon scrúdú do réir ceanglas fo-ailt (7) den alt seo déanfar, ar an gcéad ásc, scrúdú ar an gcoire le linn é a bheith fuar agus tar éis a ullmhuithe sa tslí fhorordaithe, laistigh agus lasmuigh, agus ar an dara ásc déanfar, ach amháin i gcás tíobhasóra nó forthéitheora, scrúdú ar an gcoire le linn é a bheith faoi ghnáthbhrú gaile, agus féadfaidh daoine ar leith an dá chuid den scrúdú a dhéanamh; déanfar an scrúdú faoi bhrú gaile an chéad uair a hardófar gail i ndiaidh an scrúduithe ar an gcoire le linn é a bheith fuar, nó laistigh de thrí mhí ón dáta a chríochnófar an chéad chuid den scrúdú, agus féachfaidh an duine a bheas ag déanamh an scrúduithe chuige go bhfuil an chomhla shábhála coigeartaithe i dtreo nach bhféadfar an coire d'oibriú faoi bhrú is mó ná an t-uas-bhrú ceadmhach oibre.

Glacadáin ghaile.

32. —Leasaítear leis seo alt 41 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) (a) Glacadán gaile a bhí á úsáid cheana ní thosófar á úsáid in aon mhonarcha den chéad uair sa mhonarcha sin go dtí go mbeidh sé scrúdaithe go barrainneach agus go mbeidh tuarascáil tugtha air ag duine inniúil chomh fada agus is féidir sin ag féachaint do dhéanamh an ghlacadáin.

(b) Déanfar tuarascáil ar thorthaí gach scrúdú faoi mhír (a) den fho-alt seo ina mbeidh na sonraí a fhorordaítear chun críocha fho-alt (6) den alt seo a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a chur i gceangal leis.

(7B) Ní thosófar ar ghlacadán gaile nua a úsáid in aon mhonarcha mura rud é—

(a) go mbeidh faighte ón monaróir, nó ó chuideachta nó ó chomhlachas iniúchta coirí, deimhniú ina sonrófar cad é an brú oibre uasta is incheadaithe ina leith agus ina ndéarfar cad é an cineál tástálacha a rinneadh ar an nglacadán agus ar na feisteáin,

(b) go mbeidh an deimhniú coimeádta ar fáil lena iniúchadh, agus

(c) go mbeidh an glacadán gaile marcáilte ar dhóigh gur féidir a aithint gurb é an glacadán gaile é lena mbaineann an deimhniú.

(7C) Déanfaidh an duine a mbeidh an tuarascáil á tabhairt aige i dtaobh aon scrúdú faoin alt seo, nó, i gcás cuideachta nó comhlachas iniúchta coirí, déanfaidh príomh-innealtóir na cuideachta nó an chomhlachais, cóip den tuarascáil a chur chuig an Aire laistigh d'ocht lá is fiche ó dháta an scrúdaithe a chríochnú i ngach cás ina mbeidh laghdú ar an mbrú oibre uasta is incheadaithe, nó i gcás ina dtaispeánfaidh an scrúdú nach féidir leanúint den ghlacadán gaile a úsáid go sábháilte mura ndéanfar deisiúcháin áirithe láithreach nó laistigh de thréimhse shonraithe.”.

Glacadáin aeir.

33. —Leasaítear leis seo alt 42 den Phríomh-Acht trí na fo-ailt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (7):

“(7A) (a) Glacadán aeir a bhí á úsáid cheana ní thosófar á úsáid in aon mhonarcha den chéad uair sa mhonarcha sin go dtí go mbeidh sé scrúdaithe agus tástáilte go barrainneach ag duine inniúil chomh fada agus is féidir sin ag féachaint do dhéanamh an ghlacadáin.

(b) Déanfar tuarascáil ar thorthaí gach scrúdú agus tástáil faoi mhír (a) den fho-alt seo ina mbeidh na sonraí a fhorordaítear chun críocha fho-alt (7) den alt seo a thaifeadadh sa chlár ginearálta nó a chur i gceangal leis.

(7B) Ní thosófar ar ghlacadán aeir nua a úsáid in aon mhonarcha mura rud é—

(a) go mbeidh faighte ón monaróir, nó ó dhuine inniúil, deimhniú ina sonrófar cad é an brú oibre uasta is incheadaithe ina leith agus ina ndéarfar cad é an cineál tástálacha a rinneadh ar an nglacadán aeir agus ar na feisteáin,

(b) go mbeidh an deimhniú coimeádta ar fáil lena iniúchadh, agus

(c) go mbeidh an glacadán aeir marcáilte ar dhóigh gur féidir a aithint gurb é an glacadán aeir é lena mbaineann an deimhniú.

(7C) Déanfaidh an duine a mbeidh an tuarascáil á tabhairt aige i dtaobh aon scrúdú faoin alt seo, nó i gcás cuideachta nó comhlachas iniúchta glacadán aeir, déanfaidh príomh-innealtóir na cuideachta nó an chomhlachais, cóip den tuarascáil a chur chuig an Aire laistigh d'ocht lá is fiche ó dháta an scrúdaithe a chríochnú i ngach cás ina mbeidh laghdú ar an mbrú oibre uasta is incheadaithe, nó i gcás ina dtaispeánfaidh an scrúdú nach féidir leanúint den ghlacadáin aeir a úsáid go sábháilte mura ndéanfar deisiúcháin áirithe láithreach nó laistigh de thréimhse shonraithe.”.

Tionóiscí a fhógairt agus a thaifeadadh.

34. —Leasaítear leis seo alt 74 den Phríomh-Acht—

(a) trí “gnáth-dhualgais a fhostaíochta a chomhlíonadh” a chur in ionad “lán-pháigh a thuilleamh san obair a raibh sé ar fostú air” i mír (b) d'fho-alt (1), agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo; agus

(b) trí na fo-ailt seo a leanas a chur leis an alt:

“(5) (a) Nuair a tharlóidh tionóisc is infhógartha faoi fho-alt (1) den alt seo agus go mbeidh sí ina trúig bháis do dhuine atá fostaithe sa mhonarcha iomchuí, ní chorróidh aon duine an áit inar tharla sí ná ní bhainfidh d'aon ní san áit sin—

(i) go dtí go mbeidh trí lá glan caite tar éis fógra a thabhairt de réir an ailt seo i dtaobh na tionóisce, nó

(ii) go dtí go mbeidh cuairt tugtha ag cigire ar an áit sin agus go mbeidh sí scrúdaithe aige i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dó leis na hAchtanna.

(b) Ní thoirmiscfidh aon ní san fho-alt seo rud ar bith a dhéanamh ag cigire nó le toiliú cigire.

(c) In aon imeachtaí a thionscnófar i leith sárú ar an bhfo-alt seo arb éard é aon ghníomh a dhéanamh, is cosaint é a chruthú gur ghá an gniomh a dhéanamh chun sábháilteacht aon duine a áirithiú.

(6) Aon duine a sháróidh fo-alt (5) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus dlífear ar é a chiontú ann go hachomair fineáil nach mó ná £150 a chur air.”.

AN TÁBLA

Nuair a tharlós aon tionóisc i monarcha—

(a) a bheas ina trúig bháis do dhuine a fostaítear sa mhonarcha sin, nó

(b) a chuirfeas aon duine den tsaghas sin, ar feadh níos mó ná trí lá, ó chumas gnáth-dhualgais a fhostaíochta a chomhlíonadh,

cuirfear láithreach chun an Aire fógra i scríbhinn sa bhfoirm fhorordaithe ina mbeidh na sonraí forordaithe i dtaobh na tionóisce.