An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV Leasuithe Ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL Leasú ar an bPríomh-Acht (Comhshó Méadrach ar Thoisí Reachtúla Áirithe agus ar Thoisí Áirithe eile nó Coibhéisí Méadracha dóibh a Chur ar Fáil))

9 1980

AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980

CUID V

Ilghnéitheach

Cathaoirleach na Comhairle Comhairlí.

49. —Íocfar le cathaoirleach na Comhairle Comhairlí a bunaíodh le halt 127 den Phríomh-Acht cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an tAire le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.

Lia-chomhairleoirí tionscail.

50. —(1)  (a) Féadfaidh an tAire lia-chleactóir cláraithe a ainmniú faoin bhfo-alt seo.

(b) “Lia-chomhairleoir tionscail” a thabharfar ar dhuine a bheidh ainmnithe de thuras na huaire faoin bhfo-alt seo agus is é a ghairfear de dá éis seo san alt seo.

(c) Beidh de dhualgas ar lia-chomhairleoir tionscail—

(i) i gcás nach mbeidh aon lia-chomhairleoir tionscail eile ainmnithe de thuras na huaire faoin bhfo-alt seo, an tAire a chomhairliú go gairmiúil i ndáil lena fheidhmeanna faoi na hAchtanna,

(ii) i gcás lia-chomhairleoir tionscail amháin nó níos mó a bheith ainmnithe de thuras na huaire, an tAire a chomhairliú go gairmiúil i ndáil le cibé feidhmeanna dá chuid faoi na hAchtanna a shonróidh an tAire ó am go ham i scríbhinn i ndáil leis.

(2)  (a) Féadfaidh an tAire, le hordachán i scríbhinn, a ordú go mbeidh na cumhachtaí go léir atá ag cigire chun críocha na nAchtanna ag aon duine is lia-chomhairleoir tionscail de thuras na huaire agus i gcás a n-ordóidh an tAire é, ansin, fad a bheidh an t-ordachán i bhfeidhm, déanfar tagairtí sna hAchtanna, seachas in alt 95 den Phríomh-Acht, do chigire a fhorléiriú mar thagairtí a fholaíonn tagairt do lia-chomhairleoir tionscail.

(b) I gcás a dtabharfaidh an tAire ordachán faoin bhfo-alt seo, tabharfar cóip dheimhnithe den ordachán do gach liachomhairleoir tionscail, agus nuair a bheidh cuairt á tabhairt aige ar mhonarcha nó ar áit lena mbaineann aon cheann d'fhorálacha an Achta seo, tabharfaidh sé, má cheanglaítear air é, an doiciméad ar aird don áititheoir nó d'aon duine eile a bhfuil post údarásach bainistíochta aige sa mhonarcha nó san áit.

(3) Bainfidh fo-alt (2) d'alt 93 den Phríomh-Acht le hordachán faoin alt seo mar a bhaineann sé le húdarás faoin alt sin.

(4) Beidh de dhualgas ar lia-chomhairleoir tionscail go nglacfaidh sé agus go gcoimeádfaidh sé, thar ceann an Aire, aon fhógra, tuarascáil nó deimhniú a cheanglaítear ar lia-chleachtóir cláraithe leis na hAchtanna nó le rialacháin faoi na hAchtanna a chur chuig an Aire.

(5) Féadfaidh lia-chomhairleoir tionscail—

(a) a iarraidh ar aon duine a bhí, nó a bhféadfadh go raibh sé, i dtuairim an chomhairleora sin, le linn a fhostaíochta i monarcha nó in áitreabh sonraithe faoi lé aon bhaol díobhála nó aon chontúirt eile dá shláinte,

(b) d'fhonn staid sláinte daoine atá fostaithe i monarchana éagsúla nó in áitribh shonraithe éagsúla nó in áiteanna éagsúla sa mhonarcha chéanna nó san áitreabh sonraithe céanna a chur i gcóimheas le staid sláinte daoine eile, a iarraidh ar aon duine

dul faoi scrúdú liachta, cibé áit a ainmneoidh sé, a chuirfidh sé féin air nó a chuirfear air thar a cheann nó a chuirfidh cibé dochtúir deimhníochta nó lia-chleachtóir cláraithe eile, nó a chuirfear air thar ceann cibé dochtúir deimhníochta nó lia-chleachtóir cáilithe, a ainmneoidh sé.

(6) I gcás a gceapfar lia-chomhairleoir tionscail le bheith ina dhochtúir deimhníochta chun críocha na nAchtanna, ní bheidh aon táille iníoctha leis i leith a dhualgais a chomhlíonadh mar dhochtúir den sórt sin.

Féadfaidh lia-chleachtóirí áirithe deimhnithe feiliúnachta a eisiúint faoi alt 80 den Phríomh-Acht.

51. —Leasaítear leis seo fo-alt (1) d'alt 80 den Phríomh-Acht trí “, nó lia-chleachtóir cláraithe a bheidh ceadaithe chun críocha an ailt seo ag an Aire,” a chur isteach i ndiaidh “an dochtúir deimhníochta”, agus tá an fo-alt sin (1), arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

Faoi réir forál an ailt seo, ní cead ógánach a glacfar isteach in aon fhostaíocht i monarcha d'fhanúint sa bhfostaíocht sin tar éis deich lá oibre (nó pé tréimhse is sia ná sin a forordófar) a bheith caite mura ndearna an dochtúir deimhníochta, nó lia-chleachtóir cáilithe a bheidh ceadaithe chun críocha an ailt seo ag an Aire, é a scrúdú agus deimhniú a thabhairt go bhfuil sé feiliúnach don fhostaíocht sin.

An táille is iníoctha le lia-chleachtóirí faoi alt 76 den Phríomh-Acht.

52. —(1) Faoi réir fho-alt (2) den alt seo, táille puint an táille is iníoctha le lia-chleachtóirí faoi alt 76 den Phríomh-Acht (a cheanglaíonn ar lia-chleachtóirí fógra a thabhairt don Aire i dtaobh galar tionscail), agus, dá réir sin, forléireofar fo-alt (1) den alt sin 76 agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do phunt an tagairt atá ann do dhá scilling agus sé pingne.

(2) Féadfaidh an tAire le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí méid na táille dá dtagraítear i bhfo-alt (1) den alt seo a shocrú le rialacháin, agus i gcás rialacháin faoin bhfo-alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire, forléireofar alt 76 (1) den Phríomh-Acht, arna leasú le fo-alt (1) den alt seo, agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí tagairt don tsuim a shonraítear sna rialacháin in ionad na tagartha atá ann do phunt.

Cumhachtaí cigirí samplaí a thógáil, etc.

53. —I gcás a rachaidh cigire isteach i monarcha de bhun alt 94 den Phríomh-Acht agus go bhfeictear dó gur gá é chun aon fhoráil de chuid na nAchtanna a chur in éifeacht, féadfaidh sé aon ní nó gach ní díobh seo a leanas a dhéanamh, eadhon,

(a) sampla den atmaisféar in aon chuid den mhonarcha a thógáil,

(b) maidir le haon earra nó substaint a gheobhaidh sé sa mhonarcha, a cheangal ar an áititheoir nó ar aon duine a gheobhaidh sé sa mhonarcha nó ar dhuine a bhfeictear dó an t-earra nó an tsubstaint a bheith ina sheilbh, sampla de a sholáthar in aisce chun é a thástáil, a scrúdú nó a thaifeach,

(c) tógfaidh sé aon toise nó fótagraf nó déanfaidh sé aon téipthaifeadadh nó taifeadadh leictreach eile a mheasfaidh sé is gá chun críocha aon iniúchadh, scrúdú nó fiosrú a dhéanfaidh sé faoin alt sin 94, agus i gcás ina mainneofar ceanglas a chomhlíonadh a chuirfear faoin alt seo, féadfaidh an cigire lena mbaineann sampla den earra nó den tsubstaint ar cuireadh an ceanglas ina leith a thógáil in aisce chun é a thástáil, a scrúdú nó a thaifeach.

Pribhléid do bhaint le foilseacháin áirithe.

54. —I gcás—

(a) a seirbheálfar fógra toirmisc, nó

(b) (i) arb eol don Aire, de bhua chomhlíonadh a fheidhmeanna faoin Acht seo nó eile, aon fhíoras nó ní maidir le monarcha nó áitreabh sonraithe, nó maidir le haon substaint a chreideann an tAire a bheith i monarcha nó in áitreabh sonraithe nó le haon phróis a sheoltar ansin, nó

(ii) arb eol don Aire, nó a gcreideann sé, de bhua an chomhlíonta sin nó eile, gurb amhlaidh atá, aon fhíoras nó ní eile, agus

(iii) i gceachtar cás, go mbaineann an fíoras nó an ní, i dtuairim an Aire, le sábháilteacht, sláinte nó leas daoine atá fostaithe sa mhonarcha nó san áitreabh sonraithe,

féadfaidh an tAire, dá rogha féin amháin, an tseirbheáil nó an fíoras nó an ní eile a fhoilsiú do dhuine ar ionadaí sábháilteachta, toscaire sábháilteachta, comhalta de choiste sábháilteachta nó oifigeach sábháilteachta é de thuras na huaire maidir leis an monarcha nó leis an áitreabh sonraithe lena mbaineann, agus i gcás a ndéanfaidh an tAire an tseirbheáil, an fíoras nó an ní sin a fhoilsiú amhlaidh, beidh pribhléid cháilithe ag gabháil leis an bhfoilsiú sin.

Cionta a ionchúiseamh.

55. —D'ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí mar gheall ar aon chion faoin Acht seo nó faoin bPríomh-Acht a thionscnamh tráth ar bith laistigh de bhliain tar éis dáta an chiona.

Pionóis i leith cionta faoin bPríomh-Acht a mhéadú.

56. —Beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

(a) fíneáil £15 an pionós uasta i leith cion faoi alt 74 (3), 76 (2), 76 (5) nó 91 (5) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar gach ceann de na hailt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £15 an tagairt atá ann do chúig phunt,

(b) fíneáil £150 an pionós uasta i leith cion faoi alt 40 (14) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £150 an tagairt atá ann do chaoga punt,

(c) fíneáil £150 agus fíneáil bhreise (nach mó san iomlán ná £600) £30 in aghaidh gach lae a leanfar den chion na pionóis uasta i leith cion faoi alt 45 (2) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis faoi réir fhorálacha na míre seo,

(d) fíneáil £300 an pionós uasta i leith cion faoi alt 72 (4) den Phríomh-Acht agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £300 an tagairt atá ann do chéad punt,

(e) is é an pionós uasta i leith cion faoi alt 78 (2) (g) den Phríomh-Acht—

(i) fíneáil £60 i gcás an chiona a chéadluaitear san alt sin, agus

(ii) fíneáil (nach mó san iomlán ná £600) £30 in aghaidh gach lae a leanfar den chion i gcás an chiona eile a luaitear san alt sin,

agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis faoi réir fhorálacha na míre seo,

(f) £300 an fhíneáil uasta a fhéadfar a ghearradh mar phionós i leith cion faoi alt 98 (5) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £300 an tagairt atá ann do chéad punt,

(g) fíneáil £100 agus fíneáil bhreise (nach mó san iomlán ná £600) £10 in aghaidh gach lae a leanfar den chion na pionóis uasta i leith cion faoi alt 101 den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis faoi réir fhorálacha na míre seo,

(h) fíneáil (nach mó san iomlán ná £600) £15 in aghaidh gach lae a leanfaidh an t-ordú iomchuí faoin alt sin de bheith gan comhlíonadh an pionós uasta i leith cion faoi alt 102 den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin 102 agus beidh éifeacht leis faoi féir fhorálacha na míre seo,

(i) fíneáil £500 an pionós uasta i leith cion faoi alt 103 (1) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an tagairt san alt sin do dhá chéad punt mar thagairt do £500,

(j) fíneáil £6 an pionós uasta i leith cion faoi alt 104 den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £6 an tagairt atá ann do dhá phunt,

(k) £150 an fhíneáil uasta a fhéadfar a ghearradh mar phionós i leith cion faoi alt 105 den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £150 an tagairt atá ann do cheathracha punt,

(l) fíneáil £30 nó fíneáil £3 in aghaidh gach lae ó chuaigh an mhí a thuairiscítear san alt sin in éag, cibé acu is mó, an pionós uasta i leith cion faoi alt 119 (1) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairtí do £30 agus do £3, faoi seach, na tagairtí atá ann do dheich bpunt agus do phunt, agus

(m) fíneáil £30 an pionós uasta i leith cion faoi alt 120 (3) den Phríomh-Acht, agus, dá réir sin, forléireofar an t-alt sin agus beidh éifeacht leis ionann is dá mba thagairt do £30 an tagairt atá ann do dheich bpunt.