An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM EARRAÍ PACÁISTITHE (CAINNÍOCHTAÍ A RIALÚ), 1980) Ar Aghaidh (CUID II Earraí Pacáistithe)

11 1980

AN tACHT UM EARRAÍ PACÁISTITHE (CAINNÍOCHTAÍ A RIALÚ), 1980

CUID I

Réamhraíteach agus Ginearálta

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

1. —(1) Féadfar an tAcht um Earraí Pacáistithe (Cainníochtaí a Rialú), 1980 , a ghairm den Acht seo.

(2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a shocróidh an tAire le hordú.

Léiriú.

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1970” an tAcht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1970 ;

folaíonn “coimeádán” mála, buidéal, bosca, cás, cartán, clúdach, eangach, sac nó fillteán agus coimeádán laistigh freisin;

folaíonn “trealamh” aon fhearas nó trealamh, leictreach nó eile (nó aon chuid den chéanna), nó aon inneall nó innealra (nó aon chuid den chéanna);

ciallaíonn “earraí” aon ní is ábhar trádála, monaraíochta nó marsantais agus, i ndáil le pacáiste, ní fholaíonn sé an coimeádán is cuid den phacáiste;

ciallaíonn “allmhaireoir” i ndáil le pacáiste, faoi réir fho-alt (3) den alt seo, an duine a rinne, nó a ndearnadh thar a cheann, an pacáiste a thaifeadadh chun críocha custam ar é a allmhairiú;

ciallaíonn “cigire”, ach amháin in alt 3 (2) (h) den Acht seo, duine arna cheapadh ag an Aire faoi alt 13 den Acht seo le bheith ina chigire chun críocha an Achta seo;

tá le “an e-mharc” an bhrí a shanntar dó le halt 11 den Acht seo;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail, Tráchtála agus Turasóireachta;

ciallaíonn “pacáiste” coimeádán ina bhfuil earraí i dteannta na n-earraí sa choimeádán;

ciallaíonn “pacálaí”, i ndáil le pacáiste, an duine a rinne, le linn dó gnó a sheoladh, na hearraí sa choimeádán is cuid den phacáiste a chur sa choimeádán, nó a chuir faoi deara iad a chur ann;

ciallaíonn “forordaithe” forordaithe le rialacháin faoin Acht seo.

(2) Má bhíonn dhá chainníocht éagsúla nó níos mó sainráite ar phacáiste lena mbaineann alt 8 den Acht seo, tabharfar neamhaird orthu go léir chun críocha an Achta seo ach amháin an ceann a chuireann an chainníocht is mó in iúl.

(3) I gcás a dtabharfar pacáiste a bheidh marcáilte leis an e-mharc isteach sa Stát ó bhallstát eile de Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, ansin chun críocha an Achta seo measfar gur pacáiste é nár allmhairíodh.

(4) I gcás fógra a thuairiscítear in alt 3 (2) (i) den Acht seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire, ansin maidir leis an duine a seirbheálfar an fógra air forléireofar alt 11 (3) den Acht seo agus beidh éifeacht leis faoi réir théarmaí an fhógra.

Rialacháin.

3. —(1) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun aon ní a fhorordú dá dtagraítear san Acht seo mar ní a fhorordaítear; ar choinníoll a mhéid a dhéanann aon rialacháin den sórt sin socrú chun táillí a mhuirearú nach ndéanfar iad ach le toiliú an Aire Airgeadais.

(2) Féadfaidh rialacháin faoin Acht seo—

(a) feidhm a bheith acu maidir le pacáistí i gcoitinne nó le pacáistí d'aicme nó de thuairisc áirithe,

(b) a fhoráil, i gcás a bhfolaíonn pacáiste coimeádán lasmuigh agus coimeádán nó coimeádáin laistigh, go dtabharfar neamhaird, chun gach críche nó chun aon chríche de chríocha forordaithe an Achta seo, ar cibé ceann de na coimeádáin a bheidh forordaithe,

(c) a fhoráil nach measfar, chun críocha alt 9 (3) den Acht seo, trealamh a bheith oiriúnach mura mbeidh sé déanta d'ábhair shonraithe nó de réir sonraíochta forordaithe nó de réir prionsabail fhorordaithe, nó ag féachaint dóibh,

(d) socrú a dhéanamh chun trealamh a úsáidfear chun pacáistí lena mbaineann alt 8 den Acht seo a dhéanamh suas nó a sheiceáil a iniúchadh, a thástáil agus a dheimhniú,

(e) socrú a dhéanamh chun táillí forordaithe a íoc leis an Aire maidir leis an iniúchadh, leis an tástáil agus leis an deimhniú sin,

(f) socrú a dhéanamh, i gcás a bhfaighidh cigire amach de bharr cumhacht a fheidhmiú a thugtar dó le halt 14 den Acht seo gur mhainnigh duine dualgas a cuireadh air le halt 9 den Acht seo a chomhlíonadh—

(i) go bhféadfaidh an cigire fógra a thabhairt don duine á cheangal air cibé bearta a dhéanamh, laistigh de cibé tréimhse a bheidh sonraithe san fhógra (is tréimhse nach giorra ná lá is fiche), is gá chun a chinntiú go ndéanfar ceanglais an ailt sin 9 a comhlíonadh i ndáil leis an ábhar, agus

(ii) i gcás a bhfeidhmeoidh cigire tráth ar bith tar éis dul in éag don tréimhse sin aon chumhacht den sórt sin chun a fháil amach cibé acu ar comhlíonadh nó nár comhlíonadh ceanglais an fhógra, go mbeidh cibé táille a bheidh forordaithe chun críocha na fomhíre seo iníoctha ag an duine leis an Aire,

(g) a fhoráil go bhféadfar le linn bheith á chinneadh—

(i) chun críocha an Achta seo cibé acu atá nó nach bhfuil trealamh oiriúnach nó ar úsáideadh nó nár úsáideadh go hoiriúnach é, nó

(ii) an leor nó nach leor seiceáil nó taifid chun na gcríocha sin, nó

(iii) an leor nó nach leor faisnéis chun a thaispeáint gur dóigh go ndearna duine an dualgas a cuireadh air le halt 9 (1) den Acht seo a chomhlíonadh,

go dtabharfar aird ar dhoiciméid fhorordaithe (is doiciméid ar féidir gurb é atá iontu nó go bhfolaíonn siad cóid nó codanna de chóid ar de threoir phraiticiúil iad),

(h) a fhoráil nach ndéanfar, de bhíthin amháin go n-úsáidtear meáchan, tomhas nó ionstraim tomhais d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe chun dualgas a cuireadh le halt 9 den Acht seo a chomhlíonadh nó i ndáil leis sin, na hAchtanna Meáchan agus Tomhas, 1878 go 1961, a fhorléiriú mar Achtanna lena gceanglaítear gur gá an meáchan, an tomhas nó an ionstraim tomhais sin a fhíorú agus a stampáil ag cigire meáchan agus tomhas,

(i) a chumasú do chigire fógra a thabhairt d'aon duine á fhoráil, go dtí go gcuirfidh cigire in iúl don duine i scríbhinn go bhfuil an fógra curtha ar ceal, nach mbeidh feidhm ina leith ag aon cheann, nó nach mbeidh feidhm ina leith ach ag cibé ceann nó níos mó, de na míreanna seo a leanas a shonrófar san fhógra, is é sin le rá, míreanna (a), (b) agus (c) d'alt 11 (3) den Acht seo, maidir le pacáistí de chineál a bheidh sonraithe san fhógra nó maidir le háit a bheidh sonraithe amhlaidh,

(j) cibé forálacha a bheith iontu a mheasfaidh an tAire is iomchuí maidir le toisí mharc a bheidh forordaithe chun críocha alt 11 den Acht seo agus an tslí agus an t-ionad a mbeidh sé le cur ar an gcoimeádán is cuid de phacáiste lena mbaineann alt 8 den Acht seo.

(3) Gach rialachán a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus, má dhéanann ceachtar Teach díobh sin laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Fógraí a sheirbheáil.

4. —(1) Déanfar fógra faoin Acht seo a bheidh le seirbheáil ar dhuine nó le tabhairt do dhuine a sheoladh chuig an duine a bhfuil sé le seirbheáil air nó le tabhairt dó agus féadfar é a sheirbheáil air nó a thabhairt dó ar aon slí díobh seo a leanas:

(a) i gcás é a bheith seolta chuige faoina ainm, trína sheachadadh dó;

(b) trína fhágáil ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air no ag a seolann sé gnó, nó i gcás seoladh le haghaidh seirbheála a bheith tugtha, ag an seoladh sin;

(c) trína chur leis an bpost i litir reámhíoctha chláraithe a sheolfar chuige ag an seoladh ag a bhfuil gnáthchónaí air nó ag a seolann sé gnó, nó i gcás seoladh le haghaidh seirbheála a bheith tugtha, ag an seoladh sin.

(2) Chun críocha an ailt seo measfar, maidir le cuideachta de réir bhrí Acht na gCuideachtaí, 1963 , gnáthchónaí a bheith uirthi ina hoifig chláraithe, agus measfar gnáthchónaí a bheith ar gach comhlacht corpraithe eile agus ar gach comhlacht neamhchorpraithe ina phríomh-oifig nó ina phríomh-ionad gnó.

Leathnú ar an Acht.

5. —(1) Féadfaidh an tAire le rialacháin a dhearbhú go mbeidh feidhm ag cibé forálacha de chuid an Achta seo a bheidh forordaithe, fara cibé modhnuithe (más ann) a fhorordófar, maidir le pacáistí d'aicme nó de thuairisc fhorordaithe, ar pacáistí iad—

(a) a bheidh déanta suas ar shlí eile seachas i láthair an duine a bheidh ag ceannach an phacáiste, agus

(b) a mbeidh cainníocht sainráite orthu a bheidh sainráite ina aonaid meáchain nó toirte, agus

(c) nach pacáistí a mbainfidh alt 8 den Acht seo leo ar shlí eile.

(2) I gcás rialacháin faoin alt seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire déanfar tagairt san Acht seo do phacáiste lena mbaineann alt 8 den Acht seo, i gcás feidhm na forála ina bhfuil an tagairt a leathnú leis na rialacháin, a fhorléiriú, chun éifeacht a thabhairt don rialachán, mar thagairt a fholaíonn tagairt do phacáiste a ndéantar feidhm na forála a leathnú chuige amhlaidh.

Díolúine.

6. —(1) I gcás ar deimhin leis an Aire, ar iarratas chuige sin a bheith déanta chuige, go mbeadh sé míréasúnach—

(a) mar gheall ar dheacracht a bheith ann aon fhearas, trealamh, inneall nó innealra a fháil nó a sholáthar,

(b) toisc nárbh fhéidir nó gur dheacair foireann a earcú nó a oiliúint,

(c) mar gheall ar stoic coimeádán nó lipéad nó doiciméad eile a shealbhú,

(d) mar gheall ar aon chúis eile is cuí in imthosca áirithe an cháis,

a cheangal ar an iarratasóir ceanglais uile, nó aon chuid de cheanglais, an Achta seo a chomhlíonadh gan tréimhse a thabhairt dó le hullmhú don chomhlíonadh sin, ansin faoi réir fho-alt (2) den alt seo féadfaidh sé díolúine a dheonú don iarratasóir faoin alt seo.

(2) Tabharfaidh an tAire díolúine faoin alt seo i scríbhinn agus fanfaidh an díolúine i bhfeidhm ar feadh cibé tréimhse a shonrófar inti ar choinníoll nach gcríochnóidh tréimhse a shonrófar amhlaidh lá ar bith is déanaí ná an 31ú lá de Nollaig, 1985.

(3) Féadfaidh díolúine faoin alt seo—

(a) é a bheith sainráite inti go mbaineann sí le haon phacáiste a rinne an t-iarratasóir suas nó d'allmhairigh sé nó le pacáistí a rinneadh suas nó a allmhairíodh amhlaidh agus is d'aicme nó de thuairisc shonraithe,

(b) a dheonú faoi réir cibé coinníollacha (más ann) a shonróidh an tAire inti nuair a bheidh sé ag deonú na díolúine.

(4) Beidh feidhm ag na forálacha seo a leanas i ndáil le díolúine a dheonófar faoin alt seo:

(a) i gcás an díolúine a dheonú faoi réir coinníll, más rud é nach gcomhlíonfar an coinníoll scoirfidh an díolúine d'éifeacht a bheith léi ar an neamhchomhlíonadh sin, agus

(b) fad a fhanfaidh an díolúine i bhfeidhm forléireofar an tAcht seo agus beidh éifeacht leis faoi réir théarmaí na díolúine maidir le haon phacáiste ar pacáiste é lena mbaineann an díolúine.

Caiteachais.

7. —Déanfar na caiteachais a thabhóidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.