An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CAIBIDIL 7 Pinsean Seanaoise (Ranníocach)) Ar Aghaidh (CAIBIDIL 9 Sochar Marthanóra)

1 1981

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

CAIBIDIL 8

Pinsean Scoir

Teideal chun pinsin.

[1952, a. 25D; 1970, a.7]

[1974 (Uimh. 2), a.10]

[1978 L, a. 13]

83. —(1) Faoi réir an Achta seo, beidh duine a bhfuil 65 bliana d'aois slánaithe aige i dteideal pinsin scoir in aghaidh aon tréimhse scoir má chomhlíonann sé na coinníollacha ranníoca in alt 84.

(2) Faoi réir alt 125, leanfar de phinsean scoir a íoc go ceann tréimhse 6 sheachtain tar éis dáta báis tairbhí a raibh cleithiúnaí aosaithe aige.

(3) Sonrófar le rialacháin na tréimhsí a measfar chun críocha an ailt seo gur tréimhsí scoir iad.

(4) Chun críocha na Caibidle seo—

ciallaíonn “meánmhéid bliantúil” i ndáil le haon éilitheoir an meánmhéid i ngach bliain ranníoca de sheachtainí ranníoca a bhfuil ranníocaí cáilitheacha, ranníocaí saorálacha nó ranníocaí creidiúnaithe ag an éilitheoir sin ina leith sa tréimhse dar tosach—

(i) an 5 Eanáir, 1953, i gcás gur fear an t-éilitheoir nó an 6 Iúil, 1953, i gcás gur bean an t-éilitheoir, nó

(ii) tús na bliana ranníoca inar tháinig an t-éilitheoir faoi árachas (más tar éis an 5 Eanáir, 1953, é i gcás fir nó an 6 Iúil, 1953 i gcás mná),

(cibé acu is déanaí) agus dar críoch deireadh na bliana ranníoca iomláine deiridh roimh an dáta a shlánaigh an t-éilitheoir 65 bliana d'aois.

Coinníollacha maidir le pinsean a fháil.

[1952, Sc. 4; 1970, Sc.]

[1952, a. 14]

[1952, a. 66B; 1970, a. 16]

[1952, a. 28B; 1970, a. 10]

84. —(1) Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás pinsin scoir—

(a) gur tháinig an t-éilitheoir faoi árachas sular shlánaigh sé 55 bliana d'aois,

(b) ranníocaí cáilitheacha i leith 156 sheachtain ranníoca ar a laghad a bheith ag an éilitheoir ó tháinig sé faoi árachas, agus

(c) nach lú ná 48 meánmhéid bliantúil an éilitheora.

(2) Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndéanfar modhnuithe ar bhrí meánmhéid bhliantúil atá in alt 83 (4) nó ar na coinníollacha ranníoca atá leagtha amach san alt seo ach, i gcás ina mbeartófar rialacháin den sórt sin a dhéanamh, leagfar dréacht díobh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rithe ag gach Teach acu sin.

(3) Aon ranníocaí a bheidh íoctha faoi na hAchta um Árachas Sláinte Náisiúnta, 1911 go 1952, ag ranníocóir fostaithe nó ina leith, féadfar iad a chur san áireamh ar cibé modh agus faoi réir cibé coinníollacha agus teorainneacha a bheidh forordaithe le haghaidh comhlíonadh na gcoinníollacha ranníoca aige i leith pinsin scoir.

(4) Faoi réir fho-alt (5) féadfar a fhoráil le rialacháin go dtabharfar teideal chun pinsin scoir do dhaoine a bheadh ina theideal mura mbeadh an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (c) a bheith gan chomhlíonadh.

(5) Forálfar le rialacháin faoi fho-alt (4) go mbeidh pinsean scoir is iníoctha de bhua na rialachán sin iníoctha de réir ráta is lú ná an ráta sin a shonraítear sa Dara Sceideal, agus féadfaidh an ráta a shonrófar leis na rialacháin athrú de réir an méid a bheidh an coinníoll ranníoca atá leagtha amach i bhfo-alt (1) (c) comhlíonta, ach is é an méadú pinsin céanna bheidh iníoctha faoi alt 86 (1) nó alt 86 (2) ab iníoctha dá mbeadh an coinníoll sin comhlíonta go hiomlán.

Na rátaí pinsin.

[1952, a. 14]

85. —Faoi réir na Coda seo, is mar atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid I den Dara Sceideal a bheidh na rátaí seachtainiúla pinsin scoir.

Méaduithe (lena n-áirítear méaduithe i leith cleithiúnaithe aosaithe agus leanaí cleithiúnacha).

[1952, a. 26; 1970, a.8]

[1952, a. 27; 1970, a. 9; 1976, a. 18]

[1974 (Uimh. 2), a. 19]

[1977, a.14 (2)]

86. —Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin scoir a mhéadú mar atá leagtha amach i gcolún (3) de Chuid I den Dara Sceideal in aghaidh aon tréimhse—

(a) a mbeidh an tairbhí ina chónaí lena bhanchéile nó á cothabháil go hiomlán nó go formhór, nó

(b) a mbeidh an tairbhí ag cothabháil a fearchéile go hiomlán nó go formhór agus é éagumasach ar é féin a chothabháil de dheasca éiglíocht éigin coirp nó meabhrach.

(2) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin scoir a mhéadú mar atá leagtha amach i gcolún (4) de Chuid I den Dara Sceideal i leith linbh cháilithe nó i leith gach duine de bheirt leanbh cháilithe a chónaíonn go rialta leis an tairbhí agus, ina theannta sin, i gcás níos mó ná beirt leanbh den sórt sin a bheith ann, déanfar é a mhéadú mar atá leagtha amach i gcolún (5) den Chuid sin i leith gach leanbh den sórt sin de bhreis ar bheirt.

(3) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin scoir, i gcás duine a bhfuil aois inphinsin slánaithe aige, a mhéadú mar atá leagtha amach i gcolún (6) de Chuid I den Dara Sceideal in aghaidh aon tréimhse—

(i) a mbeidh an tairbhí chomh héagumasach sin go dteastaíonn cúram agus aire lánaimsire uaidh,

(ii) a mbeidh gaol forordaithe leis an tairbhí ina chónaí leis an tairbhí chun an cúram agus an aire sin a thabhairt, agus

(iii) a gcomhlíonfar cibé coinníollacha a bheidh forordaithe.

(4) Déanfar an ráta seachtainiúil pinsin scoir a mhéadú mar atá leagtha amach i gcolún (7) de Chuid I den Dara Sceideal i gcás aois inphinsin a bheith slánaithe ag an duine atá i dteideal an phinsin agus é ina chónaí ina aonar.