An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CAIBIDIL 2 Sochar Míchumais) Ar Aghaidh (CAIBIDIL 4 Sochar Dífhostaíochta)

1 1981

AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981

CAIBIDIL 3

Liúntas Máithreachais

Teideal chun liúntais agus a ré.

[1952, a.20]

[1979, a.23]

[1974 (Uimh. 2), a.17]

24. —(1) Faoi réir an Achta seo, beidh teideal ag bean chun liúntais mháithreachais i gcás—

(a) go ndeimhneoidh liachleachtóir cláraithe nó go ndeimhneofar ar shlí eile chun sástacht an Aire go bhfuil tuar í bheith i luí seoil i seachtain a shonrófar sa deimhniú (dá ngairtear an tseachtain tuartha luí seoil san alt seo ina dhiaidh seo), agus ar seachtain í nach faide amach ná an líon forordaithe seachtainí tar éis na seachtaine sin ina dtabharfar an deimhniú, agus

(b) go gcomhlíonfaidh sí na coinníollacha ranníoca in alt 25.

(2) Faoi réir na bhforálacha seo a leanas den alt seo, is í an tréimhse ar ina haghaidh a bheidh liúntas máithreachais iníoctha an tréimhse 12 sheachtain dar tosach an 6ú seachtain roimh dheireadh na seachtaine tuartha luí seoil, ach—

(a) má éagann an bhean ag a bhfuil teideal chun an liúntais, ní bheidh an liúntas iníoctha in aghaidh aon seachtaine ina dhiaidh sin,

(b) más tar éis na seachtaine tuartha luí seoil don dáta luí seoil, beidh an liúntas iníoctha, faoi réir mhír (a), go dtí deireadh an séú seachtain i ndiaidh na seachtaine ina bhfuil an dáta sin.

(3) Féadfar le rialacháin fo-ailt (1) agus (2) a mhodhnú i ndáil le cásanna—

(a) ina ndeimhneoidh liachleachtóir cláraithe nó ina ndeimhneofar ar shlí eile chun sástacht an Aire go raibh bean i luí seoil, agus

(b) nár tugadh aon deimhniú den sórt sin dá dtagraítear i bhfo-alt (1) (a).

(4) Chun críocha an ailt seo, ní dhéanfar in aon seachtain an Domhnach a áireamh mar lá a mbeadh duine i dteideal liúntais mháithreachais dó, agus, dá réir sin, is é an séú cuid den ráta seachtainiúil iomchuí an méid is iníoctha mar liúntas den sórt sin in aghaidh aon lá eile de sheachtain.

Coinníollacha maidir le liúntas máithreachais a fháil.

[1952, Sc. 4; 1960 FI, a.15; 1972, a.14; 1978 L, a.13]

[1952, a.14]

25. —(1) Is iad na coinníollacha ranníoca i gcás liúntais mháithreachais—

(a) ranníocaí cáilitheacha i leith 26 sheachtain ranníoca ar a laghad a bheith ag an éilitheoir sa tréimhse dar tosach an dáta a tháinig sí faoi árachas agus dar críoch am díreach roimh an am iomchuí, agus

(b) ranníocaí cáilitheacha nó ranníocaí creidiúnaithe i leith 26 sheachtain ranníoca ar a laghad a bheith ag an éilitheoir sa bhliain ranníoca iomlán dheiridh roimh thosach na bliana sochair ina bhfuil an t-am iomchuí nó i mbliain ranníoca iomlán dá éis sin roimh an am iomchuí.

San fho-alt seo ciallaíonn “am iomchuí” an dáta dar tosach an séú seachtain roimh dheireadh na seachtaine tuartha luí seoil.

(2) Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndéanfar modhnuithe ar na coinníollacha ranníoca seo ach, i gcás ina mbeartaítear rialacháin den sórt sin a dhéanamh, leagfar dréacht díobh faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar na rialacháin go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

An ráta liúntais.

[1952, a.14]

26. —Faoi réir an Achta seo, is mar atá leagtha amach i gcolún (2) de Chuid I den Dara Sceideal a bheidh an ráta seachtainiúil liúntais mháithreachais.

Dícháiliú.

[1952, a.20(4)]

27. —Féadfar a fhoráil le rialacháin go ndícháileofar bean chun liúntas máithreachais a fháil i gcás—

(a) go ngabhfaidh sí, i rith na tréimhse a bhfuil an liúntas iníoctha ina haghaidh, d'aon slí bheatha seachas dualgais tís dá líon tí féin, nó

(b) go mainneoidh sí, gan cúis mhaith, dul, nó teacht i láthair chun dul, faoi aon scrúdú dochtúra is gá de réir na rialachán.

Forálacha forlíontacha.

[1952, a.21]

28. —(1) Chun críocha na Caibidle seo—

(a) ciallaíonn “luí seoil” íona tuismidh dá dtagann leanbh beo a bhreith, nó íona tuismidh tar éis 28 seachtain toirchis dá dtagann leanbh, beo nó marbh, a bhreith, agus forléireofar “i luí seoil” dá réir sin,

(b) aon tagairtí a dhéantar don dáta luí seoil, measfar, i gcás íona tuismidh tosú lá amháin agus leanbh a bhreith dá dtoradh lá eile, gur tagairtí iad do dháta breithe an linbh nó, má bhíonn bean i luí seoil le cúpla nó le huimhir leanaí is mó ná sin, gur tagairtí iad do dháta breithe an linbh is déanaí acu.

(2) Nuair a bheidh an Breitheamh á chinneadh cé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh sé ordú faoi Acht na Leanbhaí Tabhartha (Orduithe Athairíochta), 1930 , á ordú na caiteachais a bhain le breith linbh a íoc, ní chuirfidh sé san áireamh go bhfuil máthair an linbh i dteideal liúntais mháithreachais.