An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V Dleachtanna Stampa) Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL Leasú ar Achtacháin)

16 1981

AN tACHT AIRGEADAIS, 1981

CUID VI

Ilghnéitheach

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

51. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ;

ciallaíonn “alt leasaitheach 1980” alt 88 den Acht Airgeadais, 1980 ;

ciallaíonn “an t-aonú blianacht bhreise is tríocha” an tsuim a mhuirearófar ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá le “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” na bríonna céanna faoi seach atá leo sa phríomh-alt.

(2) Maidir leis na naoi mbliana airgeadais is fiche comhleanúnacha dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Nollaig, 1981, beidh éifeacht le fo-alt (4) d'alt leasaitheach 1980 ach “£24,070,491” a chur in ionad “£20,397,734”.

(3) Beidh éifeacht le fo-alt (6) d'alt leasaitheach 1980 ach “£15,194,542” a chur in ionad “£13,130,462”.

(4) Déanfar suim £29,870,308 chun iasachtaí, mar aon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a fhuascailt, a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais chomhleanúnach dar tosach an bhliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Nollaig 1981.

(5) Déanfar an t-aonú blianacht bhreise is tríocha a íoc isteach sa Chuntas ar cibé modh agus cibé tráthanna sa bhliain airgeadais iomchuí a chinnfidh an tAire.

(6) Féadfar aon mhéid den aonú blianacht bhreise is tríocha, nach mó ná£19,228,162 aon bhliain airgeadais áirithe, a úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí a íoc.

(7) Déanfar iarmhéid an aonú blianacht bhreise is tríocha a úsáid in aon cheann nó níos mó de na slite a shonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Faisnéis a nochtadh don Ombudsman.

52. —Maidir le haon oibleagáid rúndacht a choimeád nó le haon srian eile le faisnéis (lena n-áirítear doiciméid) a nochtadh nó a thabhairt ar aird, is faisnéis a fuair na Coimisinéirí Ioncaim nó a fuair aon duine thar a gceann nó a tugadh dóibh nó do dhuine den sórt sin chun críocha cánachais, ní bhainfidh sí le faisnéis (lena n-áirítear doiciméid) a nochtadh nó a thabhairt ar aird don Ombudsman chun críocha scrúdaithe nó imscrúdaithe ag an Ombudsman, faoin Acht Ombudsman, 1980 , ar aon ghníomh (de réir bhrí an Achta Ombudsman, 1980 ) a rinne na Coimisinéirí Ioncaim nó a rinneadh thar a gceann, is gníomh den sórt sin a rinneadh i bhfeidhmiú feidhmeanna riaracháin maidir le haon cháin nó dleacht faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Cúram agus bainistí cánacha agus dleachtanna.

53. —Déantar leis seo na cánacha agus na dleachtanna go léir a fhorchuirtear leis an Acht seo a chur faoi chúram agus faoi bhainistí na gCoimisinéirí Ioncaim.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

54. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1981 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar Cuid I den Acht seo (a mhéid a bhaineann le cáin ioncaim) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Ioncaim agus (a mhéid a bhaineann le cáin chorparáide) a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Cánach Corparáide.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineann sí le custaim, a fhorléiriú i dteannta na nAchtanna Custam agus déanfar an Chuid sin II, a mhéid a bhaineann sí le dleachtanna máil, a fhorléiriú i dteannta na reachtanna a bhaineann leis na dleachtanna máil agus le bainistí na ndleachtanna sin.

(4) Forléireofar Cuid III den Acht seo i dteannta na nAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1980, agus féadfar na hAchtanna Cánach Breisluacha, 1972 go 1981, a ghairm díobh le chéile.

(5) Forléireofar Cuid IV den Acht seo i dteannta an Achta um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976 , agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(6) Forléireofar Cuid V den Acht seo i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán ag leasú nó ag leathnú an Achta sin.

(7) Ach amháin mar a fhoráiltear a mhalairt go sainráite i gCuid I den Acht seo, measfar gur tháinig an Chuid sin i bhfeidhm agus glacfaidh sí éifeacht amhail ar an agus ón 6ú lá d'Aibreán, 1981.

(8) Ach amháin a mhéid a éilíonn an comhthéacs a mhalairt, forléireofar aon tagairt san Acht seo d'aon achtachán eile mar thagairt don achtachán sin arna leasú le haon achtachán eile, lena n-áirítear an tAcht seo, nó faoi.