An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Custaim agus Mál) Ar Aghaidh (CUID IV Dleachtanna Stampa)

15 1983

AN tACHT AIRGEADAIS, 1983

CUID III

Cáin Bhreisluacha

Léiriú (Cuid III).

77. —Sa Chuid seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Cánach Breisluacha, 1972 ;

ciallaíonn “Acht 1976” an tAcht Airgeadais, 1976 ;

ciallaíonn “Acht 1978” an tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978 ;

ciallaíonn “Acht 1981” an tAcht Airgeadais (Uimh. 2), 1981 ;

ciallaíonn “Acht 1982” an tAcht Airgeadais, 1982 .

Leasú ar alt 3 (seachadadh earraí) den Phríomh-Acht.

78. —Leasaítear leis seo alt 3 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (6):

“(7) (i) Más rud é, i gcás gnó atá á sheoladh, nó a bhfuil scortha ag duine inchánach de bheith á sheoladh, go ndéanfaidh duine eile, faoi aon chumhacht is infheidhmithe ag an duine eile sin, lena n-áirítear leachtaitheoir agus glacadóir, earraí is cuid de shócmhainní an ghnó a dhiúscairt i gcomhair nó faoi chomhair fiach a bheidh dlite den duine inchánach a shásamh, nó i gcúrsa cuideachta a fhoirceannadh, measfar gur i gcúrsa a ghnó nó mar chabhair dá ghnó a sholáthair an duine inchánach na hearraí sin.

(ii) Áireofar ar dhiúscairt earraí faoin bhfo-alt seo aon diúscairt a meastar gur soláthar earraí do-chorraithe faoi alt 4 (2) í.”.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

79. —Leasaítear leis seo alt 8 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (3) (a cuireadh isteach le hAcht 1978)—

(i) i mír (b) (a cuireadh isteach le hAcht 1982), trí “£12,000” a chur in ionad “£15,000”,

(ii) i mír (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1981), trí “£25,000” a chur in ionad “£30,000”, agus

(iii) i mír (e) (a cuireadh isteach le hAcht 1981), trí “£12,000” a chur in ionad “£15,000”,

(b) i bhfo-alt (3A) (a cuireadh isteach le hAcht 1982), trí “£12,000” a chur in ionad “£15,000”, agus

(c) i bhfo-alt (9), sa mhíniú ar “feirmeoir” (a cuireadh isteach le hAcht 1982), trí “£12,000” a chur in ionad “£15,000” gach áit a bhfuil sé.

Leasú ar alt 9 (clárú) den Phríomh-Acht.

80. —Leasaítear leis seo alt 9 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), trí “nó is daoine a dhiúscróidh earraí a meastar, de bhun alt 3 (7), gur earraí iad a sholáthair duine inchánach i gcúrsa a ghnó nó mar chabhair dá ghnó” a chur isteach i ndiaidh “ina ndaoine inchánach”, agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(2A) Gach duine a dhiúscróidh earraí a meastar, de bhun alt 3 (7), gur earraí iad a sholáthair duine inchánach i gcúrsa a ghnó nó mar chabhair dá ghnó, tabharfaidh sé i scríbhinn do na Coimisinéirí Ioncaim laistigh de cheithre lá dhéag ón diúscairt sin na sonraí sin a bheidh leagtha síos i rialacháin mar shonraí is gá chun an duine sin a chlárú le haghaidh cánach.”.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

81. —(1) Leasaítear leis seo alt 11 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) i mír (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), trí “23 faoin gcéad” a chur in ionad “18 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1982), agus

(ii) i mír (c) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1980 ), trí “35 faoin gcéad” a chur in ionad “30 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1982),

agus

(b) i bhfo-alt (2)—

(i) i mír (a) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), maidir le soláthairtí an 1ú lá d'Iúil, 1983, nó aon lá dá éis, trí “8.69 faoin gcéad” a chur in ionad “10 faoin gcéad”,

(ii) i mír (b) (a cuireadh isteach le hAcht 1978), trí “21.74 faoin gcéad” a chur in ionad “16.67 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1982),

(iii) i mír (c) (a cuireadh isteach le hAcht 1981), trí “21.74 faoin gcéad” a chur in ionad “16.67 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1982),

(iv) i mír (d) (a cuireadh isteach le hAcht 1982), trí “21.74 faoin gcéad” a chur in ionad “16.67 faoin gcéad”, agus

(v) i mír (e) (a cuireadh isteach le hAcht 1982), trí “21.74 faoin gcéad” a chur in ionad “16.67 faoin gcéad”.

(2) Déantar leis seo alt 11 den Phríomh-Acht a leasú tuilleadh—

(a) i bhfo-alt (1)—

(i) tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) 5 faoin gcéad den mhéid ar arb inmhuirearaithe cáin i ndáil le soláthar earraí nó seirbhísí de chineál a shonraítear sa Séú Sceideal,”,

agus

(ii) i mír (c), trí “de réir aon cheann de na rátaí a shonraítear i míreanna (a), (aa) agus (b)” a chur in ionad “de réir cheachtar de na rátaí a shonraítear i míreanna (a) agus (b)”,

(b) i bhfo-alt (2), trí míreanna (b), (c), (d) agus (e) a scriosadh,

(c) i bhfo-alt (7) (a cuireadh isteach le hAcht 1976), trí “, fo-alt (1) (aa)” a chur i ndiaidh “fo-alt (1) (a)” i mír (e) (i), agus

(d) i bhfo-alt (8), trí “an Dara, an Tríú nó an Séú Sceideal” a chur in ionad “an Dara nó an Tríú Sceideal” i mír (a) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1973 ).

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

82. —Leasaítear leis seo alt 12A (a cuireadh isteach le hAcht 1978) den Phríomh-Acht—

(a) maidir le soláthairtí an 1ú lá de Mhárta, 1983, nó aon lá dá éis, trí “2.3 faoin gcéad” a chur in ionad “1.8 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le hAcht 1982) i bhfo-alt (1), agus

(b) maidir le soláthairtí an 1ú lá d'Iúil, 1983, nó aon lá dá éis, trí “2 faoin gcéad” a chur in ionad “2.3 faoin gcéad” (a cuireadh isteach le mír (a)) san fho-alt sin (1).

Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den Phríomh-Acht.

83. —Leasaítear leis seo alt 15 den Phríomh-Acht—

(a) i bhfo-alt (1), tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír (a):

“(aa) ar earraí de chineál a shonraítear sa Séú Sceideal de réir an chéatadáin a shonraítear in alt 11 (1) (aa) de luach na n-earraí, agus”,

agus

(b) i bhfo-alt (4), maidir le hallmhairiúcháin an 1ú lá d'Iúil, 1983, nó aon lá dá éis, trí “8.69 faoin gcéad” a chur in ionad “10 faoin gcéad”.

Leasú ar alt 19 (cáin atá dlite agus iníoctha) den Phríomh-Acht.

84. —Leasaítear leis seo alt 19 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) (a) Faoi réir mhír (b), tabharfaidh duine inchánach don Ard-Bhailitheoir, laistigh de 9 lá díreach i ndiaidh an deichiú lá den mhí díreach i ndiaidh tréimhse inchánach, tuairisceán ceart cruinn arna ullmhú de réir rialachán ar an méid cánach a tháinig chun bheith dlite de i gcaitheamh na tréimhse inchánach, nach cáin a bheidh íoctha aige cheana féin i ndáil le hearraí a d'allmhairigh sé, agus an méid, más ann, a fhéadfar a asbhaint de réir alt 12 nuair a bheidh an méid cánach á ríomh is iníoctha aige i leith na tréimhse inchánach sin agus cibé sonraí eile a bheidh sonraithe i rialacháin, agus cuirfidh sé ag an am céanna chun an Ard-Bhailitheora an méid cánach, más ann, is iníoctha aige i leith na tréimhse inchánach sin.

(b) Maidir le duine a dhiúscróidh earraí a meastar, de bhun alt 3 (7), gur earraí iad a sholáthair duine inchánach i gcúrsa a ghnó nó mar chabhair dá ghnó—

(i) tabharfaidh sé don Ard-Bhailitheoir, laistigh de 9 lá díreach i ndiaidh an deichiú lá den mhí díreach i ndiaidh tréimhse inchánach, tuairisceán cruinn iomlán, arna ullmhú de réir rialachán, ar an méid cánach a tháinig chun bheith dlite den duine inchánach sin i ndáil leis an diúscairt, agus cibé sonraí eile a bheidh sonraithe i rialacháin, agus cuirfidh sé ag an am céanna chun an Ard-Bhailitheora an méid cánach is iníoctha i leith na tréimhse inchánach lena mbaineann,

(ii) cuirfidh sé ráiteas, ina mbeidh cibé sonraí a bheidh leagtha síos i rialacháin, chuig an duine ar leis na hearraí a diúscraíodh, agus

(iii) déileálfaidh sé leis an méid sin cánach mar eisíocaíocht riachtanach as fáltais na diúscartha.

(c) Maidir le duine is úinéir ar earraí a meastar, de bhun alt 3 (7), gur earraí iad a sholáthair duine inchánach i gcúrsa a ghnó nó mar chabhair dá ghnó, ní chuirfidh sé san áireamh in aon tuairisceán atá nó, mura mbeadh an fhomhír seo, a bheadh, de cheangal air a thabhairt faoin Acht seo, an cháin is iníoctha de réir mhír (b).”.

Leasú ar alt 25 (achomhairc) den Phríomh-Acht.

85. —Leasaítear leis seo alt 25 (2) den Phríomh-Acht—

(a) trí na míreanna seo a leanas a chur in ionad mhír (f):

“(f) achomharc a chinneadh trí mhainneachtain ag duine a mbeidh fógra achomhairc tugtha aige láithriú os comhair na gCoimisinéirí Achomhairc ag an am agus san áit a ceapadh;

(ff) diúltú d'iarratas chun aon imeachtaí i ndáil le hachomharc a chur ar atráth, agus díbhe achomhairc, ag na Coimisinéirí Achomhairc;”,

agus

(b) tríd an méid seo a leanas a chur in ionad na bhfocal ó mhír (k) go dtí deireadh an ailt, eadhon, “beidh feidhm acu, faoi réir na modhnuithe atá leagtha amach anseo thíos agus aon mhodhnuithe eile is gá, maidir le héileamh faoi alt 22 nó le hachomharc faoi alt 11 (1B) nó 23 nó faoin alt seo ionann agus dá mba é a bhí san éileamh nó san achomharc achomharc i gcoinne measúnachta i leith cánach ioncaim:

(i) folóidh tagairt do bhliain mheasúnachta tagairt do na tréimhsí inchánach lena mbaineann,

(ii) folóidh tagairt do thuairisceán ar ioncam tagairt do thuairisceán is gá a thabhairt faoi alt 19,

(iii) folóidh tagairt d'ús tagairt d'ús is iníoctha faoi alt 21”.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

86. —Leasaítear leis seo an Dara Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1976) a ghabhann leis an bPríomh-Acht tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (xx):

“(xx) (a) leictreachas,

(b) coinnle céarach agus soilse oíche atá bán agus sorcóireach, gan coinnle agus soilse oíche maisithe, bíseacha, barrchaolaithe nó cumhraithe a áireamh.”.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

87. —Leasaítear leis seo an Tríú Sceideal (a cuireadh isteach le hAcht 1976) a ghabhann leis an bPríomh-Acht—

(a) i gCuid I—

(i) i mír (ix), trí“, atlasaí” a scriosadh,

(ii) trí mhír (xii) a scriosadh, agus

(iii) trí “nó i mír (i) den Séú Sceideal” a chur isteach i míreanna (xxiii) agus (xxiv) i ndiaidh “Sceideal”, agus

(b) i gCuid II, tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (i):

“(i) Seirbhísí seachas—

(a) earraí a fhruiliú nó a ligean,

(b) seirbhísí de chineál a shonraítear sa Séú Sceideal;”.

An Séú Sceideal a chur isteach sa Phríomh-Acht.

88. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an Sceideal seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an Cúigiú Sceideal:

“AN SÉÚ SCEIDEAL

Earraí agus Seirbhísí is inmhuirearaithe de réir an Ráta a Shonraítear in Alt 11 (1) (aa)

(i) (a) Gual, móin agus substaintí soladacha eile ar mar bhreosla amháin a chuirtear ar díol iad,

(b) gás de chineál a úsáidtear le haghaidh téacháin nó soilsiúcháin i dtithe nó i dtionscail i bhfoirm gásach nó i bhfoirm leachtach, ach gan gás a áireamh de chineál a úsáidtear de ghnáth le miotail a tháthú agus a ghearradh ná gás a dhíoltar mar bhreosla lastóra,

(c) ola hidreacarbóin de chineál a úsáidtear le haghaidh téacháin i dtithe nó i dtionscail seachas ola gáis (de réir bhrí na Rialachán Ola Hiodracarbóin (Ola faoi Lacáiste), 1961 (I.R. Uimh. 122 de 1961)) nach ola gáis atá marcáilte go cuí de réir Rialachán 6 (2) de na Rialacháin sin;

(ii) earraí do-chorraithe;

(iii) seirbhísí arb éard iad earraí do-chorraithe a fhorbairt, agus earraí do-chorraithe a chothabháil agus a dheisiú lena n-áirítear daingneáin a fheistiú, i gcás nach mó luach na n-earraí so-chorraithe (más ann dóibh) a sholáthrófar de bhun comhaontú i ndáil leis na seirbhísí sin ná dhá thrian den mhéid iomlán ar arb inmhuirearaithe cáin maidir leis an gcomhaontú;

(iv) seirbhísí, arna soláthar an 1ú lá d'Iúil, 1983, nó aon lá dá éis, arb éard iad deisiú nó cothabháil feithiclí talún inneallghluaiste lena n-áirítear innealra soghluaiste uathghluaisteach (seachas feithiclí agus innealra atá deartha, déanta nó ceaptha lena n-úsáid ar ráillí) agus earraí a shonraítear i mír (v), a mhéid a bhaineann sí le feirmeoirí, agus i mír (xx), de Chuid I den Tríú Sceideal, lena n-áirítear earraí a chur ar fáil agus a fheistiú i gcúrsa na seirbhísí sin a sholáthar ar earraí iad de chineál a bhíonn ar áireamh mar chodanna de na feithiclí sin de ghnáth nuair a sholáthraítear as an nua iad, ach gan iad seo a leanas a áireamh—

(a) gabhálais, aidhlicí, earraí a shonraítear i mír (xxv) den Chuid sin I agus batairí a chur ar fáil i gcúrsa seirbhíse deisithe nó cothabhála,

(b) deisiú agus cothabháil a dhéanamh, cibé acu ar leithligh nó i gcúrsa earraí eile a dheisiú nó a chothabháil, ar airceadail arb éard iad gabhálais nó aidhlicí nó earraí a shonraítear sa mhír sin (xxv), seachas airceadail den sórt sin de chineál a shonraítear sa mhír sin (v), a mhéid a bhaineann sí le feirmeoirí, agus sa mhír sin (xx), agus

(c) ní, glanadh agus snasú;

(v) seirbhísí talmhaíochta arb éard iad—

(a) obair mhachaire, buaint, baint, bualadh, cornadh, fómharaíocht, curaíocht agus plandáil,

(b) táirgí talmhaíochta a dhíghalrú agus a shadhlasú,

(c) fiaile agus loitmhíola a dhíothú agus barraí agus talamh a dhustáil agus a spréáil,

(d) teascadh, crainn a leagan agus seirbhísí eile foraoiseachta, agus

(e) siltean agus míntíriú talún;

(vi) seirbhísí ceantálaí, aturnae, gníomhaire eastáit nó gníomhaire eile, a bhaineann go díreach le soláthar earraí do-chorraithe a úsáidtear chun críocha gníomhaíochta de chuid Iarscríbhinn A;

(vii) seirbhísí cuntasaíochta feirme nó bainistí feirme.”.

Faoiseamh d'óstáin etc.

89. —(1) (a) San alt seo ciallaíonn “seirbhís cháilitheach” seirbhís ina soláthraítear, do dhaoine nach gcónaíonn sa Stát, faoi chomhaontú arna dhéanamh roimh an 1ú lá d'Eanáir, 1983, cóiríocht chodlata, i dteannta nó d'éagmais cothaithe, nó gluaisteáin ar fruiliú, báid ar fruiliú nó fialacht, ar tháillí arna socrú tráth déanta an chomhaontaithe, do dhaoine a bhfuil gnó gníomhaire taistil, gnó tionscnóra turais nó gnó fruilithe gluaisteán nó bád á dhéanamh acu.

(b) Maidir leis na tréimhsí inchánach dar tosach an 1ú lá de Mhárta, 1983, an lú lá de Bhealtaine, 1983, an 1ú lá d'Iúil, 1983, an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1983 agus an 1ú lá de Shamhain, 1983, d'ainneoin fhorálacha alt 11 den Phríomh-Acht (arna leasú leis an Acht seo) beidh, agus measfar go raibh, cáin inmhuirearaithe, i ndáil le seirbhís cháilitheach a sholáthar, de réir ráta 18 faoin gcéad.

(2) D'ainneoin fhorálacha alt 11 den Phríomh-Acht (arna leasú leis an Acht seo), 18 faoin gcéad a bheidh sa ráta cánach is inmhuirearaithe i ndáil le hearraí do-chorraithe a ligean mar a shonraítear i mír (iv) (b) den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.