39 1983


Uimhir 39 de 1983


AN tACHT UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH (LEASÚ) (UIMH. 2), 1983

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM ONNMHAIRIÚ A SPREAGADH, 1959 GO 1983. [20 Nollaig, 1983]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Méadú ar dheontais neamh-inaisíoctha do Chóras Tráchtála.

1. —Ní mó ná £160,000,000 comhiomlán na suimeanna a fhéadfaidh an tAire Trádála, Tráchtála agus Turasóireachta, le toiliú an Aire Airgeadais, a íoc le Córas Tráchtála chun a chumasú do Chóras Tráchtála a fheidhmeanna a fheidhmiú nó a chomhlíonadh (gan aon suimeanna a íocadh le Córas Tráchtála faoi alt 4 den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1963 a áireamh) agus, dá réir sin, forléireofar alt 16 (1) den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 , ionann is dá gcuirfí an tsuim sin in ionad na suime atá luaite ann.

Leasú ar alt 12 den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 .

2. —Leasaítear leis seo alt 12 den Acht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1):

“(1) Má dhíscaoiltear an Chuideachta faoi alt 21 den Acht seo, ansin, ar an díscaoileadh sin, tiocfaidh gach duine a bhí, díreach roimh an díscaoileadh sin, ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Chuideachta chun bheith ina oifigeach nó ina sheirbhíseach don Bhord ar cibé téarmaí agus coinníollacha, maidir le seilbh oifige, luach saothair, liúntais agus eile, a chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.”,

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (3):

“(3) Sealbhóidh oifigeach nó seirbhíseach arna cheapadh ag an mBord a oifig nó a fhostaíocht ar cibé téarmaí agus coinníollacha a chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí.”,

agus

(c) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (5):

“(5) Déanfaidh an Bord cibé luach saothair agus liúntais a chinnfidh an Bord ó am go ham le ceadú an Aire arna thabhairt le toiliú Aire na Seirbhíse Poiblí, a íoc as cistí faoina réir leis na hoifigigh agus na seirbhísigh a cheapfaidh an Bord.”.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

3. —(1) Féadfar an tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú) (Uimh. 2), 1983 , a ghairm den Acht seo.

(2) Déanfar an tAcht seo agus na hAchtanna um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 go 1983, a fhorléiriú le chéile mar aon Acht amháin.

(3) Folófar an tAcht seo sa chomhlua “na hAchtanna um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 go 1983”.


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959

1959, Uimh. 20

An tAcht um Onnmhairiú a Spreagadh (Leasú), 1963

1963, Uimh. 20

Na hAchtanna um Onnmhairiú a Spreagadh, 1959 go 1983