Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

6 1987

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1987


AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal.

2.

Tosach feidhme.

3.

Neamhfheidhm an Achta.

4.

Truailliú aeir.

5.

An dóigh is fearr is féidir.

6.

Gléasra tionscail agus gléasra tionscail láithreach.

7.

Léiriú i gcoitinne.

8.

Feidhm an Achta maidir le háitribh ar leis an Stát iad.

9.

Aisghairm.

10.

Rialacháin.

11.

Cionta.

12.

Pionóis.

13.

Cionta a ionchúiseamh.

14.

Cumhachtaí duine údaraithe.

15.

Fógraí a sheirbheáil.

16.

Oibleagáid faisnéis a thabhairt.

17.

An clár.

18.

Taighde ar thruailliú aeir.

19.

Caiteachais.

20.

Údaráis áitiúla do dhul i gcomhairle.

21.

Feidhmeanna a aistriú.

22.

Cumhacht muirir a ghearradh i ndáil le hastaíochtaí.

CUID II

Forálacha Ginearálta a Bhaineann le Truailliú Aeir

23.

Cosc ar astaíochtaí áirithe.

24.

Oibleagáid truailliú aeir a chosc.

25.

Toirmeasc ar dheatach a astú.

26.

Cumhacht údaráis áitiúil a cheangal bearta a dhéanamh chun truailliú aeir a chosc nó a theorannú.

27.

Cumhacht údaráis áitiúil bearta a dhéanamh chun truailliú aeir a chosc nó a theorannú.

28.

Cumhacht na hArd-Chúirte i ndáil le truailliú aeir.

29.

Scéala a thabhairt faoi eachtra is cúis le truailliú aeir.

CUID III

Gléasra Tionscail a Cheadúnú

30.

Ceadúnas chun gléasra tionscail a oibriú.

31.

Rialacháin maidir le ceadúnais.

32.

Ceadúnais a dheonú.

33.

Ceadúnais a athbhreithniú.

34.

Achomhairc.

35.

Táillí.

36.

Teorainn le ré ceadúnais.

37.

Athrú ar úinéireacht gléasra tionscail.

38.

Athruithe i ngléasra tionscail.

CUID IV

Limistéir faoi Rialú Speisialta

39.

Limistéir faoi rialú speisialta.

40.

Orduithe um limistéar faoi rialú speisialta.

41.

Ordú um limistéar faoi rialú speisialta a dhaingniú.

42.

Éisteachtaí ó bhéal.

43.

Ordú um limistéar faoi rialú speisialta a mhaolú nó a fhionraí.

44.

Cumhacht údaráis áitiúil a cheangal athruithe a dhéanamh ar áitribh.

45.

Cúnamh airgid le haghaidh oibreacha áirithe.

CUID V

Pleananna Bainisteoireachta Aercháilíochta agus Caighdeáin Aercháilíochta

46.

Pleananna bainisteoireachta aercháilíochta.

47.

Cumhacht an Aire i ndáil le plean bainisteoireachta aercháilíochta.

48.

Fógraí a fhoilsiú i ndáil le pleananna bainisteoireachta aercháilíochta.

49.

Dualgas údaráis áitiúil ar phlean bainisteoireachta aercháilíochta a dhéanamh, a chlaochlú nó ar phlean eile a chur ina ionad.

50.

Caighdeáin aercháilíochta.

51.

Luachanna teorann astaíochta.

52.

Treoracha ón Aire i ndáil le truailliú aeir.

53.

Rialacháin i ndáil le breosla.

CUID VI

Ilghnéitheach

54.

Monatóireacht ar aercháilíocht agus ar astaíochtaí.

55.

Cumhacht cúirte chun oibreacha a údarú.

56.

Feidhm an Achta Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963.

57.

Forálacha idirlinne i ndáil le hobair alcaile, etc.

58.

Forálacha idirlinne i ndáil le hoibreacha incheadúnaithe áirithe.

59.

Cosaint.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Truailleáin Lena mBaineann an tAcht

AN CHÉAN DARA SCEIDEAL

Cuid I

Na hAchtacháin a Aisghairtear

Cuid II

Na hIonstraimí Reachtúla a Aisghairtear

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Na Próisis Tionscail lena mBaineann an tAcht


Na hAchtanna Dá dTagraítear

Alkali, etc. Works Regulation Act, 1906

6 Edw. 7, c. 14

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 to 1986

An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 1967

1967, Uimh. 12

Na hAchtanna um Bainistí Chontae, 1940 go 1985

An tAcht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963

1963, Uimh. 28

Na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1963 go 1983

An tAcht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1962

1962, Uimh. 26

An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe), 1971

1971, Uimh. 6

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict. c. 93

Public Health (Ireland) Act, 1878

41 & 42 Vict. c. 52

Na hAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980

/images/harp.jpg


Uimhir 6 de 1987


AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN TRUAILLIÚ AEIR A RIALÚ AGUS LE hAGHAIDH NITHE EILE A BHAIN-EANN LE TRUAILLIÚ AEIR. [10 Meitheamh, 1987]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: