An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II Leasú ar an bPríomh-Acht agus ar Acht 1978) Ar Aghaidh (CUID IV Ilghnéitheach)

31 1987

AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA (LEASÚ), 1987

CUID III

Leasú ar Achtacháin áirithe eile

Leasú ar alt 2 den Acht Praghsanna, 1958 .

27. —Leasaítear leis seo alt 2 den Acht Praghsanna, 1958 , tríd an míniú seo a leanas a chur isteach i ndiaidh an mhínithe ar “oifigeach údaraithe”, eadhon, “ciallaíonn ‘an Stiúrthóir’ sealbhóir oifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí a bunaíodh le halt 9 den Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978 ; agus ar a dtugtar an Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí agus Cóir-Thrádála de bhua alt 5 (2) den Acht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987 ;”.

Leasú ar alt 24 den Acht Praghsanna, 1958 .

28. —Leasaítear leis seo alt 24 (arna leasú leis an Acht Praghsanna (Leasú), 1965 ) den Acht Praghsanna, 1958 , trí “nó ón Stiúrthóir” a chur isteach i ndiaidh “ón Aire” i bhfo-alt (1), agus tá an fo-alt, arna leasú amhlaidh, leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Féadfaidh oifigeach údaraithe, d'fhonn aon eolas a fháil a theastóidh ón Aire nó ón Stiúrthóir chun go bhféadfaidh sé a fheidhmeanna faoin Acht seo a fheidhmiú aon ní nó nithe acu seo a leanas a dhéanamh—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in áitreabh ina mbíonn aon ghníomhacht á seoladh i ndáil le gnó ag monarú, ag próisiú, ag pacáistiú, ag soláthar nó ag imdháil earraí nó le gnó ag déanamh seirbhíse nó ag déanamh oibre nó próisis nó i ndáil le heagrú daoine, nó le cabhrú le daoine, a bhíonn ag gabháil d'aon ghnó den tsórt sin, agus an t-áitreabh d'iniúchadh,

(b) a cheangal ar an duine a sheolann an ghníomhacht sin agus ar aon duine atá fostaithe i ndáil leis sin aon leabhair, doiciméid nó taifid a bhaineann leis an ngníomhacht sin agus atá ar chumas an duine sin nó faoina urláimh a thabhairt ar aird dó agus pé eolas a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir le haon iontrála sna leabhair, sna doiciméid nó sna taifid sin,

(c) na leabhair, na doiciméid nó na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna díobh a dhéanamh nó sleachta a thógáil astu,

(d) a cheangal ar an duine sin aon eolas a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir leis na daoine a bheidh ag seoladh na gníomhachta sin (lena n-áirítear, go háirithe, i gcás comhlucht neamhchorpraithe daoine, eolas i dtaobh a chomhaltais agus a choiste bhainistí nó údaráis rialaithe eile) nó a bheidh fostaithe i ndáil léi,

(e) a cheangal ar an duine sin aon eolas eile a thabhairt dó a theastóidh uaidh le réasún maidir leis an ngníomhacht sin.

Leasú ar alt 28 den Acht Praghsanna, 1958 .

29. —Leasaítear leis seo alt 28 den Acht Praghsanna, 1958 , trí “nó an Stiúrthóir” a chur isteach i ndiaidh “an tAire” i bhfo-alt (1), agus tá an fo-alt sin arna leasú amhlaidh leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

AN TÁBLA

(1) Féadfaidh an tAire nó an Stiúrthóir imeachta i leith ciona faoi aon alt den Acht seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

Leasú ar an Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978 .

30. —Leasaítear leis seo an tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (1) d'alt 13:

“(1) I gcás fógrán a fhoilsiú i ndáil le haon earraí, seirbhísí, cóiríocht nó saoráidí a sholáthar nó a chur ar fáil agus gan ainm agus seoladh an duine a thug an foilsiú sin i gcrích nó ainm agus seoladh a ghníomhaire ann, déanfaidh foilsitheoir an fhógráin, i gcás an Stiúrthóir nó oifigeach don Aire á iarraidh sin laistigh de 12 mhí ó dháta an fhógráin a fhoilsiú, ainm agus seoladh an duine sin nó a ghníomhaire a thabhairt don Stiúrthóir nó don oifigeach.”,

(b) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 16:

“16. (1) San alt seo ciallaíonn ‘oifigeach údaraithe’ oifigeach lánaimseartha don Aire a bheidh údaraithe i scríbhinn ag an Aire nó ag an Stiúrthóir chun na cumh achtaí a thugtar leis an alt seo a fheidhmiú chun críche na nAchtanna, an Achta um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , na n-achtachán agus na Rialachán a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987 , agus an Achta seo.

(2) Tabharfar do gach oifigeach údaraithe barantás a cheaptha mar oifigeach údaraithe ina dtaispeánfar an t-achtachán nó an ionstraim reachtúil faoina bhfuil sé ag gníomhú agus, le linn dó bheith ag feidhmiú aon chumhachta a thugtar dó le fo-alt (3) den alt seo, cuirfidh sé teideal an achtacháin lena mbaineann an t-imscrúdú in iúl d'aon duine lena mbaineann agus, má iarrtar air déanamh amhlaidh, tabharfaidh sé an barántas ar aird don duine sin.

(3) D'fhonn aon fhaisnéis a fháil a bheidh ag teastáil lena chumasú don Aire nó don Stiúrthóir, de réir mar a bheidh, a fheidhmeanna a fheidhmiú faoi na hAchtanna, faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , faoi na hachtacháin nó na Rialacháin a shonraítear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chleachtais Srianta (Leasú), 1987 , agus faoin Acht seo, féadfaidh oifigeach údaraithe, ar údarú an oifigigh a thabhairt ar aird, má iarrtar sin air—

(a) dul isteach gach tráth réasúnach in áitreabh ina seoltar aon trádáil nó gnó nó aon ghníomhaíocht i ndáil le trádáil nó gnó agus an t-áitreabh agus aon earraí san áitreabh a iniúchadh, agus aon chuid de na hearraí a thabhairt leis ar íoc astu nó ar thairiscint íoc astu,

(b) a cheangal ar aon duine a sheolann an trádáil, an gnó nó an ghníomhaíocht sin agus ar aon duine ar fostú i ndáil leis sin aon leabhair, doiciméid nó taifid a bhaineann leis an trádáil, leis an ngnó nó leis an ngníomhaíocht sin atá faoi chumhacht nó faoi rialú an duine sin a thabhairt ar aird don oifigeach agus cibé faisnéis a theastóidh uaidh le réasún a thabhairt dó maidir le haon iontrálacha sna leabhair, sna doiciméid agus sna taifid sin,

(c) na leabhair, na doiciméid agus na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu,

(d) a cheangal ar aon duine den sórt sin aon fhaisnéis a theastóidh ón oifigeach a thabhairt don oifigeach i dtaobh na ndaoine a sheolann an trádáil, an gnó nó an ghníomhaíocht sin (lena n-áirítear, go háirithe, i gcás comhlachta neamhchorpraithe daoine, faisnéis i dtaobh chomhaltas an chomhlachta agus i dtaobh a choiste bainistí nó a údaráis rialaithe eile) nó atá ar fostú i ndáil leis sin,

(e) a cheangal ar aon duine den sórt sin aon fhaisnéis eile a theastóidh le réasún ón oifigeach maidir leis an ngníomhaíocht sin a thabhairt don oifigeach.

(4) Aon duine a bhacfaidh nó a choiscfidh oifigeach údaraithe agus é ag feidhmiú cumhachta, nó a fhágfaidh gan comhlíonadh ceanglas faoin alt seo, beidh sé ciontach i gcion faoin Acht seo.”,

(c) tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 18:

“18. (1) Féadfaidh an tAire imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoin alt seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(2) D'ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoi na hAchtanna nó faoin Acht seo a thionscnamh laistigh de 18 mí ó dháta an chiona.”,

(d) trí alt 19 a leasú trí “faoi na hAchtanna, faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , nó” a chur isteach i ndiaidh “I gcás cion”, agus tá an t-alt sin arna leasú amhlaidh leagtha amach sa Tábla a ghabhann leis an mír seo.

AN TÁBLA

19. I gcás cion faoi na hAchtanna, faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980 , nó faoin Acht seo a rinne comhlacht corpraithe nó comhlacht neamhchorpraithe daoine, agus a gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gur inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine (nó ar thaobh aon duine ag gníomhú thar a cheann) is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí, comhalta de choiste bainistí nó údarás rialaithe eile d'aon chomhlacht den sórt sin, beidh an duine sin nó an duine ag gníomhú amhlaidh, de réir mar a bheidh, ciontach freisin sa chion sin agus dlífear imeachtaí a thionscnamh ina choinne agus é a phionósú dá réir sin.

Leasú ar alt 40 d'Acht 1980.

31. —Leasaítear leis seo alt 40 d'Acht 1980 trí mhír (a) i bhfo-alt (5) a scriosadh.

Leasú ar alt 55 d'Acht 1980.

32. —Leasaítear leis seo Acht 1980 tríd an alt seo a leanas a chur in ionad alt 55:

“55. (1) Beidh na feidhmeanna breise seo a leanas ag an Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí agus Cóir-Thrádála—

(a) cleachtais nó cleachtais bheartaithe i ndáil le haon cheann de na hoibleagáidí a fhorchuirtear ar dhaoine le haon fhoráil den Acht seo nó d'Acht 1893 a choimeád faoi bhreithniú ginearálta,

(b) scrúduithe a dhéanamh ar aon chleachtais nó cleachtais bheartaithe den sórt sin i gcás go measfaidh an Stiúrthóir, ar mhaithe leis an bpobal, gur cuí scrúduithe den sórt sin a dhéanamh nó i gcas go n-iarrfaidh an tAire amhlaidh,

(c) a iarraidh ar dhaoine atá ag gabháil, nó a bheartaíonn dul ag gabháil, do chleachtais de shórt atá, nó ar dóigh dóibh a bheith, contrártha do na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu le haon fhoráil den Acht seo nó d'Acht 1893, scor de na cleachtais sin nó staonadh uathu,

(d) imeachtaí a thionscnamh san Ard-Chúirt le haghaidh orduithe ag ceangal ar dhaoine atá ag gabháil, nó a bheartaíonn dul ag gabháil, do chleachtais de shórt atá, nó ar dóigh dóibh a bheith, contrártha do na hoibleagáidí a fhorchuirtear orthu le haon fhoráil den Acht seo nó d'Acht 1893, scor de na cleachtais sin nó staonadh uathu.

(2) Féadfaidh an tAire le hordú cibé feidhmeanna breise is cuí leis chun críocha an Achta seo a thabhairt don Stiúrthóir Gnóthaí Tomhaltóirí agus Cóir-Thrádála.”.

Orduithe faoin Acht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978 , nó faoi Acht 1980.

33. —(1) Leasaítear leis seo an tAcht um Fhaisnéis do Thomhaltóirí, 1978 , tríd an mír seo a leanas a chur in ionad mhír (a) d'fho-alt (4) d'alt 26:

“(4) (a) Gach ordú a dhéanfar faoi alt 9, 10, 11 nó 12 den Acht seo, nó faoi mhír (b) den fho-alt seo, leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh romhe sin faoin ordú.”.

(2) Leasaítear leis seo alt 5 d'Acht 1980 tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (2):

“(2) Gach ordú a dhéanfar faoin Acht seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach, laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid, rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.”.

Leasú ar alt 31 den Acht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931 .

34. —Leasaítear leis seo alt 31 den Acht Marcanna Earraí Ceannaíochta, 1931 , tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fho-alt (4):

“(4) Ní oibreoidh aon ní san alt seo chun difear a dhéanamh do chumhacht aon duine (seachas an tAire Talmhaíochta) chun duine a ionchúiseamh i leith aon chiona faoin bPríomh-Acht nó i leith ciona faoin Acht seo.”.