Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL COINBHINSIÚN AG BUNÚ NA GNÍOMHAIREACHTA ILTAOBHAÍ DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA)

32 1988

/images/harp.jpg


Uimhir 32 de 1988


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988


RIAR NA nALT

Alt

1.

Léiriú.

2.

Téarmaí an Choinbhinsiúin a fhormheas.

3.

Forálacha airgeadais agus forálacha eile.

4.

Aitheantas do chearta seachaíochta.

5.

Forálacha eadrána a fhorfheidhmiú.

6.

Gearrtheideal.

AN SCEIDEAL

/images/harp.jpg


Uimhir 32 de 1988


AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LEIS AN STÁT DO GHLACADH LEIS AN gCOINBHINSIÚN LENA nDÉAN-TAR FORÁIL MAIDIR LEIS AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA A BHUNÚ AGUS A OIBRIÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE, AR A nÁIRÍTEAR ÍOC-AÍOCHTAÍ, A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [23 Samhain, 1988]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Ghníomhaireacht” an Ghníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta;

ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún (a bhfuil an téacs de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo) lena ndéantar foráil maidir leis an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta a bhunú agus a oibriú;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais.

Téarmaí an Choinbhinsiúin a fhormheas.

2. —Formheastar leis seo téarmaí an Choinbhinsiúin.

Forálacha airgeadais agus forálacha eile.

3. —(1) Tiocfaidh na fo-ailt ina dhiaidh seo den alt seo i ngníomh an lá a dtiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm maidir le hÉirinn de réir théarmaí Alt (c) d'Airteagal 61 den Choinbhinsiún.

(2) Déanfar na híocaíochtaí seo a leanas, amhail mar is cuí agus nuair is cuí iad a dhéanamh thar ceann an Stáit, as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis:—

(a) íocaíochtaí faoi Airteagail 6, 7 agus 8 den Choinbhinsiún i leith suibscríobh don Ghníomhaireacht; agus

(b) íocaíochtaí faoi Alt (e) d'Airteagal 39 den Choinbhinsiún.

(3) Féadfaidh an tAire cibé nótaí nó oibleagáidí eile neamhúsmhara agus doshannta dá bhforáiltear i mír (i) d'Airteagal 7 den Choinbhinsiún a bhunú agus a eisiúint chuig an nGníomhaireacht, i cibé foirm is iomchuí leis, agus is as an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis a dhéanfar aon íocaíochtaí i leith aon nótaí nó oibleagáidí den sórt sin arna mbunú agus arna n-eisiúint amhlaidh.

(4) Aon airgead a gheobhaidh an Stát ón nGníomhaireacht cuirfear é chun creidmheasa chuntas an Státchiste agus beidh sé mar chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil ar bhealach ar bith a mbeidh an Ciste sin ar fáil.

(5) Gníomhóidh Banc Ceannais na hÉireann mar thaisclann le haghaidh sealbhán airgeadra an Stáit agus sócmhainní eile de chuid na Gníomhaireachta agus féadfaidh sé aon suim nó suimeanna a bheidh ag teastáil faoi chomhair íocaíochtaí faoin alt seo a airleacan don Aire Airgeadais, ach sin faoi réir cibé urrúis, ráta úis agus téarmaí agus coinníollacha eile ar a gcomhaontóidh an tAire agus an Banc.

(6) Déanfar príomhshuim agus ús aon airleacan a dhéanfar faoi fho-alt (5) den alt seo a mhuirearú ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis.

Aitheantas do chearta seachaíochta.

4. —Tabharfaidh an Stát aitheantas do chearta seachaíochta na Gníomhaireachta, mar atá siad leagtha amach in Airteagal 18 den Choinbhinsiún.

Forálacha eadrána a fhorfheidhmiú.

5. —(1) Na hoibleagáidí airgid a fhorchuirtear le dámhachtain faoi Alt (h) d'Airteagal 4 d'Iarscríbhinn II den Choinbhinsiún beidh siad, le cead ón Ard-Chúirt, infheidhmithe sa tslí chéanna a bheadh breithiúnas nó ordú ón Ard-Chúirt sa chéill chéanna agus, má thugtar cead amhlaidh, féadfar breithiúnas a thaifeadadh i leith an méid a bheidh dlite nó, de réir mar a bheidh, i leith an iarmhéid a bheidh gan íoc, faoin dámhachtain.

(2) I gcás go ndéanfar iarratas chun na hArd-Chúirte de bhun fho-alt (1) den alt seo, déanfaidh an Ard-Chúirt, in aon chás ina mbeidh bac curtha ar fhorfheidhmiú dámhachtana de réir Alt (i) d'Airteagal 4 d'Iarscríbhinn II den Choinbhinsiún, bac a chur ar fhorfheidhmiú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain agus, in aon chás ina mbeidh iarratas déanta de réir an Ailt sin a dúradh a bhféadfaí, dá ngéillfí dó, bac a chur ar fhorfheidhmiú na dámhachtana dá bharr, féadfaidh sí bac a chur ar fhorfheidhmiú na n-oibleagáidí airgid a forchuireadh leis an dámhachtain.

Gearrtheideal.

6. —Féadfar an tAcht um an nGníomhaireacht Iltaobhach do Ráthú Infheistíochta, 1988 , a ghairm den Acht seo.