Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

4 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 1989


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Mínithe.

CUID II

Méaduithe

3.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Sochar linbh.

6.

Pinsean baintrí fir (neamhranníocach) agus liúntas fearchéile thréigthe.

7.

Míniú ar “leanbh cáilithe”.

8.

Ranníocaí árachais shóisialaigh pá-choibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

9.

Ranníocaí féinfhostaíochta (meadú ar an uasteorainn tuillimh).

10.

Sochar pá-choibhneasa.

11.

Deireadh a chur le rátaí neamhuirbeacha cúnaimh dífhostaíochta.

CUID III

Dliteanas an Teaghlach a Chothabháil

12.

Cuid X a chur isteach sa Phríomh-Acht (Dliteanas an teaghlach a chothabháil), aisghairm.

13.

Leasú ar an Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976.

CUID IV

Leasuithe Ilghnéitheacha

14.

Rogha chun sochar nó cúnamh a éileamh in imthosca áirithe.

15.

Íocaíochtaí ó bhord sláinte i leith leanaí atá curtha amach ar iostas, a bheith díolmhaithe ó acmhainn a ríomh.

16.

Rialacháin le go bhféadfar daoine a cheapadh le go nglacfaidh agus go ndéileálfaidh siad le sochar nó cúnamh.

17.

Leasú ar Chuid I den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (fostaíochtaí chun críocha alt 5 den Phríomh-Acht).

18.

An Garda Síochána a bheith cumhdaithe faoi árachas díobhálacha ceirde.

19.

Fostóir do thabhairt scéala faoi thosach fostaíochta.

20.

Fianaise ar thaifid, asléamhanna ríomhaire, fótachóipeanna, micreascannáin agus ar chóipeanna de dhoiciméid bhunaidh in imeachtaí.

21.

Taifid i dtaobh fostaithe a thugtar ar aird do chigirí a bheith ina bhfianaise prima facie.

22.

Fostóirí chun cúiteamh a dhéanamh leis an Aire as sochar a fuarthas go bréagach trí chlaonpháirteachas.

23.

Rialacháin faoi alt 17D den Phríomh-Acht.

24.

Liúntas réamhscoir.

25.

Leasú ar alt 79 (12) den Phríomh-Acht (coinníollacha chun pinsean seanaoise (ranníocach) a fháil).

26.

Forálacha an Phríomh-Achta etc. a chur i bhfeidhm le rialacháin.

27.

Sochair fhorluiteacha.

28.

Leasú ar alt 29 (4) (teideal chun sochair) agus alt 138 (1) (b) (coinníollacha reachtúla le haghaidh cúnaimh) den Phríomh-Acht.

29.

Cead ón Aire Airgeadais i ndáil le rialacháin áirithe.

30.

Féadfar le rialacháin liúntas gaoil fhorordaithe a íoc go díreach le gaol forordaithe.

31.

Dícháilithe chun sochar a fháil.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976

1976, Uimh. 11

Na hAchtanna Garda Síochána (Cúiteamh), 1941 agus 1945

Acht na dTithe (Teaghaisí Príobháideacha ar Cíos), 1982

1982, Uimh. 6

An tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986

1986, Uimh. 11

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1973

1973, Uimh. 10

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú) 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984

1984, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1985

1985, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1985

1985, Uimh. 14

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1986

1986, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1987

1987, Uimh. 29

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1988

1988, Uimh. 7

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1988

An tAcht um Stádas Leanaí, 1987

1987, Uimh. 26

/images/harp.jpg


Uimhir 4 de 1989


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1988, AGUS AN ACHTA UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976 . [26 Márta, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: