Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

7 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 1989


AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Fógraí etc. a sheirbheáil.

4.

Aisghairm.

5.

Caiteachais.

CUID II

Dualgais Ghinearálta

6.

Dualgais ghinearálta fostóirí i leith a gcuid fostaithe.

7.

Dualgais ghinearálta fostóirí agus daoine féinfhostaithe i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

8.

Dualgais ghinearálta daoine dár cúram áiteanna oibre i leith daoine seachas a gcuid fostaithe.

9.

Dualgais ghinearálta fostaithe.

10.

Dualgais ghinearálta dearthóirí, monaróirí, etc. i leith airteagal agus substaintí atá le húsáid ag an obair.

11.

Dualgais ghinearálta daoine a dhearann nó a fhoirgníonn áiteanna oibre.

12.

Ráiteas sábháilteachta.

13.

Comhchomhairliúchán in áit oibre agus ionadaithe sábháilteachta.

CUID III

An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde

14.

An lá bunaithe.

15.

Bunú an Údaráis.

16.

Feidhmeanna an Údaráis.

17.

Coistí comhairleacha.

18.

An tArd-Stiúrthóir.

19.

Foireann an Údaráis.

20.

Forálacha is infheidhme maidir le hoifigigh, etc. a aistreofar chuig an Údarás.

21.

Aoisliúntas fhoireann an Údaráis.

22.

Deontas don Údarás.

23.

Cumhacht an Údaráis iasachtaí a fháil.

24.

Muirir i leith seirbhísí.

25.

Cuntais agus iniúchtaí.

26.

Tuarascáil bhliantúil.

CUID IV

Rialacháin agus Cóid Chleachtais

27.

Reachtaíocht a athmheas.

28.

Rialacháin.

29.

Oiriúnuithe ilghnéitheacha.

30.

Cóid chleachtais.

31.

Cóid chleachtais a úsáid in imeachtaí coiriúla.

CUID V

Forfheidhmiú

32.

Gníomhaireachtaí forfheidhmiúcháin.

33.

Cigirí a údarú.

34.

Cumhachtaí cigirí.

35.

Orduithe agus pleananna feabhsúcháin.

36.

Fógra feabhsúcháin.

37.

Fógra toirmisc.

38.

Cumhacht oifigigh custam agus máil airteagail etc., a choinneáil.

39.

Ordú ón Ard-Chúirt maidir le húsáid áite oibre.

40.

Cigirí a shlánú, etc.

41.

Fiosrúchán ar ghníomhaireacht fhorfheidhmiúcháin.

CUID VI

Faisnéis a Fháil agus a Nochtadh

42.

An tÚdarás d'fháil faisnéise.

43.

Faisnéis arna páirtiú ag na Coimisinéirí Ioncaim.

44.

Rochtain ar fhaisnéis.

45.

Srianta le nochtadh faisnéise.

CUID VII

Tuarascálacha agus Fiosrúcháin Speisialta

46.

Imscrúduithe agus tuarascálacha speisialta.

47.

Cumhacht fiosrúchán a ordú.

CUID VIII

Cionta, Pionóis agus Imeachtaí Dlí

48.

Cionta.

49.

Pionóis.

50.

Dualgas cruthúnais.

51.

Cionta a ionchúiseamh, etc.

52.

Achomhairc i gcoinne orduithe.

53.

Fianaise.

CUID IX

Ilghnéitheach

54.

Teastais breithe.

55.

Oibleagáidí ginearálta maidir le sábháilteacht ar dhóiteán.

56.

Ionchoisne i gcás báis trí thionóisc nó trí ghalar ag an obair.

57.

Feidhmiú an Achta maidir le príosúin, etc.

58.

Méadú ar phionóis ilghnéitheacha.

59.

Ceadúnais.

60.

Dliteanas sibhialta.

61.

Díolúine an Údaráis nó gníomhaireachta forfheidhmiúcháin.

AN CHÉAD SCEIDEAL

An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde

AN DARA SCEIDEAL

CUID I

Achtacháin Láithreacha

CUID II

Rialacháin a rinneadh faoi Acht na gComhphobal Eorpach, 1972, ar Achtacháin Láithreacha iad

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Forálacha Reachtúla Comhbhainteacha

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Rialacháin

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Aisghairm agus Cúlghairm Forálacha Áirithe de na hAchtacháin Láithreacha a Bhaineann le Pionóis

CUID I

Aisghairm Reachtanna

CUID II

Ionstraimí Reachtúla a Chúlghairm


Na hAchtanna dá dTagraítear

An tAcht um Aer-Loingseoireacht agus Aer-Iompar, 1936

1936, Uimh. 40

An tAcht um Thruailliú Aeir, 1987

1987, Uimh. 6

Boiler Explosions Act, 1882

1882, c. 22

Boiler Explosions Act, 1890

1890, c. 35

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Na hAchtanna um Shubstaintí Contúirteacha, 1972 agus 1979

Na hAchtanna Leictreachais (Soláthar), 1927 go 1988

Na hAchtanna um Thoghcháin do Thionól na hEorpa, 1977 agus 1984

Achtanna na gComhphobal Eorpach, 1972 go 1986

Explosives Act, 1875

1875, c. 17

An tAcht Seirbhísí Dóiteáin, 1981

1981, Uimh. 30

Na hAchtanna Gáis, 1976 go 1987

An tAcht um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973

1973, Uimh. 25

Na hAchtanna Loingis Cheannaíochta, 1894 go 1987

An tAcht um Mianaigh agus Cairéil, 1965

1965, Uimh. 7

Na hAchtanna um Fhógra Íosta agus Téarmaí Fostaíochta, 1973 agus 1984

Notice of Accidents Act, 1894

1894, c. 28

An tAcht um Fhuinneamh Núicléach, 1971

1971, Uimh. 12

An tAcht um Áitribh Oifige, 1958

1958, Uimh. 3

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

1851, c. 93

Acht na Nimheanna, 1961

1961, Uimh. 12

Railway Employment (Prevention of Accidents) Act, 1900

1900, c. 27

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984

Regulation of Railways Act, 1842

1842, c. 55

Regulation of Railways Act, 1871

1871, c. 78

Na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre, 1961 go 1987

An tAcht Sábháilteachta, Sláinte agus Leasa (Suiteálacha amach ón gCósta), 1987

1987, Uimh. 18

Na hAchtanna um Shábháilteacht i dTionscal, 1955 agus 1980

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

Na hAchtanna Aoisliúntas, 1834 go 1963

An tAcht um Dhífhostú Éagórach, 1977

1977, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 7 de 1989


AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE CHUN SÁBHÁIL-TEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS DAOINE AG AN OBAIR A ÁIRITHIÚ, CHUN DAOINE EILE A CHOSAINT AR PHRIACAIL DON tSÁBHÁILTEACHT NÓ DON tSLÁINTE I dTACA LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ DAOINE AG AN OBAIR, CHUN ÚDARÁS NÁISIÚNTA UM SHÁBHÁIL-TEACHT AGUS SLÁINTE CEIRDE A BHUNÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE A AISGHAIRM, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN RIALÁIL BHREISE A DHÉANAMH AR SHUBSTAINTÍ CONTÚIRT-EACHA A MHÉID A D'FHEARFADH SIAD AR DHAOINE NÓ AR MHAOIN AGUS LE hAGHAIDH NITHE A BHAIN-EANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [19 Aibreán, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: