Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

17 1989

/images/harp.jpg


Uimhir 17 de 1989


AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal agus tosach feidhme.

2.

Léiriú.

3.

Rialacháin, treoracha, etc.

4.

Rialacháin chun deireadh a chur le deacrachtaí.

5.

An tAcht a mhodhnú lena chur i gcomhréir le hathruithe ar dhlí na gcuideachtaí agus na baincéireachta.

6.

Aisghairm agus forálacha iarmhartacha.

7.

Fógraí a sheirbheáil.

8.

Caiteachais.

CUID II

Foirmiú agus Údarú Cumann Foirgníochta

9.

Cuspóirí agus cumhachtaí ginearálta cumainn foirgníochta.

10.

Foirmiú, clárú agus corprú.

11.

Forálacha forlíontacha i ndáil le meabhrán agus rialacha.

12.

Gníomhartha cumainn.

13.

Ainm cláraithe.

14.

Meabhrán agus rialacha a athrú.

15.

Príomhoifig an chumainn.

16.

Comhaltas agus dliteanas comhaltaí.

17.

Údarú cistí a chruinniú.

CUID III

Cumhachtaí Cumainn Foirgníochta

18.

Cumhacht cistí a chruinniú agus airgead a fháil ar iasacht.

19.

Bás scairshealbhóra nó taisceora.

20.

Áitreabh.

21.

Talamh a shealbhú agus a fhorbairt.

22.

Iasachtaí tithíochta.

23.

Iasachtaí eile.

24.

Rátaí úis srathacha.

25.

Urrúis d'iasachtaí a mheasúnú.

26.

Maoin mhorgáistithe a dhíol nó a choinneáil.

27.

Urscaoileadh morgáiste.

28.

Infheistiú i gcomhlachtaí corpraithe agus tacú leo, etc.

29.

Seirbhísí airgeadais.

30.

Bannaí agus urraí.

31.

Seirbhísí tíolactha.

32.

Seirbhísí ceantálaíochta agus seirbhísí eile i ndáil le talamh.

33.

Cumhacht gníomhú lasmuigh den Stát.

34.

Cumhacht fálaithe.

35.

Toirmeasc ar sheirbhísí a nascadh.

36.

Cumhachtaí a fheidhmiú.

CUID IV

Rialú agus Maoirsiú Cumann Foirgníochta ag an mBanc Ceannais

37.

Dualgas an Bhainc Ceannais i leith cumann foirgníochta.

38.

Soláthar airgeadais morgáiste.

39.

Cóimheasanna agus struchtúir sócmhainní agus dliteanas.

40.

An Banc Ceannais do chúlghairm údarú agus do thabhairt treorach.

41.

Iniúchtaí, faisnéis, etc.

42.

Fógraíocht a rialú.

43.

Cumhacht na Cúirte sáruithe áirithe ar an Acht a thoirmeasc.

44.

Faisnéis a nochtadh.

45.

Cigire a cheapadh agus cruinniú speisialta a ghairm.

46.

Forálacha d'fhorlíonadh alt 45.

47.

Tuarascálacha cigirí agus imeachtaí dá ndroim.

CUID V

Bainistí Cumann Foirgníochta

48.

Stiúrthóirí.

49.

Príomhfheidhmeannach agus rúnaí.

50.

Stiúrthóirí: ceapadh agus scor.

51.

Stiúrthóirí: forálacha forlíontacha maidir le toghcháin, etc.

52.

Daoine bainteacha.

53.

Stiúrthóirí do nochtadh leasanna i gconarthaí.

54.

Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.

55.

Conarthaí seirbhíse stiúrthóirí a iniúchadh.

56.

Idirbhearta substaintiúla maoine a bhfuil lámh ag stiúrthóirí agus ag daoine bainteacha iontu.

57.

Srianta le hiasachtaí etc. do stiúrthóirí agus do dhaoine baint- eacha.

58.

Smachtbhannaí mar gheall ar alt 57 a shárú.

59.

Taifid ar iasachtaí etc. a thagann faoi réim alt 57.

60.

Taifead ar ghnó áirithe agus é a nochtadh.

61.

Ní mór sonraí i dtaobh tuarastal stiúrthóirí etc. a thabhairt i gcuntais.

62.

Toirmeasc ar íocaíochtaí saor ó cháin a thabhairt.

63.

Ainmneacha stiúrthóirí ar litreacha gnó.

64.

Daoine áirithe a bheith dícháilithe chun gníomhú mar stiúr- thóirí nó mar iniúchóirí ar chumainn fhoirgníochta nó chun iad a bhainistí.

65.

Clár comhaltaí.

66.

Clár stiúrthóirí, etc.

CUID VI

Cruinnithe, Rúin, Vótáil, Etc.

67.

Cruinniú ginearálta bliantúil.

68.

Fógra faoi chruinnithe.

69.

Teideal comhaltaí chun vótáil ar rúin.

70.

Rúin speisialta.

71.

Rúin chomhshó.

72.

Seachvótálaithe.

73.

Ceart chun vótaíocht a éileamh.

74.

Ceart comhaltaí chun rúin a mholadh agus a scaipeadh.

75.

Postbhallóidí.

CUID VII

Cuntais agus Iniúchadh

76.

Taifid chuntasaíochta, córais rialaithe gnó agus gníomhais teidil a choimeád.

77.

Cuntais bhliantúla.

78.

Tuarascáil na stiúrthóirí.

79.

Ráiteas airgeadais achomair.

80.

Ráiteas a chur ar taispeáint.

81.

An clár comhardaithe a shíniú.

82.

Doiciméid a bheidh le leagan faoi bhráid cruinniú ginearálta bliantúil.

83.

Iniúchóirí a cheapadh agus a chur as oifig.

84.

Rúin i ndáil le hiniúchóirí a cheapadh agus a chur as oifig.

85.

Iniúchóirí d'éirí as.

86.

Iniúchóir a bheidh ag éirí as d'iarraidh cruinniú ginearálta den chumann.

87.

Cáilíochtaí duine chun a cheaptha mar iniúchóir.

88.

Tuarascáil na n-iniúchóirí, a gceart chun fáil a bheith acu ar leabhair agus chun freastal ar chruinniú ginearálta.

89.

Dualgais iniúchóra.

90.

Pionós i leith ráitis bhréagacha a dhéanamh le hiniúchóirí.

CUID VIII

Díospóidí agus Gearáin

91.

Díospóidí a réiteach.

92.

Gearáin a imscrúdú.

CUID IX

Cosaint Coigiltis

93.

Taisce sa Bhanc Ceannais.

94.

Cistí scairshealbhóirí agus taisceoirí a chosaint.

CUID X

Cónascthaí agus Aistrithe Gealltanas

95.

Cónascadh cumann.

96.

Aistriú gealltanas.

97.

Ráiteas do chomhaltaí i ndáil le cónascadh nó aistriú gealltanas beartaithe.

98.

Cónascadh nó aistriú a dhaingniú.

99.

Cúiteamh i gcailliúint oifige agus bónais do chomhaltaí.

CUID XI

Comhshó go Cuideachta Phoiblí Theoranta

100.

Léiriú ar an gCuid seo.

101.

Cumann a chomhshó ina chuideachta phoiblí theoranta.

102.

Forálacha cosantacha.

103.

Ráiteas comhshó.

104.

An Banc Ceannais do dhaingniú agus do chlárú scéime comh- shó.

105.

Achainí chun na hArd-Chúirte i gcoinne scéime comhshó.

106.

Cumann a chlárú mar chuideachta.

107.

Forálacha a leanann as comhshó cumainn.

108.

Rialacháin chomhshó.

CUID XII

Foirceannadh, etc.

109.

Foirceannadh.

110.

Clárú a chealú.

111.

Dlífear pionós a chur ar oifigigh chumainn i gcás nach gcoim- eádfar taifid chuntasaíochta chuí.

112.

Dliteanas pearsanta oifigeach cumann i gcás nach gcoimeádfar taifid chuntasaíochta chuí.

CUID XIII

Ilghnéitheach

113.

Bliain airgeadais chumainn.

114.

Dliteanas oifigigh.

115.

Cumhacht cúirte faoiseamh a thabhairt d'oifigeach cumainn.

116.

Forálacha maidir le fianaise.

117.

Foirm clár, taifead, etc.

118.

Díolúine ó dhleacht stampa.

119.

Cionta.

120.

Faisnéis bhréagach a thabhairt, etc.

121.

Breithiúnais in aghaidh cumainn.

122.

Comhad poiblí cumainn.

123.

Fóirdheontas ón Aire maidir le hús ar iasachtaí tithíochta arna dtabhairt ag cumann.

124.

Cosaintí agus forálacha eatramhacha.

125.

Feidhmeanna a aistriú chuig an mBanc Ceannais.

126.

Leasuithe ar na hAchtanna um Fhianaise Leabhar Baincéirí, 1879 agus 1959, agus ar an Bills of Exchange Act, 1882.

127.

Aitheantas a thabhairt do chuntais chumainn foirgníochta.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Na hAchtacháin a Aisghairtear

AN DARA SCEIDEAL

Forálacha is infheidhme maidir leis an meabhrán agus na rialacha

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Forálacha forlíontacha i ndáil le húdarú

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Forálacha forlíontacha i ndáil le húdarú a chúlghairm

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Forálacha forlíontacha i ndáil le treoir ón mBanc Ceannais faoi Alt 40


Na hAchtanna Dá dTagraítear

An tAcht um Lán-Aois, 1985

1985, Uimh. 2

An tAcht Eadrána, 1954

1954, Uimh. 26

An tAcht Eadrána, 1980

1980, Uimh. 7

An tAcht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1947

1947, Uimh. 10

An tAcht um Cheantálaithe agus Gníomhairí Tithe, 1967

1967, Uimh. 9

Bankers' Books Evidence Act, 1879

42 & 43 Vict., c. 11

An tAcht um Fhianaise Leabhar Baincéirí (Leasú), 1959

1959, Uimh. 21

Bills of Exchange Act, 1882

45 & 46 Vict., c. 61

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1976

1976, Uimh. 38

An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú), 1980

1980, Uimh. 31

An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú), 1983

1983, Uimh. 25

An tAcht Cumann Foirgníochta (Leasú), 1986

1986, Uimh. 36

Acht an Bhainc Cheannais, 1942

1942, Uimh. 22

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Conveyancing Act, 1881

44 & 45 Vict., c. 41

An tAcht Airgid Reatha, 1927

1927, Uimh. 32

Acht na gComhphobal Eorpach, 1972

1972, Uimh. 27

Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha), 1979

1979, Uimh. 27

Acht na dTithe, 1988

1988, Uimh. 28

An tAcht Cáirde Tionnscail, 1933

1933, Uimh. 25

An tAcht Talún, 1984

1984, Uimh. 24

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c. 93

An tAcht um Chlárú Teidil, 1964

1964, Uimh. 16

Registry of Deeds Act, 1707

6 Anne, c. 2

Registry of Deeds (Ireland) Act, 1832

2 & 3 Will. 4. c. 87

An tAcht Aturnaethe, 1954

1954, Uimh. 36

An tAcht Comharbais, 1965

1965, Uimh. 27

/images/harp.jpg

Uimhir 17 de 1989


AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE AGUS FEABH-SAITHE MAIDIR LE CUMAINN FHOIRGNÍOCHTA AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE GAOLMH-ARA. [12 Iúil, 1989]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: