Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

5 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1990


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Mínithe.

CUID II

Méaduithe

3.

Sochair árachais shóisialaigh (rátaí nua).

4.

Íocaíochtaí cúnaimh shóisialaigh (rátaí nua).

5.

Sochar linbh.

6.

Míniú ar “leanbh cáilithe”.

7.

Ranníocaí árachais shóisialaigh pá-choibhneasa (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

8.

Ranníocaí féinfhostaíochta (méadú ar an uasteorainn tuillimh).

9.

Ranníocóirí fostaithe a dhíolmhú ó ranníocaí a íoc.

10.

Díolmhú ó íoc ranníocaí, etc.

11.

Sochar pá-choibhneasa.

CUID III

Liúntas Tuismitheora Aonair

12.

Liúntas tuismitheora aonair.

13.

Leasuithe ilghnéitheacha ar an bPríomh-Acht chun críocha Chuid III.

14.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

15.

Leasú ar alt 3 (1) den Acht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976.

16.

Tosach feidhme Chuid III.

CUID IV

Liúntas Cúramóra

17.

Liúntas cúramóra.

18.

Leasuithe iarmhartacha ar an bPríomh-Acht.

CUID V

Achomhairc

19.

Leasú ar alt 298 den Phríomh-Acht (achomhairc).

20.

Leasú ar alt 299 den Phríomh-Acht.

21.

Aisghairm.

22.

Tosach feidhme Chuid V.

CUID VI

Ciste na nDíobhálacha Ceirde agus an Ciste um Iomarcaíocht agus um Dhócmhainneacht Fostóirí a Dhíscaoileadh agus Airgead a Aistriú as na Cistí sin go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh

23.

Ciste na nDíobhálacha Ceirde a dhíscaoileadh.

24.

Airgead a aistriú go dtí an Ciste Árachais Shóisialaigh.

25.

Leasú ar alt 6 den Acht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981.

26.

Leasú ar Acht 1967.

27.

Leasú ar alt 15 d'Acht 1971.

28.

Leasú ar Acht 1984.

29.

Aisghairm.

30.

Mínithe (Cuid VI).

31.

Tosach feidhme Chuid VI.

CUID VII

Leasuithe Ilghnéitheacha

32.

Leasú ar alt 22 den Phríomh-Acht (ré na híocaíochta).

33.

Leasú ar alt 125 den Phríomh-Acht (íocaíochtaí tar éis bháis).

34.

Íocaíochtaí áirithe a dhíolmhú ó acmhainn a ríomh.

35.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht (acmhainn a ríomh).

36.

Ranníocaí fostaíochta.

37.

Leasú ar Chuid IIA den Chéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

38.

Liúntas leasa forlíontach a dheonú do dhaoine a fhaigheann íocaíochtaí áirithe.

39.

Leasú ar alt 43 den Phríomh-Acht (sochar míthreorach a mheasúnú).

40.

Leasú ar alt 156B (2) den Phríomh-Acht.

41.

Liúntas do bhean shingil agus pinsean dílleachta (neamhranníocach).

42.

An ráta seachtainiúil d'fhorlíonadh ar ioncam teaghlaigh.

43.

Éifeacht acmhainne ar rátaí áirithe pinsin, cúnaimh agus liúntais.

44.

Cionta.

45.

Tosaíocht ag fiacha atá ag an gCiste Árachais Shóisialaigh i bhfoirceannadh cuideachta.

46.

Leasú ar alt 306A den Phríomh-Acht.

47.

Glacadh páirte sa Scéim Deiseanna Gairm-Oiliúna.

48.

Dícháiliú chun cúnamh a fháil.

49.

Méadú ar phinsin agus sochar áirithe nuair a shlánaíonn an faighteoir 80 bliain.

50.

Sochar báis a íoc ar mhodh pinsin tuismitheora.

51.

Ceadú ón Aire Airgeadais i ndáil le rialacháin áirithe.

SCEIDEAL A

SCEIDEAL B

SCEIDEAL C

SCEIDEAL D


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

Achtanna na gCuideachtaí, 1963 go 1986

An tAcht um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981

1981, Uimh. 19

Na hAchtanna um Scéim Ranníocaí Fostaíochta Fostóirí, 1981 agus 1988

An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976

1976, Uimh. 11

An tAcht Sláinte, 1947

1947, Uimh. 28

An tAcht Sláinte, 1970

1970, Uimh. 1

An tAcht um Ranníocaí Sláinte, 1979

1979, Uimh. 4

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

Na hAchtanna Cánach Ioncaim

An tAcht um Áiseanna Saothair, 1987

1987, Uimh. 15

An tAcht um Chosaint Fostaithe (Dócmhainneacht Fostóirí), 1984

1984, Uimh. 21

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967

1967, Uimh. 21

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1971

1971, Uimh. 20

An tAcht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1979

1979, Uimh. 7

Na hAchtanna um Íocaíochtaí Iomarcaíochta, 1967 go 1984

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1952

1952, Uimh. 11

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1981

1981, Uimh. 1

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Leasú), 1981

1981, Uimh. 3

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1982

1982, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1983

1983, Uimh. 6

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1984

1984, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1985

1985, Uimh. 5

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1985

1985, Uimh. 14

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1986

1986, Uimh. 8

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1987

1987, Uimh. 2

An tAcht Leasa Shóisialaigh (Uimh. 2), 1987

1987, Uimh. 29

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1988

1988, Uimh. 7

An tAcht Leasa Shóisialaigh, 1989

1989, Uimh. 4

Na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1981 go 1989

An tAcht um Ghníomhaireacht Fostaíochta don Aos Óg, 1981

1981, Uimh. 32

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1990


AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1990

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LEASA SHÓISIALAIGH, 1981 GO 1989, AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN DO LEASÚ ALT 3 DEN ACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976 , DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN CISTE NA nDÍOBHÁLACHA CEIRDE AGUS AN CISTE UM IOM-ARCAÍOCHT AGUS UM DHÓCMHAINNEACHT FOST-ÓIRÍ A DHÍSCAOILEADH AGUS CHUN AIRGEAD A AISTRIÚ AS NA CISTÍ SIN GO DTÍ AN CISTE ÁRACHAIS SHÓISIALAIGH AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMHGHAOLMHARA.

[4 Aibreán, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: