Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

10 1990

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1990


AN tACHT AIRGEADAIS, 1990


RIAR NA nALT

CUID I

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

Caibidil I

Cáin Ioncaim

Alt

1.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le díolúine ó cháin ioncaim.

2.

Athrú ar na rátaí cánach ioncaim.

3.

Leasú ar alt 6 (liúntas speisialta i leith Á.S.P.C. do 1982-83) den Acht Airgeadais, 1982.

4.

Leasú ar alt 3 (duine fostaithe ag tabhairt aire do dhuine éagumasaithe) den Acht Airgeadais, 1969.

5.

Íocaíochtaí i leith díobhálacha pearsanta.

6.

Leasú ar fhorálacha a bhaineann le faoiseamh i leith préimheanna ar árachais áirithe, etc.

7.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le híocaíochtaí áirithe arna ndéanamh ag an Haemophilia H.I.V. Trust.

8.

Leasú ar alt 13 (formhuirear ar ioncam áirithe de chuid iontaobhaithe) den Acht Airgeadais, 1976.

9.

Leasú ar alt 28 (feirmeoireacht: foráil a bhaineann le faoiseamh maidir le méadú ar luachanna stoic) den Acht Airgeadais, 1980.

10.

Leasú ar Chaibidil III (Cáin Ioncaim: Faoiseamh i leith Infheistíocht i dTrádálacha Corpraithe) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1984.

11.

Srian le faoiseamh do phearsana aonair i leith iasachtaí a caitheadh ag fáil scaireanna i gcuideachtaí.

12.

Leasú ar Sceideal 3 (faoisimh i leith cáin a mhuirearófar ar íocaíochtaí ar scor, etc.) a ghabhann leis an Acht Cánach Ioncaim, 1967.

13.

Údaráis áitiúla, etc., a bheith díolmhaithe ó fhorálacha áirithe cánach.

Caibidil II

Athrú ar Bhonn Measúnachta agus Forálacha Iarmhartacha

14.

Bonn measúnachta: Cásanna I agus II de Sceideal D.

15.

Tréimhse ríomha brabús.

16.

Bonn measúnachta: forálacha eatramhacha.

17.

Bonn measúnachta: Cás III de Sceideal D.

18.

Bonn measúnachta: Cás V de Sceideal D.

19.

Bonn measúnachta: Sceideal E.

20.

Bonn measúnachta: forálacha iarmhartacha.

21.

Liúntais chaipitiúla: forálacha eatramhacha.

22.

Liúntais chaipitiúla: forálacha iarmhartacha.

23.

Tuairisceáin chánach.

24.

Cáin a íoc.

25.

Formhuirear as tuairisceáin a chur isteach déanach.

26.

Íocaíochtaí i leith seirbhísí gairmiúla.

27.

Ilghnéitheach (Caibidil II).

Caibidil III

Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil

28.

Leasú ar alt 421 (nós imeachta ar achomhairc) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

29.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le brabúis, caillteanais agus gnóchain chaipitiúla a eascraíonn as gníomhaíochtaí grúpála (GELE).

30.

Limistéir ainmnithe le haghaidh faoisimh maidir le hathnuachan uirbeach: teorainneacha ama áirithe a fhadú.

31.

Leasú ar alt 27 (limistéir ainmnithe le haghaidh faoisimh maidir le hathnuachan uirbeach) den Acht Airgeadais, 1987.

32.

Leasú ar alt 45 (liúntas cíosa dúbailte mar asbhaint le linn ioncam trádála a bheith á ríomh) den Acht Airgeadais, 1986.

33.

Léasanna airgeadais.

34.

Srian le faoisimh áirithe.

35.

Ní gnóthais chomhinfheistíochta iontaobhais aonad áirithe.

36.

Creidmheasanna cánach i leith dáiltí.

Caibidil IV

Cáin Chorparáide

37.

Ráta cánach corparáide.

38.

Leasú ar alt 25 (dáiltí a chur síos do thréimhsí cuntasaíochta) den Acht Airgeadais, 1989.

39.

Caiteachas taiscéalaíochta.

40.

Leasú ar alt 38 (mínithe) den Acht Airgeadais, 1980.

41.

Leasú ar alt 39 (an bhrí atá le “earraí”) den Acht Airgeadais, 1980.

42.

Leasú ar alt 28 (faoiseamh i ndáil le hioncam ó thrádáil loingseoireachta cháilitheach) den Acht Airgeadais, 1987.

43.

Leasú ar alt 10 (muirir ar ioncam a lamháil) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

44.

Leasú ar alt 116 (na cineálacha grúpfhaoisimh) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

45.

Iontaobhas do Thionscnaimh Chomhphobail.

46.

Leasú ar alt 84A (teorainn leis an mbrí atá le “dáileadh”) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

47.

Leasú ar alt 101 (formhuirear ar ioncam infheistíochta agus ioncam eastáit neamhdháilte de chuid dlúthchuideachta) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

48.

Leasú ar alt 162 (formhuirear ar ioncam neamhdháilte de chuid cuideachtaí seirbhíse) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

49.

Leasú ar alt 151 (cáin ioncaim ar íocaíochtaí) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

50.

Leasú ar alt 152 (forálacha maidir le cáin faoi alt 151) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

51.

Cáin ioncaim ar íocaíochtaí arna ndéanamh ag cuideachtaí neamhchónaitheacha.

52.

Leasú ar alt 41 (bonn faoisimh ó cháin chorparáide) den Acht Airgeadais, 1980.

53.

Leasú ar alt 58 (foras faoisimh ó cháin chorparáide) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

54.

Leasú ar alt 143 (tuairisceán ar bhrabúis) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

55.

Leasú ar alt 50 (tuairisceáin agus bailiú luathchánach corparáide) den Acht Airgeadais, 1983.

56.

Ioncam áirithe de chuid na Gníomhaireachta Airgeadais do Thithe c.p.t. a bheith díolmhaithe.

Caibidil V

Cánachas ar Chumainn Fhoirgníochta

57.

Cumainn fhoirgníochta: athrú stádais.

58.

Leasú ar alt 129 (grúpaí cuideachtaí: mínithe) den Acht Cánach Corparáide, 1976.

Caibidil VI

Cánachas ar Bhainc Thaisce Iontaobhais

59.

Cónascadh banc taisce iontaobhais.

60.

Bainc thaisce iontaobhais a atheagrú ina gcuideachtaí.

61.

Leasú ar alt 337 (bainc thaisce) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

Caibidil VII

Cistí Eischósta

62.

Léiriú (Caibidil VII, etc.).

63.

Leasanna ábhartha i gcistí eischósta neamhcháilitheacha a dhiúscairt.

64.

Cistí eischósta a oibríonn comhshocraíochtaí comhionannaithe.

65.

Leasanna ábhartha i gcistí eischósta.

66.

Cistí eischósta neamhcháilitheacha.

67.

Cáin ioncaim nó cáin chorparáide a mhuirearú ar ghnóchan ioncaim eischósta.

68.

Gnóchain ioncaim eischósta a fhabhraíonn chuig daoine a bhfuil cónaí nó sainchónaí orthu thar lear.

69.

Gnóchan ioncaim eischósta a asbhaint le linn gnóchan caipitiúil a bheith á chinneadh.

Caibidil VIII

Liúntais Chaipitiúla

70.

Leasú ar alt 241 (caitheamh agus cuimilt innealra, ghléasra, etc.) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

71.

Leasú ar alt 11 (liúntais caithimh agus cuimilte d'innealra agus do ghléasra áirithe i limistéir neamhfhorbartha) den Acht Airgeadais, 1967.

72.

Leasú ar alt 26 (méadú ar liúntais caithimh agus cuimilte d'innealra agus do ghléasra áirithe) den Acht Airgeadais, 1971.

73.

Leasú ar alt 251 (liúntais tosaigh maidir le hinnealra agus gléasra) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

74.

Leasú ar alt 254 (liúntas foirgníochta tionscail) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

75.

Leasú ar alt 19 (liúntas foirgníochta tionscail maidir le foirgnimh agus déanmhais a cheannófar gan bheith úsáidte) den Acht Airgeadais, 1970.

76.

Leasú ar alt 25 (méadú ar liúntais síos-scríofa d'fhoirgnimh thionscail áirithe) den Acht Airgeadais, 1978.

77.

Leasú ar alt 22 (feirmeoireacht: liúntais maidir le caiteachas caipitiúil ag déanamh foirgneamh agus oibreacha eile) den Acht Airgeadais, 1974.

78.

Leasú ar alt 265 (liúntais chothromaíochta agus muirir chothromaíochta) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

79.

Leasú ar alt 276 (innealra nó gléasra a úsáideadh go páirteach chun críocha nach críocha trádála) den Acht Cánach Ioncaim, 1967.

80.

Leasú ar alt 51 (feidhm liúntas áirithe i ndáil le limistéir áirithe agus caiteachas áirithe) den Acht Airgeadais, 1988.

81.

Feidhm liúntas áirithe i ndáil le caiteachas áirithe.

Caibidil IX

Cáin Ghnóchan Caipitiúil

82.

Leasú ar alt 3 (cánachas ar ghnóchain chaipitiúla agus an ráta muirir) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

83.

Leasú ar alt 36 (gnóchain inmhuirearaithe ar dhiúscairtí talún forbraíochta) den Acht Airgeadais, 1982.

84.

Leasú ar alt 26 (gnó nó feirm a dhiúscairt ar scor) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

85.

Leasú ar alt 27 (gnó nó feirm a dhiúscairt laistigh den teaghlach) den Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

86.

Leasú ar Sceideal 1 (rialacha ríomha) a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975.

87.

Feidhm mhír 2 (scairchaipiteal a atheagrú nó a laghdú) de Sceideal 2 a ghabhann leis an Acht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975, maidir le hiontaobhais aonad.

CUID II

Custaim agus Mál

88.

Léiriú (Cuid II).

89.

Hidreacarbóin.

90.

Uiscí boird.

91.

Teilifíseáin.

92.

Fís-seinnteoirí.

93.

Ceirníní gramafóin.

94.

Lasáin.

95.

Lastóirí meicniúla.

96.

Táirgí tobac.

CUID III

Cáin Bhreisluacha

97.

Léiriú (Cuid III).

98.

Leasú ar alt 1 (léiriú) den Phríomh-Acht.

99.

Leasú ar alt 3 (seachadadh earraí) den Phríomh-Acht.

100.

Leasú ar alt 5 (seirbhísí a sholáthar) den Phríomh-Acht.

101.

Leasú ar alt 8 (daoine cuntasacha) den Phríomh-Acht.

102.

Leasú ar alt 11 (rátaí cánach) den Phríomh-Acht.

103.

Leasú ar alt 12A (forálacha speisialta i leith cánach arna sonrasc ag feirmeoirí cothrom-ráta) den Phríomh-Acht.

104.

Leasú ar alt 15 (cáin a mhuirearú ar earraí allmhairithe) den Phríomh-Acht.

105.

Ní bheidh feidhm, go ceann tréimhse teoranta, ag alt 17 (sonraisc) den Phríomh-Acht maidir le seirbhísí áirithe.

106.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

107.

Leasú ar an Séú Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

CUID IV

Dleachtanna Stampa

108.

Tobhach ar bhainc.

109.

Tobhach ar infheistíochtaí i ngnóthais chomhinfheistíochta.

110.

Leasú ar an gCéad Sceideal a ghabhann leis an Stamp Act, 1891.

111.

Leasú ar alt 58 (directions as to duty in certain cases) den Stamp Act, 1891.

112.

Dleacht stampa ar aistrithe talún foirgníochta.

113.

Comhaontuithe madir le dleacht stampa a íoc ar ionstraimí.

114.

Aistrithe ag céilí a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa.

115.

UCITS a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa ar chuideachtaí caipitiúla.

116.

Leasú ar alt 19 (tíolacadh nó aistriú ar dhíol — teorainn le dleacht stampa i gcás idirbhearta áirithe idir comhlachtaí corpraithe) den Acht Airgeadais, 1952.

117.

Faoiseamh ó dhleacht stampa aistrithe i gcás cuideachtaí áirithe a athchóiriú nó a chónascadh.

118.

Deireadh a chur le díolúine ó dhleacht stampa.

119.

Leasú ar alt 64 d'Acht na gCuideachtaí, 1963.

120.

Ionstraimí áirithe a bheith díolmhaithe ó dhleacht stampa (coillearnacha tráchtála).

CUID V

Cáin Mhaoine Cónaithe

121.

Feidhm (Cuid V).

122.

Leasú ar alt 95 (léiriú (Cuid VI)) den Acht Airgeadais, 1983.

123.

Leasú ar alt 100 (teorainn díolúine mhargadhluacha) den Acht Airgeadais, 1983.

124.

Leasú ar alt 101 (teorainn díolúine ioncaim) den Acht Airgeadais, 1983.

125.

Leasú ar alt 102 (faoisimh imeallacha) den Acht Airgeadais, 1983.

CUID VI

Cáin Fháltas Caipitiúil

126.

Léiriú (Cuid VI).

127.

Díolúine do chéilí (bronntanais).

128.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an bPríomh-Acht.

129.

Feidhm alt 108 (díolúintí) den Acht Airgeadais, 1984.

130.

Feidhm alt 60 (faoiseamh i leith polasaithe árachais áirithe) den Acht Airgeadais, 1985.

CUID VII

Ilghnéitheach

131.

Leasú ar alt 17 (cáin a bhaint as íocaíochtaí le fochonraitheoirí sa tionscal foirgníochta) den Acht Airgeadais, 1970.

132.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

133.

Leasú ar alt 51 (conarthaí ráthaíochta agus conarthaí iasachta i ndáil le cúnamh do thíortha forásacha) den Acht Airgeadais, 1978.

134.

Iasachtaí Rialtais a chomhshó, etc.

135.

Athrú ar ainmníocht airgeadra na scaire caipitiúla a íoctar leis an mBanc Eorpach Infheistíochta.

136.

Leasú ar an Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1982.

137.

Leasú ar an Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht Airgeadais, 1986.

138.

Mar a dhéileálfar, ó thaobh cánach, le hurrúis arna n-eisiúint ar lascaine.

139.

Cúram agus bainisteoireacht cánacha agus dleachtanna.

140.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

AN CHÉAD SCEIDEAL

Creidmheasanna Cánach

Leasuithe de Dhroim Athruithe ar Mhéideanna Creidmheasanna Cánach i leith Dáiltí

AN DARA SCEIDEAL

Athrú ar Rátaí Cánach Corparáide: Forálacha Iarmhartacha

CUID I

Feidhm ailt 6 (3), 13 (1B), 182 agus 184 den Acht Cánach Corparáide, 1976

CUID II

Leasú ar Chaibidil VI (Cáin Chorparáide: Faoiseamh i ndáil le hIoncam Áirithe de chuid Cuideachtaí Monaraíochta) de Chuid I den Acht Airgeadais, 1980

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Cumainn Fhoirgníochta: Athrú Stádais

AN CEATHRÚ SCEIDEAL

Bainc Thaisce Iontaobhais a Atheagrú ina gCuideachtaí

AN CÚIGIÚ SCEIDEAL

Cistí Eischósta: Cistí Dáileacha

CUID I

An Tástáil Dáilte

CUID II

Modhnuithe ar na Coinníollacha Deimhniúcháin i gCásanna Áirithe

CUID III

Nós Imeachta Deimhniúcháin

CUID IV

Forlíontach

AN SÉÚ SCEIDEAL

Cistí Eischósta: Gnóchain Ioncaim Eischósta a Ríomh

CUID I

Diúscairtí Leasanna i gCistí Neamhcháilitheacha

CUID II

Diúscairtí a ngabhann gné chomhionannaithe leo

AN SEACHTÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Theilifíséain

AN TOCHTÚ SCEIDEAL

Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac

AN NAOÚ SCEIDEAL

Dleacht Stampa ar Ionstraimí

CUID I

Bannaí, Cúnaint, etc.

CUID II

Tíolacadh nó Aistriú ar Dhíol aon Stoc nó Urrús Inmhargaidh

CUIDIII

Tíolacadh nó Aistriú ar Dhíol Maoine eile

CUIDIV

Dúblach nó Contrapháirt

CUID V

Léasanna

CUID VI

Morgáistí, Bannaí, Bintiúir agus Cúnaint agus Barántais Aturnae áirithe

CUID VII

Aon Mhaoin, etc., a Scaoileadh nó a Thréigean.

CUID VIII

Aon Mhaoin, nó aon Cheart nó Leas in aon Mhaoin, a Ghéilleadh

CUID IX

Scairbharántas agus Stocdheimhniú chuig Iompróir


Na hAchtanna dá dTagraítear

Na hAchtanna Uchtála, 1952 go 1988

An tAcht Cairde Talmhaíochta, 1978

1978, Uimh. 2

Na hAchtanna Talmhaíochta, 1931 go 1980

An tAcht Cumann Foirgníochta, 1989

1989, Uimh. 17

An tAcht um Cháin Fháltas Caipitiúil, 1976

1976, Uimh. 8

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil, 1975

1975, Uimh. 20

An tAcht um Cháin Ghnóchan Caipitiúil (Leasú), 1978

1978, Uimh. 33

Acht an Bhainc Ceannais, 1972

1972, Uimh. 24

Acht na gCuideachtaí, 1963

1963, Uimh. 33

An tAcht Cánach Corparáide, 1976

1976, Uimh. 7

An tAcht Aerphoirt Neamhchustam, 1947

1947, Uimh. 5

An tAcht um Chaomhnú Áras an Teaghlaigh, 1976

1976, Uimh. 27

Finance Act, 1900

63 Vict., c. 7

An tAcht Airgeadais, 1940

1940, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1950

1950, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1952

1952, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1958

1958, Uimh. 25

An tAcht Airgeadais, 1964

1964, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1965

1965, Uimh. 22

An tAcht Airgeadais, 1967

1967, Uimh. 17

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1971

1971, Uimh. 23

An tAcht Airgeadais, 1972

1972, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1974

1974, Uimh. 27

An tAcht Airgeadais, 1975

1975, Uimh. 6

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1977

1977, Uimh. 18

An tAcht Airgeadais, 1978

1978, Uimh. 21

An tAcht Airgeadais, 1979

1979, Uimh. 11

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais, 1982

1982, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1983

1983, Uimh. 15

An tAcht Airgeadais, 1984

1984, Uimh. 9

An tAcht Airgeadais, 1985

1985, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1986

1986, Uimh. 13

An tAcht Airgeadais, 1987

1987, Uimh. 10

An tAcht Airgeadais, 1988

1988, Uimh. 12

An tAcht Airgeadais, 1989

1989, Uimh. 10

An tAcht Airgid, Diúitéthe Custum agus Stampa), 1929

1929, Uimh. 5

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais (Forálacha llghnéitheacha), 1968

1968, Uimh. 7

An tAcht Airgeadais (Cánachas ar Bhrabúis Mhianach Áirithe), 1974

1974, Uimh. 17

An tAcht um Iasachta Rialtais (Comhshó), 1951

1951, Uimh. 15

An tAcht um Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, 1981

1981, Uimh. 37

An tAcht Cánach Ioncaim, 1967

1967, Uimh. 6

An tAcht Cánach Ioncaim (Leasú), 1986

1986, Uimh. 36

An tAcht um Fhorbairt Tionscail, 1986

1986, Uimh. 9

An tAcht Rialtais Áitiúil, 1941

1941, Uimh. 23

An tAcht um Sheirbhísí Rialtais Áitiúil (Comhlachtaí Corpraithe), 1971

1971, Uimh. 6

An tAcht Loingis Thráchtála, 1955

1955, Uimh. 29

An tAcht Seirbhísí Poist agus Teileachumarsáide, 1983

1983, Uimh. 24

An tAcht um Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta (Leasú), 1970

1970, Uimh. 9

Stamp Act, 1891

54 & 55 Vict., c. 39

Succession Duty Act, 1853

16 & 17 Vict., c. 51

An tAcht um Bainc Thaisce Iontaobhais, 1989

1989, Uimh. 21

An tAcht um Údarás na Gaeltachta, 1979

1979, Uimh. 5

An tAcht um Iontaobhais Aonad, 1972

1972, Uimh. 17

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34

Na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1970

/images/harp.jpg


Uimhir 10 de 1990


AN tACHT AIRGEADAIS, 1990

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS.

[30 Bealtaine, 1990]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: