An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XI Cuideachta d'fháil a Scaireanna Féin agus Scaireanna i gCuideachta Shealbhaíochta) Ar Aghaidh (CUID XIII Cuideachtaí Infheistíochta)

33 1990

ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990

CUID XII

Ginearálta

Leasú ar alt 2 den Phríomh-Acht.

235. —(1) Mura n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, ciallaíonn “an chúirt” nuair a úsáidtear é in aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí i ndáil le cuideachta—

(a) an Ard-Chúirt, nó

(b) i gcás go bhforordaítear cúirt eile chun críocha na forála sin, an chúirt sin.

(2) Is in ionad an mhínithe in alt 2 (1) den Phríomh-Acht an míniú ar “an chúirt” i bhfo-alt (1).

Cáilíochtaí rúnaí cuideachta poiblí teoranta.

236. —Beidh sé de dhualgas ar stiúrthóirí cuideachta poiblí teoranta gach beart réasúnach a dhéanamh chun a áirithiú, maidir le rúnaí (nó gach comhrúnaí) de chuid na cuideachta, gur duine é ar deal-raitheach dóibh an t-eolas agus an taithí atá ag teastáil a bheith aige chun feidhmeanna rúnaí na cuideachta a urscaoileadh agus—

(a) ar thosach feidhme an ailt seo, a shealbhaigh oifig rúnaí na cuideachta; nó

(b) a shealbhaigh oifig rúnaí cuideachta ar feadh trí bliana ar a laghad de na cúig bliana díreach roimh a cheapachán mar rúnaí; nó

(c) ar comhalta de chomhlacht é atá aitheanta de thuras na huaire chun críocha an ailt seo ag an Aire; nó

(d) ar duine é ar dealraitheach do na stiúrthóirí, de bhua go sealbhaíonn, nó gur shealbhaigh, sé aon phost eile nó gur comhalta é d'aon chomhlacht eile, go bhfuil ar a chumas na feidhmeanna sin a urscaoileadh.

Cáilíochtaí leachtaitheoirí agus glacadóirí.

237. —(1) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, má mheasann sé é a bheith riachtanach nó fóirsteanach déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialú ordúil cuí ar fhoirceannadh cuideachtaí i gcoitinne, cur leis an liosta daoine in alt 300A den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 146) nach mbeidh cáilithe lena gceapadh mar leachtaitheoir ar chuideachta.

(2) Féadfaidh an tAire, le rialacháin, má mheasann sé é a bheith riachtanach nó fóirsteanach déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialú ordúil cuí ar ghlacadóireachtaí i gcoitinne, cur leis an liosta daoine in alt 315 den Phríomh-Acht (a cuireadh isteach le halt 170) nach mbeidh cáilithe lena gceapadh mar ghlacadóir ar mhaoin chuideachta.

(3) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Leasú ar alt 61 den Phríomh-Acht.

238. —Leasaítear leis seo alt 61 den Phríomh-Acht tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh fho-alt (2):

“(3) Maidir le bintiúir nach foláir a aisíoc, faoi théarmaí na heisiúna, laistigh de chúig bliana ó dháta na heisiúna, ní mheasfar gur tairiscint don phobal chun críocha na Coda seo tairiscint le haghaidh suibscríofa nó díola do dhuine arb é a ghnáthghnó scaireanna nó bintiúir a cheannach nó a dhíol (cibé acu mar phríomhaí nó mar ghníomhaire).”

Cumhacht chun rialacháin a dhéanamh chun urrúis a aistriú.

239. —(1) Féadfaidh an tAire foráil a dhéanamh le rialacháin chun go bhféadfar teideal chun urrús a fhianú agus a aistriú gan ionstraim scríofa.

(2) San alt seo—

(a) ciallaíonn “urrúis” scaireanna, stoc, bintiúir, stoc bintiúr, stoc iasachta, bannaí, aonaid i ngnóthais le haghaidh comhinfheistíochtaí in urrúis inaistrithe de réir bhrí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Gnóthais le haghaidh Comhinfheistíochta in Urrúis Inaistrithe), 1989 (I.R. Uimh. 78 de 1989) agus urrúis eile d'aon tuairisc;

(b) folaíonn tagairtí do theideal chun urrús aon leas dlí nó leas cothromais in urrúis; agus

(c) folaíonn tagairtí d'aistriú teidil aistriú ar mhodh urrúis.

(3) Féadfaidh na rialacháin foráil a dhéanamh—

(a) le haghaidh nósanna imeachta chun teideal chun urrús a thaifeadadh agus a aistriú, agus

(b) le haghaidh na nósanna imeachta sin, agus na daoine atá freagrach as iad a chur i ngníomh, nó a bhfuil baint acu lena gcur i ngníomh, a rialáil, agus

(c) chun oibleagáidí cuideachta faoi alt 86 den Phríomh-Acht maidir le heisiúint deimhnithe, a ligean thar ceal agus chun nósanna imeachta ionadúla a chur ar fáil.

(4) Beidh cibé cosaintí sna rialacháin is dealraitheach don Aire a bheith iomchuí chun infheisteoirí a chosaint agus chun a áirithiú nach ndéanfar iomaíocht a shrianadh, a shaobhadh ná a chosc.

(5) (a) Féadfaidh na rialacháin, le go bhféadfar na nósanna imeachta nua a chur i bhfeidhm nó le go n-éascófar a bhfeidhmiú, foráil a dhéanamh maidir le cearta agus oibleagáidí daoine i ndáil le hurrúis a ndéileáiltear leo faoi na nósanna imeachta.

(b) Cumfar na rialacháin chun a áirithiú go mbeidh na cearta agus na hoibleagáidí i ndáil le hurrúis a ndéileáiltear leo faoi na nósanna imeachta nua i gcomhréir, a mhéid is féidir, leosan a thiocfadh i gceist ar leith ó aon rialacháin faoin alt seo.

(6) (a) Féadfar a áireamh sna rialacháin cibé forálacha forlíontacha, teagmhasacha agus idirthréimhseacha is dealraitheach don Aire a bheith riachtanach nó fóirsteanach.

(b) Go háirithe féadfar foráil a dhéanamh chun éifeacht a thabhairt—

(i) do tharchur teidil urrús trí fheidhmiú dlí:

(ii) d'aon srianadh ar aistriú teidil chun urrús a thig de bhua forálacha aon achtacháin nó ionstraime, ordaithe cúirte nó comhaontaithe:

(iii) d'aon chumhacht a thugtar le haon fhoráil den sórt sin do dhuine chun déileáil le hurrúis thar ceann an duine atá ina dteideal.

(7) Féadfaidh na rialacháin, chun na gcríoch a luáitear san alt seo, foráil a dhéanamh maidir leis na daoine a bheidh freagrach as na nósanna imeachta nua a chur i ngníomh agus chun na gcríoch sin féadfaidh siad cumhacht a thabhairt don Aire aon fheidhmeanna dá chuid faoi na rialacháin a tharmligean chuig aon duine atá toilteanach agus in ann iad a urscaoileadh.

(8) Féadfaidh na rialacháin foráil éagsúil a dhéanamh le haghaidh cásanna éagsúla.

(9) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Cionta.

240. —(1) Duine a bheidh ciontach faoi aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí i gcion nach bhfuil aon phionós curtha ar fáil dó go sonrach dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 nó, de rogha na cúirte, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 3 bliana, nó iad araon, a chur air.

(2) Duine a bheidh ciontach faoi aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí i gcion is inphionóis le fíneáil de mhéid neamhshonraithe, dlífear—

(a) ar é a chiontú go hachomair, fíneáil nach mó ná £1,000 a chur air, nó

(b) ar é a chiontú ar díotáil, fíneáil nach mó ná £10,000 a chur air.

(3) Féadfar ionchúiseamh a dhéanamh go hachomair i leith gach ciona faoi Achtanna na gCuideachtaí atá inphionóis le fíneáil nach mó ná £1,000 nó le príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 12 mhí, nó is inphionóis leo araon.

(4) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó an tAire imeachtaí achoimre i ndáil le cion faoi Achtanna na gCuideachtaí a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.

(5) D'ainneoin alt 10 (4) den Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, féadfar imeachtaí achoimre i leith ciona faoi Achtanna na gCuideachtaí a thionscnamh laistigh de 3 bliana ó dháta an chiona.

(6) Más rud é, i ndáil le sárú ar aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí, go bhforáiltear maidir le sárú leanúnach go ndlífear fíneáil mhainneachtana laethúil a chur ar dhuine, beidh sé ciontach i sárú na forála gach lá a leanfaidh an sárú tar éis a chiontaithe sa sárú bunaidh agus, i leith gach ciona den sórt sin, dlífear fíneáil nach mó ná an méid a shonraítear san fhoráil a chur air in ionad an phionóis a sonraíodh don sárú bunaidh.

Cionta ag comhlachtaí áirithe.

241. —(1) Más rud é, maidir le cion faoi alt 19, 21, 79 nó 242 a bheidh déanta ag comhlacht lena mbaineann aon alt den sórt sin, go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó go bhfuil sé inchurtha i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine arb é stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile don chomhlacht é, nó aon duine a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin freisin ciontach i gcion faoin alt sin.

(2) Más iad a chomhaltaí a dhéanann bainistíocht ar chúrsaí comhlachta, beidh feidhm ag fo-alt (1) i ndáil le gníomhartha agus mainneachtainí comhalta i dtaca lena chuid feidhmeanna bainistíochta amhail is dá mba stiúrthóir nó bainisteoir ar an gcomhlacht é.

Faisnéis bhréagach a thabhairt.

242. —(1) Aon duine a dhéanfaidh, i gcomhlíonadh airbheartaithe ar aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí, ceist a fhreagairt, míniú a sholáthar, ráiteas a thabhairt nó a thugann ar aird, a thaisceann nó a sheachadann aon tuairisceán, tuarascáil, deimhniú, clár comhardaithe nó doiciméad eile a bheidh bréagach i bponc ábhartha, agus a fhios aige é a bheith bréagach, nó a dhéanann go meargánta ceist a fhreagairt, míniú a sholáthar, ráiteas a dhéanamh nó aon doiciméad den sórt sin a bheidh bréagach i bponc ábhartha a thabhairt ar aird. a thaisceadh nó a sheachadadh, beidh sé ciontach i gcion.

(2) I gcás go mbeidh duine ciontach i gcion faoi fho-alt (1) agus gurb é tuairim na cúirte maidir le haon ghníomh, neamhghníomh nó iompar arbh é an cion sin é—

(a) gur mhórchúis é le neamhábaltacht na cuideachta a fiacha a íoc:

(b) gur choisc sé nó gur chuir sé bac mór ar fhoirceannadh ordúil na cuideachta; nó

(c) gur éascaigh sé go mór calaois a dhéanamh ar chreidiúnaithe na cuideachta nó ar chreidiúnaithe aon duine eile,

dlífear, ar é a chiontú ar díotáil, príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 7 mbliana nó fíneáil nach mó ná £10,000, nó iad araon, a chur ar an duine sin.

Pionósú mar gheall ar dhíothú, lot nó falsú doiciméad.

243. —(1) Aon duine is oifigeach d'aon chomhlacht den sórt a luaitear i míreanna (a) go (e) d'alt 19 (1) a dhíothóidh, a loitfidh nó a fhalsóidh, nó a bheidh ionpháirteach i ndíothú, i lot nó i bhfalsú aon leabhair nó doiciméid a fhearann ar mhaoin nó cúrsaí, nó a bhaineann le maoin nó cúrsaí, an chomhlachta nó a dhéanfaidh taifead bréagach sa leabhar nó sa doiciméad nó a bheidh ionpháirteach ina dhéanamh, beidh sé ciontach i gcion mura gcruthaíonn sé nach raibh aon intinn aige an dlí a shárú.

(2) Aon duine den sórt sin a dhéanfaidh go calaoiseach aon leabhar nó doiciméad den sórt sin a ligean uaidh nó a athrú nó a fhágfaidh go calaoiseach aon ní ar lár as nó a bheidh ionpháirteach in aon leabhar nó doiciméad den sórt sin a ligean uaidh go calaoiseach, a athrú go calaoiseach nó in aon ní a fhágáil ar lár as go calaoiseach, beidh sé ciontach i gcion.

Pionóis a mhéadú.

244. —Beidh éifeacht le hailt 125 (2), 126 (4), 127 (2) agus 128 (3) den Phríomh-Acht amhail is dá gcuirfí “£1,000” i ngach cás in ionad na suimeanna a luaitear iontu.

Leasú ar alt 12 d'Acht na gCuideachtaí (Leasú). 1982.

245. —Leasaítear leis seo alt 12 (1) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 (a bhaineann le mainneachtain tuairisceáin bhliantúla a dhéanamh) trí “dhá bhliain as a chéile” a chur in ionad “trí bliana as a chéile”.

Cuideachta atá bainte den chlár a chur ar ais ar an gclár.

246. —Leasaítear leis seo an Príomh-Acht tríd an alt seo a leanas a chur isteach i ndiaidh alt 311—

“311A.—(1) Gan dochar d'fhorálacha alt 311 (8) den Acht seo agus d'alt 12 (6) d'Acht na gCuideachtaí (Leasú), 1982 . más éagóir le cuideachta an chuideachta a bheith bainte den chlár, féadfaidh cláraitheoir na gcuideachtaí ainm na cuideachta a chur ar ais ar an gclár ach iarratas a bheith déanta san fhoirm fhorordaithe ag an gcuideachta sula mbeidh dhá mhí dhéag imithe i léig tar éis dháta foilsithe an fhógra san Iris Oifigiúil ag baint ainm na cuideachta den chlár agus ar choinníoll go mbeidh na tuairisceáin bhliantúla go léir nár tugadh, más ann, faighte aige ón gcuideachta.

(2) Ar iarratas a chlárú faoi fho-alt (1), agus ar cibé táillí a íoc a bheidh forordaithe, measfar gur lean an chuideachta ar marthain amhail is nach mbainh a hainm den chlár.

(3) Faoi réir aon ordú a dhéanfaidh an chúirt maidir leis an ábhar, ní dhéanfaidh ainm cuideachta a chur ar ais ar an gclár faoin alt seo difear do chearta ná do dhliteanais na cuideachta maidir le haon fhiach nó oibleagáid a tabhaíodh, nó le haon chonradh a rinneadh, ag an gcuideachta nó don chuideachta nó léi, nó thar a ceann, idir dáta a díscaoilte agus an dáta ar cuireadh ar ais ar an gclár í.”.

Córas chun faisnéis a aicmiú.

247. —(1) Más rud é, faoi Achtanna na gCuideachtaí, go gceanglaítear aon fhaisnéis a bhaineann le haon duine a sheachadadh ar chláraitheoir na gcuideachtaí agus go bhfaigheann sé í amhlaidh, féadfaidh an cláraitheoir cibé córas aicmiúcháin is iomchuí leis a chur chun feidhme maidir leis an bhfaisnéis sin agus féadfaidh sé siombailí sainaitheanta a shannadh do dhaoine nó d'aicmí daoine lena mbaineann aon fhaisnéis den sórt sin.

(2) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh á cheangal go ndéanfar an tsiombail a sannadh faoi fho-alt (1) d'aon duine nó daoine d'aon aicme a thaifeadadh ar gach doiciméad a gceanglaítear ainm an duine sin a bheith ann faoi aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí.

(3) Féadfaidh rialacháin faoi fho-alt (2), go háirithe, daoine áirithe a shonrú arb é a ndualgas na rialacháin a chomhlíonadh nó a chinntiú go gcomhlíonfar iad.

(4) Duine a mhainníonn rialacháin faoi fho-alt (2) a chomhlíonadh beidh sé ciontach i gcion agus dlífear fíneáil a chur air.

Doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir i bhfoirm inléite.

248. —(1) Baineann an t-alt seo le doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir i bhfoirm inléite faoi aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí.

(2) Ní mór don doiciméad—

(a) uimhir chláraithe na cuideachta lena mbaineann sé a bheith luaite ann in áit fheiceálach.

(b) aon cheanglais a chomhlíonadh a bheidh forordaithe chun críocha an ailt seo maidir le foirm agus ábhar an doiciméid, agus

(c) a bheith de réir cibé ceanglas a bheidh forordaithe chun a chumasú don chláraitheoir an doiciméad a chóipeáil.

(3) Má sheachadtar doiciméad nach gcomhlíonann ceanglais an ailt seo ar an gcláraitheoir, féadfaidh sé fógra a sheirbheáil ar an duine a sheachaid an doiciméad (nó, i gcás beirt nó níos mó de na daoine sin a bheith i gceist, ar aon duine acu) á rá cén bealach nach gcomhlíonann an doiciméad na ceanglais sin.

(4) I gcás go seirbheálann an cláraitheoir fógra den sórt sin, ansin—

(a) mura seachadtar doiciméad ionadúil air laistigh de 14 lá tar éis an fógra a sheirbheáil, agus

(b) mura gcomhlíonann an doiciméad ionadúil ceanglas an ailt seo nó mura rud é nach ndiúltaíonn sé dó de dheasca neamhchomhlíonadh na gceanglas sin,

measfar nár seachadadh an doiciméad bunaidh air.

(5) Chun críocha aon fhorála lena bhforchuirtear pionós de dheasca mainneachtain doiciméad a sheachadadh, a mhéid a fhorchuireann sí pionós mar gheall ar shárú leanúnach, ní chuirfear san áireamh an tréimhse idir seachadadh an doiciméid bhunaidh agus críoch na tréimhse 14 lá tar éis fógra an chláraitheora a sheirbheáil faoi fho-alt (3).

(6) Féadfaidh rialacháin a dhéanfar chun críocha an ailt seo foráil éagsúil a dhéanamh i dtaca le foirm agus ábhar an doiciméid maidir le tuairiscí éagsúla doiciméid.

(7) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(8) San alt seo folaíonn “doiciméad” aon chuntas tréimhsiúil, achomaireacht. ráiteas nó tuairisceán a cheanglaítear a sheachadadh ar an gcláraitheoir.

Doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir ar shlí seachas i bhfoirm inléite.

249. —(1) Baineann an t-alt seo le doiciméid a sheachadadh ar an gcláraitheoir faoi aon fhoráil d'Achtanna na gCuideachtaí ar shlí seachas i bhfoirm inléite (cibé acu le modhanna leictreonacha nó ar shlí eile).

(2) Déanfar aon cheanglas chun doiciméad a sheachadadh ar an gcláraitheoir. nó chun doiciméad a sheachadadh san fhoirm fhorordaithe, a chomhlíonadh tríd an bhfaisnéis riachtanach a thabhairt don chláraitheoir in aon fhoirm neamh-inléite a bheidh forordaithe chun críocha an ailt seo.

(3) I gcás go gceanglaítear aon doiciméad a shíniú nó a shéalú déanfar, ina ionad sin, é a fhíordheimhniú i cibé slí a bheidh forordaithe chun críocha an ailt seo.

(4) Ní mór don doiciméad—

(a) uimhir chláraithe na cuideachta lena mbaineann sé a bheith air in áit fheiceálach,

(b) aon cheanglais a bheidh forordaithe chun críocha an ailt seo a chomhlíonadh, agus

(c) a bheith curtha ar fáil i cibé slí agus a bheith de réir cibé ceanglas a bheidh forordaithe chun a chumasú don chláraitheoir an doiciméad a léamh agus a chóipeáil.

(5) Má sheachadtar doiciméad nach gcomhlíonann ceanglais an ailt seo ar an gcláraitheoir, féadfaidh sé fógra a sheirbheáil ar an duine a sheachaid an doicíméad (nó, i gcás beirt nó níos mó de na daoine sin a bheith i gceist, ar aon duine acu) á rá cén bealach nach gcomhlíonann an doiciméad na ceanglais sin.

(6) I gcás go seirbheálann an cláraitheoir fógra den sórt sin, ansin—

(a) mura seachadtar doiciméad ionadúil air laistigh de 14 lá tar éis an fógra a sheirbheáil, agus

(b) mura gcomhlíonann an doiciméad ionadúil ceanglas an ailt seo nó mura rud é nach ndiúltaíonn sé dó de dheasca neamhchomhlíonadh na gceanglas sin

measfar nár seachadadh an doiciméad bunaidh air.

(7) Chun críocha aon fhorála lena bhforchuirtear pionós de dheasca mainneachtain doiciméad a sheachadadh, a mhéid a fhorchuireann sí pionós mar gheall ar shárú leanúnach, ní chuirfear san áireamh an tréimhse idir seachadadh an doiciméid bhunaidh agus críoch na tréimhse 14 lá tar éis fógra an chláraitheora a sheirbheáil faoi fho-alt (5).

(8) Féadfaidh an tAire le rialacháin foráil bhreise a dhéanamh maidir le feidhmiú an ailt seo i ndáil le foirmeacha meandaracha cumarsáide.

(9) Féadfaidh rialacháin a dhéanfar chun críche an ailt seo foráil éagsúil a dhéanamh maidir le tuairiscí éagsúla doiciméad agus foirmeacha éagsúla cumarsáide.

(10) Gach rialachán a dhéanfar faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den lá is fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin, beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

(11) San alt seo folaíonn “doiciméad” aon chuntas tréimhsiúil, achomaireacht, ráiteas nó tuairisceán a cheanglaítear a sheachadadh ar an gcláraitheoir.

Leasú ar alt 377 den Phríomh-Acht agus ar an Naoú Sceideal a ghabhann leis an Acht sin.

250. —(1) Leasaítear leis seo an Príomh-Acht—

(a) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad alt 377 (1)—

“(1) Bainfidh na forálacha a shonraítear sa Naoú Sceideal le gach comhlacht corpraithe a bheidh corpraithe sa Stát agus a mbeidh príomháit ghnó aige ann, seachas iad siúd a luaitear i bhfo-alt (2), ionann is dá mba chuideachtaí iad a cláraíodh faoin Acht seo agus faoi réir cibé oiriúnuithe agus modhnuithe (más ann) a fhorordófar.”. agus

(b) trí na forálacha atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo a chur in ionad an Naoú Sceideal.

(2) Féadfaidh an tAire, má mheasann sé é bheith riachtanach déanamh amhlaidh ar mhaithe le rialáil ordúil chuí ar ghnó cuideachtaí neamhchláraithe, rialacháin a dhéanamh a chuirfidh le liosta na bhforálacha d'Achtanna na gCuideachtaí a shonraítear sa Naoú Sceideal a ghabhann léis an bPríomh-Acht, nó a bhainfidh ón liosta sin.

(3) Gach rialachán a dhéanfaidh an tAire faoin alt seo leagfar é faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir tar éis a dhéanta agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den 21 lá a shuífidh an Teach sin tar éis an rialachán a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an rialacháin beidh an rialachán ar neamhní dá réir sin ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin rialachán.

Feidhm forálacha áirithe maidir le cuideachtaí nach bhfuil faoi leachtú.

251. —(1) Beidh feidhm ag an alt seo i ndáil le cuideachta nach bhfuil á foirceannadh—

(a) má aischuirtear, gan a bheith sásaithe go hiomlán nó go páirteach, próis forghníomhaithe nó eile a eisíodh de bhun breithiúnais, foraithne nó ordaithe ó aon chúirt i bhfabhar creidiúnaí de chuid na cuideachta; nó

(b) má chruthaítear chun sástacht na cúirte nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc, ag cur sa chuntas dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha na cuideachta, agus

gur dealraitheach don chúirt gurb é neamhdhóthanacht a cuid sócmhainní an chúis nó an phríomhchúis nach bhfuil sí á foirceannadh.

(2) Beidh feidhm ag na hailt seo a leanas, fara na modhnuithe is gá, maidir le cuideachta lena mbaineann an t-alt seo, d'ainneoin nach bhfuil sí á foirceannadh—

(a) ailt 139, 140, 203 agus 204 den Acht seo, agus

(b) forálacha an Phríomh-Achta a luaitear sa Tábla a ghabhann leis an alt seo.

(3) Déanfar tagairtí sna hailt a luaitear i bhfo-alt (2) do thús foirceanta cuideachta, do leachtaitheoir sealadach a cheapadh, nó d'ordú foirceanta a dhéanamh agus don “dáta iomchuí” a fhorléiriú, chun críocha an ailt seo. mar thagairtí—

(a) do dháta an bhreithiúnais, na foraithne nó an ordaithe a luaitear i bhfo-alt (1) (a); nó

(b) don dáta a gcinnfidh an chúirt nach bhfuil an chuideachta in ann a fiacha a íoc.

(4) Más rud é, de bhua an ailt seo, go dtionscnófar imeachtaí faoi alt 139, 140 nó 204 den Acht seo nó alt 245A, 297A nó 298 den Phríomh-Acht, beidh feidhm ag alt 297A (7) (b) den Phríomh-Acht i ndáil le haon ordú a dhéanfar de thoradh na n-imeachtaí sin.

(5) I gcás go gcuirfear alt 295 den Phríomh-Acht chun feidhme de bhua an ailt seo, beidh feidhm aige amhail is dá scriosfaí as na focail “a ordófar ina dhiaidh sin a fhoirceannadh nó a rithfidh ina dhiaidh sin rún le haghaidh foirceannadh toilteanach”.

AN TÁBLA

Ailt den Phríomh-Acht lena mbaineann an t-alt seo

Alt

Ábhar

Tuairisc

243

Iniúchadh leabhar ag creidiúnaithe agus ranníocóirí

245

Cumhacht na cúirte chun daoine a ghairm os a comhair lena gceistiú

A cuireadh isteach le halt 126 den Acht seo

245A

Ordú íocaíochta nó seachadta maoine in aghaidh duine a cheistítear faoi alt 245

A cuireadh isteach le halt 127 den Acht seo

247

Cumhacht chun ranníocóir éalaitheach a ghabháil

295

Calaoisí ag oifigigh do chuideachtaí a chuaigh faoi leachtú

297

Dliteanas coiriúil maidir le trádáil chalaoiseach

A cuireadh isteach le halt 137 den Acht seo

297A

Dliteanas sibhialta maidir le trádáil chalaoiseach

A cuireadh isteach le halt 138 den Acht seo.

298

Cumhacht na cúirte chun damáistí a mheasúnú in aghaidh stiúrthóirí

Arna leasú ag alt 142 den Acht seo.