Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

5 1998

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1998


AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA, PARLAIMINTE, BREITHIÚNACHA AGUS CÚIRTE (LEASÚ), 1998


RIAR NA nALT

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Alt

1.

Gearrtheideal, forléiriú agus comhlua.

2.

Léiriú.

CUID II

Forálacha a Bhaineann le Comhaltaí den Oireachtas agus le hOifigí Parlaiminte agus Aireachta

3.

Liúntais d'aoirí agus do dhaoine eile.

4.

Liúntais do chathaoirligh, etc., ar Choistí Oireachtais.

5.

Leithroinntí i gcomhair liúntas do chomhaltaí eile Coiste.

6.

Liúntais a íoc.

7.

Méadú ar liúntais agus leithroinntí atá ar comhréir le méadú ginearálta ar luach saothair sa Státseirbhís.

8.

Orduithe a bhaineann le liúntais faoi ailt 3 agus 4 agus le leithroinntí faoi alt 5.

9.

Leasú ar an bPríomh-Acht — saoráidí taistil.

10.

Leasú ar an bPríomh-Acht — asbhaintí i leith scéime pinsin ranníocaigh.

11.

Leasú ar Acht 1938 — liúntais i gcomhair páirtithe cáilitheacha, etc.

12.

Leasú ar Acht 1938 — pinsin aireachta agus pinsin rúnaí.

13.

Leasú ar Acht 1938 — pinsin pro rata.

14.

Leasú ar Acht 1938 — meánseirbhís a ríomh.

15.

Leasú ar Acht 1962 — liúntais thar oíche.

16.

Leasú ar Acht 1962 — liúntais rúnaíochta speisialta.

17.

Leasú ar Acht 1962 — rialacháin chúlghabhálacha.

18.

Leasú ar Acht 1964 — saoráidí taistil agus rialacháin.

19.

Leasú ar Acht 1992 — liúntas le haghaidh caiteachas do chomhaltaí den Oireachtas.

20.

Leasú ar Acht 1992 — rialacháin.

21.

Leasú ar an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

22.

Nithe áirithe a shoiléiriú.

23.

Forálacha áirithe d'Acht 1994 a aisghairm.

CUID III

Forálacha a Bhaineann le Breithiúna agus le hOifigigh Chúirte

24.

Modhnú ar fhorálacha pinsin an Phríomh-Achta mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Uachtarach agus maidir le breithiúna áirithe den Ard-Chúirt.

25.

Modhnú ar fhorálacha pinsin an Phríomh-Achta mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Chuarda.

26.

Modhnú ar fhorálacha pinsin an Phríomh-Achta mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe den Chúirt Dúiche.

27.

Modhnú ar fhorálacha pinsin an Phríomh-Achta mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le hoifigigh chúirte áirithe.

28.

Modhnú ar fhorálacha pinsin Acht 1961 mar a chuirtear chun feidhme iad maidir le breithiúna áirithe agus maidir le hoifigigh chúirte áirithe.

29.

Aisce fhorlíontach le haghaidh breithiúna áirithe agus oifigeach cúirte áirithe.

30.

Modhnú ar fhorálacha pinsin Acht 1991.

31.

Tosach feidhme forálacha áirithe.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse, 1956

1956, Uimh. 45

Na hAchtanna Oifigeach Cúirte, 1926 go 1995

Acht na gCúirteanna Breithiúnais agus na nOifigeach Cúirte (Aoisliúntas), 1961

1961, Uimh. 16

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961

1961, Uimh. 39

Achtanna na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha), 1961 go 1995

Acht na gCúirteanna (Forálacha Forlíontacha) (Leasú), 1991

1991, Uimh. 23

Na hAchtanna Cánach Ioncaim

An tAcht um Oifigí Aireachta agus Páirliminte, 1938

1938, Uimh. 38

Na hAchtanna um Oifigí Aireachta agus Parlaiminte, 1938 go 1996

Acht an Oireachtais (Liúntaisí do Chomhaltaí), 1938

1938, Uimh. 34

Na hAchtanna um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1938 go 1996

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí), 1962

1962, Uimh. 32

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) (Leasú), 1994

1994, Uimh. 21

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1960

1960, Uimh. 12

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1964

1964, Uimh. 14

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1992

1992, Uimh. 3

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus Breithiúnacha (Leasú), 1977

1977, Uimh. 29

An tAcht um an Oireachtas (Liúntais do Chomhaltaí) agus Oifigí Aireachta, Parlaiminte agus Breithiúnacha (Leasú), 1983

1983, Uimh. 32

An tAcht um an Oireachtas (Forálacha Ilghnéitheacha) agus Oifigí Aireachta agus Parlaiminte (Leasú), 1996

1996, Uimh. 39

An tAcht Comhdhlúite Cánacha, 1997

1997, Uimh. 39

/images/harp.jpg


Uimhir 5 de 1998


AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA, PARLAIMINTE, BREITHIÚNACHA AGUS CÚIRTE (LEASÚ), 1998

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ), 1938 GO 1996, AGUS NA nACHTANNA UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE, 1938 GO 1996, AGUS DO LEASÚ ACHTANNA NA gCÚIRTEANNA (FORÁLACHA FORLÍONTACHA), 1961 GO 1995, AGUS ACHT NA gCÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS AGUS NA nOIFIGEACH CÚIRTE (AOISLIÚNTAS), 1961 .

[1 Aibreán, 1998]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: