An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Reamhraiteach agus Ginearalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Leasuithe Ilghneitheacha ar an bPriomh-Acht.)

23 1946

AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946

CUID II.

Forala maidir le Conbhinsiun Chicago.

Conbhinsiún Chicago a theacht i ngníomh.

8. —Tiocfaidh Conbhinsiún Chicago i ngníomh sa Stát pé lá a cheapfas an tAire le hordú (agus bheirtear údarás leis seo don Aire an t-ordú sin a dhéanamh).

Cumhacht chun éifeacht a thabhairt do Chonbhinsiún Chicago.

9. —Féadfaidh an tAire ó am go ham pé orduithe a dhéanamh a mheasfas sé is gá nó is fóirstineach chun Conbhinsiún Chicago a chur i ngníomh agus chun éifeacht a thabhairt dó nó d'aon fhoráil ann agus beidh feidhm dlí ag gach ordú den tsórt sin sa Stát.

Cumhacht chun feidhm a thabhairt do Chonbhinsiún Chicago maidir le heiteall intíre.

10. —Féadfaidh an tAire, le hordú, a ordú ó am go ham go mbeidh feidhm maidir le haon aerárthach sa Stát nó os cionn an Stáit ag na forála de Chonbhinsiún Chicago a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire, nó ag aon fhoráil díobh, agus sin pé acu a bheas nó ná beidh na forála sin teoranta d'aerárthaí d'aon tsaghas áirithe nó d'aerárthaí a bheas ag gabháil d'aon tsaghas áirithe loingseoireachta, agus aon uair a déanfar aon ordú den tsórt sin beidh feidhm maidir le haon aerárthach sa Stát nó os cionn an Stáit ag pé forála díobh sin a sonrófar san ordú sin.

Forála speisialta a fhéadfas an tAire a dhéanamh trí ordú.

11. —Gan dochar do ghinearáltacht na gcumhacht a bheirtear le hailt 9 agus 10 den Acht seo, féadfaidh an tAire, trí ordú faoi cheachtar de na hailt sin, foráil a dhéanamh—

(a) ag ordú an údaráis a fheidhmeos sa Stát aon cheann de na cumhachta is infheidhmithe faoi Chonbhinsiún Chicago ag Stát conarthach nó ag aon údarás ann;

(b) chun aerodróma a cheadúnú, a iniúchadh agus a rialáil, i dtaobh dul isteach in aerodróma agus in áiteanna ina mbeidh aerárthaí tar éis tuirlingt, i dtaobh dul isteach i monarchain aerárthach d'fhonn an obair a bheas ar siúl iontu a iniúchadh, chun úsáid aerodróma neamhcheadúnaithe a thoirmeasc nó a rialáil, agus chun daoine a cheadúnú a bheas ar fostú in aerodróma ag iniúchadh nó ag maoirsiú aerárthach;

(c) i dtaobh an mhodha agus na gcoinníoll ar a n-eiseofar agus ar a n-athnuafar aon teastas nó ceadúnas is gá do réir an orduithe nó do réir Chonbhinsiúin Chicago, lena n-áirítear an scrúdú agus na trialacha a bheas le déanamh, agus foirm, coimeád, taispeáint, cealú, fionraí, formhuiniú agus tabhairt suas aon teastais nó ceadúnais den tsórt sin;

(d) i dtaobh aerárthaí a chlárú sa Stát;

(e) i dtaobh na gcoinníoll ar a bhféadfar aerárthaí a úsáid chun paisnéirí agus earraí a iompar;

(f) i dtaobh na gcoinníoll ar a bhféadfaidh aerárthaí gabháil, nó ar a bhféadfar paisnéirí nó earraí a iompar in aerárthaí, isteach sa Stát nó amach as nó ó áit sa Stát go dtí áit eile ann;

(g) ag eisceadh aerárthach a heitleofar chun críocha turgnaimh nó aerárthach ar bith eile nó daoine ar bith ó fhorála an orduithe nó Chonbhinsiúin Chicago, nó ó aon cheann acu, má meastar nach ceart go mbainfeadh an céanna leo;

(h) ag ordú na scálaí d'éilithe ag aerodróma ceadúnaithe;

(i) ag ceapadh aon líomatáiste ina líomatáiste toirmiscthe chun críocha an orduithe;

(j) ag ordú na dtáillí a bheas le n-íoc i leith deonadh aon teastais nó ceadúnais nó eile chun críocha an orduithe nó Chonbhinsiúin Chicago;

(k) ag forlíonadh Conbhinsiúin Chicago, i pé slí a measfar is gá nó is oiriúnach trí rialacháin lena mbeartófar sábháltacht aerárthach agus sábháltacht daoine agus maoine a hiomprófar iontu a mhéadú, agus aerárthaí a chosc ar dhaoine eile agus maoin eile a chur i gcontúirt;

(l) chun rialú agus rialáil a dhéanamh ar thithe aersholais, ar shoilse in aerodróma nó ina gcomharsanacht agus ar thithe aersholais agus ar shoilse a d'fhéadfadh aerárthaí a chur i gcontúirt;

(m) ag rialáil déanamh comharthaí agus cumarsáidí eile, ag aerárthaí nó chun aerárthaí agus ag daoine nó chun daoine a bheas á n-iompar iontu, agus ag rialáil úsáide aon mheirge a ceapfar chun críocha a bhainfeas le haerloingseoireacht;

(n) ag ordú aon ní nó ruda dá dtagartar sa Chuid seo den Acht seo mar ní nó rud atá ordaithe.

Cumhacht chun a thabhairt ar aerárthaí comharthaí a chomhlíonadh.

12. —Má eitlíonn aon aerárthach nó má fhéachann sí le heitilt os cionn aon líomatáiste a bheas ceaptha ina líomatáiste toirmiscthe faoi ordú arna dhéanamh faoin gCuid seo den Acht seo nó dá bhuaidh nó má thagann nó má fhéachann le teacht isteach sa Stát contrártha d'aon ordú den tsórt sin, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) is dleathach d'aon oifigeach a bheas ceaptha chuige sin leis an ordú sin a chur faoi ndear go dtabharfar pé comhartha a hordófar a thabhairt leis an ordú sin, agus

(b) más rud é, tar éis an comhartha sin a thabhairt, ná freagróidh an t-aerárthach don chomhartha sin trí dhéanamh do réir na bhforál den ordú sin a ordós an beart a bheas le déanamh ar an gcomhartha sin a thabhairt, is dleathach don oifigeach sin lámhach leis an aerárthach sin nó isteach inti agus aon ní nó gach ní eile ar a chumas a dhéanamh chun comhlíonadh na bhforál sin a éigniú;

(c) ní bunófar aon aicsean ná imeachta dlí eile, síbhialta ná coiriúil, in aon chúirt sa Stát mar gheall ar aon ní a dhéanamh a húdarófar d'aon oifigeach den tsórt sin a dhéanamh faoin alt seo, pé acu an t-oifigeach féin nó duine ag gníomhú i gcabhair ar an oifigeach sin nó faoina stiúradh a dhéanfas amhlaidh.

Pionóis.

13. —(1) Más rud é—

(a) go n-eitleoidh aerárthach contrártha d'aon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo nó d'aon fhoráil in aon ionstraim den tsórt sin, nó

(b) ná déanfaidh aerárthach do réir aon ionstraime lena mbaineann an t-alt seo nó aon fhorála in aon ionstraim den tsórt sin, nó

(c) go ndéanfar aon ghníomh maidir le haon aerárthach is sárú ar aon fhorála d'ionstraim lena mbaineann an t-alt seo nó is tuigthe do réir aon ionstraime den tsórt sin a bheith ina shárú den tsórt sin,

ansin, is tuigthe sárú nó, do réir mar bheas, neamhchomhlíonadh a bheith déanta ar an ionstraim sin, ag únaer nó fostóir (murab é an Stát é) an aerárthaigh sin agus fós ag píolóta nó ceannasaí an aerárthaigh sin.

(2) Gach duine a choiscfeas nó a bhacfas duine ar bith a bheas ag gníomhú faoi údarás an Aire i bhfeidhmiú nó i gcomhlíonadh aon chumhachta nó dualgais dá mbronntar nó dá gcuirtear ar an Aire le hionstraim lena mbaineann an t-alt seo, is tuigthe é do ghníomhú contrártha don ionstraim sin.

(3) Gach duine a shárós nó ná comhlíonfaidh ionstraim lena mbaineann an t-alt seo nó ar tuigthe do réir an ailt seo sárú nó neamhchomhlíonadh a bheith déanta aige ar ionstraim den tsórt sin beidh sé ciontach i gcion faoin alt seo agus, ar a chiontú ann ar an slí achomair, dlífear príosúntacht ar feadh téarma nach sia ná sé mhí a chur air nó fíneáil nach mó ná dhá chéad punt nó, más rogha leis an gCúirt, an phríosúntacht sin agus an fhíneáil sin le chéile.

(4) Má hionchúisítear duine ar bith mar gheall ar shárú nó neamhchomhlíonadh líomhnaithe aon ionstraime lena mbaineann an t-alt seo, beidh sé ina chosaint don duine sin a chruthú gur de dheascaibh droch-aimsire nó fátha do-sheachanta eile a tharla an sárú nó an neamhchomhlíonadh sin, agus má hionchúisítear aon únaer, fostóir, píolóta nó ceannasaí aerárthaigh mar gheall ar shárú nó neamhchomhlíonadh líomhnaithe den tsórt sin beidh sé ina chosaint don únaer, don fhostóir, don phíolóta nó don cheannasaí sin a chruthú gur tharla an sárú nó an neamhchomhlíonadh líomhnaithe sin gan é féin a bheith faillíoch nó eolach ina thaobh.

(5) Baineann an t-alt seo le haon ionstraim arb é a bheas inti—

(a) ordú arna dhéanamh ag an Aire faoin gCuid seo, nó

(b) aon rialachán arna dhéanamh nó aon ordachán arna thabhairt faoi aon ordú den tsórt sin.

Táillí ar theastais agus ceadúnais.

14. —Beidh éifeacht ag na forála seo a leanas maidir leis na táillí uile is iníoctha faoin gCuid seo, sé sin le rá:—

(a) baileofar na táillí sin in airgead agus glacfar iad i pé slí a ordós an tAire Airgeadais ó am go ham, agus íocfar isteach sa Stát-Chiste nó cuirfear chun tairbhe don Stát-Chiste iad do réir ordachán an tAire Airgeadais, agus

(b) ní bheidh feidhm ag an Public Offices (Fees) Act, 1879, maidir leis na táillí sin.

Costais Chomheagras um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta.

15. —Aon tsuimeanna a theastós i gcóir na ranníocaíochta ón Stát i leith comheagruithe agus oibríochtaí aon chomheagrais acu seo a leanas—

(a) an Comheagras Sealadach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú Eatramhach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, nó

(b) an Comheagras um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoi Chonbhinsiún Chicago,

íocfaidh an tAire iad as airgead a sholáthrós an tOireachtas.

Aerárthaí a choinneáil

16. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, foráil a dhéanamh chun aerárthaí a choinneáil chun a áirithiú go gcomhlíonfar Conbhinsiún Chicago nó aon ordú arna dhéanamh faoin gCuid seo nó aon rialachán arna dhéanamh nó aon ordachán arna thabhairt faoi aon ordú den tsórt sin.

(2) Déanfar na tagairtí, atá in ailt 64 agus 65 den Phríomh-Acht, don Phríomh-Acht a léiriú mar thagairtí a fholaíos tagairtí don Acht seo.

Eisceadh maidir le sárú paitinní, etc., ag aerárthai coigríche áirithe.

17. —(1) Más rud é—

(a) le linn aerárthach coigríche lena mbaineann an t-alt seo a bheith ag gabháil d'aerloingseoireacht eadarnáisiúnta, go dtiocfaidh sí isteach faoi údarás i gcríoch an Stáit nó go raghaidh sí faoi údarás thar an gcrích sin, pé acu thuirlingeos sí nó ná tuirlingeoidh, agus

(b) go sáróidh déanamh, meicníocht, páirteanna, comhghabhálais nó oibriú an aerárthaigh aon phaitinn, deara nó múnla a bheas deonta nó cláraithe go cuibhe sa Stát,

ansin, d'ainneoin aon ní dá bhfuil in Acht 1927, ní luífidh ná ní bunófar aon aicsean ná imeachta mar gheall ar an sárú sin.

(2) I gcás—

(a) páirteanna malairte nó trealamh malairte d'aerárthach coigríche lena mbaineann an t-alt seo agus a bheas ag gabháil d'aerloingseoireacht eadarnáisiúnta a bheith stórálta sa Stát, agus

(b) na páirteanna malairte sin nó an trealamh malairte sin do shárú aon phaitinne, deara nó múnla a bheas deonta nó cláraithe go cuibhe sa Stát,

ansin, d'ainneoin aon ní dá bhfuil in Acht 1927, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(i) ní luífidh ná ní bunófar aon aicsean ná imeachta mar gheall ar an stóráil sin, mura ndéantar na páirteanna malairte sin nó an trealamh malairte sin a dhíol nó a iomdháil sa Stát nó a onnmhuiriú i modh trádála as an Stát,

(ii) ní luífidh ná ní bunófar aon aicsean ná imeachta mar gheall ar na páirteanna sin nó an trealamh sin a úsáid nó a fheistiú sa Stát chun aon aerárthach den tsórt sin a dheisiú.

(3) Ní bhainfidh fo-alt (1) d'alt 61 den Phríomh-Acht le haon aerárthach coigríche lena mbaineann an t-alt seo agus a thiocfas isteach faoi údarás i gcríoch an Stáit nó a rachas faoi údarás thar an gcrích sin, pé acu thuirlingeos sí nó ná tuirlingeoidh, le linn di bheith ag gabháil d'aerloingseoireacht eadarnáisiúnta.

(4) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “Acht 1927” an t Acht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint), 1927 (Uimh. 16 de 1927) , arna leasú leis an Acht Maoine Tionscail agus Tráchtála (Cosaint) (Leasú), 1929 (Uimh. 13 de 1929) ;

ciallaíonn an abairt “aerárthach coigríche lena mbaineann an t-alt seo” aerárthach de chuid Stáit (seachas an Stát)—

(a) is páirtí i gConbhinsiún Chicago, agus

(b) (i) is páirtí sa Chonbhinsiún Eadarnáisiúnta chun Maoin Tionscail a Chosaint, nó

(ii) a d'achtaigh dlithe paitinne a bheireas aithint agus leorchosaint d'airge arna ndéanamh ag náisiúnaigh na Stát eile is páirtithe i gConbhinsiún Chicago.