An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Bord na gCon.) Ar Aghaidh (CUID IV. Club Cúrsála na hÉireann.)

12 1958

ACHT TIONSCAIL NA gCON, 1958

CUID III.

Rásaíocht Chon.

Srian le rás-rian con a oibriú.

21. —(1) Tar éis an lae cheaptha, ní oibreoidh aon duine (seachas an Bord) rás-rian con ach amháin faoi cheadúnas rás-riain chon.

(2) Aon duine a sháróidh fo-alt (1) den alt seo beidh sé ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná céad punt a chur air agus, i gcás ciona leanúnaigh, fíneáil bhreise nach mó ná deich bpuint in aghaidh gach lae a leanfar den chion.

(3) Féadfaidh an Bord, le hordú, lá a cheapadh chun bheith ina lá ceaptha chun críocha an ailt seo.

Ceadúnais rás-riain chon.

22. —(1) Féadfaidh an Bord géilleadh nó, faoi réir fo-alt (2) agus (3) den alt seo, diúltú do ghéilleadh d'iarratas ar cheadúnas chun rás-rian con (dá ngairmtear ceadúnas rás-riain chon san Acht seo) a oibriú.

(2) I gcás—

(a) ina ndéanfar iarratas ar cheadúnas rás-riain chon i leith rás-riain chon a bhí i gcomhcheangal leis an gClub sa bhliain 1957, agus

(b) nach ndéanfar an t-iarratas tar éis ceadúnas rás-riain chon a deonadh roimhe sin i leith an riain sin a chúlghairm,

géillfear don iarratas.

(3) I gcás ina mbeartóidh an Bord diúltú do ghéilleadh d'iarratas ar cheadúnas rás-riain chon, déanfaidh an Bord fógra i dtaobh an bheartaithe a sheirbheáil ar an iarratasóir, agus, má thagann aon uiríolla i scríbhinn ón iarratasóir laistigh de sheacht lá, breithneoidh an Bord na huiríolla.

(4) I gcás ina n-éagfaidh pearsa is ceadúnaí faoi cheadúnas rásriain chon, cineachfaidh an ceadúnas chun ionadaí phearsanta dlíthiúil na pearsan mar chuid dá eastát pearsanta agus tiocfaidh an t-ionadaí pearsanta dlíthiúil chun bheith agus beidh sé, chun gach críche, ina cheadúnaí faoin gceadúnas.

(5) I gcás ina mbeidh an rás-rian con lena mbainfidh ceadúnas rás-riain chon arna aistriú chun duine, nó arna dhílsiú in nduine, seachas an ceadúnaí faoin gceadúnas, féadfaidh an Bord, más oiriúnach leis, ar an gceadúnaí nó ionadaí pearsanta dlíthiúil nó leachtóir an cheadúnaí á iarraidh sin, an ceadúnas a aistriú chun an duine chun ar haistríodh nó inar dílsíodh an rás-rian con.

Coinníollacha a bheidh ag gabháil le ceadúnas rás-riain chon.

23. —(1) Féadfaidh an Bord, ar cheadúnas rás-riain chon a dheonadh, aon choinníoll áirithe a chur ag gabháil leis an gceadúnas.

(2) Féadfaidh an Bord, trí fhógra a sheirbheálfar ar an gceadúnaí faoi cheadúnas rás-riain chon—

(a) aon choinníoll a bheidh ag gabháil leis an gceadúnas a chúlghairm,

(b) aon choinníoll a bheidh ag gabháil leis an gceadúnas a athrú,

(c) aon choinníoll nua a chur ag gabháil leis an gceadúnas.

(3) Féadfar coinníollacha éagsúla a chur ag gabháil faoin alt seo le ceadúnais éagsúla agus, go háirithe, féadfaidh na coinníollacha seo a leanas a bheith ar na coinníollacha sin—

(a) coinníollacha maidir leis na laethanta agus na trátha a fhéadfaidh rásaí a bheith ar siúl,

(b) coinníollacha maidir leis an méid daoine a mbeidh saghsanna áirithe feidhmeanna á gcomhlíonadh acu ar rás-rianta con nach mór a bheith i láthair ag rásaí,

(c) cionníollacha maidir le saoráidí oiriúnacha a sholáthar chun a chumasú d'oifigigh údaraithe a bheidh i láthair ag rásaí a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh go cuí,

(d) coinníollacha maidir le cead a thabhairt don Bhord suimitheoirí a fheistiú, a chothabháil agus a oibriú ar rásrianta con ar cibé láithreáin a mheasfaidh an Bord a bheith oiriúnach agus, mar a bhfeisteofar iad, maidir le ceadúnaithe do sholáthar cóiríochtaí oiriúnacha do gheall-ghlacadóirí in áiteanna cóiriúla oiriúnacha chun a ngnó do dhéanamh (an Bord a chinneadh na gcóiríochtaí sin cheal comhaontaithe idir geall-ghlacadóirí agus ceadúnaithe).

(4) Ní chinnfidh an Bord, de bhun coinníll dá dtagartar i mír (d) d'fho-alt (3) don alt seo, go bhfuil láithreán oiriúnach do shuimitheoir ach amháin tar éis dó dul i gcomhairle leis an gceadúnaí lena mbainfidh.

(5) D'ainneoin aon fhorála roimhe seo den alt seo, cuirfear ag gabháil le gach ceadúnas rás-riain chon coinníoll nach mbeidh aon rásaí ann Lá Nollag, Aoine an Chéasta ná aon Domhnach (agus beidh sin ráite sa cheadúnas).

(6) Má fhágann an ceadúnaí faoi cheadúnas rás-riain chon gan comhlíonadh aon choinníoll a bheidh ag gabháil leis an gceadúnas, beidh sé, gan dochar don chumhacht an ceadúnas a fhionraí nó a chúlghairm, ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

Ceadúnas rás-riain chon a chúlghairm nó a fhionraí.

24. —(1) I gcás—

(a) ina mainneoidh an ceadúnaí faoi cheadúnas rás-riain chon coinníoll a bheidh ag gabháil leis an gceadúnas a chomhlíonadh,

(b) ina gciontófar i gcion faoin Acht seo an ceadúnaí faoi cheadúnas rás-riain chon, nó

(c) gur deimhin leis an mBord go seoltar go mí-ordúil an rás-rian con lena mbaineann ceadúnas rás-riain chon, go bhfuil sé i riocht atá contúirteach do dhaoine a ghnáthaíonn an rian nó go bhfuiltear éirithe as é a úsáid do rásaí con,

féadfaidh an Bord, faoi réir fo-ailt (2) den alt seo, an ceadúnas a fhionraí go ceann cibé tréimhse is oiriúnach leis nó an ceadúnas a chúlghairm.

(2) I gcás ina mbeartóidh an Bord ceadúnas rás-riain chon a fhionraí nó a chúlghairm, déanfaidh an Bord fógra i dtaobh an bheartaithe a sheirbheáil ar an gceadúnaí agus, má thagann aon uiríolla a scríbhinn laistigh de sheacht lá, breithneoidh an Bord na huiríolla.

Rialacháin agus rialacha i ndáil le rás-rianta con.

25. —(1) Féadfaidh an Bord, le rialacháin, foráil a dhéanamh maidir le rás-rianta con a bhunú, a leagan amach, a dhéanamh, a chothabháil, a threalamhú, a úsáid, a bhainistí agus a rialú agus maidir le rásaí con a sheoladh i gcoitinne ar rianta den sórt sin.

(2) Féadfaidh, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (1) den alt seo, foráil a bheith i rialacháin faoin alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) a thiormeasc ar dhaoine feidhmeanna bainisteora rásaíochta, cisire, breithimh, maoir, am-choimeádaí nó tiománaí ghiorraíocha ar rás-rianta con a chomhlíonadh ach amháin faoi réim agus do réir cead arna ndeonadh ar an mBord mar is rogha leis,

(b) an Bord do ghearradh táillí i leith cead den sórt sin a dheonadh, a choimeád nó a athnuachan,

(c) coinníollacha a chur ag gabháil le ceada,

(d) ceada den sórt sin a fhionraí agus a chúlghairm,

(e) a cheangal daoine a sholáthar le feidhmeanna sonraithe a chomhlíonadh ar rás-rianta con agus rásaí con a thoirmeasc ach amháin nuair a bheidh daoine den sórt sin agus oifigigh shonraithe don Bhord i láthair,

(f) a thoirmeasc ar dhaoine a chomhlíonann saghsanna sonraithe feidhmeanna ar rás-ríanta con aon leas tairbhiúil a bheith acu san ioncam ó na rás-rianta con faoi seach nó in únaeracht na gcon a ritheann rásaí orthu nó aon gheall a chur as rásaí con orthu,

(g) toirmeasc a chur ar cheadúnaithe faoi cheadúnais rásriain chon agus ar dhaoine a chomhlíonann feidhmeanna sonraithe ar rás-ríanta con aon leas tairbhiúil a bheith acu i ngealltóireacht ar na rás-ríanta con faoi seach,

(h) na tréimhsí den bhliain a fhéadfaidh rásaí con a bheith ar siúl ar rás-rianta con,

(i) diúltú do choin a ligean isteach ar rásaí ar rás-rianta con i gcás con a mbeidh orduithe dícháiliúcháin faoi alt 45 den Acht seo i bhfeidhm ina leith,

(j) an nós imeachta maidir le glacadh le coin, agus na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh sula nglacfar le coin, le haghaidh rásaí, agus coin a bheith páirteach i rásaí, ar rás-rianta con,

(k) an nós imeachta maidir le grádáil chon chun iad bheith páirteach i rásaí ar rás-rianta con agus na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh sula nglacfar le coin le haghaidh rásaí grádáilte agus le bheith páirteach i rásaí grádáilte,

(l) ceadúnaithe faoi cheadúnais rás-riain chon d'fhoilsiú ráschártaí, agus díol rás-chárta, le haghaidh rásaí ar rásrianta con agus an t-eolas a thabharfar sna cártaí maidir leis na coin a bheidh páirteach i rásaí agus eile,

(m) coimeád agus maoirseacht con díreach roimh agus díreach tar éis a bheith páirteach i rásaí ar rás-rianta con,

(n) an modh ar a ndéanfar rásaí ar rás-rianta con a thosnú agus a am-mheas, an-oibreofar an mheicníocht a bhaineann leo agus a dtabharfar breithiúnas orthu,

(o) ceadúnaithe faoi cheadúnais rás-riain chon do thaifeadadh agus d'fhoilsiú colais faoi choin a bheith páirteach, agus faoina ngníomh (ar a n-áirítear iompar), i rásaí ar rás-rianta con,

(p) a cheangal go ndéanfar leabhair, cuntais agus taifid shonraithe a choimeád maidir le rás-rianta con,

(q) a cheangal go dtabharfar ar aird na leabhair, na cuntais agus na taifid sin agus go gceadófar na leabhair, na cuntais agus na taifid sin a iniúchadh agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu,

(r) a cheangal go ndéanfar tuairisceáin agus eolas sonraithe maidir le rás-rianta con a thabhairt don Bhord.

(3) I gcás ina mbeartóidh an Bord, de bhun míre (f) d'fho-alt (2) den alt seo, rialacháin a dhéanamh á thoirmeasc ar dhaoine a chomhlíonann aon fheidhm dá luaitear i mír (a) den fho-alt sin aon leas tairbhiúil a bheith acu san ioncam ó rás-rianta con, déanfaidh an Bord fógra i dtaobh an bheartaithe a sheirbheáil ar gach ceadúnaí faoi cheadúnas rás-riain chon agus, má thagann aon uiríolla i scríbhinn ó aon cheadúnaí den sórt sin laistigh d'ocht lá fichead, breithneoidh an Bord na huiríolla.

(4) Má sháraítear aon rialachán faoin alt seo maidir le rás-rian con, beidh an ceadúnaí faoin gceadúnas rás-riain chon a bhainfidh leis an rian ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

(5) Féadfaidh an Club le rialacha foráil a dhéanamh maidir le rás-rianta con a úsáid, a bhainistí agus a rialáil agus maidir le seoladh rásaí con i gcoitinne ar na rianta sin.

(6) Féadfaidh, go háirithe agus gan dochar do ghinearáltacht fo-ailt (5) den alt seo, foráil a bheith i rialacha faoin alt seo maidir leis na nithe seo a leanas—

(a) a cheangal daoine a sholáthar le feidhmeanna sonraithe a chomhlíonadh ar rás-rianta con agus rásaí con a thoirmeasc ach amháin nuair a bheidh daoine den sórt sin agus oifigigh shonraithe don Chlub i láthair,

(b) na tréimhsí den bhliain a fhéadfaidh rásaí con a bheith ar siúl ar rás-rianta con,

(c) diúltú do choin a ligean isteach ar rásaí ar rás-rianta con i gcás con a mbeidh orduithe dícháiliúcháin faoi alt 45 den Acht seo i bhfeidhm ina leith,

(d) an nós imeachta maidir le glacadh le coin, agus na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh sula nglacfar le coin, le haghaidh rásaí, agus coin a bheith páirteach i rásaí, ar rás-rianta con,

(e) an nós imeachta maidir le grádáil chon chun iad a bheith páirteach i rásaí ar rás-rianta con agus na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh sula nglacfar le coin le haghaidh rásaí grádáilte agus le bheith páirteach i rásaí grádáilte,

(f) ceadúnaithe faoi cheadúnais rás-riain chon d'fhoilsiú ráschártaí, agus díol rás-chártaí, le haghaidh rásaí ar rásrianta con agus an t-eolas a thabharfar sna cártaí maidir leis na coin a bheidh páirteach i rásaí agus eile,

(g) coimeád agus maoirseacht chon díreach roimh agus díreach tar éis a bheith páirteach i rásaí ar rás-rianta con,

(h) an modh ar a ndéanfar rásaí ar rás-rianta con a thosnú agus a am-mheas, a n-oibreofar an mheicníocht a bhainfidh leo agus a dtabharfar breithiúnas orthu,

(i) ceadúnaithe faoi cheadúnais rás-riain chon do thaifeadadh agus d'fhoilsiú eolais faoi choin a bheith páirteach, agus faoina ngníomh (ar a n-áirítear iompar), i rásaí ar rás-rianta con.

(7) Má sháraítear aon riail faoin alt seo maidir le rás-rian con, beidh an ceadúnaí faoin gceadúnas rás-riain chon a bhainfidh leis an rian ciontach i gcion agus ar a chiontú go hachomair dlífear fíneáil nach mó ná caoga punt a chur air.

(8) Ní dhéanfar rialacha faoin alt seo roimh an lá a cheapfaidh an tAire faoi fho-alt (7) d'alt 26 den Acht seo.