An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960) Ar Aghaidh (CUID II. Fruilcheannach, Díol Creidmheasa agus Ligean Earraí a Rialú.)

15 1960

AN tACHT FRUILCHEANNAIGH (LEASÚ), 1960

CUID I.

Réamhráiteach agus Ginearálta.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

1. —(1) Féadfar an tAcht Fruilcheannaigh (Leasú), 1960 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Fruilcheannaigh, 1946 agus 1960, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo le chéile.

(3) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo mar aon ní amháin.

Tosach feidhme.

2. —Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá a cheapfaidh an tAire le hordú.

Mínithe.

1946, Uimh. 16 .

3. —San Acht seo—

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Fost-Cheannaigh, 1946 ;

ciallaíonn “oifigeach údaraithe” oifigeach arna cheapadh chun bheith ina oifigeach údaraithe faoi alt 8 den Acht seo;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Tionscail agus Tráchtála.

Orduithe a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais.

4. —Déanfar gach ordú faoi Chuid II den Acht seo a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas a luaithe is féidir é tar éis a dhéanta, agus má dhéanann ceachtar Teach acu sin laistigh den lá agus fiche a shuífidh an Teach sin tar éis an t-ordú a leagan faoina bhráid rún a rith ag neamhniú an ordaithe, beidh an t-ordú ar neamhní dá réir sin, ach sin gan dochar do bhailíocht aon ní a rinneadh roimhe sin faoin ordú.

Caiteachas.

5. —Déanfar an caiteachas faoina rachaidh an tAire ag riaradh an Achta seo a íoc, a mhéid a cheadóidh an tAire Airgeadais é, as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.