An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964) Ar Aghaidh (CUID II Méaduithe 1962)

10 1964

ACHT NA bPINSEAN (MÉADÚ), 1964

CUID I

Réamhráiteach agus Ginearálta

Gearrtheideal.

1. —Féadfar Acht na bPinsean (Méadú), 1964 , a ghairm den Acht seo.

Léiriú.

1950, Uimh. 3 .

1956, Uimh. 44 .

1959, Uimh. 43 .

1960, Uimh. 36 .

1946, Uimh. 9 .

1956, Uimh. 10 .

1961, Uimh. 27 .

1914, c. 86.

2. —(1) San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1950” Acht na bPinsean (Méadú), 1950 ;

ciallaíonn “Acht 1956” Acht na bPinsean (Méadú), 1956 ;

ciallaíonn “Acht 1959” Acht na bPinsean (Méadú), 1959 ;

ciallaíonn “Acht 1960” Acht na bPinsean (Méadú), 1960 ;

ciallaíonn “an dáta scoir”, maidir le pinsean nó le pinsinéir, lá deiridh na seirbhíse pinsin iomchuí;

ciallaíonn “údarás cuain” údarás cuain de réir bhrí an Achta Cuanta, 1946 ;

ciallaíonn “údarás áitiúil” údarás áitiúil chun críocha an Achta Rialtais Áitiúil (Aoisliúntas), 1956 , agus folaíonn sé freisin comhlacht lena mbaineann an tAcht sin de bhua ordaithe faoi alt 3 den Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961 ;

ciallaíonn “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn “pinsean sceidealta” pinsean nó liúntas a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht seo agus, aon áit a bhfolaíonn an abairt tagairt do Chuid áirithe den Sceideal sin, ciallaíonn sí pinsean nó liúntas a shonraítear sa Chuid sin;

déanfar aon tagairt eile do phinsean a fhorléiriú, ach amháin mar a n-éilíonn an comhthéacs a mhalairt, mar thagairt a fholaíonn tagairt do liúntas.

(2) (a) I gcás pinsean sceidealta a dhámhachtain i leith seirbhíse a chríochnaigh roimh an lá iomchuí, agus é a theacht i gcúrsa a íoctha, go hiomlán nó go páirteach, lá dá éis sin, measfar, chun críocha Chuid II nó Chuid III (de réir mar is cuí) den Acht seo, é a bheith i gcúrsa a íoctha an lá iomchuí, ach amháin i gcás dámhachtain i leith dhuine ar é do scor d'fhostaíocht is fostaíocht cheadaithe de réir bhrí alt 4 den Superannuation Act, 1914.

(b) Sa mhír roimhe seo ciallaíonn “an lá iomchuí”—

(i) maidir le Cuid II den Acht seo, an lú lá de Lúnasa, 1962, nó lá níos déanaí arna chinneadh faoi alt 13 nó alt 15 den Acht seo (de réir mar is cuí), nó

(ii) maidir le Cuid III den Acht seo, an lú lá de Shamhain, 1963, nó lá is déanaí arna chinneadh faoi alt 23 nó alt 25 den Acht seo (de réir mar is cuí).

(3) Aon phinsean a dheonaigh údarás áitiúil a bhfuil deireadh leis measfar, chun críocha an Achta seo, gurb é comharba an údaráis áitiúil sin a dheonaigh é.

(4) Chun críocha an Achta seo, ní áireofar i méid aon phinsin a íoctar go páirteach as airgead arna sholáthar ag an Oireachtas agus go páirteach as airgead faoi riaradh rialtais eile aon mhéadú is iníoctha as airgead faoi riaradh an rialtais eile, ach, i gcás den sórt sin, déanfar an méid a bheidh le cur leis an bpinsean de réir an Achta seo a laghdú méid is comhionann le haon mhéadú den sórt sin ach amháin i gcás ina mbeifear tar éis an méadú sin a chur i gcuntas de bhun mhír (b) d'fho-alt (2) d'alt 2 d'Acht 1950 nó mhír (a) d'fho-alt (2) d'alt 2 d'Acht 1956 nó fho-alt (4) d'alt 1 d'Acht 1959 nó fho-alt (4) d'alt 1 d'Acht 1960.

(5) Déanfar tagairt san Acht seo do mhéid pinsin a fhorléiriú,faoi réir fho-alt (4) den alt seo, mar thagairt do mhéid bliantúil an phinsin iomláin (lúide aon chuid a fhorghéillfear), cibé acu a bheidh an pinsean i gcúrsa a íoctha go hiomlán nó go páirteach nó nach mbeidh sé i gcúrsa a íoctha ar aon chor.

(6) Déanfar aon tagairt san Acht seo do thuarastal nó do phá seachtainiúil a fhorléiriú—

(a) i gcás inar pinsean faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Múinteoirí Scoile Náisiúnta, 1934 go 1958, an pinsean iomchuí, mar thagairt don scála-thuarastal, de réir bhrí na Scéimeanna sin,

(b) i gcás inar pinsean faoi Scéimeanna Aoisliúntais na Meán-Mhúinteoirí, 1929 go 1963, an pinsean iomchuí, mar thagairt don tuarastal caighdeánach lúide aon bhreisiú speisialta, de réir bhrí na Scéimeanna sin.